Pluspraktijk | Topzorgpraktijk | *** 3 sterren Praktijk

Kiss-syndroom

De manueeltherapeut, kinderfysiotherapeut en het KISS-syndroom

In de praktijk is Fred Broersen gespecialiseerd in het behandelen van kinderen met het KISS-syndroom. De intake zal echter door een kinderfysiotherapeut worden gedaan, zij zal screenen of specialistische behandeling nodig is.

Wat is het doel van de manuele therapie?

Uit wetenschappelijke studies blijkt, dat het functioneren van de bovenste nekgewrichten van groot belang is voor de houding- en motoriekontwikkeling van de pasgeborene.
In de eerste maanden van de baby zijn de deze gewrichtjes ook belangrijk voor een goede zuig- en slikreflex.
Is de baby een “huilbaby”, dan is dat dikwijls een gevolg van pijnlijke en geblokkeerde bovenste nekgewrichtjes, het KISS-syndroom.
Verondersteld wordt dat het lange liggen van de baby dan een té grote belasting vormt voor de geblokkeerde hoge nekwervels.
De manueeltherapeut zal met zijn specifieke behandeltechnieken de ongunstige situatie in de bovenste nekgewrichtjes (en bekken) trachten te normaliseren
en werkt alszodanig “voorwaardescheppend” in de voor de zuigeling zo belangrijke functies van de hoge nek.
Niet alleen vlak na de geboorte, maar maanden (soms jaren) daarna blijkt manuele therapie een effectieve therapie te zijn,
Vooral bij de “asymetrische zuigeling”, die bij een maandenlange scheve houding dikwijls een scheef hoofdje of een “asymetrische schedel” ontwikkelt.
Voor deze “schedelvervorming” is de helmtherapie (redressiehelm) ontwikkeld.
Wanneer de manueeltherapeut vroegtijdig! ingeschakeld wordt, zal in de meeste gevallen de asymmetrische houding van de baby herstellen en daarmee “het scheve hoofdje” worden voorkomen! De manueeltherapeut “vroegtijdig” inschakelen (dus op tijd!) betekent dan ook dat problemen worden voorkomen,.
problemen voor het kindje, de ouders en de verzekeraars.
Enkele behandelingen manuele therapie blijken veelal toereikend te zijn om deze problemen op te lossen en in tijd niet te vergelijken met de z.g. helmtherapie.
De in KISS gespecialiseerde manueeltherapeut werkt voorwaardescheppend voor de symmetrische ontwikkeling van de baby.
Wordt zijn hulp te laat ingeroepen, dan spreekt men niet over therapie, maar over repareren.

Informatie over het KISS-syndroom

(Kopgewrichten Invloed bij SymmetrieStoornissen)

Uw baby heeft een opvallend asymmetrieprobleem, dat uzelf hebt waargenomen. Dat is ook opgevallen door de mensen om u heen. U weet waarschijnlijk niet welke hulp daarvoor ingeroepen kan worden en wanneer. Een nog belangrijkere vraag is of een behandeling noodzakelijk is. Waarschijnlijk had u al een gesprek met uw huis- en/of kinderarts of kinderfysiotherapeut. Aanvullende opmerkingen zullen u in deze welkom zijn. M.n. de toelichting over de diagnostiek en therapie van de symmetriestoringen in de bovenste nekwervels en dikwijls de gehele wervelkolom.

Wij hebben in de loop der jaren begrepen, dat veel symmetrieproblemen van kleine kinderen door een correct gerichte behandeling met manuele therapie aan de bovenste halswervels zich gunstig laat beinvloeden.Met respect noemen wij dan ook de naam van DR.Gottfried Gutmann, die al in 1953 publiceerde over zijn diagnostiek en manuele therapie. De Duitse arts Heiner Biedermann heeft de diagnostiek, therapie en wetenschappelijke onderbouwing in de laatste 20 jaar verder gesystematiseerd in samenwerking met Dr. Lutz Koch en andere medische specialisten

Intussen behandelden Duitse artsen meer dan 15.000 baby’s. Sinds 1998 behandelden de Nederlandse manueeltherapeuten meer dan 3000! baby’s met het KISS-syndroom. Bij het uitwerken van deze ziektegeschiedenissen kunnen we tot de algemeen aanvaarde uitspraak komen: opvallende symptomen bij het KISS-syndroom zijn de scheve hals met verdraaid hoofd, overstrekte nek en rug, schedelasymmetrie (scheef gezicht) en aan één zijde worden arm en been minder bewogen. Wat de juiste effecten van de manuele therapie in de hoge nekgewrichtjes per geval zijn, is moeilijk te zeggen, maar bij meer dan 2/3 van de kinderen zijn 2 behandelingen toereikend om tot een duidelijk gunstig resultaat te komen, waardoor de kinderfysiotherapeut effectiever de (evtl resterende) problematiek van het kind beter kan benaderen vanuit zijn specialisme.

Een vergelijken van onze kleine patientjes met de totaalstatistieken leert ons het volgende. Met de asymmetrie-problematiek is dikwijls sprake van een lange en (zeer) moeilijke geboorte,waarbij vacuümtractie en/of geboortetang werd aangewend. Soms ook wanneer een noodzakelijke keizerssnede toegepast moest worden.Ook de dwars- of scheefligging in de baarmoeder, alsmede de stuitligging zijn als risicifactoren in ernstige overweging te nemen. De zeer snelle en krachtige bevalling is ook dikwijls oorzaak van het KISS-syndroom. In dit denkmodel past de waarneming, dat tweelingen in deze groep van KISS-baby’s talrijker voorkomen dan het statistisch gemiddelde laat zien. Om deze baby’s en kleinere kinderen correct te kunnen onderzoeken is röntgendiagnostiek noodzakelijk. Daarbij is een voor/achterwaartse opname door de geopende mond toereikend bij een kind onder de 18 maanden. Bij oudere kinderen dient dan nog een zijwaartse röntgenfoto van de gehele nekwervelkolom gemaakt te worden. Op basis van de voorgeschiedenis mét de bevindingen van het onderzoek, kan dan de behandeling ingesteld worden.

De eigenlijke behandeling bestaat uit zachte manipulatieve technieken aan de hoge nekgewrichtjes en elders in de wervelkolom, soms tot in de bekkengewrichten. Deze behandelimpulsjes zijn klein en zacht, waarbij de juiste techniken per kind zich onderscheiden in richting en intensiteit. Uitsluitend de geregistreerde manueeltherapeut, die zich specialiseerde in het behandelen van zuigelingen, kan deze verfijnde behandeltechnieken op een verantwoorde wijze toepassen.raadpleeg hiervoor “adressenlijst” op deze site

Welke kenmerken vallen de ouders het duidelijkst op?

 • Scheve dwangstand van hoofd, nek en romp, hoofd achterover getrokken
 • Overstrekken hoofd-nek-romp zonder de asymmetrie
 • Slechte hoofdbalans, heffen hoofd is moeilijk en zwak en
 • Eenzijdige slaaphouding, waardoor deformatie schedel
 • Schedelasymmetrie, achterhoofd en voorhoofd
 • Scheve houding van de romp, de scoliose
 • Asymmetrisch bewegen van de romp, armen en benen
 • Ontwikkelingsproblemen van de heupgewrichten, meestal eenzijdig
 • Afwijking in de voetenstand
 • Slaapstoornissen, veel en hoog huilen
 • Haartrekken op één plek(plukken) erg gevoelig nekje
 • Koude handjes en voetjes
 • Lichte, niet te verklaren verhoging lichaamstemperatuur Slikklachten, kwijlen
 • Kuchen zonder verkouden te zijn
 • Bij oppakken schiet kindje in overstrekkingspatroon en wil derhalve niet graag opgepakt of geknuffeld worden, kind kan niet hechten

Deze klachten kunnen ook andere oorzaken hebben. Op basis van onze ervaringen wordt de “differentiaaldiagnose” gesteld, om daarna de diagnose nauwkeuriger te omschrijven. Nogmaals: de diagnose wordt in de eerste plaats gesteld door de huis- kinder- of CB-arts Als u kort na de behandeling kunt waarnemen, dat er iets veranderd is, verbeterd of verdwenen, dan is dat veelzeggend voor een samenhang met de diagnose en de manuele therapie.

Nu volgen nog enige adviezen, die gelden na de therapie

Vier weken na de behandeling dient u terug te gaan naar de verwijzend huis- of kinderarts, die de manueeltherapeut voor uw kindje adviseerde. Uw verslag over de effecten van de manuele therapie en het medisch onderzoek zijn dan bepalend voor verdere maatregelen,
zonodig zal de kinderfysiotherapeut ingeschakeld worden.
M.b.t. de gewrichtsfuncties (o.a. bekken en heupgewricht is na enkele maanden een herhaald controlebezoek aan uw manueeltherapeut zinvol

Een belangrijk teken t.g.v. de gewrichtsproblematiek in de hoge nek is de dwangstand, waarbij het hoofd constant achterover wordt getrokken, waarbij de gehele wervelkolom in overstrekking wordt getrokken. Dit gebeurt vooral bij liggen, aanraken en in bad doen. Derhalve vermijdt het kind een innig contact met de moeder en lijkt het gedrag van de baby op afwijzing, het kan helaas niet geknuffeld worden! Het hoofdje en romp kan niet naar voren worden gebogen, het kind kan niet lekker tegen de moeder liggen als het wordt opgepakt. Deze overstrekking vormt dan ook een probleem bij de borstvoeding. Het lijkt dat het kind zich niet kan (niet wil) hechten, het kindje laat zich niet koesteren. Zowel baby als moeder ervaren deze onmogelijkheid als onbehagen, niet bij elkaar geborgen zijn. Door deze gestoorde functies in de hoge nekgewrichtjes én door het overstrekkingspatroon zal het kindje een slechte zitbalans vertonen, het zit niet graag, Tevens zal door deze gestoorde nekfuncties de KISS-baby moeilijk tot kruipen komen. Eén van de “late” kenmerken van KISS is dan ook, dat deze kinderen vroeg gaan staan en gaan lopen (7e maand), waarop de familie dan erg trots is.Door de blijvend asymmetrie in wervelkolom en bekken, zal van een mooie kruipbeweging nauwelijks sprake zijn. De KISS-baby zal ook het kruipen vermijden en zich (te vroeg!) overal aan omhoog willen trekken tot staan. De “trotse”ouders zijn dan ook verbaasd als de manueeltherapeut hen uitlegt hoe belangrijk de kruipfase is voor de gehele motoriekontwikkeling van de baby. Na de manuele therapie ziet men dan ook dikwijls deze achterstand-in-functies snel verbeteren. Op dit moment is de samenwerking tussen de manueeltherapeut en de kinderfysiotherapeut een noodzaak. De manueeltherapeut werkt dan voorwaardenscheppend door de gewrichtsfuncties te herstellen, terwijl de kinderfysiotherapeut(e) met haar/zijn geschoolde blik waardescheppend het kind aanreikt waarop het “wacht”, een goede motoriekontwikkeling. Enige weken na de manuele therapie behandeling moet de oefentherapie achterwege worden gelaten, omdat na de herstelde gewrichtsfuncties het zenuwstelsel van het kind zich a.h.w. moet reorganiseren. Té snelle oefentherapie kan kort na de manuele therapie voor te veel onrust zorgen.

Ouders die de dramatische verbeteringen van hun kindje na de manuele therapie ervaren hebben, worden dikwijls onrustig, overbezorgd als zij enige houdingsveranderingen bij hun kindje ervaren.Zij moeten dat niet overdrijven, maar aan de andere kant is het dan een goede zaak, wanneer zij de manueeltherapeut hierover raadplegen.Soms neemt het kindje de scheve houding weer aan b.v. bij afkoeling of bij bepaalde inspanningen. Blijft deze scheve houding langer dan een week bestaan, neemt u dan gerust kontakt op met uw manueeltherapeut.Trouwens een kontroleonderzoek 6 weken na de laatste behandeling is aan te raden.

Naar de bassisschool

Wanneer uw kind voor het eerst naar de basisschool gaat, is het zeer zinvol uw kind nog eens door de kindermanueeltherapeut te laten onderzoeken voor de functies van de hoge nekgewrichten en de bekken- en heupfuncties. Het is de belastende overgang van het vrije spelen naar het urenlange zitten, die zeer belastend voor het kind kan gaan worden. Heeft het kind één of meer “sluimerende” functiestoornissen in de wervelkolom en dan vooral in de hoge nekgewrichtjes, dan kan dat funest zijn voor het leer- en concentratiepresteren. Tevens zal het kind onder deze omstandigheden een slechte houding ontwikkelen. Veel schoolkinderen klagen dan ook over (school)hoofdpijn, waaraan een slechte nekfunctie, gecombineerd met een slechte houding ten grondslag liggen. OUDERS LET OP UW SAECK! Regelmatige controle (om de 3 maanden) door de manueeltherapeut is in deze dan ook gerechtvaardigd. Een regelmatig bezoek aan de tandarts wordt als normaal beschouwd. Het houdingsapparaat van uw kind staat gedurende de schoolperiode urenlang bloot aan ongunstige belastingen. Dit eenzijdig belasten zal leiden tot gewrichtsblokkeringen in wervelkolom en ribgewrichten. Deze functiebeperkingen kunnen het schoolleven en presteren van uw kind ongunstig beinvloeden, t.w. ongunstige (zit)houding,hoofdpijn, concentratiestoornissen, slechte ademhalingspatronen en matig egogevoel. Kortom, dit complex van late symtomen na KISS wordt samengevat onder de noemer KIDD, Kopgewrichten Ivloed bij Dyspraxie en Dysgnosie- zie hiervoor informatie over KIDD Het volgende verdient uw extra aandacht: U hebt een voorspoedige bevalling achter de rug, uw kindje is een gezonde baby. Het is echter mogelijk dat uw kindje een val van de commode maakt, of na een ander ongeluk(je) symptomen vertoont, die eerder omschreven zijn als het KISS-syndroom bij de pasgeborene. Dit ongelukje kan gebeuren als uw kindje enige weken oud is, maar ook in de schoolleeftijd blijven de hoge nekgewrichtjes (waarop het zware hoofd rust en beweegt) een kwetsbaar gebied, dat een grote rol blijft spelen in de soms vage klachten, die genoemd zijn in het hoofdstuk info-KIDD. Het raadplegen van uw manueeltherapeut kan in zo’n situatie zinvol zijn. U voorkomt dat uw kind een chronische hoofdpijnpatient kan worden.

Nog geen commentaren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Openingstijden

maandag 07:45 - 21:00
dinsdag 07:45 - 18:00
woensdag 07:45 - 18:00
donderdag 07:45 - 20:30
vrijdag 07:45 - 18:00
zaterdag 08:00 - 12:00
zondag Gesloten

Algemene beoordeling = 9,0

praktijk boot en broersen qualiview 2018

2018 | 621 beoordelingen | Qualiview