Lodaer Img

Kinderfysiotherapie

De kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd in het behandelen van kinderen van nul tot zestien jaar met een achterstand in hun motorisch functioneren. Het kan daarbij gaan om zuigelingen of schoolgaande kinderen met een vertraagde of afwijkende ontwikkeling.

SvdV2010-06-03-541

Ons team Kinderfysiotherapie bestaat uit:

Wat is Kinderfysiotherapie?

Kinderfysiotherapie is gericht op het motorisch functioneren van kinderen en jong volwassenen van 0-18 jaar en is een specialisatie na de opleiding fysiotherapie. De meeste kinderen ontwikkelen zich spelenderwijs op een natuurlijke manier. Door te bewegen en te spelen ontwikkelen kinderen hun zintuigen en motoriek. Bij sommige kinderen is er sprake van ontwikkelingsgerelateerde problematiek. De ontwikkeling kan vertraagd, bedreigd of afwijkend zijn. Dit kan een gevolg zijn van een aandoening aan zintuigen, organen, het zenuwstelsel, het houdings- en bewegingsapparaat of door een tekort aan motorische ervaring. Naarmate het kind ouder wordt, zijn steeds meer vaardigheden nodig om aan de eisen van de omgeving te voldoen.

Wanneer naar de kinderfysiotherapeut?

Motoriek is bij een kind HET middel om zichzelf en de omgeving te leren kennen. De sensomotorische ontwikkeling vormt niet alleen een basis voor de motorische ontwikkeling, zij heeft ook een belangrijke invloed op de totale ontwikkeling van het kind. Door met een bal te spelen, krijgt een bal de betekenis van iets waarmee je kunt rollen en gooien. Door het voorwerp “bal” motorisch te ontdekken, krijgt het woord “bal” inhoud. Een gebrek aan motorische ervaring kan leiden tot problemen in onder andere de taalontwikkeling van een kind. Door het bewegen leert het kind zijn lichaam kennen (lichaamsplan) en van daaruit de omgeving (ruimtelijke oriëntatie). Dit is onder andere van belang om te leren rekenen.

Als een kind in de sensomotorische ontwikkeling een achterstand of een aandoening heeft, is het heel goed mogelijk dat het zich daardoor ook op andere gebieden minder goed gaat ontwikkelen, zoals tijdens het spelen, sporten en tijdens contact met leeftijdsgenoten in de groep. Tijdens het spelen beoordelen kinderen elkaar veelal op motorische vaardigheden. Als een kind altijd als laatste gekozen wordt, omdat het niet snel genoeg vangt en gooit, kan een negatief zelfbeeld ontstaan. Het kind kan daardoor de moed verliezen, minder zelfvertrouwen ontwikkelen en last van faalangst krijgen.

Tijdig signaleren, onderzoeken en behandelen van motorische en/of zintuiglijke ontwikkelingsstoornissen is dus van groot belang. Veel meer dan bij volwassenen heeft de kinderfysiotherapeut te maken met een voortdurende verandering op basis van groei en ontwikkeling

Voorbeelden van indicaties voor kinderfysiotherapeutische behandelingen:

 • Motorische en/ of mentale ontwikkelingsachterstand
 • Asymmetrische zuigeling/ voorkeurshouding
 • Billenschuivers/ tenenlopers
 • Pré-/dysmature kinderen (te vroeg geboren kinderen)
 • Afwijkend looppatroon
 • Aangeboren afwijkingen die de motoriek beïnvloeden
 • Orthopedische afwijkingen
 • Neurologische afwijkingen, voorbeeld; cerebrale parese, spina bifida, plexus brachialis laesie
 • Sensomotorische problemen
 • Houdingsproblemen
 • Ademhalingsproblemen
 • Schrijfproblemen
 • Jeugdreuma
 • DCD (Development Coordination Disorder)
 • ADHD en pervasieve  ontwikkelingsstoornissen
 • Stofwisselingsaandoeningen
 • Spierziekten

Signalen bij Baby’s.

Bij zuigelingen zijn er signalen die kunnen wijzen op motorische problemen. Bijvoorbeeld: passiviteit, lage spierspanning en weinig kracht, overstrekken, onrust, asymmetrie, moeite met houdingsveranderingen en eenzijdig bewegen.

Ook chronische aandoeningen aan de luchtwegen of veel huilen kunnen een aanwijzing zijn dat er iets aan de hand is. In veel gevallen zullen de artsen van het consultatiebureau of de huisarts een rol spelen bij het signaleren van dergelijke problemen.

 Jonge kinderen

Jonge kinderen die een verkeerde houding of motoriek aanleren, kunnen daar veel last van hebben. Lichamelijk, maar ook sociaal, doordat ze bijvoorbeeld moeite hebben met spelen op het schoolplein

of in de gymles niet mee kunnen komen met leeftijdsgenoten. Bij elke leeftijd horen bepaalde motorische vaardigheden die je onder de knie moet krijgen.

Een kind dat ten gevolge van een ziekte of handicap in zijn bewegen beperkt is, kan leren omgaan met zijn beperkte mogelijkheden en leren op een aangepaste manier optimaal te bewegen

Oudere kinderen

Oudere kinderen kunnen motorische onhandig zijn of houterig bewegen, vaak hun evenwicht verliezen en veel uit hun handen laten vallen. Ook kan een kind angstig zijn om te bewegen, of een slechte of slappe lichaamshouding hebben. Een kind kan veel moeite hebben met stilzitten, met schrijven of het tempo van de klas bijbenen. Soms maakt een kind veel bijbewegingen of lijkt het achter in zijn motorische ontwikkeling in vergelijking met leeftijdsgenoten. Bewegingsproblemen kunnen veel invloed hebben op het welbevinden van een kind en het functioneren in een groep.

Wat doet de kinderfysiotherapeut?

De kinderfysiotherapeut observeert, onderzoekt en behandelt, maar geeft ook voorlichting en advies. Bij elke leeftijd horen vaardigheden op basis waarvan de kinderfysiotherapeut vast kan stellen of de ontwikkeling van het kind vertraagd of afwijkend verloopt.

De behandeling zal er op gericht zijn de motorische en zintuiglijke ontwikkeling van het kind te stimuleren met als doel dat het kind beter functioneert in zijn fysieke en sociale omgeving. De oefen-/bewegingstherapie is daarom aangepast aan het specifieke ontwikkelingsprofiel van het kind. Uitgaande van de hulpvraag van ouders en kind wordt gebruik gemaakt van kindgericht materiaal, aangeboden in een kindvriendelijke omgeving met aan het kind aangepaste instructies en dosering.

Problemen in de ontwikkeling van het bewegend functioneren bij kinderen staan vaak niet op zichzelf. Veelal zijn er problemen op meerdere terreinen, zoals op het gebied van de cognitieve-, spraak/taal- en sociaal-emotionele ontwikkeling. Zonodig zal de kinderfysiotherapeut, met toestemming van de ouders/verzorgers, contact opnemen met eventuele andere behandelaars of begeleiders, zoals huisarts, kinderarts, orthopedagoog, ergotherapeut, logopedist, leerkracht en onderwijsondersteunende instanties om de begeleiding zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen.

De kinderfysiotherapeut:

 • heeft de optimale ontwikkeling van het kind in zijn leefomgeving als uitgangspunt.
 • richt zich op de ontwikkeling van het bewegend functioneren.
 • sluit aan bij de hulpvraag van het kind, de hulpvraag van de ouders en de vraagstelling van de verwijzer.
 • observeert, onderzoekt en analyseert de bewegingsproblemen door middel van specifieke, kindgerichte methoden.
 • biedt een plan van aanpak vanuit een pedagogisch en ontwikkelingspsychologisch perspectief.
 • draagt mede zorg voor communicatie en afstemming met de verwijzend huisarts, kinderarts, overige kinderspecialisten en andere betrokkenen.
 • heeft kennis van de specifieke, kindgerelateerde medische aandoeningen en de gevolgen daarvan op de groei, de ontwikkeling en de functionele bewegingskenmerken in samenhang met de omgeving.
 • beschikt over specifieke technische vaardigheden om de gezondheidsproblemen te behandelen.

Wilt u een afspraak maken met de kinderfysiotherapeut?

Bel naar 0252-421147 of stuur een mail naar info@bootenbroersen.com