Pluspraktijk | Topzorgpraktijk | *** 3 sterren Praktijk

Overzichtsboek

Overzichtsboek Seniorenraad 2017:

 

 • Welzijnskompas-Hillegom Lisse
 • WMO
 • Minimabeleid gemeente Lisse
 • Schuldhulpverlening
 • WLZ
 • Toeslagen
 • Sociale Verzekeringen
 • Verklaring van begrippen in de zorg
 • Verklaring voor afkortingen

 

 Het overzichtsboek is als pdf te downloaden via deze link: http://www.seniorenraadlisse.nl/

 

Berna van Amersfoort-Oudejans

 

2017: INHOUDSOPGAVE VAN DE GEGEVENS:

 

 

Het doel van de samenstelling van deze map

 

Algemene informatie voor en over senioren:

*           Langere levensverwachting en beoordeling levenskwaliteit

*           Grootschalig wetenschappelijk onderzoek van 90-jarigen uit 2005 en 2015

*           Verwachte toename van zorgkosten en afvlakking van de kosten van vergrijzing

 

Cijfers over wonen en zorg en welzijn van Senioren in Nederland en Lisse

            *           Zelfstandig wonende en actieve senioren

*           Wonen en woonomgeving

*           Voorspellingen RIVM over gezondheid (ook van senioren) in 2030

*           Toename van kwetsbare alleenstaande ouderen en levensverwachting ouderen

*           Toename van het aantal senioren en kwetsbare ouderen  in Lisse

*           Toename van cliënten die extramurale en intramurale zorg nodig hebben

           

Seniorenraad Lisse: samenstelling, taak en werkwijze

 

Wet Maatschappelijke ondersteuning (WMO) en de 9 prestatievelden:

 

*           WMO: Het ontstaan van de WMO en de nieuwe werkwijze:

            *           Compensatie, participatie en de kanteling ook voor senioren

*           Eigen regie, kracht en verantwoordelijkheid

*           Welke veranderingen moesten expliciet in de nieuwe WMO-wet

*           Overheveling van taken uit de AWBZ en nieuwe Wet langdurige Zorg (WLZ)

*           Welke taken had de gemeente al van de WMO en welke kwamen erbij

*           Wet Werken naar vermogen, aanpassing Wajong

*           Wat verandert er in de rechten van WMO-cliënten

*           Welke AWBZ-taken over naar de zorgverzekering en de WLZ

*           WMO-adviesraad, taak, samenstelling en werkwijze

*           Welke instanties werken samen in “Aandacht voor iedreen”

*           Aanmelden voor een voorziening, formulierenbrigade

 

*           WMO: Bevorderen Sociale samenhang

 

*           WMO: Jeugdhulpverlening

            *           Welke taken zijn overgegaan naar gemeente

*           Taak Centrum Jeugd en Gezin, adres, site en openingstijden

*           Welke in staties werken erin samen,  nieuwe nota Jeugdbeleid

*           Jeugd- en gezinsteams, coaching gezinnen

*           Landelijks cijfers jeugdzorg, plaats Lisse op ranglijst leefbaarheid jeugd

*           Subsidie schoolbegeleidingsdienst, JOL, opvanghuis jonge moeders

*           Kinderombudsman: passende maatregelen voor kwetsbare jongeren van 18 jaar

 

*           WMO: Lokaal Loket:

*           Werkwijze en verdere informatie over het Lokaal Loket

*           Samenwerkende organisaties binnen het Lokaal Loket

*           Voor welke zaken kan men terecht

*           Informatie over instanties die met zorg en welzijn te maken hebben

*           Welke instanties bemensen het Lokaal Loket

 

*           WMO: Vrijwilligersondersteuning:

            *           Servicepunt vrijwilligers, adres, telefoonnummer, website, mailadres

*           Aantallen vrijwilligers en stimuleringsmaatregelen van de gemeente vrijwilligers

2017: INHOUDSOPGAVE VAN DE GEGEVENS:

 

Wet Maatschappelijke ondersteuning (WMO):

 

*           WMO, Mantelzorgondersteuning:

            *           Wat is mantelzorg en een mantelzorger, nieuwe definitie mantelzorger

*           Informatie over Mantelzorgondersteuning door mantelzorgconsulente

*           Pool respijtvrijwilligers en mantelzorgondersteuning na overlijden cliënt

*           Steunpunt Vrijwillige Thuishulp, website over mantelzorg van gemeente

*           Bereidheid tot en cijfers over mantelzorg, ook van het CBS

*           Mezzo, kosten en inkomensachteruitgang mantelzorgers

*           Aantal en belasting van mantelzorgers en ervaringen delen,

*           Mantelzorgcompliment en zorgverlof mantelzorgers

*           Vervangende mantelzorg via “handen in huis” en “we helpen”

*           Financiële consequenties van samenwonen met een mantelzorger

*           Platform Mantelzorg Zuid-Holland, cijfers over zorg en mantelzorg

*           Dagopvang

 

*           WMO, Bevorderen van participatie van senioren en mensen met beperkingen:

            *           Veranderingen bij ondersteunende begeleiding en aantallen cliënten

*           Vervallen ZZP3 en 4 voor intramurale zorg, hulp voor ontregelde gezinnen

*           IQ-grens veranderd voor begeleiding van verstandelijk beperkten

*           Eigen kracht Conferenties en toename kwetsbare ouderen

*           Inloopcafé Beukenhof en KrantCafé in het Poelhuys

*           Buurtkamer “Oranjestaete” en eetcafé in buurthuis Salvatori

*           Wijkservicecentrum “Dichtbij” in Rustoord en “Vriend GGZ” in Agatha-klooster

*           Wandelgroep 65-plussers en introductie wijkcoaches

*           Initiatief van “MEE op weg” en zorgboerderij “SterkSaam”

 

*           WMO, Bevorderen van participatie van mensen met dementie:

*           Toename dementie en (vorderingen) van wetenschappelijk onderzoek

*           Herkennen van mensen met dementie en omgangstips

*           Bijeenkomst “Lisse dementievriendelijke gemeente”

*           Belasting van en hulp voor mantelzorgers, Alzheimercafé

*           Zwemmen, muziektherapie en uitstapje naar de “belevenis” voor dementerenden

*           Video’s en films over dementie, Alzheimerpatiëntenvereniging

*           Indicatie voor opname in verpleeghuis. BOPZ-indicatie

*           Woonvorm met maximale vrijheid, Herbergiers, boeken over dementie

*           Nieuwe ontwikkelingen rond euthanasie bij dementie

*           Alarmering door Sensara, initiatief voor betere zorg in verpleeghuizen

 

*           WMO,  Algemene informatie over woonvoorziening, hulpmiddelen en hulp bij het   huishouden:

            *           WMO-aanvraag indienen, keukentafelgesprek en tips voor dat gesprek

*           Gratis verplichte cliëntondersteuner,

*           Toekenning indicatie overbelasting mantelzorger, afhandelingstermijn

*           Spoedprocedure, maatwerkvoorziening, algemene voorziening, ISD-folder

*           Zorgzwaartepakket 4 vervallen voor opname in zorginstelling

*           Verandering in verdeling WMO-budget vanaf 2016

*           Cliëntparticipatie verplicht, meldplicht nieuwe zorgaanbieders

*           (Financiële) Regels voor PGB, toekennen en beschikking PGB, trekkingsrecht

 

*           WMO:  Aanvraag woonvoorziening en hulpmiddelen:

            *           Vergoeding voor maatwerkwoonvoorzieningen

*           Aftrekbaarheid van woonvoorziening voor inkomstenbelasting vervallen

*           Vergoeding woonruimte voor WLZ-bewoners

2017: INHOUDSOPGAVE VAN DE GEGEVENS:

 

*           WMO:  Aanvraag Hulpmiddelen:

*           Eigendom of bruikleen, wel of niet vergoed uit de WMO

*           Welke hulpmiddelen worden vergoed uit de WMO

*           Voor welke hulpmiddelen betaalt men een eigen biidrage

*           Hanteren inkomensgrens en besparingsbijdrage niet toegestaan

*           Overzicht vergoede hulpmiddelen uit de basisverzekering en de WMO

*           Onafhankelijk informatie en websites over hulpmiddelen

*           Controle op gebruik van scootmobielen

 

*           WMO, Hulp bij het huishouden = HBH

            *           Verandering HBH door lager Budget in 2016

*           Verdeling in Categorie 1, 2 en 3

*           Werkwijze bij aanvraag HBH, gebruik voorliggende voorzieningen

*           Waarvoor krijgt men geen indicatie, waar kan men dan terecht

*           Het voeren van een  huishouden en de functie huishoudelijke verzorging

*           Andere afspraken met zorgaanbieder, dan wat in het besluit staat

*           Twee schoonmaaktaken binnen maatwerkvoorziening Categorie 1

*           Richtlijnen door gemeente opgesteld, toegang tot maatwerkvoorziening

*           Beschikking en ondersteuningsplan

*           Toewijzing zorgaanbieder en eisen aan zorgaanbieder,

*           Welke zorgaanbieders heeft Lisse gecontracteerd, Bezwaar en beroep

*           Gebruikelijk zorg en  HBH na overlijden van cliënt

*           Ruilzorg en herindicatie huidige cliënten

 

*           WMO: Hulp bij het huishouden met een PGB:

            *           Speciale regels voor indicatie PGB, hoogte PGB,

*           Er hoeft geen inkomstenbelasting over betaalt te worden

*           Keurmerk PGB-bureaus, Patiëntenvereniging budget houders: Per Saldo

 

*           WMO,   Gespecialiseerde begeleiding voor gezinnen:

            *           Gespecialiseerde zorg van Marente

*           Intensieve zorg van ander zorgaanbieders

*           Particuliere hulp en zorg via Meerzorg

 

*           WMO,   Eigen bijdrage te betalen voor een WMO-voorziening:

*           Eigen bijdrage voor voorziening of zorg te betalen aan het CAK

*           Waarvoor geldt wel een eigen bijdrage en waarvoor niet

*           Wat telt mee voor het verzamelinkomen !!

*           Meetellen van vermogen, wat valt er onder

*           Verwarring over meetellen van vermogen bij berekening eigen bijdrage CAK

*           Berekening eigen bijdrage + rekenprogramma CAK

*           Informatie over hoogte eigen bijdrage en facturen bij het CAK

*           Hoe lang moet de eigen bijdrage betaalt worden

*           Algemene informatie opvragen bij de ISD

*           Maximale bijdrage  per 4 weken bij diverse inkomens

*           Herziening eigen bijdrage aanvragen, wanneer huidig inkomen veel lager is

 

*           WMO, Regiotaxi en individuele vervoersvoorziening:

*           Aanvragen WMO-pasje, welke plaatsen en vervoerders, reservering rit

*           Reserveren speciale rit, reistijden, zones, adres vertrek, gratis vervoer,

*           Eigen bijdrage, soorten betaling

*           Nachttarief en afhandeling klachten

*           Individuele vervoersvoorziening

 

2017: INHOUDSOPGAVE VAN DE GEGEVENS:

 

Collectief vervoer buiten de regio met Valys:

*           Wat is Valys en waar kan men een pasje aanvragen

*           Welke voorwaarden, kilometerbudget en eigen bijdrage

*           3 soorten Valysvervoer

 

Overige vervoersvoorzieningen:

*           Taxivervoer door de zorgverzekeraar

*           Seniorenbus en begeleiding bij vervoer naar het ziekenhuis vanuit Welzijnskompas Lisse

*           Maatwerk vervoersvoorziening gemeente

 

Eigen bijdrage voor voorziening WMO:

*           Te betalen eigen bijdrage, meetellen vermogen en herziening eigen bijdrage

 

Afhandeling klachten WMO:

*           4 mogelijkheden voor indienen klachten bij de ISD

*           Klachten over zorgaanbieders in de WMO indienen bij Zorgbelang

 

Verklaring van begrippen in de zorg

 

Wet tegemoetkoming Chronisch zieken en Gehandicapten (WTCG):

*           Wat wordt door het kabinet geschrapt in 2015 en wat wordt gehandhaafd

 

Speciale websites over WMO, AWBZ en Zorgverzekeringswet

 

Welzijnskompas Hillegom-Lisse en hulp aan kwetsbare inwoners en ouderen:

*           Openingstijden en spreekuur professionele welzijnsadviseurs, Beukenhof

*           Spreekuur mantelzorgconsulente bij de Welzijn Lisse

*           Fusie Welzijn Lisse met Welzijn Hillegom

*           Doel en werkwijze Welzijnskompas Hillegom-Lisse

*           Welzijnsbezoek en het Adviesnetwerk en meldpunt zorgelijke situaties

*           Website vrijetijdsbesteding en speciale diensten WL o.a. maaltijdvoorziening

*           Welzijn Lisse servicediensten:

            *           Telefooncirkel + “tefefoonster”

*           “even buurten”

*           Thuisbezorgen van warme maaltijden

*           Hulp bij thuisadministratie en klussendienst

*           Boodschappendienst en duofiets

*           Begeleiding bij vervoer naar het ziekenhuis

*           Contactdienst

*           Welzijn Lisse overige diensten:

            *           Welzijnsbezoek en personenalarmering

*           Seniorenmarkt en voorlichtingsbijeenkomsten

*           Bijblijven technische ontwikkelingen

Overige cursussen, activiteiten en informatie voor senioren:

*           Cursussen en activiteiten van Activite en Stichting Paraplu

*           “Blauwe zone”, combinatie van beweging, sociale contacten en structuur voor senioren

*           Overige maaltijdvoorzieningen

*           Eetgelegenheid in Rustoord

*           Eetgelegenheid in Berkhout

*           Klusjes voor ouderen:

*           Stichting present en gratis plaatsen van een rookmelder

*           Zorgeloos ontruimen seniorenwoning

 

2017: INHOUDSOPGAVE VAN DE GEGEVENS

 

Overige informatie voor ouderen:

:           *           Ontspoorde Zorg en Steunpunt Huiselijk Geweld

*           50-Plusnet en Landelijke Ouderenombudsman

*           Keuringsleeftijd rijbewijs en tarieven

*           Ouderenwinkel en herstelzorgprogramma

*           “Steffie” eenvoudige uitleg over digitale tijdperk voor senioren

*           Keurmerk  “Seniorvriendelijke ziekenhuis”, waaronder ook het LUMC

 

Meldpunt huiselijke geweld en crisisdienst:

*           Ouderenmishandeling, akkoord integrale crisisdienst

*           3 kamers in Rustoord voor crisisopvang

 

Budgetinformatiepunt voor vragen over geldzaken van de ISD en Humanitas:

*           Medewerkers en locatie en bereikbaarheid

*           Waarvoor kan men terecht bij het informatiepunt

 

Minimabeleid van de Gemeente Lisse:

*           Participatiewet:

            *           Wijzigingen en nieuwe regels voor bijstand

*           Voorwaarden, hoogte uitkeringen

*           Vrijgesteld inkomen en vermogen voor ziektekostenverzekering

*           Kostdelersnorm, meerpersoonshuishouden

*           Wederkerigheid of tegenprestatie leveren, proef Stichting Present met ISD

 

*           Bijzondere bijstand:

            *           Collectieve Zorgverzekering en aanvullende verzekering

*           Individuele studietoeslag en individuele bijzondere bijstand

*           Snelbalie voor aanvraag bijzonder bijstand

 

*           Persoonsondersteunend Budget (POB) en Inspanningspremie

*           Bijzondere bijstand voor hoge ziektekosten

*           Noodfonds en hulpfonds Lisse/Lisserbroek

*           Enkele weetjes rond bijstand

*           “lekker in je lijf”, gratis bewegen voor minima met een BMI boven 25

 

*           Schulddienstverlening:

            *           Cijfers over schulden, wie komt in aanmerking en hoe snel

*           6 verschillende trajecten en strenger beleid bij schulddienstverlening

*           Welke schulden wel of niet geregistreerd bij de BKR

*           Regels en voorwaarden voor schuldhulpverlening

 

*           Vrijstelling gemeentelijke belastingen

 

Uitkering oudere werklozen: IOAW en IOW

 

Nieuwe Wet Langdurige zorg, wat valt er onder WLZ en wat onder WMO

 

Sociale verzekeringen: Zorgverzekering:

*           Veranderingen in het pakket van de basisverzekering in 2017

*           Indicatie door wijkverpleegkundige en buurtzorg Lisse

*           Wijziging indicatie, korting op persoonlijke verzorging, ZZP-ers in de zorg

*           Compensatieregeling chronisch zieken en regeling voor wanbetalers.

*           Cijfers over zorg, Kwaliteitsbeoordeling van Zorgaanbieder Zorg en Zekerheid

 

2017: INHOUDSOPGAVE VAN DE GEGEVENS:

 

WLZ:

*           Lage en hoge eigen bijdrage intramurale zorg en meetellen vermogen

*           Scheiding kosten wonen en zorg, complexe zorgvraag

*           Korting eigen bijdrage vermogen, veranderingen in de zorg

*           Strengere regels en korting op PGB zorg, verandering in declareren

*           Zorginstelling: voor welke diensten betalen, leegruimen kamer na overlijden

*           Experiment minder regels in de zorg en melden verbeterideeën

*           Intramurale zorg na verblijf in het buitenland, wettelijke klachtenregeling

*           Nederland beste zorgsysteem van Europa, beginselwet zorginstellingen

 

Zorgtoeslag: inkomen en bedragen

 

AOW:

*           Verandering ingangsdatum AOW en houdbaarheidsbijdrage

*           AOW bij samenwonen en gescheiden wonende partners

*           Partnertoeslag en ouderentoeslag vervallen, ouderenkorting

*           Nieuwe regeling voor onvolledig pensioen en slotuitkering van de AOW

 

Verhoging kinderopvang en wettelijk minimumloon

 

Wonen

*           Woningbouwvereniging en huurdersbelangenvereniging

*           Sociale huurwoningen: andere berekening huurverhoging, maximale huur en inkomen

*           Hardheidsclausule, huurtoeslag 2016: voorwaarden en bedragen, bijz. regels

*           Seniorenwoningen: Trompenburg, Swaenendreef, Hobahoterrein, “omahome”

*           Woonkeur, Ruilbeurs, Stichting Bescal en Woonvisie.

 

Invloed van de Seniorenraad, ook via de WMO-adviesraad op gemeentelijk beleid:

 

*           WMO: Oormerken van WMO-gelden

 

*           WMO: Mantelzorgers en vrijwilligers:

            *           Website met informatie voor mantelzorgers

*           Civil society belangrijk voor beslissing over woningaanpassing

*           Bij indicatie meer maatwerk toepassen

 

*           WMO: Woningaanpassing:

            *           (Trap)lift in het gebouw v.d. Volksuniversiteit

*           Controle op toegankelijkheid van gemeentelijke gebouwen

 

*           WMO en Hulp bij het Huishouden (HBH):

*          Zorgaanbieders moeten maximaal 1 % van alle Cliënten HBH bieden

*           Categorie 1 en 2 samengevoegd

*           Uitbreiding van indicatie voor categorie 3

*           Indicatie bij huisbezoek en niet telefonisch (z.g. keukentafelgesprek)

*           Tijdig bericht over aflopen van de indicatie

*           Na overlijden van de cliënt, zo nodig spoed bij indicatie op naam van de partner

*           Ruilzorg voor terminale patiënten handhaven

*           Terminale cliënten niet op de “veiling”

*           Verandering van de termijn voor zorgtoewijzing of “veiling”

 

*           WMO: hulpmiddelen:

*          Aanbesteden bij 3 leveranciers

*          Controle op scootmobielen en de uitkomsten daarvan

 2017: INHOUDSOPGAVE VAN DE GEGEVENS:

 

 

Invloed van de Seniorenraad, ook via de WMO-adviesraad op het gemeentelijk beleid:

 

*           WMO: collectief vervoer met de regiotaxi (CVV):

*           Geen inkomensplafond van 1½ de bijstandsnorm in Lisse

*           Aanpassing lettergrootte op tarievenlijst

*           Een strengere klachtenprocedure bij CVV

 

*           WMO: Notitie “op weg naar meer maatwerk en menselijke maat”:

*           Tienpuntenplan opgesteld n.a.v. signalen over klachten

*           Drietal hoofddoelen

*           Bijscholing van medewerkers ISD volgens menselijke maat en maatwerk

*           Verbetering van klachtenafhandeling bij de ISD en nieuwe vertrouwenspersoon

 

*           Project Wonen, zorg en welzijn:

*           Levensloopbestendige woningen van 2 naar 3 sterren

*           Aantrekkelijker interieur in het krantencafé

*           Open eettafel in wijkservicepunten

 

*           Welzijnskompas Hillegom-Lisse, vroegere SWOL:

*           Aanpassing van subsidie spreiden over 4 jaar

*           Uitbreiding van 8 taakuren voor de ouderenadviseur

*           Seniorenwijzer, seniorenmarkt en seniorenwebsite

*           Ouderenproof en servicediensten

 

*           Consultatiebureau voor senioren

 

*           Vervoer en wegen:

*          Opheffing lijn 50 afgewezen

*          Aanleg zebrapad op de Westerdreef

*          Gladheid van kinderhoofdjes op de kop van de Kanaalstraat

*          Trips door Lisse om obstakels te signaleren

 

*           Klachten over de apotheken besproken met apothekers en betere dienstverlening

 

*           Vrijstelling afvalheffing voor medisch afval

 

*           Nieuwe Zorgcentrum “Rustoord”:

            *           Respijtzorg en grotere wooncontainer voor tijdelijke huisvesting

*           Niet bereikt: aantal zorgplaatsen omlaag

*           Nieuwbouwplannen vertraagd, nieuwbouw in afgeslankte vorm

 

Afkortingen

 

HET DOEL BIJ DE SAMENSTELLING VAN DEZE MAP:

 

In de voorgaande jaren heeft zowel de Seniorenraad, als de WMO-adviesraad over vele beleidsnota’s, notities, projecten en Europese aanbestedingen enz. advies uitgebracht. Bij elkaar ging het om honderden bladzijden met gegevens. Sommige zaken komen regelmatig ter sprake in vergaderingen, of er worden vragen over gesteld door andere inwoners van Lisse. Het is lastig dat soort zaken iedere keer te moeten opzoeken in al die stapels beleidsteukken. Daarom zijn in deze map de belangrijkste gegevens/wijzigingen over WMO, SWL, WLZ, minimabeleid, schulddienstverlening, sociale verzekeringen en toeslagen uitgewerkt. Zo heeft men deze gegevens compact bij de hand, en kan de informatie gemakkelijk opgezocht worden.

ALGEMENE INFORMATIE VOOR EN OVER OUDEREN:

 

 

Langere levensverwachting en daardoor meer participatie van ouderen:

Volgens Rudi Westendorp, hoogleraar ouderengeneeskunde, is de laatste 25 jaar de gemiddelde levensverwachting met 6 jaar toegenomen. Ook het gemiddelde aantal jaren in leven, zonder gebreken is met 6 jaar toegenomen. Sterven op hoge leeftijd blijkt goedkoper, dan op jonge leeftijd. Wat echt veel kost, is dat we die extra gezonde jaren niet omzetten in maatschappelijke participatie. Werkend of niet werkend, betaald of onbetaald!!

 

Beoordeling van ouderen over hun levenskwaliteit:

Ouderen geven in Nederland het leven een 8. Vooral het aanpassen aan de ongemakken, die veroudering met zich brengt, beïnvloedt het geluksgevoel.

Voor dat geluksgevoel is daarnaast vooral belangrijk:

*           Tevredenheid over sociale contacten.

*           Tevredenheid over wat je gedaan hebt in je leven.

*           Tevredenheid over bijv. je relatie tot het grotere geheel.

*           Het zit hem dus minder in de tevredenheid over je fysieke conditie.

 

Grootschalig wetenschappelijk onderzoek van 90-jarigen uit 2005 en 2015:

Dit onderzoek is gehouden in Denemarken en zou volgens wetenschappers uit het UMC (Radboud-ziekenhuis) ook voor Nederland kunnen gelden. Men heeft in het verleden een grote groep 90-jarigen onderzocht, die geboren waren in 1905. Daarvan scoorde bij de test op mentale gesteldheid 13 % in de hoogste categorie. 10 Jaar later scoorde bij de groep 90-jarigen uit 1915 23 % in de hoogste categorie. Er trad ook een vervlakking op in de toename van het aantal dementerenden, want het neemt minder toe, dan gedacht. De huidige groep is beter in staat tot alledaagse handelingen, zowel cognitief , als wat betreft dagelijkse activiteiten.

Cognitieve functies als aandacht, verbaal geheugen en spreekvaardigheid nemen minder sterk af dan gedacht. Vermoedelijk komt dat door en meer stimulerende omgeving, die ouderen gedurende hun hele leven voortdurend intellectueel prikkelt en uitdaagt.

 

Toename en afvlakking van de kosten van de WMO door de vergrijzing:

De kosten voor AWBZ en WMO zijn sterk gestegen, bovendien is de “grijze golf” nu met pensioen gegaan. Dat betekent toename van ouderen en afname van jongeren. Tussen 2012 en 2016 gaat er bovendien 200 miljoen euro bezuinigd worden op de WMO. Dit wordt naar rato over de gemeenten verdeeld. Dus met een beperkter budget moeten steeds meer mensen geholpen worden. De politieke kleur van de gemeente kan ook tot verschillende besluiten leiden.

Met de huidige vergrijzing wordt voorspeld, dat de kosten naar 22 % stijgen. Dit uitgaande van de huidige gezondheid van 65-plussers. Maar men leeft niet alleen langer, maar ook gezonder. Wanneer de AOW-uitkering daarom naar 70 jaar gaat, stijgen de kosten naar 8 % i.p.v. 22 %.

Voor 80-plussers stelt men, dat de zorgkosten nu stijgen van 7 % naar.21 % in 2050. Maar bij gezonder leven worden de zorgkosten voor 80-plussers 12 % i.p.v. 21 %.

 

Hoeveel volwassen mensen ontvingen zorg in 2015:

In 2015 ontvingen 2 miljoen volwassen mensen zorg.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIJFERS OVER ZORG, WELZIJN EN WONEN VAN SENIOREN IN NEDERLAND:

 

 

Zelfstandig wonende en actieve senioren:

Een grote meerderheid van 65-plussers redt zich uitstekend en woont zelfstandig. Bovendien leveren ze via mantelzorg en vrijwilligersinzet hulp aan familie en de samenleving. In 2008 was ruim 40% van de 55-plussers actief als vrijwilliger!

 

Wonen en woonomgeving voor senioren:

Boven de 75 jaar is nog maar 10% van de ouderen bereid om te verhuizen. Ouderen met een eigen woning willen dan meestal alleen nog naar een huurwoning verhuizen. Verdere wensen:

*           Een veilige woonomgeving, apotheek en huisarts op redelijke afstand

*           Winkels op redelijke afstand, en voldoende rustpunten in het winkelgebied

*           Mogelijkheid tot deelname aan sociale, educatieve, culturele en sportieve activiteiten

*           Zo mogelijk een goed onderhouden plantsoen op redelijke afstand om te wandelen

 

Voorspellingen door het RIVM over onze gezondheid in 2030:

*           Zo’n 7 miljoen Nederlanders zullen in 2030 lijden aan een chronische ziekte. Desondanks           leven ze langer én met een gezond gevoel. Dat is 40% van Nederland.

*           Deze mensen kampen met een reeks aandoeningen, variërend van hartziekten en          diabetes, tot artrose, gehoorstoornissen, nek- en rugklachten.

*           Het is opvallend dat mensen met een chronische aandoening – of ze nu oud zijn of jong –          steeds vaker volop meedoen in de samenleving.

*           Het RIVM maakt zich in de toekomst vooral zorgen om 2 groepen:

*           Mensen zonder scholing

*           Kwetsbare ouderen

*           Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat bijna 9 procent van de pensioengerechtigden –     248.000 ouderen – zeer eenzaam is. Je kunt je afvragen of domotica als vervanging voor          de thuiszorg die langskomt, dit opvangt?

*           De levensverwachting voor laagopgeleiden is gemiddeld 6 jaar korter dan de    hoogopgeleiden. Ze missen vaardigheden om informatie over gezondheid te krijgen, te        begrijpen, te beoordelen of te gebruiken bij het nemen van beslissingen rondom hun          gezondheid.

*           Door de vergrijzing en de stijgende levensverwachting zal het percentage kwetsbare     ouderen verder toenemen, is de verwachting. Vooral bij ouderen zijn dementie en      valpartijen straks funest.

*           25% van de ouderen heeft voor eigen gevoel te weinig regie over het eigen leven. En    verwacht dat op eigen kracht niet meer te kunnen

*           In 2040 is ruim een kwart van de bevolking ouder dan 65 jaar (zo’n 4,6 miljoen mensen).

 

Toename van het aantal kwetsbare, alleenstaande ouderen in Nederland door het SCP:

Het SCP schat dat in 2030 25% van de bevolking 65+ is. Monaco scoort van alle landen het hoogste met een levensverwachting van 90 jaar.

Uit eerdere studie naar kwetsbare ouderen, bleek het alleen wonen een belangrijk aspect van kwetsbaarheid. Daarom is besloten om de toename van het aantal alleenstaande en kwetsbare ouderen nader te onderzoeken. Het Sociaal en Cultureel Planbureau heeft dat onderzoek uitgevoerd. Het aantal kwetsbare ouderen neemt toe met ongeveer 300.000 personen van bijna 700.000 in 2010, tot ruim een miljoen personen in 2030!

*           1 op de 7 mist vrienden of iemand waarmee men verbonden is.

*           1 op de 8 voelt zich niet met anderen verbonden en voelt leegte om zich heen

*           1 op de 10 kan op niemand terugvallen, als daar behoefte aan is.

*           Bij 3 op de 10 verminderen sociale contacten, als gevolg van de achteruitgang van de gezondheid.

*           1 op de 8 zit op internet.

*           Bijna 20 % van de 65-plussers voelt zich regelmatig onveilig in de eigen buurt

*           10% van de ouderen leeft onder de armoedegrens

CIJFERS OVER WONEN, ZORG EN WELZIJN VAN SENIOREN IN LISSE:

 

 

Aantal kwetsbare ouderen boven de 65 jaar in Lisse:

Geschat wordt dat 27% van de mensen van 65 jaar en ouder kwetsbaar genoemd kan worden. In Lisse zou het dan gaan om ongeveer 1188 mensen. (SCP 2011). van de 75-ers is 40% kwetsbaar.

Binnen de groep kwetsbare ouderen heeft 18% financiële problemen. In Lisse moet 16% van de ouderen rondkomen van hun AOW zonder aanvullend pensioen. Van hen heeft 25 % moeite met rondkomen. Van ouderen met een aanvullend pensioen is dat 7%.

Kwetsbare ouderen zijn vaker hoogbejaard, vrouw of alleenstaand, en ze komen vaker uit lage sociaal economische klassen. Doorslaggevend voor hun kwetsbaarheid is echter het hebben van meer dan één aandoening en het hebben van functiebeperkingen in bewegen, zelfverzorging en het doen van het huishouden.

 

Percentage mensen in Lisse, wat in 2013 onder de armoedegrens leeft:

Van de bevolking in Lisse leeft 4,9 % onder de armoedegrens. Dat percentage ligt in Teylingen, Katwijk en Hillegom lager, en in Noordwijk en Noordwijkerhout hoger!

 

Zeer kwetsbare ouderen boven de 65 jaar in Nederland en Lisse:

Op grond van onderzoek is de conclusie dat 7% van de ouderen (65+) op basis van slechte gezondheid gecombineerd met financiële problemen gerekend worden tot de zeer kwetsbare groep. Dat betreft in Lisse 308 ouderen.

 

Toename van het aantal ouderen boven de 75 jaar in Lisse:

De groep ouderen is in Lisse groter dan in de regio, en in Nederland.

2020: totale verwachting bevolking is 24.325 waarvan 2214 (9,1%) 75 jaar en ouder

2030: totale verwachting bevolking is 25.677 waarvan 2876 (11,2%) 75 jaar en ouder

 

Senioren die extramurale en intramurale zorg nodig hebben in Lisse:

Momenteel kan 2/3 van de cliënten die hulp nodig hebben toe met zorg aan huis. 1/3 Van de cliënten moet voor zorg in een verzorgingshuis of verpleeghuis worden opgenomen.

In het uitvoeringsplan Wonen, Zorg en Welzijn wordt voorgesteld om 15 eenheden van wonen met voorzieningen te realiseren. Bij voorkeur in de wijk ten oostzijde van het centrum. Daarbij speelt ook de transformatie van de Ooievaarstraat en/of Rembrandtplein een rol.

 

Toename van cliënten met een indicatie voor een verzorgingshuis in Lisse:

De groep die verzorgingshuiszorg nodig heeft bedraagt nu 190 en neemt duidelijk toe.

Van 2007 tot 2020 is er een toename van 60 personen

Van 2007 tot 2030 is er een toename van 144 personen.

 

Toename van cliënten met een verpleeghuisindicatie in Lisse:

Het aantal psychogeriatrische en somatische patiënten met verpleeghuisindicatie, bedraagt nu

100 en neemt duidelijk toe.

Van 2007 tot 2020 is er een toename van 130 personen

Van 2007 tot 2030 is er een toename van 175 personen

Voortvloeiend uit deze cijfers heeft de Seniorenraad Lisse het college daarom dringend geadviseerd meer zorg/verpleegplaatsen in het nieuwe “Trompenburg” op te nemen. Helaas is dat advies niet overgenomen.

 

Meer woningen voor ouderen noodzakelijk:

In 2015 was een meerderheid van de inwoners in Lisse ouder dan 55 jaar. Met name het aantal 75-plussers groeit snel. Volgens Companen, die daarnaar onderzoek deed. Er moeten meer sociale huur- en koopwoningen gebouwd worden. In december 2015 heeft de gemeente de nieuwe “Woonvisie” vastgesteld.

 

SENIORENRAAD LISSE (SL):

 

 

Taak:

De Seniorenraad Lisse behartigt de belangen van ouderen in Lisse. Zij geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college van Burgemeester en Wethouders.

De SL adviseert o.a. over:

*           De WMO

*           Informatievoorziening richting ouderen

*           Subsidies en bezuinigingen ouderenbeleid

*           Nota ouderenbeleid

 

Samenstelling:

De SL bestaat uit vertegenwoordigers van:

*           Cliëntenraden van Zorgcentrum Rustoord en zorgcentrum Berkhout

*           De 3 ouderenbonden

*           Onafhankelijke leden

*           Adviseur van het Gehandicaptenplatform

 

Werkwijze:

De SL heeft ongeveer 7 openbare vergaderingen per jaar. Daarnaast heeft zij 2 voorbereidende commissies: de commissie Zorg en Welzijn, en de commissie Wonen en Woonomgeving. Bij de vergaderingen worden regelmatig instanties/personen uitgenodigd, die met ouderenbeleid te maken hebben: SWL, Lokaal Loket,  MEE, Paraplu, Huurdersbelangenvereniging, thuiszorg enz.

 

 

 

WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO):

 

 

Het ontstaan van de WMO en de nieuwe werkwijze:

 

Compensatie en participatie:

In 2007 is de Wet Maatschappelijke ondersteuning (WMO) ingevoerd. Daarin is de vroegere WVG opgenomen. In de WVG werd gekeken naar de “goedkoopst adequate oplossing”, dat werd toen de “goedkoopst compenserende oplossing”.

Daarnaast ging ook de hulp bij het huishouden, welke tot 2007 in de AWBZ zat, over naar de WMO. Het “recht op zorg” in de AWBZ veranderde in “vergoeding met beperkte zorgplicht”.

Dat betekende, dat de gemeente ervoor moest zorgen, dat zij de beperkingen van iemand gingen compenseren, zodat iedere burger volwaardig kon deelnemen aan de maatschappij (participatie).

Elke gemeente mocht zelf gaan bepalen hoe ze de maatschappelijke ondersteuning ging organiseren. Er waren aanvankelijk veel opstartproblemen.

Gaandeweg kwam men ook tot andere inzichten, wat resulteerde in invoering van de “kanteling”.

Daarbij werd waar mogelijk gekeken naar de eigen mogelijkheden en die van het sociale systeem van de cliënten. Men moest meer kijken naar de “eigen kracht” van de cliënt in de z.g. “keukentafelgesprekken”, die gevoerd werden door consulenten, die eerst een scholingstraject doorliepen. Er moest gedacht gaan worden in oplossingen op maat in plaats van voorzieningen.

Men kan geen voorzieningen meer eisen, maar moet aangeven waarin men belemmerd wordt. Dat noemde men het “kantelingsproces”.

 

Onderscheid tussen eigen regie, eigen kracht en eigen verantwoordelijkheid:

* Eigen regie:    Gaat om de vraag hoe iemand zijn leven in wil richten, wat iemand wil met                                 zijn leven en of iemand daar eigen keuzes in kan maken.

* Eigen kracht:  Draait om de vraag wat iemands kwaliteiten zijn, wat iemand zelf kan, samen                            met zijn omgeving.

* Eigen verantwoordelijkheid: draait om de vraag wat iemand hierin zelf kan doen.

DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO):

 

 

In 2015 werd in de WMO de “Compensatieplicht” vervangen door een “resultaatverplichting”:

De “compensatieplicht” is vervangen door een “maatwerkvoorziening”. Een maatwerkvoorziening is een, op de behoeften, persoonskenmerken en mogelijkheden van een persoon afgestemd geheel van diensten, hulpmiddelen, woningaanpassingen en andere maatregelen:

*           ten behoeve van zelfredzaamheid, daaronder begrepen kortdurend verblijf in een                      instelling ter ontlasting van de mantelzorger, het daarvoor noodzakelijke vervoer,

alsmede hulpmiddelen, woningaanpassingen en andere maatregelen

*           ten behoeve van participatie, daaronder begrepen het daarvoor noodzakelijke vervoer

alsmede hulpmiddelen en andere maatregelen.

*           ten behoeve van beschermd wonen en opvang.

De gemeenten hebben in het nieuwe wetsvoorstel een “resultaatverplichting”. Het uitgangspunt is dat zelfredzaamheid en meedoen de verantwoordelijkheid zijn van de mensen zelf.

 

Nieuwe veranderingen die expliciet in de WMO-wet vanaf 2015 moesten worden opgenomen:

*           Het Plan WMO van de gemeenten hoeft niet meer iedere 4 jaar, maar periodiek.

*           Zorg dragen voor de kwaliteit en continuïteit van de voorzieningen.

*           Er blijft een keuze tussen zorg in natura en een PGB

*           Cliënten en bewoners meer betrekken bij beleidsvorming en uitvoering.

*           Er blijft een eigen bijdrage verschuldigd ( met uitzondering voor cliëntondersteuning).

*           Na een aanvraag bij het Lokaal Loket moet het onderzoek binnen 6 weken zijn afgerond.

*           De cliënt krijgt hiervan een schriftelijk verslag

*           De cliëntondersteuning moet objectief zijn.

*           Duidelijke criteria voor kwaliteit van de zorgaanbieders bij de  aanbesteding door de     gemeenten, waarbij cliënten actief moeten worden betrokken.

*           In de gemeenteraad zal na goede samenspraak met betrokkenen, de inhoud,    beschikbaarheid en reikwijdte worden bepaald door lokale democratische besluitvorming.

*           Het jaarlijkse onderzoek van de gemeente dient niet meer gericht te zijn op de   tevredenheid, maar op de ervaringen van de cliënten.

 

Overheveling van taken uit de AWBZ en de nieuwe Wet Langdurige Zorg (WLZ):

In 2015 werden de laatste taken uit de AWBZ overgeheveld naar de Gemeenten, de Zorgverzekering en de nieuwe Wet Langdurige Zorg. Daarmee vervielen de laatste taken van de AWBZ is de AWBZ opgeheven.

De Wet Langdurige Zorg (WLZ) verschaft het recht op intramurale verzorging in een zorginstelling. In uitzonderlijke situaties geldt de vergoeding uit de WLZ ook bij intensieve zorg thuis.

 

 

Welke taken had de gemeente vóór 2015 al in de WMO:

*           Vervoersvoorzieningen en regiotaxi

*           Rolstoelen en scootmobielen

*           Toegankelijkheid voorzieningen, diensten en ruimten voor mensen met een beperking

*           Woningaanpassing en hulpmiddelen

*           Ondersteuning mantelzorg en vrijwilligers

*           Huishoudelijke zorg

*           Lokaal Loket

*           Bevorderen van de sociale samenhang,  van de veiligheid en leefbaarheid in de            gemeente

*           Voorkomen en bestrijden van huiselijk geweld.

 

 

 

TAKEN VANUIT DE AWBZ OVER NAAR DE WMO, ZORGVERZEKERING EN WLZ:

 

 

Welke nieuwe voorzieningen en wetten kregen de gemeenten erbij in 2015 (WMO):

*           Extramurale dagbesteding en dagopvang

*           Persoonlijke verzorging tijdens dagbesteding

*           Ondersteunen van de zelfredzaamheid en de participatie van personen met een

beperking of met chronische psychische of psychosociale problemen, zoveel mogelijk

in de eigen leefomgeving.

*           Beschermd wonen en respijtzorg

*           Cliëntondersteuning      .

*           Jeugdzorg tot 18 jaar, inclusief extramurale en intramurale psychiatrische zorg

*           Wet Werken naar Vermogen= WWNV (participatie)

 

De Wet Werken naar Vermogen (WWNV) ook wel de 3D genoemd:

Hierin worden 3 inkomensregelingen en sociale verzekeringen tot 1 regeling samengevoegd:

*           Wet Sociale Werkvoorziening (WSW)

*           Wet Werk en Bijstand (WWB)

*           Jonge mensen in de Wajong (momenteel 230.000 jongeren).

Het is de bedoeling dat de uitkering maximaal 70% van het minimumloon bedraagt. Dat was bij de Wajong en de WSW tot dan toe 75% van het minimumloon.

 

Aanpassing van de Wajong vanaf 1 januari 2015:

Door de nieuwe regels denkt de staatssecretaris het aantal terug te brengen tot 40.000. Voor hen zouden er 9000 garantiebanen komen, waardoor bedrijven 5% van hun arbeidsquotum aan arbeidsgehandicapten moeten aannemen. Wanneer zij dat niet nakomen, volgt een boete. Er stonden op 31 december 2014 15.000 mensen op de wachtlijst voor een baan in de sociale werkplaats. Daar worden geen werknemers meer toegelaten.  

 

Wat veranderde er in de rechten van cliënten in de WMO in 2014:

Nieuwe cliënten in de WMO konden niet langer rekenen op het bestaande aanbod, omdat de aanspraak op de huishoudelijke verzorging in de WMO is komen te vervallen in 2014 Was voor bestaande cliënten een overgangsjaar, wat nu verlengd is tot 30 april 2016. Via de WMO kregen mensen alleen nog een maatwerkvoorziening, als ze dat echt nodig hebben en niet meer als ze het uit eigen middelen betalen kunnen. Intussen is deze regeling niet meer van toepassing. Er vindt nu weer een keukentafelgesprek plaats om te beoordelen of hulp nodig is.

 

Welke taken uit de AWBZ gingen in 2015 over naar de zorgverzekeringen:

*           Wijkverpleging en verzorging, hiervoor betaalt men geen eigen bijdrage.

*           Extramurale zorg voor mensen met een beperking

*           Behandeling voor zintuiglijk gehandicapten

*           Langdurige geestelijke gezondheidszorg en behandeling werd het eerste jaar al vergoed           uit de zorgverzekering. Het 2e en 3e jaar komt daar nu bij. Vanaf het 4e jaar wordt hert vergoed uit de WLZ. Dit geldt ook voor mensen die nu al gebruik maken van de   Langdurige Geestelijke Gezondheidszorg van de AWBZ.

*           Reiskosten worden vanuit de zorgverzekering vergoed, wanneer men een orgaan          doneert. Dan moet de donor wel in Nederland wonen.

*           Palliatieve zorg

*           Intensieve kindzorg

 

Welke taken uit de AWBZ gingen in 2015 over naar de WLZ:

*           Recht op zorg in een instelling of thuis:

*           Zorg voor de meest kwetsbaren

*           Ouderenzorg

*           Gehandicaptenzorg

*           Langdurige GGZ met behandeling

WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO):

 

 

WMO-adviesraad Lisse:

 

Taak:

Het is wettelijk vastgelegd, dat er cliëntenparticipatie moet zijn, wat betreft de WMO. De WMO-adviesraad in Lisse behartigt belangen van inwoners die gebruik maken van regelingen uit de WMO. Zij geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college van B & W.

Zij adviseert binnen de WMO over veel dagelijkse zaken zoals o.a.:

*           De sociale samenhang in de diverse wijken

*           De jeugd met specifieke problemen

*           Vrijwilligerswerk en de zorg voor de medemens en mantelzorgers

*           Collectief vervoer, hulp bij het huishouden, hulpmiddelen en woonvoorzieningen

 

Samenstelling:

De WMO-adviesraad moet een afspiegeling zijn van de samenleving en uit een afvaardiging bestaan van alle terreinen binnen de WMO. De volgende organisaties zijn vertegenwoordigd:

*           1 Vertegenwoordigers van de Stichting platform Gehandicaptenbeleid, 1 vacature

*           2 Vertegenwoordigers van de Seniorenraad

*           2 Vertegenwoordiger van ouders van kinderen met een verstandelijke beperking

*           1 Vertegenwoordiger van de Centrale Cliëntenraad van Marente

*           1 Vertegenwoordiger van de Huurdersbelangenvereniging Duin- en Bollenstreek

*           1 Vacature van de vertegenwoordiger van Helpende Handen

*           1 Vacature van vertegenwoordiger van het SWL en Steunpunt Mantelzorg

*           1 Vacature van de Familieraad GGZ Duin- en Bollenstreek

*           1 Vacature als vertegenwoordiger voor de jeugd.

De wethouder heeft in 2012 verzocht of de WMO-adviesraad en de Seniorenraad over beleidstukken gezamenlijk een advies willen uitbrengen. Er is ook een gezamenlijke flyer uitgebracht voor de naamsbekendheid.

.

Welke instanties werken samen bij “Aandacht voor iedereen”:

*           NPCO              *           Mezzo              *           Oogvereniging

*           CSO                 *           Per Saldo         *           Landelijk Platform GGZ

*           Ieder(in)            *           Zorgbelang       *           Koepel WMO-raden

Zij worden gefinancierd door het ministerie van VWS. Het is opgezet om leden van de WMO-raden en belangenbehartigers te informeren over de transitie van de AWBZ-begeleiding en hen te adviseren over hun rol daarin. Daarnaast monitort het programma de gevolgen van deze verandering voor cliënten en mantelzorgers.

 

Hoe zich aan te melden bij de ISD voor een voorziening:

Aanmeldingsformulieren voor de WMO zijn te verkrijgen bij het Lokaal Loket en bij de ISD.

Men kan een indicatie krijgen voor hulp en voorzieningen in natura en ook via een Persoonsgebonden Budget (PGB). Een PGB geldt niet voor collectief vervoer via de regiotaxi.

Website ISD: www.isdbollenstreek.nl.

 

“Formulierenbrigade”: hulp bij het invullen van de formulieren:

Wanneer men het moeilijk vindt om de formulieren zelf in te vullen, is er de formulierenbrigade van de ISD. Deze mensen helpen iedere dinsdag van 9 tot 12 uur. Zij zijn aanwezig bij het Lokaal

Loket in het gemeentehuis. Er is ook een folder verkrijgbaar over de formulierenbrigade. Bovendien geven zij ook advies over formulieren die te moeilijk of onduidelijk zijn.

 

 

 

 

 

WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO):

 

 

WMO: Bevorderen van sociale samenhang:

De beleidsmedewerker buurtgericht werken, ook wel de “buurtregisseur” genoemd, van Lisse is Monique van der Weijden. Telefoon: 43.32.22.

E-mail: mvdweijden@lisse.nl.

Lisse kent 4 buurtclusters. Elk cluster heeft weer een aantal buurten. Om de participatie (“het samendoen”) te bevorderen, stelt de gemeente een buurtbudget van ongeveer € 1000 beschikbaar. Het is de bedoeling dat de bewoners zelf bedenken, waaraan ze dit geld willen besteden. Het gaat erom dat de mensen samenwerken en zelf investeren in hun wijk.

Een voorbeeld van een project waar gemeente en bewoners allebei een bijdrage aan leveren, is adoptiegroen. Hierbij neemt een groep bewoners de verantwoordelijkheid voor het groen in hun omgeving en in ruil daarvoor levert de gemeente een tegenprestatie.

Tijdens de buurtplatforms in de wijken hebben de wijkagent en een vertegenwoordiger van de Meerlanden een presentatie gehouden. Mevr. v.d. Weijden hoopt dat mensen nu weten, waar ze met hun klachten terecht kunnen.

 

Het klantcontactcentrum is er voor vragen op het gebied van de openbare ruimte:

Telefoon: 433.222. De wijkagent is er voor veiligheidsvraagstukken, Telefoon: 0900-8844.

 

 

 

WMO: Jeugdhulpverlening:

 

Jeugdzorg is in 2015 in zijn geheel over gegaan naar de gemeenten:

Vanaf 2015 werd de Jeugdzorg geheel gedecentraliseerd naar de gemeenten, inclusief de jeugd-ggz (ook psychiatrische (intramurale) zorg). De aansturing van jeugdzorg werd definitief overgedragen van de rijksoverheid naar de gemeenten. Er kwam één financieringsstelsel en de Centra voor Jeugd en Gezin gaan dienen als frontoffice voor alle jeugdzorg. De kernwoorden voor positief jeugdbeleid zijn: participatie, talentontwikkeling en verbinding. Jongeren worden vanuit deze visie niet gezien als kwetsbaar, maar als volwaardig en talentvol.

Met de 9 specialisten, met daarbij een medewerker van de ISD, is er altijd één die het enige vaste aanspreekpunt is voor Cliënt en familie.

Jaarlijks komen zo’n 500 inwoners in aanraking met bijvoorbeeld:

*           Centrum Jeugd en Gezin (CJG)

*           Campus Lisse (Cardea)

*           MEE Zuid-Holland Noord

*           Kwadraad (maatschappelijk werk)

*           GGZ Duin -en Bollenstreek.

 

Taak van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG):

Het is een laagdrempelig centrum wat bedoeld is voor kinderen en jongeren van -9 maanden tot 23 jaar. Waar iedereen terecht kan met allerlei vragen over opgroeien en opvoeden. Kinderen jongeren, ouders, opa’s, oma’s en ook professionals. Daarnaast zijn er ook:

*           Cursussen en activiteiten van kinderwens tot jong volwassene

*           Op de site opvoedtips en thema’s

 

Adres en site:

Het is gevestigd in de Bolster op Grachtweg 38, 2161 Lisse. Geopend op werkdagen van 8 -17 uur. Inloopspreekuur van 9 – 9.30 uur. Verdere afspraken op afspraak.

Verder telefonisch bereikbaar op werkdagen van 9 – 17 uur: telefoon: 088-254.23.84.

Via internet kan men 24 uur per dag een vraag stellen, of een E-consult aanvragen.

E-mail: opvoedadviespunt@kwadraad.nl

Website: www.cjglisse.nl.

 

WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO):

 

 

WMO: Jeugdhulpverlening:

 

In het CJG werken samen:

*           GGD Hollands Midden (jeugdgezondheidszorg)

*           Stichting Kwadraad (maatschappelijk werk) en opvoedadviespunt)

*           Bureau Jeugdzorg

*           Consultatiebureau voor zuigelingen en kleuters

*           Jeugdgezondheidszorg met de schoolartsen

 

Nieuwe nota Jeugdbeleid:

Hierin wordt het jeugdbeleid voor 2012 tot 2016 beschreven. Het gemeentelijk jeugdbeleid richt zich op alle jeugdigen in Lisse van 0-18 jaar. Wat betreft de speerpunten gaat specifieke aandacht naar jongeren van 12-18 jaar. Daarbij is regie voeren, eigenlijk gewoon sturen.

Het jongerenwerk in Lisse is een laagdrempelige voorpost van het Centrum Jeugd en Gezin.

Activiteiten zijn vrijwel nooit een doel op zich maar een middel om bijvoorbeeld in contact te komen met jongeren, vertrouwen op te bouwen, te signaleren en bepaald gedrag te stimuleren of te remmen. Beleidsmedewerker Maatschappelijke ontwikkeling E.J. (Ella) Visser,

Telefoon: 43.32.55.

Mailadres: evisser@lisse.nl

 

Opstarten Jeugd- en Gezinsteam:

In 2014 was al Lisse gestart met een proefproject Jeugd- en Gezinsteam, bestaande uit specialisten van hulpverlenende instanties. Er is altijd een vast aanspreekpunt voor een persoon of een gezin met een hulpvraag. Op die manier hoeven families niet iedere keer weer hun hele verhaal te vertellen. Er wordt ook gestreefd naar goede contacten met het onderwijs. Daarnaast bestaat de wens dat huisartsen een deel van hun praktijk afstaan aan een lid van het Jeugd- en Gezinsteam voor een paar uren per week.

 

De vraag naar Jeugdzorg is toegenomen:

Dat betreft zowel de lichtere als de zwaardere jeugdzorg. Er wordt wel gekort op het budget, de dat loopt in 2017 op tot 15 %. Het gebruik van jeugdzorg is tussen 2001 en 2011 jaarlijks gestegen met 4,6 %, volgens het CPG.

Die toename betreft vooral jongeren met:

*           Een chronische ziekte

*           Een erg laag of erg hoog IQ

*           Jongeren uit een één-oudergezin

*           Jongeren met ouders met psychische problemen.

 

Landelijke cijfers over de jeugdzorg in Nederland:

*           85% van de kinderen gaat het goed mee

*           10% van de kinderen heeft enkelvoudige problemen

*           5% heeft meervoudige problemen

 

De leefsituatie van kinderen, en de plaats op de ranglijst van Lisse:

*           In een onderzoek van Tel uit 2010 staat Lisse op de mooie plaats 382 van de 441          gemeenten. 441 Is de best scorende gemeente.

*           In een onderzoek van Elsevier van juli 2011, staat Lisse op de 22e plaats in de Top 50   van de beste Nederlandse gemeenten.

*           Lisse staat op de 3e plaats na Alblasserdam en Bloemendaal als meest kindvriendelijke            gemeente

 

 

 

WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO):

 

 

WMO: Jeugdhulpverlening:

 

Coaching voor gezinnen vanaf 2012:

Families met complexe problemen of uitdagingen op het gebied van opvoeden kunnen gebruik gaan maken van gezins-coaching door Kwadraad. De gemeente Lisse geeft daarvoor subsidie

 

Handhaving budget schoolbegeleiding:

Het college van B & W van Lisse wil het budget voor schoolbegeleiding in stand houden, omdat zij het belangrijk vinden De verplichting om schoolbegeleiding op een bepaald adres in te kopen, is vervallen. Sommige gemeenten hebben daardoor bezuinigd op het gemeentelijke deel. Lisse heeft ervoor gekozen daarop niet te bezuinigen.

 

Het Jeugd Opbouwwerk in Lisse (JOL):

Dit opbouwwerk van Lisse valt vanaf 1 januari 2012 onder de Stichting Welzijn Lisse Hillegom.

Telefoon:51.97.00

Website: www.jeugdlisse.nl

 

Opvanghuis voor jonge moeders met hun baby:

In juli 2011 is op de Lindenlaan 34 en 35 in Lisse een opvanghuis geopend. Het is voor jonge moeders met hun baby, die problemen hebben op meerdere levensgebieden. En die daarnaast onvoldoende opvang kunnen krijgen in het eigen sociale netwerk. Tijdens de opname wordt gewerkt aan begeleiding naar zelfstandigheid.

Informatie bij Cardea, afdeling cliëntenservice 071-579.50.50.

 

Passende maatregelen voor kwetsbare jongeren boven de 18 jaar:

De kinderombudsman heeft een voorstel gedaan om passende maatregelen te nemen voor kwetsbare jongeren, die 18 jaar worden. Zij kunnen dan niet meer gedwongen behandeld worden, terwijl dat voor sommigen van hen wel noodzakelijk is.

De gemeente Lisse beraad zich nog over welke maatregelen daarvoor genomen worden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNIG (WMO):

 

 

WMO: Het geven van informatie, advies en cliëntondersteuning via het Lokaal Loket Lisse:

 

Nieuwe werkwijze WMO bij het Lokaal Loket vanaf 1 januari 2013: “samen in gesprek”:

Zo lang mogelijk zelfstandig blijven en actief deelnemen aan de samenleving: dat wil iedereen. Voor sommige mensen is dat lastig. Dan kan men geholpen worden bij het Lokaal Loket. Dat gebeurt binnen de Wet Maatschappelijke ondersteuning (WMO). Vanaf 1 januari 2013 gebeurt dat op een nieuwe manier: “Zij gaan met de cliënt in gesprek”.

Heeft men behoefte aan ondersteuning, bijvoorbeeld bij het zelfstandig wonen of vervoer? En lukt het niet om zelf een oplossing te vinden? Dan kan men bij het Lokaal Loket geholpen worden door middel van een persoonlijk gesprek.

 

Het gesprek:

Met een consulent bepreekt men de knelpunten en zoekt naar oplossingen. Misschien kan iemand uit de omgeving van de cliënt helpen of een vrijwilliger. Er zijn vaak meer mogelijkheden, dan men denkt! Mensen vinden zo’n gesprek nogal eens lastig. Daarom is er een folder voor cliënten gemaakt. Hierin staat alles over de nieuwe werkwijze beschreven. En ook hoe men zich kan voorbereiden op het gesprek.

 

Het meldingsformulier:

Wil men een gesprek aan vragen? Dan kan men contact opnemen met het Lokaal Loket Lisse of het meldingsformulier op de website gebruiken. Hier vindt men ook meer informatie over de nieuwe werkwijze van het Lokaal Loket Lisse en de folder voor cliënten. Men kan de folder en het meldformulier ook krijgen bij het Lokaal Loket in het Gemeentehuis.

 

Naam, plaats en openingstijden:

Het Lokaal Loket is gevestigd in het gemeentehuis in de gemeentewinkel. Dat is op de begane grond in 2 spreekkamers achter de receptie. Zij zijn geopend op werkdagen van 9-12 uur en men kan zonder afspraak terecht. Wel een nummertje trekken.

Telefoon: 755.599

Mailadres: info@lokaalloketlisse.nl, Website: www.lokaalloketlisse.nl

 

Hier kunnen inwoners van Lisse terecht voor:

*           Informatie en advies over alle mogelijke voorzieningen en regelingen op het gebied van            wonen, zorg, welzijn en hulp bij het huishouden.

*           Zij brengen de cliënt snel in contact met de organisatie van haar/zijn keuze.

*           Bij sommige organisaties kan men zich direct aanmelden voor een product of dienst.

*           Zij blijven ondersteunen, als dat noodzakelijk is, tot de vraag beantwoord is.

*           Treedt op als meldpunt voor discriminatiezaken.

 

In samenspraak met de wijkverpleging is er een website met informatie over:

*           Apotheek                                            *           Meldpunt

*           Begeleiding algemeen en individueel     *           Ondersteuning

*           Beschermd wonen                                *           Participatie Lokaal Loket

*           Contactgegevens adviseurs l.l.l.                       *           Participatie begeleiding en gezelschap

*           Dementie                                                                    ouderen

*           Financiën                                             *           Particuliere huishoudelijke hulp

*           Fysiotherapeuten                                 *           Particuliere zorgaanbieders

*           Gecontracteerde Zorgverleners HBHH   *           Wet Langdurige zorg

*           Huisartsen                                           *           Wijkverpleging Lisse

*           Inburgering                                          *           Woningen voor senioren

*           Maaltijdvoorziening                              *           Zorgaanbieders

*           Mantelzorg                                           *           Zorgnetwerk

De tekst is te vinden op www.lokaalloketlisse.nl in de rode balk.

WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO);

 

 

Het geven van informatie, advies en cliëntondersteuning bij het Lokaal Loket:

 

De belangrijkste samenwerkende organisaties binnen het lokaal loket zijn:

*           Gemeente Lisse                                               *           Stek woondiensten

*           Marente (Berkhout)                                           *           Welzijnskompas Hillegom-Lisse

*           DSV Rustoord                                                 *           MEE Zuid Holland Noord

*           Kwadraad (maatschappelijke dienstverlening)     *         Stichting Welzijn Hillegom

*           ISD (Intergemeentelijke Sociale Dienst Duin- en Bollenstreek)

 

De organisaties die het Lokaal Loket bemensen:

Elke dag zijn er 2 adviseurs aanwezig in het loket:

*           Maandag:        medewerker van de ISD en van MEE

*           Dinsdag:           medewerker van de Marente en Kwadraad

*           Woensdag:      medewerker van de ISD en van WL

*           Donderdag:      medewerker van de ISD en van DSV

*           Vrijdag:            medewerker van de ISD en van Welzijnskompas Hillegom-Lisse

 

Voorbeelden van informatie en advies over welzijn:

*           Maaltijd aan huis                                  *           Ondersteuning mantelzorgers

*           Gezamenlijke maaltijd/eetpunten           *           Bijzondere bijstand

*           Hulp bij eenzaamheid, relatieproblemen *           Wet werk en bijstand                                        persoonlijk verlies                                   *           Kinderopvangtoeslag

*           Vervoersmogelijkheden (o.a.regiotaxi)   *           Kindertoeslag

*           Gehandicaptenparkeerkaart                   *           Zorgtoeslag

*           Gehandicaptenparkeerplaats                 *           Schulddienstverlening

*           Cursussen                                           *           Hulp bij de thuisadministratie

*           Participatiewet                                     *           Mantelzorgcompliment

 

Voorbeelden van informatie en advies over wonen:

*           Huurwoningen                                      *           Urgentieverklaring voor een huurwoning

*           Koopwoningen                                     *           Verhuiskostenvergoeding

*           Seniorenwoningen                                *           Huisvestingsvergunning

*           Aanleunwoningen                                 *           Woningaanpassing

*           Klussen aan huis                                  *           Huurtoeslag

*           Stalling scootmobiel

 

Voorbeelden van informatie en advies over zorg:

*           Indicatiestelling voor WLZ zorg             *           Vrijwillige zorg

*           PGB voor WLZ zorg                             *           Personenalarmering

*           Verpleeghuisplaatsen                           *           Zorgtoeslag

*           Woonzorgcentra                                   *           Hulp bij het huishouden

*           Dagverzorging                                     *           Zorgtoeslag

*           Tijdelijk verblijf in een woonzorgcentrum            *           Begeleiding individueel of in groep

*           (Collectieve aanvullende ziektekosten verzekering

*           Hulpmiddelen als douchestoelen, rolstoelen, postoelen enz.                                                                .

Voorbeelden van informatie en advies over inkomensondersteuning::

*           Bijzondere bijstand

*           Collectieve aanvullende zorgverzekering

*           Persoonsondersteunend budget

*           Inspanningspremie

*           Individuele studietoeslag

*           Participatiewet

WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO)

 

 

WMO: Vrijwilligersondersteuning:

 

Servicepunt Vrijwilligers Lisse:

Welzijn Lisse, Eikenlaan 2a, 2161 EA Lisse.

Telefonische bereikbaar maandag en donderdag van 8.30 tot 15.00 uur 0252-519.700

Consulent: Marian Kofoed, telefoon: 0252-519.700 of 06-345.769.29

E-mailadres: servicepunt-lisse@planet.nl en m.kofoed@welzijnlisse.nl

Website: www.servicepuntvrijwilligerslisse.nl

 

Adviesnetwerk voor vrijwilligers:

Daarin ontmoeten vrijwilligersorganisaties elkaar en bieden 150 activiteiten aan in Lisse: beweging, sport, ontplooiing, cultuur, creatief, en natuur. Ook doelgroepen: iedereen, jongeren, volwassenen, senioren, gehandicapten:

www.vrijetijdbestedinglisse.nl.

De website bestaat uit 100 organisaties en er kunnen gemakkelijk anderen aanschuiven. Het is zeer geschikt voor professionals in de zorg en mantelzorgers, die een passende activiteit zoeken voor iemand, die een duwtje in de rug nodig heeft. Er staat ook een oproep voor vrijwilligers op.

 

Waaraan moet de gemeente denken bij het stimuleren van vrijwilligerswerk:

*           Stimuleren: aantrekkelijk maken van vrijwilligerswerk

*           Makelen: optimaal matchen tussen vraag en aanbod

*           Verbinden: stimuleren goede samenwerking tussen vrijwilligers en professionals

*           Ondersteunen: van vrijwilligerswerk en vrijwilligersorganisaties

*           Continueren: bevorderen dat de vrijwilligers hun werk blijven doen en dat het werk         doorgaat, ook als de vrijwilliger besluit zijn bijdrage te stoppen.

 

Iedere vrijwilliger heeft recht op een onkostenvergoeding:

Ontvang je een uurtarief? Let er dan wel op dat dit niet meer dan € 4,50 per uur voor volwassenen en maximaal € 2,50 voor jongeren tot 23 jaar bedraagt. Boven deze grenzen (inclusief onkosten) is geen sprake meer van vrijwilligerswerk en word je aangeslagen door de inkomstenbelasting.

 

Stimuleringsmaatregel voor vrijwilligers:

De ervaring die mensen opdoen in het vrijwilligerswerk telt mee voor het “ervaringscertificaat”. Sinds 2008 kan men dat document laten opstellen om aan de (toekomstige) werkgever te laten zien wat je kunt, of om vrijstelling te krijgen voor een opleiding.

 

Wanneer ben je vrijwilliger?

Je bent vrijwilliger als je voldoet aan 4 voorwaarden:

*           Je werkt voor een niet-commerciële organisatie, bijv. een sportvereniging of een           zogeheten Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Het moet in alle gevallen gaan om een organisatie die geen vennootschapsbelasting hoeft te betalen of daarvan vrijgesteld   zijn, dus geen winstoogmerk hebben. Dat kunnen ook stichtingen, Welzijnsorganisaties             of Culturele instellingen zijn.

*           Je bent niet in dienst bij die organisatie, sportvereniging enz.

*           Je doet het werk niet voor je beroep

*           Je krijgt slechts een vrijwilligersvergoeding en geen loon

 

Beslist de gemeente dat je vrijwilligerswerk toetreding tot de arbeidsmarkt bevordert?

Dan mag je zelfs een vrijwilligersvergoeding van maximaal € 150 per maand tot 1500 per jaar ontvangen. Je moet wel altijd toestemming vragen aan de gemeente om vrijwilligerswerk te

mogen doen.

 

WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO):

 

 

WMO: Vrijwilligersondersteuning:

 

Wordt je gekort op je bijstandsuitkering, wanneer je vrijwilligerswerk doet?

Wie goed op let, hoeft zich daarover geen zorgen te maken. Je wordt niet gekort als de vergoeding voor vrijwilligerswerk maximaal € 95 per maand is of € 764 per jaar bedraagt.

 

Zit er een grens aan de vergoeding die je belastingvrij mag ontvangen voor vrijwilligerswerk::

Ja, de belastingvrijstelling geldt als je maximaal € 4.50 per uur krijgt met een maximum van € 150 per maand en € 1500 per jaar. Die bedragen hoef je niet op te geven aan de belastingdienst. Ze zijn onbelast. De sportvereniging,  kerk of buurthuis hoeft deze vergoeding niet door te geven aan de belastingdienst.

Wanneer je bij meerdere clubs een vergoeding krijgt en boven dit bedrag uitkomt, dan moet men er belasting over betalen.

 

En als je alleen vergoeding van de gemaakte kosten krijgt?

Dat is niet belast. Vergoedingen voor de kosten die men heeft gemaakt, zijn  onder meer vergoedingen voor de gemaakte reiskosten. Of voor de kosten van papier, postzegels en dergelijke. Als je voor vrijwilligerswerk met de eigen auto reist, mag de organisatie een kilometervergoeding geven. Deze vergoeding mag kostendekkend zijn. Voor de auto is dat de gemiddelde kilometerprijs waarvoor je rijdt. De kilometervergoeding mag dus meer bedragen dan de  grens van €0,19 per kilometer die voor werknemers in loondienst geldt.

 

Als men geen vrijwilligersvergoeding krijgt, zijn er dan ook nog fiscale consequenties?

Ja dat kan. Je kunt de niet ontvangen vrijwilligersvergoeding voor de belasting aftrekken als gift.  Je ziet namelijk van vergoeding af van vergoeding waar men recht op heeft.. Dat kan men als gift beschouwen.  Men moet wel kunnen aantonen dat jij en de instelling aan de volgende voorwaarden voldoen. Allereerst moet de instelling zijn aangewezen als ANBI of Culturele ANBI. De instelling moet ook een verklaring hebben afgegeven, dat je je als vrijwilliger hebt ingezet.

De ANBI moet wel genoeg geld in kas  hebben om de vergoeding te kunnen uitbetalen.

 

Zet die aftrek zoden aan de dijk:

De drempel is 1 % van het drempelinkomen met een minimum van € 60. Wat meer is betaald dan dit drempelbedrag, mag men aftrekken. Een voorbeeld: Heb je voor € 2000 aan giften gedaan en is het drempelinkomen € 50.000, dan moet men 1 % van € 50.000 = € 500 aftrekken van die

€ 2000 . Men mag dan € 1500 aftrekken aan giften. Voor alle duidelijkheid: we noemen het hier gist, maar het gaat feitelijk om een vergoeding, waar men vanaf ziet.

 

“Vier het leven”

Vier het leven onderneemt activiteiten met ouderen (vanaf 55 jaar). Vrijwilligers van deze Stichting organiseren film- theater- museum- en concertbezoeken voor ouderen. In klein gezelschap geniet men van een heerlijke middag of avond uit. De vrijwilligers begeleiden de ouderen persoonlijk van deur tot deur. Vier het leven werd opgericht in 2005 om het voor ouderen mogelijk te makken weer eens écht uit te gaan en met anderen te genieten van zo’n uitje.

Alle informatie op:

www.4hetleven.nl  of bellen: 035-524.51.56.

 

 

 

 

 

 

 

 

WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO)

 

 

WMO: Mantelzorgondersteuning:

 

Wat is mantelzorg en een mantelzorger:

 

*           Mantelzorg: is zorg, die niet in het kader van een hulpverlenend beroep onbetaald wordt            gegeven aan een hulpbehoevende door één of meerdere leden van diens directe             omgeving, waarbij de zorgverlening direct voortvloeit uit de sociale relatie.

 

*           Mantelzorgers: zijn mensen die langdurig en onbetaald zorgen voor een chronisch zieke,           gehandicapte of hulpbehoevend familielid, vriend of kennis.

 

“Nieuwe definitie” van de overheid voor mantelzorgers:

Hulp ten behoeve van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen, opvang, jeugdhulp, het opvoeden en opgroeien van jeugdigen en zorg en diensten als bedoeld in de Zorgverzekeringswet, die rechtstreeks voortvloeit uit een tussen personen bestaande sociale relatie en die wordt verleend in het kader van een hulpverlenend beroep.

(Hoe ingewikkeld kun je het formuleren!).

 

De Mantelzorgondersteuning in Lisse:

Vanaf 1 januari 2016  brengt Lisse de mantelzorgondersteuning onder bij Welzijnskompas Hillegom-Lisse. Daar kan men terecht voor advies, informatie en een luisterend oor.

De mantelzorgconsulentes voor Lisse zijn:

*           Jolande Smit: j.smit@welzijnlisse, spreekuur: maandag oneven weken en woensdag.

Men kan ook een afspraak maken

*           Marjon Wagemans: m.wagemans@welzijnlisse.nl,

Spreekuur:  woensdag en donderdag van 8.30 tot 16.30 uur.

Ook een afspraak is mogelijk.

Website: www.welzijnlisse.nl

Email: info@welzijnlisse.nl

Telefoon: 0252-412.667.

 

Website voor mantelzorgers van de gemeente Lisse:

Er is een speciale, uitgebreide website voor mantelzorgers. Deze is te vinden op de website van het Lokaal Loket Lisse, waar men vervolgens rechtsboven in het rode vlak het woord “mantelzorg” moet aanklikken. Op de volgende pagina over mantelzorg kan men de diverse onderwerpen links aanklikken voor verdere uitgebreid informatie:

www.lokaalloketlisse.nl

 

Mantelzorgconsulenten kunnen helpen bij:

*           Een persoonlijk gesprek en het bieden van een luisterend oor

*           Beantwoorden van vragen over het thuis verzorgen van een langdurige zieke.

*           Hulp bij het aanvragen van hulpmiddelen, opvang in het gezin, rol van de huisarts,        respijtzorg en het uitzoeken van zaken

*           Mogelijkheden voor lotgenotencontact

*           Nuttige adressen voor mantelzorgers, zoals patiëntenverenigingen e.d.

*           Activiteiten in de regio die belangrijk zijn voor mantelzorgers

*           Respijtzorg en mogelijkheden voor ontspanning

*           overnemen van regeltaken zoals: aanvragen PGB

Daarnaast organiseren ze:

*           respijtdagen voor jonge mantelzorgers

*           Lotgenotengroepen

*           Cursussen

 

WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO):

 

 

WMO: Mantelzorgondersteuning:

 

Het mantelzorgsteunpunt heeft een pool van respijtvrijwilligers opgezet:

Zij zijn gestart met het opzetten van een pool van respijtvrijwilligers. Zij kunnen de mantelzorgers enkele uren vervangen. Dit om te voorkomen dat mantelzorgers overbelast raken. Door zich nu en dan te  ontspannen kan dat beter voorkomen worden. Een respijtvrijwilliger bezoekt iemand thuis, zodat de mantelzorger even tijd voor zichzelf heeft.

 

Inschakelen van ex-mantelzorgers voor het Steunpunt Vrijwillige Thuishulp:

De mantelzorgconsulenten benaderen soms ex-mantelzorgers enige tijd na het overlijden van hun familielid. Zij worden dan gevraagd, of ze bereid zijn via het Steunpunt Vrijwillige Thuiszorg, respijtzorg te geven.

 

Landelijke vereniging voor Mantelzorgers en Vrijwilligerszorg “Mezzo”:

Zij behartigen de belangen van mantelzorgers en vrijwilligers in Nederland. Daarnaast geven ze voorlichting, informatie en advies. De Sociaal juridische dienstverlening geeft gratis advies aan leden. Ook regionale organisaties, die op dit terrein werkzaam zijn, kunnen lid worden. Daaronder vallen o.a.: Buddyzorg, Vrijwillige Thuishulp, Georganiseerde Burenhulp en Vriendendiensten.

Mezzo geeft in de folder: Zorgen voor een ander en geldzaken” ook informatie over vergoedingsregelingen, uitkeringen en het combineren van zorgtaak en werk.

www.mezzo.nl.

 

Ondersteuning bij het keukentafelgesprek door Mezzo:

www.mezzo.nl/keukentafelgesprek.  

 

Achteruitgang in inkomen, wanneer men mantelzorger wordt:

Mensen die mantelzorger worden, gaan er gemiddeld € 1178 per maand op achteruit door wegvallen van inkomen, kinderopvangtoeslag, reiskosten, afschaffen mantelzorgcompliment enz.

Bij mezzo kan men een financieel zakboekje bestellen over meerder financiële regelingen: www.mezzo.nl/webshop

 

Marktplaats voor zorgaanbieders en zorgvragers:

“Wijzelf Zorgcoöperaties” is een soort marktplaats waar zorgaanbieders en zorgvragers uit de regio elkaar vinden om hulp te kunnen regelen..

Voor de Bollenstreek:

www.wijzelf.nl/bollenstreek

 

Inhuren van commerciële mantelzorgers, die betrouwbaar zijn:

Op de site van het Ouderenfonds krijgt men betrouwbare informatie.  https://www.ouderenfonds.nl/betaalde-mantelzorg

 

De belasting van mantelzorgers:

Vanuit de compensatieplicht moet de gemeente kijken welke belemmeringen de burger ervaart en welke oplossingen op maat mogelijk zijn, dat geldt ook voor de mantelzorgers.

Vroeger werd in grote gezinnen één van de kinderen, het z.g. “opofferingskind” aangewezen om voor de ouders te zorgen. De gezinnen zijn nu kleiner geworden zijn, waardoor de verantwoordelijkheid van de mantelzorg voor hun ouders, over minder kinderen verdeeld kan worden. Bovendien zijn er veel meer vrouwen geheel of gedeeltelijk gaan werken. Zij hebben naast hun baan, de verzorging van hun kinderen en het eigen huishouden minder tijd en energie over om mantelzorg te verlenen. Ons land kent intussen vele parttime werkende vrouwen, die soms geringschattend “prinsesjes” worden genoemd. Velen van hen zijn echter actief als vrijwillige mantelzorgers en zorgverleners.

 

WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO):

 

 

WMO: mantelzorgondersteuning:

 

Belasting van mantelzorgers voor familieleden met een verslaving of psychische aandoening:

Daarbij komen alarmerende cijfers naar voren. 63% van deze mantelzorgers geeft aan overbelast te zijn. 77% van hen hebben gevoelens van machteloosheid en verdriet.

 

Mantelzorgondersteuning na overlijden van de cliënt:

Na het overlijden van de cliënt, kan de mantelzorger nog een jaar aanspraak maken op ondersteuning van de mantelzorgconsulente.

 

Onderzoek van het CBS in 2011 naar het tekort aan mantelzorgers en vrijwilligers in de toekomst:

De uitkomst van dit onderzoek van het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) heeft twee kanten. Voor de arbeidsmarkt is het gunstig, dat steeds meer vrouwen zullen deelnemen aan het arbeidsproces en ook meer uren gaan werken. Maar deze ontwikkeling heeft een schaduwzijde: het tekort aan vrijwilligers en mantelzorgers groeit in de komende twintig jaar enorm. Daardoor zal frictie optreden met de zorgende taak die de vijftigers en zestigers nu op zich nemen. De tijd ontbreekt hen, en het wordt nog lastiger door het stijgend aantal alleenwonende ouderen.

 

Aantal mantelzorgers in Nederland:

In totaal zijn er 3,5 miljoen Nederlanders van 18 jaar en ouder die voor iemand zorgen (1 op de 4 volwassenen). In Nederland zorgen 2,6 miljoen mensen meer dan 8 uur per week of langer dan 3 maanden voor een ander. Vrouwen (61%) verrichten vaker dan mannen mantelzorg.

70 % van de mantelzorg voor (schoon)ouders wordt gegeven door een dochter/vrouw. Mantelzorg aan familieleden:*  40% voor een ouder of schoonouder

*  Bijna 20% voor een partner

* 10% voor een (stief/pleeg) kind,(die ook volwassen kan zijn)

* 15% voor een ander familielid

 

Mantelzorg aan overige personen: * 15% voor vrienden, buren, kennissen en collega’s

*  Één op de zes geeft hulp aan vrienden, kennissen, collega’s                                                    of buren

 

Hier kunnen mantelzorgers hun positieve en negatieve ervaringen delen:

www.meldpuntmantelzorg.nl

 

Financieel zakboekje van Mezzo:

Hierin staan allerlei financiële regelingen voor mantelzorgers. Het betreft verzekeringen, uitkeringen, vergoedingen, belasting, wonen, werken, PGB, gratis begeleiderskaart van de NS. Men kan het gratis downloaden bij Mezzo of bestellen op

www.mezzo.nl/webshop  voor € 4,92.

 

Bibliotheek-aan-huis-service:

Wanneer men lid is van de bibliotheek, kan men kosteloos gebruik maken van de bibliotheek-aan-huis-service. Een vrijwilliger neemt contact op en komt om de 3 tot 6 weken de boeken thuisbrengen/omruilen. Telefoon bibliotheek: 415.782.

 

Het college van Lisse zoekt geld voor ondersteunen mantelzorg:

Men denkt dit te doen via de Huishoudelijke hulptoelage (HHT). Onderzocht wordt of het mogelijk is om het resterende budget van de HHT in te zetten voor een regeling voor mantelzorgers. Mantelzorgers kunnen daarmee 52 uur huishoudelijke hulp krijgen voor € 5 per uur.

 

 

 

WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO):

 

 

Cijfers over mantelzorg:

 

Cijfers  uit de Nationale Zorgbarometer van Nederlanders betreffende zorg en zorgverleners:

De nationale zorgbarometer meet op een aantal punten het oordeel van de Nederlanders over de zorg en zorgverleners. (www.nationalezorgbarometer.nl )

 1. De motivatie over het verlenen van mantelzorg:

*           70% vindt dat je wat over moet hebben voor je naaste

*           81% vindt dat de mantelzorg niet volledig de professionele zorg mag vervangen

*           58% ziet mantelzorg als een tijdelijke oplossing

*           67% vindt mantelzorg meer noodzaak dan vrije keuze

 

 1. Waarvan verwachten mantelzorgers meer ondersteuning::

*           60% van de van de thuiszorg

*           52% van de zorgverzekeraars (o.a. betere vergoeding)

*           44% van de huisarts

*           42% van de overheid

 

 1. De gezondheid van de mantelzorgers:

*           25% van de mantelzorgers heeft lichamelijke klachten

*           22% van de mantelzorgers heeft psychische klachten

 

 1. Hoe ziet de bevolking de toekomst voor mantelzorg:

*           62% voorziet een grotere rol voor mantelzorg

*           84% denkt dat vooral komt door bezuinigingen van het kabinet

*           65% denkt de combinatie van een baan met mantelzorg moeilijker wordt

 

Hoeveel Nederlanders hebben de bereidheid om zorgtaken op zich te nemen:

1 op de 5 Nederlanders is bereid om taken op het gebied van lichamelijke verzorging op zich te nemen. De animo wordt minder, wanneer de afstand groter is.

Cijfers die uit onderzoek naar voren komen:

*           Voor sociale taken is 52% bereid te helpen

*           Voor psychische ondersteuning 32%

*           Voor geestelijke ondersteuning 25%

*           Voor lichamelijke verzorging bij familie is 31% bereid te helpen

*           Voor lichamelijke verzorging bij vrienden is 18% bereid te helpen

*           Voor lichamelijke verzorging bij buurtbewoners is 6% bereid te helpen

*           Voor lichte praktische zaken zijn die percentages respectievelijk 76%, 62% en 39%.

 

 

Mantelzorgcompliment vervallen”

Dit mantelzorgcompliment van € 200 vervalt, omdat gemeenten daarvoor nu verantwoordelijk worden. Men is mantelzorger, wanneer men langdurig en onbetaald zorgt voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, ouder, kind of ander familielid, vriend of kennis. Het geldt voor mantelzorgers die tenminste 8 uur mantelzorg per week verlenen gedurende 3 maanden. Zij krijgen in 2016 in Lisse een VVV-bon van € 100.

Deze bon kan voor Lisse aangevraagd worden bij de mantelzorgconsulente, uiterlijk tot 1 december van het betreffende jaar. Zij kan dan tezamen met de mantelzorger ook eventueel kijken op welk terrein de mantelzorger behoefte heeft aan verdere ondersteuning.

Meer informatie op: www.welzijnskompas.nl

 

 

 

 

WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO)

 

 

WMO: Vervangende mantelzorg en mantelzorgondersteuning:

 

Zoeken naar vervangende mantelzorg:

Mezzo is in maart 2011 gestart met een site, waarop mantelzorgers kunnen zoeken naar vervangende zorg: van professionals tot buddy’s en van gastgezin tot zorghotel. Zij hebben ook een folder: “Mantelzorg en tijd voor uzelf”.

www.respijtwijzer.nl.

 

Vraag en aanbod van mensen, die hulp vragen en het willen bieden:

Het betreft een site waar mensen om allerlei hulp kunnen vragen, wat ook ter verlichting van mantelzorgers kan zijn. Er staan ook mensen op, die bepaalde hulp bieden. En mensen die willen helpen bij het organiseren van hulp. Op dit moment zijn er dubbel zoveel mensen, die hulp aanbieden, als die er om vragen! De soorten werkzaamheden staan uitgesplitst op de site.

www.wehelpen.nl

 

Mantelzorgvervanging door “Handen in Huis”:

Deze Stichting stelt mantelzorgers in staat vakantie te nemen. Ook is vervanging mogelijk wanneer de mantelzorger zelf opgenomen moet worden, bijvoorbeeld voor een operatie. Vervanging duurt minimaal 3 etmalen d.w.z. 2 nachten. Na het 15e etmaal geldt meestal een eigen bijdrage. Vervangende mantelzorgers zijn vrijwilligers, die een deel van hun vrije tijd in dit werk steken. Van mei tot en met september zijn de meeste vrijwilligers beschikbaar. Voorafgaand vindt een gesprek bij de mantelzorger thuis, dat geldt ook voor een kennismaking met de vrijwilliger. De vervanger neemt in principe de verplegende, verzorgende en/of huishoudelijke taken van de mantelzorger over. Wanneer er al aanvullende huishoudelijke of wijkverpleegkundige hulp was, moet die gewoon doorgaan.

Stichting Mantelzorgvervanging Nederland “Handen in Huis”, Postbus 110, 3980 CC Bunnik.

Telefoon: 030-659.09.70.

www.handeninhuis.nl

 

Platform Mantelzorg Zuid-Holland opgericht:

Zij komen op voor de belangen van de mantelzorgers. Enkele punten zijn het functioneren van:

*           Lokaal loket en informatievoorziening

*           Hulp  van Buddy’s

*           Zorgverleners moeten de mantelzorger als gelijkwaardige partner zien.

 

 

WMO: Samenwonen met een mantelzorger en de financiële consequenties:

 

Mantelzorgboete voor AOW-ers, die met kinderen samenwonen is vervallen:

Deze mantelzorgboete, ook wel kostdelersnorm genoemd, die AOW-ers zouden moeten gaan betalen, als ze met hun kinderen samenwonen, wordt afgeschaft. De boete zou haaks staan op het kabinetsbeleid om mensen te stimuleren voor hulpbehoevende familieleden te zorgen..

 

Vrijstelling erftaks voor mantelzorger daalt in 2016:

Kinderen, die mantelzorgen kunnen vanaf 2016 niet langer profiteren van de ruimere vrijstelling erfbelasting van ruim € 600.000. De vrijstelling voor het zorgende kind daalt naar € 20.047. Voor derden die mantelzorgen daalt de vrijstelling naar € 2000. Tot 2016 konden mantelzorgers onder voorwaarden gebruik maken van de hoge erfbelastingvrijstelling die ook geldt voor partners.

 

Informatie over mantelzorgwoningen en de z.g. kangaroe-woningen:

www.expertisecentrummantelzorg.nl

 

 

WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO):

 

 

Financiële gevolgen, wanneer een alleenstaande mantelzorger iemand in huis neemt:

Een alleenstaande moeder neemt bijvoorbeeld haar moeder in huis om voor te zorgen, Dan realiseren zij zich niet, dat ze dan fiscale partners worden. Met alle gevolgen van dien. Bij de aangifte van de inkomstenbelasting moeten ze hun box-3 vermogens bij elkaar optellen en er geldt ook een hoge aftrekdrempel voor de ziektekosten Bovendien kunnen toeslagen daardoor omlaag gaan. Dat kan men alleen voorkomen, als men een “schriftelijke huurovereenkomst met zakelijke bepalingen” maakt.

 

 

WMO: Zorgverlof voor werkende mantelzorgers:

 

Verlofregelingen voor mantelzorgers:

 

*           Calamiteitenverlof: dit is bedoeld voor noodsituaties. De duur kan een paar uur zijn of   een aantal dagen, afhankelijk van de situatie. De werkgever betaalt het salaris in die   periode door.

 

*           Kortdurend zorgverlof: afhankelijk van het aantal werkuren, mag een werknemer ieder      jaar maximaal 10 dagen zorgverlof opnemen met doorbetaling van 70% van het loon

 

*           Langdurig zorgverlof: per jaar mag de werknemer maximaal zes keer de wekelijkse         arbeidsduur opnemen om voor een levensbedreigende zieke partner, ouder of kind te   zorgen. Dit verlof wordt niet doorbetaald.

 

Uitbreiding van kortdurend zorgverlof voor noodzakelijke zorg voor een zieke:

Wie werkt en tegelijk voor een zieke vriend of bekende zorgt, krijgt met ingang van 1 juli 2015 recht op zorgverlof. Wanneer men 36 uur per week werkt, kan men per 12 maanden maximaal 72 uur kortdurend zorgverlof opnemen. De werkgever betaalt 70% van het salaris door.

Het geldt voor:

*           Grootouders, kleinkinderen, broers, zussen (2e graads bloedverwanten)

*           Andere huisgenoten dan eigen kinderen of partner (bijv. een inwonende tante).

*           Mensen met wie men een sociale relatie heeft (bijv. buurvrouw of vriend) en die van die             hulp afhankelijk zijn.

 

 

WMO: De kosten van dagbesteding:

 

Voor dagbesteding betaalt men een bijdrage naar inkomen en vermogen. Bij klasse 1 heeft men 1 dagdeel per week en bij klasse 9 dagdelen per week

 

*           Voor dagbesteding betaalt men voor klasse 1  per 4 weken € 69.30 voor 1 dagdeel per            week bij een minimum inkomen. Voor klasse 9 betaalt men per 4 weken € 1075,46.

 

*           Voor individuele begeleiding betaalt men in klasse 1 per 4 weken € 146,30 voor 1         dagdeel per week bij een minimum inkomen. Bij klasse 8 betaalt men € 3290,70.

 

*           Voor gespecialiseerde dagopvang betaalt men voor klasse 1 per 4 weken € 95.25 tot €            1618,30 voor klasse 9.

 

 

 

 

 

WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO):

 

 

WMO: Bevorderen van participatie van senioren en mensen met beperkingen:

 

Wat ging er in 2015 van de AWBZ over naar de gemeente:

*           Zorgaanspraken voor individuele begeleiding en begeleiding in een groep.

*           Verblijf in een regionale instelling voor beschermd wonen, RIBW.

*           Kortdurend verblijf, wat maximaal 3 etmalen of 72 uur bedraagt.

*           Doventolkzorg

Hieronder valt dus ook de dagbesteding.

In 2013 kregen 246 personen in Lisse persoonlijke begeleiding en ondersteuning.

 

Wat houdt maatschappelijke ondersteuning in:

Ondersteuning van zelfredzaamheid en de participatie van personen met een beperking of met

chronische psychische of psychosociale problemen, zoveel mogelijk in de eigen leefomgeving.

Bieden van beschermd wonen en opvang

 

Cijfers van het CIZ over aantallen indicaties voor begeleiding in Lisse:

Een rapportage van het CIZ op 1 juli 2011 over hun indicaties in Lisse:

*           Daarvan hadden 145 mensen een indicatie extramurale begeleiding individueel

*           En 95 mensen extramurale begeleiding in een groep

*           15 Mensen waren geïndiceerd voor kortdurend verblijf in combinatie met begeleiding.

 

Kwetsbare mensen in de samenleving

Er is een groep van zo’n 15% die langs de rand schuift, vast kan lopen en soms een zetje nodig heeft om op kracht komen. Daarnaast is de groep Nederlanders die in armoede leeft, de laatste tijd groter geworden. In 2009 was dat ruim 6% van de bevolking. Ongeveer 1,5 miljoen Nederlanders zijn laaggeletterd. De beperkte groep kwetsbare burgers wordt door het welzijnswerk onvoldoende bediend.

 

Gemeentelijke regeling voor “ontregelde gezinnen”:

Voor de levering van ondersteunende begeleiding aan “ontregelde gezinnen”, die niet in aanmerking komen voor ondersteuning met een AWBZ-financiering aan gezinnen De gemeente stelt een subsidie beschikbaar voor hulp. Die hulp wordt door Marente geleverd op grond van een indicatie. Zij kunnen daarvoor gespecialiseerde gezinszorg leveren

 

Veranderingen in zorg thuis met ingang van 2015:

De zorg moet toegankelijk, goed en betaalbaar blijven. Het kabinet wil dat mensen langer zorg thuis ontvangen. In 2013 werd hiermee al een begin gemaakt. In  2014 verviel de indicatie voor intramurale zorg voor zorgzwaartepakket ZZP 3 en in 2015 voor zorgzwaartepakket 4.

Indicatie voor intramurale zorg is dan voor ZZP 4 niet meer mogelijk. Op deze manier kunnen zij langer in hun eigen woonomgeving hulp krijgen en houden zij langer de regie over hun eigen leven. Bestaande cliënten die op 1 januari 2015 een indicatie hebben voor zorg met verblijf, behouden hun recht op zorg in een instelling.

 

De IQ-grens van zorg aan mensen met een verstandelijke beperking gaat omlaag:

De grens voor ondersteunende begeleiding aan mensen met een verstandelijke beperking lag op een IQ van 80. Inmiddels is dit omlaag  gebracht tot een IQ van 70 of lager..

 

Eigen Kracht-conferenties:

In een Eigen Kracht-conferentie komt het sociaal netwerk van iemand die ondersteuning nodig heeft, bijeen om samen een plan te bedenken. Een onafhankelijk coördinator helpt bij de voorbereiding van de conferentie. De cliënt heeft met zijn sociaal netwerk zo zeggenschap en regie over de aanpak.

 

WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO):

 

 

Bevorderen van participatie van senioren en mensen met beperkingen

 

In 2015 was er een korting van 25 % op het budget voor ondersteunende begeleiding:

 

Participatie van senioren:

De arbeidsparticipatie van vrouwen tussen de 50 en 55 jaar is toegenomen tot 66% in 2008. Dat

is anderhalf keer zoveel als in 1996. In diezelfde periode verdrievoudigde onder vrouwen van 60 tot 65 jaar de arbeidsdeelname tot 18 procent. Het grootste deel van de cliënten van de WMO betreft ouderen.

 

Inloopcafé voor Senioren in de Beukenhof:

In samenwerking met de ouderenbonden KBO en ANBO houdt de Stichting Paraplu Lisse voor senioren op dinsdag, donderdag en vrijdag van 9.30 tot 12.00 uur het inloopcafé in dienstencentrum de Beukenhof aan de Eikenlaan 2a. Bezoekers kunnen terecht voor sociaal contact, een goed gesprek of het leggen van een kaartje. Ook worden activiteiten georganiseerd. In november en december werden met verschillende technieken kerstkaarten en kerstversieringen gemaakt. Er is af en toe ook een vrijwilliger aanwezig, die kan helpen bij computerproblemen. Dan wel graag melden bij computerinloopvraag@hotmail.com, zodat de vrijwilliger zich kan voorbereiden.

Meer informatie staat op: www.deparaplu.wordpress.com.

Daarnaast organiseert de Paraplu ook het “Zondag Open programma”, waarbij op een aantal zondagmiddagen een cultureel programma wordt aangeboden met mooie voorstellingen.

 

KrantCafé in het Poelhuys:

Men kan in het Poelhuys, Vivaldistraat 4, binnenlopen om gezellig samen te zijn met leeftijdsgenoten, een kopje thee of koffie te drinken en een praatje te maken. Men kan ook kranten of tijdschriften door bladeren en zo van alle zaken op de hoogte blijven. Er zijn altijd gastdames en/of-heren aanwezig. Het KrantCafé is alle ochtenden van de werkdagen geopend, behalve op donderdagmorgen. Men kan er tussen 10 en 12 uur terecht. Regelmatig worden er ook verschillende activiteiten georganiseerd. Zo zijn er heerlijke lunches, creatieve ochtenden en interessante lezingen. Alle activiteiten worden tijdig aangekondigd in de lokale weekbladen en op de website: www.deparaplu-lisse.nl

 

Buurtkamer Oranjestaete:

Het raamwerk opende op 29 oktober een buurtkamer op de Koningstraat 36. Zij zijn ieder donderdag geopend van 10.00 tot 11,30 uur. Buurtbewoners kunnen samen in een buurtkamer activiteiten voor en door elkaar organiseren. Denk aan:

*           Koffieochtenden                      *           Informatie over thema’s zoals:

*           Breiochtenden                          *           Over belastingaangiften

*           Kaartochtenden                                    *           Over iPadcursussen

*           Opstapunt voor wandelingen

 

Wijkservice-centrum “Dichtbij” geopend in Rustoord:

Dit is ontstaan uit de samenwerking tussen:

*           Raamwerk

*           Demiva SVG

*           de gemeente Lisse

*           Woonzorgcentrum Rustoord (straks Trompenburg)

Vanuit “Dichtbij” verlenen mensen met een beperking diensten binnen Rustoord en de wijk. Het project draait al een aantal maanden en zorgt ervoor dat cliënten van het Raamwerk en Gemiva de kans krijgen om met afgestemde werkzaamheden deel te nemen aan de maatschappij. Zo worden er taarten gebakken en verkocht, flyers rondgebracht en wordt in de omgeving het afval geprikt.

WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO):

 

 

Bevorderen van participatie van senioren en mensen met beperkingen:

 

Eetcafé in buurthuis Salvatori in de Wagenstraat:

Hier wordt vanaf juli 2015 2x per maand een maaltijd gereserveerd, bereid door vrijwilligers. Er draaien ook 2 kookteams van Vluchtelingenhulp mee. Zaal open vanaf 17.30 uur. Er wordt gegeten tussen 18.00 en 19.30 uur. Volwassenen betalen € 4 en kinderen t/m 12 jaar € 2..

Aanmelden kan via Anneke.hoogerd@gmail.com of bellen met 06-419.703.66

 

Vriend GGZ in het Agathaklooster:

Zij werken specifiek in de geestelijke gezondheidszorg. De inzet is een kleinschalig zorghotel met kantoorruimte voor de centrale ondersteuning van de verspreid door het land bestaande 7 andere vriendenhuizen. Een Vriendenhuis is een eigentijdse combinatie van gastenverblijf en activiteitencentrum voor mensen met een psychische en/of sociale beperking. Gasten kunnen korter of langer verblijven om tijdelijk het thuisfront te ontlasten. Denk bijvoorbeeld aan respijtzorg voor mantelzorgers. Het Vriendenhuis wordt, met professionele ondersteuning, zoveel mogelijk gerund door cliënten zelf, waarbij ervaringsdeskundigheid een leidend principe is. De gasten betalen een eigen bijdrage per nacht, voor hun verblijf, het bed en de maaltijden. Voor de bekostiging van de begeleiding sluit Vriend GGZ een contract in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) af.

Op de begane grond komen, naast kantoorkamers, een activiteitenruimte en een verblijf voor de inwonend beheerder. Op de 1e verdieping wordt de voormalige kapel een gemeenschappelijke huiskamer. Verder zijn er de keuken, douches en 7 gastenkamers gelegen van verschillend formaat. Belangstellenden die meer willen weten over het Vriendenhuis of bij de opzet daarvan willen meewerken in de initiatiefgroep van (ex)cliënten van de GGZ kunnen contact opnemen met Robert Borsje, adjunct-directeur van Vriend GGZ via: robert.borsje@vriendggz.nl. Meer informatie staat op: www.vriendggz.nl

 

Wandelgroep voor 65-plussers:

Huisartsenpraktijk “gele Lis” is een wandelgroep voor 65-plussers gestart. Daarbij lopen artsen en praktijkondersteuners mee, en regelmatig ook ander hulpverleners als  fysiotherapeuten en diëtisten. De wandelingen vinden plaats van juni t/m september, elke 1e dinsdag van de maand van 12.15 tot ongeveer 13 uur. Gesprekken gaan niet over ziekte, maar over gezondheid, zoals stoppen met roken en gezonde voeding. Ook mensen uit andere praktijken zijn welkom.

www.hapdegelelis.praktijkinfo.nl

 

Nieuwe initiatieven in de vorm van wijkcoaches:

In verschillende plaatsen worden initiatieven ontwikkeld om het welzijnswerk op een kleinschaliger manier anders in te richten. Een voorbeeld: in Enschede werken reeds enkele jaren wijkcoaches. De formule is: één plan, één professional. De wijkcoach heeft dan ook vergaande bevoegdheden en wordt vergeleken met een soort “sociale huisarts”. Zij kunnen zelfstandig beslissen over woningen, uitkeringen, schuldhulp, zorg en leerplicht. Zij wachten niet af, maar zoeken zelf de kwetsbare burger op. Uitgangspunt is wel de eigen kracht van de kwetsbare burger en diens netwerk te vergroten. De sociale wijkteams zijn autonoom, maar kunnen desgewenst terugvallen op specialistische organisaties. Ze zijn in de wijk aanwezig, en werken daar ook aan leefbaarheid en overleggen met sleutelfiguren.

 

Nieuw initiatief van “MEE op weg”:

MEE heeft in een aantal gemeenten een proefproject gestart, waarbij ze met vrijwilligers mensen met een beperking helpt om zelfstandig deel te nemen aan het verkeer en openbaar vervoer.

 

Zorgboerderij SterkSaam aan de Heereweg voor 6 cliënten met een verstandelijke beperking:

Zij gaan op termijn activiteiten ontwikkelen, ook geschikt voor dagopvang

www.sterksaam.nl.

WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO):

 

 

Bevorderen van participatie van mensen met beperkingen door dementie::

 

Dementie is het belangrijkste gezondheidsprobleem van de toekomst:

Het grootste probleem in onze samenleving op hoge leeftijd, is dementie. Er zijn meerdere soorten dementie. In 60 % van de gevallen gaat het om de ziekte van Alzheimer. Daarnaast heeft 15 % vasculaire dementie als gevolg van een reeks grote of kleine herseninfarcten. Er is de Lewy Body dementie en dementie als gevolg van de ziekte Parkinson. Zo’n 10 tot 20 % van alle mensen, die jonger zijn dan 65 jaar lijdt aan fronto-temporaal dementie. Dat zijn ongeveer 200 personen. Omdat het ook op later leeftijd voorkomt is het totale aantal patiënten veel groter.

Van elke 7 mensen met dementie zal er 1 het laatste en ergste stadium bereiken. De overige 6 overlijden voor het zover is, bijvoorbeeld door een hart/vaatziekte. longontsteking of griep.

Dementie halveert de gemiddelde levensverwachting vanaf het tijdstip van diagnose.

 

Daarom is het “Deltaplan Dementie” opgericht.

Dat is een landelijk initiatief om deze veel voorkomende hersenaandoening te bestrijden. Het Nationaal Register Dementie is daar onderdeel van. Dat register probeert in kaart te brengen om hoeveel mensen het precies gaat en welke vorm van dementie zij hebben. Er is 30 miljoen vrijgemaakt voor onderzoek naar dementie

 

Hoe herkent men mensen met dementie:

Subtiele veranderingen in het gedrag komen al vroeg in de ziekte voor. Geleidelijk ontstaan stoornissen in het geheugen, de oriëntatie en het denken. Steeds meer moeite kost bijvoorbeeld:

*           Zich iets herinneren wat kort geleden is gebeurd, steeds hetzelfde vragen en verteleen;

*           Ontkennen van het probleem, wisselende stemmingen en terugtrekken;

*           Emoties onder controle houden, achterdochtig en wantrouwend zijn;

*           Nieuwe dingen aanleren en aanpassen aan nieuwe situaties;

*           Het juiste woord vinden, woorden begrijpen en moeite om een gesprek te voeren;

*           De weg vinden in een vertrouwde omgeving;

*           Beslissingen nemen en keuzes maken;

*           Weten welke dag, maand of jaar het is of hoe laat het is;

*           Mensen herkennen;

*           Boodschappen doen, rekenen en met geld omgaan;

*           Beoefenen van een hobby of sport, persoonlijke hygiëne.

 

Wat zijn de eerste symptomen bij mensen met Alzheimer:

In het eerste stadium krijgen mensen met Alzheimer geheugenstoornissen. Als mensen beseffen dat ze soms dat ze ziek zijn, worden ze vaak depressief zeggen sociaal-geriaters. In een later stadium verdwijnt dat besef meestal. Geheugenproblemen staan voorop bij Alzheimerpatiënten gaandeweg verslechteren de verstandelijke vermogens.

 

Wat zijn de symptomen bij Vasculaire dementie:

Bij mensen met vasculaire dementie verloopt het meer schoksgewijs. Bij elk cruciaal bloedvat in de hersenen wat bezwijkt, gaan mensen met deze vorm ineens een stap achteruit. De symptomen zijn divers. Ze hangen af van het deel van de hersenen waarin het infarct plaatsvindt.

Gebeurt dat achter in de hersenen, dan vallen zintuigen uit of kunnen hallucinaties ontstaan. Gebeurt dat midden in de hersenen, dan kunnen verlammingsverschijnselen ontstaan. en gebeurt het in het voorste deel van de hersen, dan kan de patiënt het vermogen verliezen om juiste keuzes te maken en merkwaardig gedrag gaan vertonen. Kenmerkend voor deze patiënten is dat hun verstandelijke vermogens nog lange tijd intact zijn, maar dat ze trager worden.

 

 

 

 

WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO):

 

Wat zijn de symptomen van Parkinson dementie en de daaraan verwante Lewy Body dementie:

Hierbij  blijft in ieder geval in de eerste stadia van de ziekte het geheugen gewoon functioneren. Wel ontwikkelen patiënten concentratiestoornissen, het onvermogen om plannen te maken en soms hallucinaties en een verwrongen idee in de realiteit.

 

Bevorderen van participatie van mensen met beperkingen door dementie:

 

Fronto temporaal dementie:

Treedt vaak al op 40 en 50-jarige jonge leeftijd op en is vaak erfelijk. Er kunnen duidelijke gedragsstoornissen komen als de frontalkwab aangetast is en ook de taal valt uit als temporaalkwab aangetast is.

 

Cijfers rond dementie:

Geriaters schatten dat meer dan 300.000 Nederlanders dementie hebben. De helft daarvan is door artsen nog niet gediagnostiseerd. Meer dan 10.000 Nederlanders zijn jonger dan 65 jaar. In 2040 zullen er door de vergrijzing 500.000 mensen met dementie zijn! Één op de 3 vrouwen krijgt dementie. Gemiddeld zijn er 3 mantelzorgers betrokken bij een persoon met dementie. Momenteel heeft van de 80-plussers 20% een vorm van dementie. In Lisse zijn er ongeveer 450 mensen met dementie.

 

Wat beïnvloed het krijgen van dementie:

*           Een partner van een psychiatrisch patiënt dementeert vaker.

*           Er is een verband tussen eenzaamheid en het ontstaan van Alzheimer

*           Na grote rampen krijgen meer 65-plussers dementie

*           Gebruik van meerdere medicijnen

 

10 omgangstips met mensen met dementie:

*           Bied veiligheid door vriendelijk en geduldig te zijn.

*           Praat rustig, duidelijk en langzaam. Gebruik korte zinnen en eenvoudige vragen.

*           Kijk goed of men wordt begrepen: maak oogcontact en blijf op ooghoogte. Ondersteun           waar mogelijk de woorden met lichaamstaal.

*           Vermijd correcties en vragen waarbij iemand uit zijn recente verleden moet putten.

*           Negeer mensen in gesprekken en activiteiten niet.

*           Wees bemoedigend in het contact. Wijs mensen niet op hun beperkingen, maar            benadruk wat goed gaat.

*           Zeg wat je gaat doen, vat kritiek of boosheid niet persoonlijk op.

*           Wees flexibel. Bekijk per situatie wat je het beste kunt doen voor mensen met dementie.

*           Overweeg het informeren van partner, familie, vrienden en de huisarts (indien nodig)

 

Belasting van mantelzorgers die voor een familielid met dementie zorgen:

46 % van deze mantelzorgers is overbelast en 44 % loopt kans op overbelasting volgens Julie Meerveld, manager belangenbehartiging en zorgvernieuwing van Alzheimer Nederland. Alzheimer Nederland heeft een onderzoek gedaan onder 2400 mantelzorgers. Daaruit bleek dat bij 6 op de 10 mensen met dementie die in een crisis belanden, acute hulp uitblijft. Zij zijn over het algemeen tevreden over de professionele zorg, maar die laat hen op kritieke momenten in de steek. Mantelzorgers hebben grote behoefte aan een zorgbeleider om het thuis langer te kunnen volhouden.

 

Online hulpverlening voor mantelzorgers van dementiepatiënten:

Men kan bellen en mailen. Ook kan men bij hen cursussen volgen, eventueel online. Men kan o.a. een zelf-test doen, hoe om te gaan met probleemgedrag, grenzen aangeven, hulp vragen. Zij hebben ook een nieuwsbrief:. De begeleiding door hulpverleners is van Stichting Geriant.

www.dementieonline.nl en www.dementiedebaas.

 

WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO):

 

 

Bevordering van participatie van mensen met beperkingen door dementie:

 

Schrappen van ondersteunende begeleiding voor ZZP1 en ZZP 2:

Zorgzwaartepakket 1 en 2 zijn uit de AWBZ geschrapt voor ondersteunende begeleiding. Daaronder valt ook de dagopvang voor licht dementerenden. Het duurt daardoor helaas dus langer, voor mantelzorgers ontlast worden.

 

Hulp van de mantelzorgconsulente voor ondersteuning:

De gegevens daarover staan bij het hoofdstuk over mantelzorg.

 

Ondersteuning voor jongdementerenden en hun verzorgenden:

Vrijwilligers die als een “maatje” ondersteuning geven door een bezoekje of een keertje oppassen, zodat de mantelzorger even vrij is.

www.ikwordmaatje.nl

 

Patiëntenvereniging voor mensen met Alzheimer:

Zij bieden informatie en ondersteuning bij het omgaan met dementie en zet zich in voor betere zorg. Daarnaast financiert zij onderzoek naar preventie, behandeling en genezing. Hieronder valt ook de Alzheimer- telefonische Hulplijn, die 24 uur per dag bereikbaar is,

telefoonnummer: 0800-5088

www.alzheimer-nederland.nl.

 

Video’s over mantelzorg en dementie::

In beeld brengen hoe het is om voor iemand met Alzheimer te zorgen, ervaringen te delen, tips aanreiken en verhalen vertellen. Diverse films met ervaringsverhalen.

www.zorgvoorbeter.nl

 

Ervaringsfilms en documentatie over dementie:

Op deze site kan men 334 ervaringsfilms bekijken over dementie. Zij hebben ook 1000 pagina’s aan informatie, en 500 artikelen uit vakbladen. Over vernieuwingsprojecten ontvangen ze informatie van het Alzheimer Centrum VU en Zorginnovatiebureau DAZ. Zij hebben ook een nieuwsbrief.

www.moderne-dementiezorg.nl.

 

Zwemmen voor mensen met dementie:

Vanaf 1 januari 2013 organiseert Marente zwemmen voor dementerenden. Deze activiteit valt bij zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid onder de preventieve cursussen. Afhankelijk van de aanvullende verzekering wordt € 115 tot € 175 vergoed. Meer informatie of aanmelding op telefoonnummer: 071-409.33.33 of mailen naar: ledenservice@marente.nl.

 

Een dagje uit voor diep dementerende patiënten:

Ze genieten op een aangepaste manier van sprookjesachtige themawerelden, belevenistheater en massages.www.debelevenis.nl

 

Alzheimercafé Bollenstreek in Hillegom:

Adres: Pluspunt, Henri Dunantplein 28, Hillegom.

Het Alzheimercafé is een ontmoetingsplaats voor dementerenden, hun partners, familie en vrienden. Ook hulpverleners en anderen zijn welkom.

Men komt elke 3e dinsdag van de maand bij elkaar, behalve in juli en augustus. Het begint om 19.30 tot ongeveer 21.00 uur. Het eerste half uur spreekt een deskundige over een bepaald onderwerp, waarna men na de pauze vragen kan stellen, zowel schriftelijke als mondeling. Daarna kan men nog iets drinken en van gedachten wisselen of praktijkervaringen uitwisselen.

Website: www.welzijnhillegom.nl/alzheimer-cafe-dementievreindelijk-samenleving

WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO);

 

 

Bevordering van participatie van mensen met een beperking door dementie:

 

Muziektherapie voor mensen met Alzheimer:

Sommige dementerende patiënten raken opgesloten in zichzelf. Men heeft ontdekt dat muziektherapie een prachtige mogelijkheid is om dementerende mensen opener en toegankelijker te maken.www.alzheimermuziekgeluk.nl

 

Het wetenschappelijk onderzoek naar dementie:

Het meeste geld 2/3 gaat naar fundamenteel onderzoek, en 1/3 naar het onderzoek van de patiënt van nu. Deskundigen op het gebied van ouderenzorg en dementie stellen dat dit eigenlijk omgekeerd zou moeten zijn. Want door vroegdiagnostiek  te verbeteren, kan men met mogelijke therapieën aan de gang. In 2030 is dementie doodsoorzaak nummer één. Uit onderzoek is gebleken, dat ouderen die aangeven langdurig stressvolle periodes te hebben meegemaakt, duidelijk meer kans hebben op dementie. Ook zijn er aanwijzingen, dat hart- en vaatziekten een duidelijke rol spelen. Men dacht altijd , dat je dementie kon voorkomen door veel kruiswoordraadsels op te lossen en computerspelletjes te spelen. Maar dat is weinig succesvol, men kan beter nieuwe dingen proberen aan te leren. Ook veel bewegen blijkt goed te helpen..

 

Verwachten wetenschappers spoedig een doorbraak?

Wetenschappers uit het LUMC en VUmc stelden in december 2013 in de Cicero, dat zij de kans klein achten dat er binnen 50 jaar een remedie is tegen het ontstaan van dementie. Zij stellen, dat er daarom meer geld moet naar de patiënt van nu. Dat daardoor de kwaliteit van leven, ook in een gevorderd stadium toeneemt.

Daarentegen zegt klinisch geriater Paul Dautzenberg van het Jeroen Bosch Ziekenhuis aan de vooravond van een doorbraak te staan. De ziekte verhelpen, als je het al hebt, zal volgens hem heel lastig blijven. Maar er worden momenteel wel medicijnen ontwikkeld, die de ziekte vertragen. Dat zijn de medicijnen:*      Rivastigmine                *           Galantamine

* Donepezil*                   *           Memantine

Zij kunnen werken bij mensen met een beginnende Alzheimer, de meest voorkomende vorm van dementie en Parkinson-dementie. Of ze aanslaan is niet te voorspellen, maar een groep alzheimer- en parkinsonpatiënten reageert er positief op. Bij die groep kunnen ze gedurende een klein jaar de verslechtering van de geheugenfuncties stilzetten. Dat moet je breed zien. Als geriaters, psychiaters en psychologen het over geheugenfuncties hebben, bedoelen ze niet alleen het onthouden van de naam van de persoon met wie ze praten. Ze bedoelen ook het vermogen om te denken, te rekenen, te lezen, om te gaan met mensen, en alledaagse  bezigheden uitvoeren. Zeg maar: alle basale vaardigheden die je leert op de basisschool.

Deze medicijnen vertragen 9 maanden lang de verslechtering van de geheugenfuncties.

Maar er wordt nog gewerkt aan een nieuw medicijn uit Amerika: “solanezumab”. Dat is een antilichaam dat in de hersenen het eiwit amyloid-beta onschadelijk maakt. Bij de ziekte van Alzheimer maken de hersencellen teveel eiwit aan. de hersencellen gaan daardoor minder goed functioneren en sterven uiteindelijk af. Met dit nieuwe middel kan dat proces afgeremd worden.

Misschien nog veelbelovender is een groep medicijnen die de vorming van dat amyloid-bèta afremt. Dat zijn BACE-remmers. Bace is een afkorting van bèta-secretase 1, en dat is het enzym dat in de hersencellen het eiwit amyloid-bèta vormt Het grote voordeel van deze middelen is dat je ze in een pil kunt stoppen. Men verwacht hiermee aan de vooravond te staan van een doorbraak in de strijd tegen de ziekte van Alzheimer.

 

Zorgcentrum Berkhout wordt een psychogeriatrisch verpleeghuis:

Bij Berkhout worden er 22 zorgappartementen bij gebouwd. Het betreft kleinschalig wonen voor dementerenden. Ieder heeft zijn eigen appartement en tegelijkertijd vormen zij samen wel een huishouding. Als die nieuwbouw klaar is, is het de bedoeling dat alle dementerende mensen uit Mariënhaven worden overgebracht naar Berkhout. Berkhout zal dan een verpleeghuis alleen voor dementerenden worden.

WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO)

 

 

Bevordering van participatie van mensen met een beperking door dementie:

 

Goede boeken over Dementie:

*           “Wat Alzheimer met je doet” (geadviseerd door de Consumentenbond)

*           “Advocaat met slagroom, ode aan mijn demente tante Dien” geschreven door Nestor-                  redacteur Herma Post, € 12,95

*           “Ma”, door Hugo Borst, over de band die hij met zijn demente moeder heeft € 17,50

Hij schrijft wekelijks een column in het Algemeen Dagblad over zijn demente moeder in                         het verpleeghuis.

 

Bijeenkomst “Lisse dementievriendelijke gemeente” in het Poelhuys op 30 juni 2015:

Er waren die avond inleidingen van de Alzheimervereniging en de psychiater van de GGZ.  Ook kwamen er familieleden en een werkgever aan het woord. Dementie is een toenemend probleem en mensen moeten steeds langer thuis blijven wonen. Dus moet de maatschappij beter ingesteld raken op deze mensen. De vraag was of Lissenaren samen een dementievriendelijke gemeenschap kunnen vormen en creëren, wat kunnen ze betekenen voor mensen met een vorm van dementie. Hoe kunnen symptomen sneller opgevangen worden door naasten en ontbreekt er in Lisse iets voor betrokkenen en mensen met dementie. Ondanks het warme weer was de zaal afgeladen vol en werden er veel onderwerpen naar voren gebracht. Als voorbeeld werd o.a. genoemd, dat het personeel van de Jumbo een speciale training had gekregen, hoe om te gaan met cliënten met geheugenproblemen in de winkel en bij de kassa. Men moet met name opletten dat men:   *           rustig blijft, korte vragen stellen en de cliënt aankijken

*           assistentie inschakelt bij het vergeten van de pincode.

Alzheimer Nederland biedt deze trainingen aan, ook aan de politie, brandweer, musea enz.

Een aantal familieleden hebben zich die avond aangeboden om met de gemeente mee te denken, hoe Lisse dementievriendelijker kan. worden. Intussen is de “Werkgroep dementievriendelijk Lisse” opgericht. De groep bestaat uit 10 leden en de voorzitter is Yvonne Martens specialist ouderen-geneeskunde bij de GGZ en zij heeft veel contact met mensen met dementie en hun omgeving. De werkgroep zoekt nog uitbreiding van leden, die niet professioneel met  dementerenden werken. Men kan zich melden bij cvreedeveld@Lisse.nl.

Op 20 juni 2016 brachten 2 vrijwilligers van deze werkgroep een  bezoek gebracht aan groep 7 en 8 van de Jozefschool en hebben de kinderen verteld over dementie. Het is de bedoeling, dat het ook op alle scholen gaat gebeuren.

 

In welke verzorgingshuizen is er dagopvang voor dementerenden in de Bollenstreek:

 

Dat is in de Bollenstreek mogelijk in de volgende verzorgingshuizen:

*           Berkhout in Lisse

*           Bolero in voorhout

*           Mariënhaven in Warmond

*           Gerto Rozenpad in Voorhout

*           Jeroen in Noordwijk

Er is ook dagopvang mogelijk in Agneshove in Voorhout op meerdere dagen.

 

Wat is er mogelijk bij de dagopvang:

In diverse (verzorgings)huizen in de Bollenstreek is dagopvang en dagbehandeling voor dementerenden mogelijk. Bijna elk huis van Marente biedt plaats voor mensen met dementie en biedt dagbehandeling en dagactiviteiten als men thuis woont en therapie, verzorging en/of begeleiding nodig heeft. Marente biedt tevens speciale zorg voor jonge mensen met dementie. Voor partners van thuiswonende jonge mensen met dementie is er maandelijks een gespreksgroep. Er zijn speciale (zintuigprikkelende) ontmoetingsplaatsen, zoals het herinneringsmuseum en de zintuigentuin in Mariënhaven. Ook biedt Marente activiteiten als zwemmen voor mensen in Lisse. Marente: tel. 071-409.33.33 en website: www.marente.nl

WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO)

 

 

Bevordering van participatie van mensen met een beperking door dementie:

 

Wanneer krijgen mensen met dementie een indicatie voor een verpleeghuis?

De huisarts of de familie kunnen zelf via de website een indicatie aanvragen bij het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg), als de zorg voor een dementerende thuis te zwaar wordt. Maar het CIZ stelt onafhankelijk de indicatie vast en die moet tenminste zorgzwaartepakket 5 (ZZZP) zijn. Men krijgt dan een WLZ-indicatie (Wet Langdurige Zorg). Men moet wel rekening houden met lange wachtlijsten bij de verpleeghuizen.

Sommige mensen met dementie krijgen nog een zorgzwaartepakket 4 met beschut wonen. Deze mensen zitten dan nog niet zover in het dementieproces.

 

Opname in een verpleeghuis met een BOPZ-indicatie:

Soms is het onverantwoord dat de cliënt met dementie nog thuis blijft. Weigert deze persoon vrijwillig opgenomen te worden, dan volgt een BOPZ-indicatie Wet Bijzondere Opname Psychiatrische Ziekenhuizen), waarbij deze cliënt gedwongen opgenomen wordt.

 

 

Intramurale zorg op een andere manier voor mensen met dementie:

 

Kleinschalige woonvorm: “Herbergier” voor mensen met geheugenproblemen:

Het zijn woonvoorzieningen voor ongeveer 16 personen. De zorgondernemers wonen er zelf. Doordat managers ontbreken hebben de verzorgenden meer tijd voor de cliënten. Op de site kan men vinden, waar in Nederland al een Herbergier is.

www.herbergier.nl.

 

Kleinschalige zorg en opvang op een zorgboerderij voor dementerenden:

Inmiddels zijn er op meerdere plaatsen in Nederland zorgboerderijen, waar men terecht kan voor dagopvang en om te logeren. Maar daarnaast zijn er ook zorgboerderijen met opvang voor dag en nacht. Het wordt gerund door een echtpaar met ervaring in de zorg. Het zijn kleinere groepen en er is een mogelijkheid te helpen op de boerderij in de moestuin of bij het verzorgen van de dieren. Op de website kan men de zorgboerderijen vinden: www.landbouwzorg.nl

Men kan een filmpje zien op: https://www.youtube.com/watch?v=XcQRn9cmoog.

 

Zorginstellingen voor dementerende met maximale vrijheid:

Zij bieden maximale bewegingsvrijheid en passen geen vrijheids-beperkende maatregelen toe.

www.innovatiekringdementie.nl.

 

 

Nieuwe regels voor een euthanasieverklaring bij dementie:

 

Artsen vinden het moeilijk, wanneer de euthanasieverklaring van een dementerende 5 jaar oud is. Familieleden baseren zich dan soms op deze verklaring. Maar artsen willen dan liever een meer recente euthanasieverklaring, waarin ondraaglijk lijden beter duidelijk gemaakt wordt.

Maar op 8 januari 2016 werd gesteld dat mensen in een vergevorderd stadium van dementie ook euthanasie kunnen krijgen als ze niet meer met de arts kunnen communiceren. Daarover kwam er een nieuwe handleiding opgesteld door het ministerie van Volksgezondheid en Justitie samen met de artsenfederatie KNMG. Opmerkelijk is dat de KNMG eerder stelde dat de patiënt het verzoek tot euthanasie ook op het laatste moment moet bevestigen. De NVVE, die zich sterk maakt voor het maximaal benutten van de euthanasiewetgeving, noemt het een doorbraak en een koerswijziging van de KNMG. “Dit moet euthanasie bij dementie in de toekomst makkelijk maken voor artsen en de patiënten.” In 2014 is in 81 gevallen euthanasie uitgevoerd bij dementerenden. Euthanasie in vergevorderd stadium van de ziekte gebeurde tot heden toe zelden.

 

WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO):

 

Bevordering van participatie van mensen met een beperking door dementie:

 

Sociale alarmering door Sensara voor mensen met dementie:

Als mensen door hun hoge leeftijd nog zelfstandig wonen en tekenen van dementie vertonen is dat lastig voor mantelzorgers die op afstand wonen. Sensara werkt via verschillende sensoren die in huis zijn opgehangen. Deze sensoren registeren dag en nacht de bewegingen in de verschillende kamers en maken zo een profiel van de bewoner. Wanneer er een ongebruikelijk patroon optreedt krijgt de mantelzorger een bericht op zijn of haar smartphone. De alarmering gaat bijvoorbeeld af wanneer iemand is gevallen en niet meer overeind kan komen. Of wanneer iemand ‘s ochtends niet uit bed is gekomen. De mantelzorger kan dan snel contact opnemen en te hulp schieten. Sensara maakt het ook makkelijker de zorg te delen met familieleden die wat verder weg wonen.

 

Innovatief systeem:

De zorgverzekering Zorg en Zekerheid heeft Sensara aan het aanbod toegevoegd. Het is -een mooi innovatief systeem het komt voort uit de kraamkamer van TNO- en Zorg en Zekerheid geeft technologische ontwikkelingen graag een kans. Deze ontwikkelingen verplaatsen zich steeds meer naar de thuissituatie. Bovendien zorgt dit systeem ervoor dat ouderen langer zelfstandig thuis kunnen wonen, in optimale gezondheid en veiligheid.

Daarom biedt zorg en zekerheid zowel de bij hen verzekerde ouderen Sensara aan, maar ook de bij hen verzekerde mantelzorger kan het systeem vergoed krijgen. Er zijn echter wel voorwaarden aan verbonden. De gebruiker moet een sociale indicatie hebben voor persoonlijke alarmering.

Bovendien draaien de sensoren op Wifi, dus er is een internetverbinding nodig in het huis van de oudere. Ook moet de mantelzorger over een smartphone beschikken.

Wanneer de verzekerde een abonnement op dit systeem afsluit, sluit hij een rechtstreekse overeenkomst met Sensara, de producent van het systeem. Deze producent biedt overigens speciaal voor Zorg en Zekerheid een jaar lang een korting van vijftig procent op de abonnementskosten, voor de eerste duizend afnemers.

 

Krijg je Sensara vergoed:

Een abonnement op Sensara is beschikbaar vanaf € 15 per maand, maar kan afhankelijk van de persoonlijke omstandigheden worden uitgebreid. Verzekerden bij Zorg en Zekerheid met een aanvullende verzekering krijgen een deel van de kosten vergoed.

De vergoeding bedraagt:

*           Voor AV-Basis en AV-standaard                                                          € 3,50 per maand

*           Voor AV-Top, AV-GeZZin, AV-plus, AV-prima, AV-master         € 4,00 per maand

*           AV-Totaal en AV-Cum Laude                                                    € 5.00 per maand

 

Nieuw initiatief van Zorg en Zekerheid en Zilveren Kruis voor betere zorg verpleeghuizen:

Men probeert binnen de verpleeghuiszorg verandering te bewerkstelligen. De zorg moet anders kunnen. Niet de wet- en regelgeving moet leidend zijn, maar de mens zelf. Daarom zijn de zorgkantoren Zilveren Kruis en Zorg en Zekerheid dit voorjaar het experiment :

“leven zoals je wilt” gestart, met steun van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Hiermee willen ze bereiken dat ouderen die naar verpleeghuizen gaan, zorg krijgen die optimaal aansluit bij hun individuele wensen en behoeften. Hoe krijgen zij de zorg die past bij hun wensen? Deze vraag staat centraal in dit experiment.

De 2 zorgkantoren hebben cliëntorganisaties, zorgaanbieders en gemeenten in de regio’s Kennemerland, Gooi en Vechtstreek en Amstelveen gevraagd mee te doen met “leven zoals je wilt”. Deze partijen onderzoeken samen hoe de wensen en behoeften van hun cliënt wat betreft verpleeghuiszorg kunnen achterhalen. Ook als het gaat om radicale of vernieuwende oplossingen, die buiten het kader van de Wet langdurige zorg en het geijkte aanbod vallen. Het invullen van de levensbehoeften staat centraal, de oplossingen in zorg en ondersteuning volgen uit deze vraag.

WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO)

 

 

WMO: Respijtzorg:

 

De ISD is heeft een handboek gemaakt met een informatiepunt voor verwijzers rondom respijtzorg. Er wordt ook gewerkt aan een handboek waarin beschreven staat welke vormen van respijtzorg ik welk domein mogelijk zijn. Dit gebeurt samen met de gemeenten, welzijnsorganisaties en enkele aanbieders. Het zal verspreid worden onder allerlei verwijzers, van wijkverpleegkundigen, lokaal loketten en mantelzorgconsulenten tot huisartsen. Het handboek is niet bedoeld voor de klanten zelf maar voor de aanbieders/intermediairs.

In het handboek zullen geen namen van organisaties staan die zorg bieden (omdat er heel veel aanbieders in de regio zijn en informatie snel verouderd is), maar wel de contactgegevens van de organisaties die kunnen informeren en indiceren. Ook in de andere domeinen zoals de Jeugdwet en WLZ. Rond 1 februari gaat het handboek naar de drukker.

De ISD denkt dat met het handboek er voldaan kan worden aan de behoefte in de regio. De huisartsen kunnen dan contact opnemen met de instantie die verantwoordelijk is en zij zullen hen informeren over de procedures. Zij verwachten natuurlijk ook van de professionals dat zij zelf met het handboek aan de slag gaan en zichzelf goed informeren over de mogelijkheden.

Een voorbeeld van een verwijzende partij die eigenlijk al functioneert als informatiepunt is natuurlijk het Lokaal Loket/WMO loket.  Zij zijn ieder dag open en kunnen  dus ook direct benaderd worden.

Men hoopt dat het handboek laat zien, wat er mogelijk is en dat er verwijzers zijn die je op weg helpen bij het vinden van de juiste route. Klanten kunnen voor vragen terecht op de website http://www.isdkatwijkbegeleiding.nl/  Hier staan in ieder geval alle typen zorg en aanbieders van maatwerkvoorziening op, dus ook dagbesteding en kortdurend verblijf. Verder kunnen klanten terecht bij het Lokaal Loket.

 

 

WMO: aanvraag voor woonvoorziening, hulpmiddelen en huishoudelijk hulp:

 

Een voorziening aanvragen bij de gemeente:

Heeft men problemen met lopen en fietsen en kan men daardoor niet meer naar activiteiten toe. Dan kan men een voorziening aanvragen bij de gemeente. Of men in aanmerking  komt voor een voorziening van de WMO is afhankelijk van de persoonlijke situatie. Het uitgangspunt van de WMO is dat men zo lang mogelijk zelfstandig kan blijven wonen en mee kunt doen in de samenleving. Voor sommige mensen is dat lastig en daarom helpt de gemeente als dat nodig is.

Men kan dan naar het lokaal loket gaan om een aanvraag in te dienen. Men krijgt dan een aanvraagformulier.

 

WMO-aanvraag indienen bij de gemeente:

Volgorde van de afhandeling van de aanvraag:

*           Aanvraag indienen via het contactformulier wat men bij de gemeente kan ophalen of     downloaden via de website van het Lokaal Loket Lisse of de ISD Bollenstreek.

*           Het gesprek met de gemeente

*           De aanvraag of ondersteuningsvraag indienen via het meldingsformulier

*           Toewijzen van passende ondersteuning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO):

 

 

WMO: Aanvraag voor woonvoorziening, hulpmiddelen en hulp bij het huishouden:

 

Keukentafelgesprek:

In de week dat de cliënt de schriftelijke aanvraag indient, volgt een huisbezoek met een keukentafelgesprek door een consulent van de ISD. Op het aanvraagformulier wordt o.a. naar een eventuele contactpersoon of mantelzorger gevraagd. Wanneer die zijn ingevuld, wordt de afspraak soms via hen gemaakt. De cliënt bepaalt of aanwezigheid van de mantelzorger of contactpersoon bij het huisbezoek gewenst is. Maar het verdient wel de voorkeur, dat er een mantelzorger, familielid of andere belangenbehartiger aanwezig is.

Bij de indicering wordt ook altijd gekeken naar de (on)mogelijkheden van de mantelzorger(s). Men moet ook uitgaan van de specifieke persoonskenmerken van de klant, zijn situatie met huisgenoten en sociale omgeving. Bij het keukentafelgesprek kijkt men ook of kinderen, familie, buren of vrienden taken voor hun rekening kunnen nemen. Kinderen, buren en vrienden zijn echter niet verplicht te helpen. De gemeente mag het hen wel vragen.

 

Tips die mantelzorgers kunnen helpen bij een “keukentafelgesprek”:

*           Zorg dat je als mantelzorger bij het gesprek uitgenodigd wordt.

*           Zorg dat je zoveel mogelijk van de ziekte van de naaste aan de weet komt. Kennis van             de ziekte en de gevolgen ervan in het dagelijkse leven kan zorgen voor meer    duidelijkheid tijdens het gesprek.

*           Schrijf voor het gesprek op wat je van belang vindt om te vermelden.

*           Ga positief het gesprek in, klagen en zeuren maakt het gesprek voor beide partijen       onplezierig en niet constructief.

*           Vertel duidelijk wat je als mantelzorger wel en niet aan kan, waar je psychische en         fysieke             grenzen liggen oftewel: schilder je taak en kracht niet positiever af dan de        werkelijkheid is.

*           Laat er voldoende aandacht zijn voor je dagelijkse leven als mantelzorger en zorg dat   daarmee voldoende rekening gehouden wordt. Daarbij kan ook de wens om met vakantie      te gaan (respijtzorg) aan de orde worden gesteld.

*           Zorg tijdens het gesprek dat er afspraken worden gemaakt over de mogelijkheid van    opschalen van de zorg met het oog op mogelijke veranderingen in de situatie van de    patiënt/mantelzorger.

*           Benoem je eigen netwerk waarop een beroep gedaan kan worden als dat nodig mocht zijn, maar benoem deze pas als je er zeker van bent dat je daarop kunt rekenen. Het             moet iets toevoegen aan de mantelzorger.

 

Gratis onafhankelijke cliëntondersteuners bij keukentafelgesprek:

De gemeente is verplicht een gratis onafhankelijke cliëntondersteuner te leveren bij een keukentafelgesprek, als de cliënt daarom vraagt. Dus niet alleen voor de zorg.

 

Toekenning van een indicatie huishoudelijke hulp bij overbelasting van de mantelzorger:

De toekenning van de indicatie gebeurt in uren afgerond op een half uur. Bij overbelasting van de mantelzorger kan er een individuele voorziening worden toegekend voor korte of langere tijd. Die overbelasting moet wel worden vastgesteld door een medisch adviseur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO):

 

 

WMO: Aanvraag voor woonvoorziening, hulpmiddelen en hulp bij het huishouden:

 

Nieuwe folder over de veranderingen in de WMO in de Bollenstreek:

Deze folder geeft ook aan hoe men zich kan voorbereiden op een gesprek met een consulent en waar men terecht kan met vragen. De papieren versie kan men ophalen bij het Lokaal Loket.

Op internet:

www.lisse.nl

www.verander-samen.nl

 

Maatwerkvoorziening of algemene voorziening:

Een maatwerkvoorziening is een op de behoeften, persoonskenmerken en mogelijkheden van een persoon afgestemd geheel van diensten, hulpmiddelen, woningaanpassingen en ander maatregelen ten behoeve van:

A          Zelfredzaamheid en participatie

B          Beschermd wonen en opvang

In de WMO 2015 is een inkomenstoets voor de algemene voorzieningen niet toegestaan. Het totale bedrag van de eigen bijdrage voor algemene voorzieningen is niet gemaximeerd, zoals bij de maatwerkvoorzieningen.

 

De afhandelingstermijn en spoedprocedure:

De afhandelingstermijn voor de aanvraag bedraagt 2 weken. Na maximaal 6 weken volgt  een beslissing.

Het kan soms gebeuren dat een klant spoedzorg nodig heeft. Bijvoorbeeld:

*           De klant kan alleen uit het ziekenhuis worden ontslagen als er thuis hulp bij het huishouden, begeleiding of een voorziening is geregeld.

*           Een voorziening is noodzakelijk omdat de klant ernstig ziek is en een korte       levensverwachting heeft.

Als een dergelijk situatie van toepassing is, dan moet de klant binnen 24 uur zorg (Hulp bij het huishouden en /of begeleiding) en/of binnen 24 uur een aanpassing of voorziening krijgen zonder dat er een indicatie is vastgesteld. Dat noemt men een “tijdelijke maatwerkvoorziening”. Binnen 14 dagen stelt de ISD de indicatie dan alsnog vast.

 

Cliëntenparticipatie verplicht vanaf 2015:

Dat geldt voor de WMO, Jeugd-wet en Participatiewet. Dat geldt ook voor de cliënten die gebruik maken van de WMO. de gemeenten mogen zelf invullen, hoe ze dit regelen.

 

Indicatie met zorgzwaartepakket 4 geldt  niet meer voor opname in een zorginstelling:

Cliënten met deze indicatie moeten vanaf 2015 thuis blijven wonen met ondersteuning van vrijwilligers, mantelzorgers en de thuiszorg.

 

Verandering in de verdeling van het WMO-budget vanaf 2016:

Vanaf 2016 tellen bij de verdeling van het WMO-budget ook de demografische en gezondheidsverschillen mee.

 

Meldplicht nieuwe zorgaanbieders:

Nieuwe zorgaanbieders kunnen niet zo maar een bedrijf beginnen. Zij krijgen een meldplicht, zodat ze beoordeeld kunnen worden. Door de ISD zijn 7 zorgaanbieders gecontracteerd voor de algemene voorziening hulp bij het huishouden

 

 

 

 

 

WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING: (WMO)

 

 

WMO: PGB

 

Wanneer kan nog een PGB verstrekt worden:

Een PGB is mogelijk als de inwoner kan motiveren, waarom dat gewenst is en duidelijk aangeven hoe het PGB bijdraagt aan het oplossen van de ondersteuningsvraag. Op 30 maart 2015 hadden 709 cliënten van de ISD een PGB. De budgethouder is zelf verantwoordelijk voor:

*           Het inkopen van de maatwerkvoorziening, hulpmiddel of hulp

*           Het onderhoud, de reparaties en de verzekering van het hulpmiddel (hiervoor kunnen     jaarlijks kosten tot een vastgesteld maximum bedrag worden gedeclareerd).

 

De beschikking PGB na toekenning:

Als de klant kiest voor een PGB, wordt in de toekenningsbeschikking opgenomen:

*           Het budget waarmee de voorziening of hulp kan worden ingekocht. De bedragen zijn    opgenomen in het Uitvoeringsbesluit en worden jaarlijks geactualiseerd;

*           het feit dat er een eigen bijdrage moet worden betaald;

*           de periode waarvoor deze toekenning geldt of de termijn waarbinnen de voorziening     aangeschaft dient te zijn.

 

Uurvergoeding Voor Hulp bij het huishouden met een PGB:

*           Categorie 1: € 19.65

*           Categorie 2: € 23.20

*           Categorie 3: € 23.20

*           PPGB A       € 16,90 per uur is een persoonsgebonden budget voor een arbeidsverhouding als bedoeld in artikel 4 en 14, eerste lid van de wet op de loonbelasting.

 

Trekkingsrecht:

In de WMO 2015 is opgenomen dat de gemeenten PGB’s uitbetalen in de vorm van “trekkingsrecht”. Dit houdt in dat de gemeente het PGB niet op de bankrekening van de budgethouder stort, maar op rekening van het Servicecentrum PGB van de SVB. De budgethouder laat via declaraties of facturen aan de SVB weten hoeveel uren hulp zijn geleverd en de SVB zorgt vervolgens voor uitbetaling aan de zorgverlener.

De niet bestede PGB bedragen worden door de SVB na afloop van de verantwoordingsperiode terugbetaald aan de gemeente. Eventuele ondersteuning bij de uitvoering van het PGB wordt door het Servicecentrum van het SVB voor de klant gratis aangeboden, dus hieraan zijn geen kosten verbonden.

 

Meerzorg verleent geen huishoudelijke hulp meer met een PGB.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO);

 

 

WMO: Woonvoorziening:

 

Vergoeding voor een woonvoorziening:

Bij een woningaanpassing geldt het primaat van verhuizen naar een aangepaste woning. Alleen in zwaarwegende omstandigheden kan hiervan afgeweken worden.

Bij woonvoorzieningen wordt eerst gekeken of zaken niet algemeen gebruikelijk zijn zoals bijv.: een verhoogde toiletpot, thermostaatkranen, antislipvloer. Dit moet men zelf bekostigen. De afschrijving voor een badkamer is 25 jaar en voor een keuken 18 jaar. Men krijgt dan naar rato een vergoeding bij de aanpassing.

De toekenning van de verhuiskostenvergoeding wordt afgestemd op de grootte van het huishouden en de eigen financiële mogelijkheden van de aanvrager. Gezinnen met een minderjarig kind in een instelling, kunnen in aanmerking komen voor een logeervoorziening.

 

Veranderingen vanaf 2013:

Die veranderingen voor voorzieningen en hulpmiddelen gelden niet voor cliënten die deze voorziening al hadden voor 1 januari 2013. Voor nieuwe aanvragen voor voorzieningen krijgt men vanaf die datum een persoonlijk gesprek. In dit gesprek bespreekt  de cliënt de knelpunten met de consulent en zoekt vervolgens naar oplossingen. Voorafgaand kan men de folder daarover nalezen.

 

Aftrekbaarheid van een woonaanpassing bij de inkomstenbelasting vervallen:

Vanaf 2014 kan men de kosten voor een woonvoorziening niet meer aftrekken als specifieke ziektekosten bij de inkomstenbelasting.

 

Hanteren van inkomensgrens en besparingsbijdrage door gemeenten niet toegestaan:

Sommige gemeenten hebben een inkomensgrens gesteld voor de aanvraag van een scootmobiel, regiotaxi, rolstoel, traplift enz. Volgens de minister is dit wettelijk niet toegestaan. Het innen van een “besparingsbijdrage” is eveneens niet toegestaan.

 

Primaat van verhuizen:

Het bedrag waarboven het primaat van de verhuizing wordt gehanteerd is € 25.400

 

Geldelijke bijdrage voor een maatwerk-woonvoorziening:

*           Voor het bezoekbaar maken van een woning € 2390

*           Voor het logeerbaar maken van een woning € 5590

*           Voor verhuis-en inrichtingskosten maximaal € 2980 als de persoon met beperkingen     verhuist naar de meest adequate en/of aangepaste woning. Dat wordt € 5965 als een   adequate woning op verzoek van de ISD wordt vrijgemaakt.

*           Tijdelijke huisvesting. De werkelijke kosten tot maximaal € 537 per maand als    tegemoetkoming in de kosten van het tijdelijk betrekken van een zelfstandige woonruimte       en het langer moeten aanhouden van de te verlaten woning.

Werkelijke kosten maximaal € 268 per maand als de tegemoetkoming in de kosten van             het tijdelijk betrekken van een niet zelfstandige woonruimte.

*           Kosten huurderving

*           Vergoeding van kosten van onderhoud en keuring van diverse woonhuisliften.

 

Woonruimte voor WLZ-bewoners:

Voor het bezoekbaar maken van een woonruimte voor WLZ-bewoners wordt maximaal € 2390 betaald, mits goedgekeurd door het Dagelijks bestuur. Voor een minderjarige is dat bedrag

€ 5590.

 

Onafhankelijke en objectieve informatie over 10.000 hulpmiddelen:

www.vilans.nl

WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO):

 

 

WMO: Hulpmiddelen:

 

Voorziening in eigendom of bruikleen:

*           In natura in eigendom

*           In bruikleen aan de aanvrager

Een traplift is na 7 jaar eigendom. Jaarlijks wel met een vergoeding voor kosten van onderhoud..

 

Welke hulpmiddelen worden vergoed uit de WMO:

Hulpmiddelen die helpen om langer zelfstandiger te wonen en te leven vallen onder de WMO. Hieronder vallen o.a. beugels, traplift, douchestoeltje enz. Er moet altijd sprake zijn van langdurig gebruik en medische noodzaak. Men kan daarvoor ook een PGB krijgen, waarmee men het hulpmiddel aanschaft. Gemeenten zijn vrij in de uitvoering en kunnen bijvoorbeeld een eigen bijdrage vragen.

 

Voor welke hulpmiddelen in de WMO betaalt men geen eigen bijdrage?

*           Voor rolstoelen voor kinderen beneden de 18 jaar

*           Gebruik van een (eigen) auto

*           Gebruik van een taxi en een rolstoeltaxi

*           Gebruik van een bruikleenauto forfaitaire financiële tegemoetkomingen

 

Websites Over hulpmiddelen:

*           www.hulpmiddelenwijzer.nl

*           Hulpmiddelen in de keuken: www.weerhandig.nl en www.mooihandig.nl

*           www.spierziekten.nl/hulpmiddelen

*           www.scouters.nl

 

Verkoop/aankoop van gebruikte hulpmiddelen:

Zorgoutlet heeft de algemene voorwaarden opgesteld in overleg met de Consumentenbond en houdt zich bij bestellingen in de webshop aan het “Webshop Keurmerk”. Zij rekenen een percentage over de verkochte spullen en zorgen eventueel voor contact tussen verkoper en koper:

www.zorgoutlet.nl

www.uwhulpmiddelenoutlet.nl

 

Controle op het gebruik van scootmobielen:

Het is inmiddels verplicht een achteruitkijkspiegel op de scoormobiel te hebben

De ISD controleert bij huisbezoek de scootmobielgebruikers, of ze hun scootmobiel wel voldoende gebruiken. Bij regelmatig gebruik krijgt men een groene kaart. Bij onvoldoende gebruik een gele kaart en kijkt men naar de oorzaak. Soms zijn extra instructie/rijlessen nodig of moet men een rittenlijst bijhouden. Na drie maanden volgt controle en bij onvoldoende gebruik wordt de scootmobiel ingenomen. Van de gebruikers leverde12 % de scootmobiel in. Controle van de eerste 800 scootmobielen  leverde een totale besparing van € 25.000 op !!

Het is niet de bedoeling de cliënten het recht op een scootmobiel te ontnemen. Maar alleen om het gebruik ervan te stimuleren en te komen tot effectief gebruik.

 

Overzicht welke hulpmiddelen nu vergoed worden uit de basisverzekering en de WMO:

www.zorgzine.npcf.nl/hulpmiddelen

 

 

 

 

 

 

 

WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING ((WMO):

 

 

WMO: Hulp bij het huishouden:

 

Veranderingen in 2015 voor HBH door lager budget:

In 2015 kortte de regering 40 % op het budget voor de hulp bij het huishouden. 2015 was een overgangsjaar, waarin bestaande cliënten uit categorie 1 hun hulp bij het huishouden nog behielden. In de loop van 2015 zou er met hen een keukentafelgesprek plaatsvinden, waarbij de indicatie volgens de nieuwe regels zou worden vastgesteld. Dit is verlengd tot 30 april 2017, daar de beroepszaak langer liep dan voorzien. Bij de beroepszaak is besloten, dat de cliënt een maatwerkvoorziening krijgt, die toegesneden is op de specifieke omstandigheden

 

Indeling in categorieën voor hulp bij het huishouden bij zorg in natura:

 

Categorie 1:

Huishoudelijke werkzaamheden, waaronder stof afnemen, opruimen, ramen zemen en sanitair schoonmaken, was doen en opbergen, bed opmaken/verschonen en het verzorgen van planten en huisdieren. De cliënt heeft nog zelf de regie over het huishouden.

 

Categorie 2:

Categorie 1  bij klanten met een psychogeriatrische, psychiatrische of soortgelijke aandoening.

 

Categorie 3:

Categorie 1 aangevuld met activiteiten behorende bij de organisatie van het huishouden (bijvoorbeeld helpen bij het berieden van de maaltijd, opvoedingsactiviteiten, administratieve werkzaamheden en het plannen en beheren van middelen met betrekking tot het huishouden)

En met activiteiten behorende bij een situatie van een ontregeld huishouden (bijvoorbeeld instrueren over het omgaan met hulpmiddelen, textielverzorging, omgaan met het huishoudbudget of begeleiding bij de opvoeding).

 

Werkwijze bij aanvraag hulp bij het huishouden:

Men kan de hulp bij het huishouden aanvragen via het contactformulier, wat men kan downloaden op de ISD-site of aanvragen bij het Lokaal Loket. Vanuit het Lokaal Loket neemt de consulent contact op of dit gesprek kan leiden tot het indienen van een meldingsformulier. Dat moet men vervolgens ingevuld indienen. Hierna volgt het “keukentafelgeprek” bij de cliënt thuis, waarna de indicatie wordt vastgesteld door de ISD-consulent. Dat kan resulteren in een afwijzing, of maatwerkvoorziening met resultaatafspraken.

 

Rekening houden met specifieke omstandigheden:

Extra huishoudelijke hulp vanwege medisch aantoonbare allergie voor huisstofmijt/COPD, en ernstige beperkingen van armen en handen.

Soms zijn extra uren nodig voor de was, vanwege bedlegerige patiënten, extra bewassing i.v.m. met overmatige transpiratie. incontinentie, speekselverlies (allen medisch aantoonbaar).

 

Voor welke taken krijgt men geen indicatie:

*           Verzorgen van planten en huisdieren

*           Schoonmaken van ramen aan de buitenzijde

*           Het verzorgen van het balkon/tuin

*           Het doen van boodschappen

*           Het klaarmaken van maaltijden

*           Het strijken van lakens, theedoeken, zakdoeken, ondergoed enz.

*           Het samen doen van leuke dingen zoals wandelen, thee drinken enz.

 

 

 

WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO):

 

 

Vervolg WMO: Hulp bij het huishouden (HBH):

 

Daarbij kijkt men naar voorliggende voorzieningen, waarvan gebruik gemaakt kan worden:

*           Boodschappendienst                           *           Vriesvers-maaltijden

*           Alarmering                                           *           Glazenwasser

*           Hondenuitlaat-dienst                             *           Klussendienst

*           Kinderopvang

 

Het voeren van een huishouden en de functie huishoudelijke verzorging:

Er gelden normtijden voor de verschillende werkzaamheden, maar er moet wel rekening gehouden worden met specifieke omstandigheden van de aanvrager. De gestelde eisen zijn:

*           Een schoon en leefbaar huis

*           Beschikken over primaire levensbehoefte

*           Thuis kunnen zorgen voor kinderen die tot het gezin behoren

*           Beschikken over schone en draagbare kleding. Men krijgt geen indicatie om lakens,      theedoeken, zakdoeken en ondergoed te strijken..

 

Mag men ook iets anders afspreken met de zorgaanbieder, dan wat in de beschikking staat:

Dat mag, maar alleen in overleg met de zorgaanbieder. De wijzigingen moeten in het plan staan. Het mag alleen gaan om taken die onder hulp bij het huishouden vallen en in het plan staan. De zorgaanbieder mag niet meer doen dan in de beschikking staat. Wil men een taak vaker uitgevoerd hebben, dan kan een andere taak minder vaak uitgevoerd worden.

 

 

 

 

 

Schoonmaaktaken binnen de maatwerkvoorziening voor categorie 1:

 

!.          Het uitvoeren van lichte en/of zware huishoudelijke taken

 

 1. Het beschikken over schone en draagbare kleding

 

Type 1. Wat geldt er voor het uitvoeren van lichte/zware huishoudelijke taken

Het te bereiken resultaat is dat de klant de beschikking heeft over een schone woonkamer, keuken, sanitaire ruimte(n), in gebruik zijnde slaapkamer(s) en gang/trap.

Dit betekent dat:

*           Wekelijks: de ruimten schoon en opgeruimd zijn volgens algemeen gebruikelijke           hygiënische normen. Schoon is hierbij gedefinieerd als: vrij van zichtbaar vuil, het      element is op een juiste manier schoongemaakt.

*           Periodiek: Niet alle vertrekken van het huis dienen wekelijks schoon gemaakt te worden             en niet alle taken dienen wekelijks uitgevoerd te worden. De omschrijvingen van lichte en            zware huishoudelijke taken uit de uitvoeringsregels worden overgenomen. Bij een            huishouden met kinderen maximaal 3 x per week. Ook bij klanten met COPD moet er 2 x        per week gezogen worden

 

Type 2. Wat geldt er voor het beschikken over schone en draagbare kleding:

Het te bereiken resultaat is het beschikken over schone en draagbare kleding voor alledag

Een gezin met kinderen heeft meer was dan een alleenstaande..

Taken die hieronder vallen zijn het wassen, drogen en strijken van kleding. Er dient wel een wasmachine en droger aanwezig te zijn. In principe moet men zo mogelijk kleding aanschaffen die niet gestreken hoeft te worden

 

WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO)

 

 

Vervolg: hulp bij het huishouden:

 

Richtlijnen door gemeente opgesteld:

De aanbieder en de klant bespreken wat er gedaan moet worden. Zij stellen samen het ondersteuningsplan op, eventueel op basis van de algemene richtlijnen die door de gemeente zijn opgesteld. Gemeenten dienen daarmee dan ook een lijst op te stellen met frequenties in taken, zodat de klanten een richtlijn hebben waar ze recht op hebben. Deze lijst moet objectief zijn bepaald.

 

Toegang tot de maatwerkvoorziening:

Hier wordt voor de cliënt gekeken naar:

*           Beschikbaar zijn van eigen kracht (wat kan de klant zelf en wat kan de klant samen met             de hulp)

*           Beschikbaar zijn van gebruikelijke hulp

*           Beschikbaar zijn van ondersteuning vanuit het sociale netwerk

*           Beschikbaar zijn van voorliggende voorzieningen

*           Reeds aanwezig zijn van hulp

Deze onderdelen worden opgenomen in het verslag en teruggekoppeld aan de aanbieder.

 

Beschikking:

Indien na onderzoek blijkt dat de klant in aanmerking komt voor een maatwerkvoorziening, ontvangt de klant een beschikking voor maatwerkvoorziening “schoon en leefbaar huis”. In de beschikking wordt opgenomen:

*           Indicatie voor licht, zwaar en/of was

*           Taken die vallen onder deze afspraak en de frequentie hiervan minus de taken die de    klant zelf doet, zijn omgeving doet of op andere wijze oplost.

*           Ruimten die vallen onder de afspraak.

*           Wanneer van toepassing: of de klant behoort tot de doelgroep extra en wat de uitwerking         hiervan is (extra frequentie, hoger niveau schoonmaak).

 

Ondersteuningsplan:

De klant maakt op basis van de beschikking met de aanbieder afspraken over hoe het resultaat uiteindelijk bereikt zal worden. Dit wordt opgenomen in het ondersteuningsplan dat zij samen opstellen. Er mag afgeweken worden van de frequenties wanneer klant en aanbieder hier samen uit komen. Bijvoorbeeld omdat de klant liever heeft dat zijn bed wekelijks verschoond wordt, maar dat zijn keuken dan 1 keer in de 2 weken wordt gedaan. Dit moet genoteerd worden in het ondersteuningsplan.

Het ondersteuningsplan is eigendom van de klant en de aanbieder. De ISD Bollenstreek kan indien gewenst het plan opvragen voor bijvoorbeeld onderzoek of klachtenafhandeling. De ISD Bollenstreek zal aan de aanbieders laten weten welke punten opgenomen moeten worden in het format van de zorgaanbieder. Na 8 weken vindt een evaluatie plaats van zorgaanbieder met klant.

 

Toewijzing aan de zorgaanbieder:

De zorgtoewijzing aan de zorgaanbieder geldt voor de duur van de indicatie, tenzij men zelf eerder wil wisselen van zorgaanbieder. Men  kan na het vaststellen van de indicatie een voorkeur uitspreken voor een zorgaanbieder. Daarmee wordt voor een deel rekening gehouden bij het aantrekken van een zorgaanbieder via het zorgtoewijzingssysteem. Men kan ook aangeven dat men een bepaalde zorgaanbieder beslist niet wil hebben en deze krijgt men dan ook niet.

 

 

 

WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO)

 

 

WMO: Hulp bij het huishouden:

 

Welke zorgaanbieders heeft Lisse gecontracteerd:

*           Activite                        Alfa en Zorg

*           Groenoord Zorgt          DSV

*           TSN

Tussentijds kunnen andere zorgaanbieders aanschuiven.

 

Eisen aan de zorgaanbieders, die hulp hij het huishouden geven:

*           De zorgaanbieder dient gedurende de looptijd van de overeenkomst verzekerd te zijn.

*           Dient te voldoen aan de bepalingen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens

*           Te beschikken over een klachtenreglement conform de Wet Klachtrecht Cliënten.

*           Ze moeten tenminste 1% van alle cliënten hulp bij het huishouden kunnen bieden.

*           Dient bij ziekte/uitval/vakantie binnen 5 werkdagen voor gelijkwaardige vervanging zorgen.

*           Te beschikken over een adequate bedrijfsadministratie, ook voor het genereren en aanleveren van cliëntgegevens voor de eigen bijdrage.

*           Jaarlijks een kwaliteitsjaarverslag uitbrengen, dat voldoet aan de criteria zoals gesteld in de kwaliteitswet zorginstellingen.

 

 

Gebruikelijke zorg:

Gebruikelijke zorg is de hulp die naar algemeen aanvaarde opvattingen in redelijkheid mag worden verwacht van de echtgenoot, ouders, inwonende kinderen of andere huisgenoten.

*           Kinderen van 5 tot 12 jaar worden naar hun eigen mogelijkheden betrokken bij lichte      huishoudelijke werkzaamheden als opruimen, tafel dekken/afruimen. afwassen/afdrogen,          boodschap doen, kleding in de wasmand gooien.

*           Kinderen vanaf 13 jaar kunnen, naast bovengenoemde taken hun eigen kamer op orde houden, dat wil zeggen rommel opruimen, stofzuigen, bed verschonen.

Bij gebruikelijke zorg wordt uitgegaan van de mogelijkheid om naast een volledig baan een huishouden te kunnen runnen. Bij de werkende wordt geen rekening gehouden met zeer drukke werkzaamheden en (zeer) lange werkweken. Over het algemeen kan alleen rekening gehouden worden met personen die vanwege hun werkzaamheden langdurig van huis zijn.

Wanneer men niet gewend is huishoudelijke taken te verrichten, kan alleen een tijdelijke indicatie gegeven worden om door middel van instructie deze werkzaamheden aan te leren. Een (zeer) hoge leeftijd kan in omstandigheden aanleiding zijn niet te vragen huishoudelijke werkzaamheden aan te leren.

Mede op aandringen van de Seniorenraad is de ruilzorg voor een dergelijke situatie gehandhaafd.

 

Ruilzorg:

Ruilzorg is het ruilen van persoonlijke verzorging naar hulp bij het huishouden en vice versa. Men kon er destijds in de AWBZ destijds voor kiezen zijn /haar partner, kind of ouder zelf te verzorgen en verplegen en ter verlichting een indicatie aan te vragen voor hulp bij het huishouden. Zowel persoonlijke verzorging als hulp bij het huishouden werden toen  beiden vanuit de AWBZ gefinancierd; er was dus sprake van een “vestzak-broekzak” principe. Dat is niet meer mogelijk

sinds de hulp bij het huishouden van de AWBZ overgeheveld is naar de WMO. Chronische zieken en gehandicapten kunnen dit nu nog zo regelen, door voor een PGB te kiezen. Dit omzetten naar PGB kost echter veel tijd. In een terminale situatie heeft men die tijd niet meer.

 

 

 

 

WET MAATSCHAPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO):

 

 

Vervolg: Hulp bij het huishouden:

 

Hulp bij het huishouden na overlijden van de klant:

Na het overlijden van de klant zal hulp bij het huishouden nog 5 weken worden voortgezet, zodat er 4 weken tijd is om andere hulp aan te trekken

 

Bezwaar en beroep:

De klant kan een bezwaarschrift indienen als hij/zij het niet eens is met het schriftelijk besluit. Klant en aanbieder maken samen afspraken over de uitwerking van het besluit. De aanbieder heeft een klachtenprocedure, maar pas wanneer men samen niet tot een oplossing komt, kan de klant een klacht indienen bij de ISD.-Bollenstreek.

 

Herindicaties huidige klanten:

Alle klanten die reeds een maatwerkvoorziening HBH1 hebben worden volgens het reguliere proces van herindicatie besproken.

*           Het kan zijn dat er geen hulp meer nodig is, dan wordt de indicatie beëindigd.

*           Het kan zijn dat er meer of minder hulp moet worden geïndiceerd.

*           Het kan zijn dat de klant door moet stromen naar categorie HBH 2 of 3. Dan moet een nieuwe indicatie worden gesteld.

*           De cliënt heeft een indicatie WLZ nodig. Dan wordt de klant doorverwezen naar het CIZ             voor indicatiestelling. Als de cliënt met een WLZ indicatie thuis blijft wonen en kiest voor        een Modulair Pakket Thuis (MPT) kan de klant alsnog HBH vanuit de WMO ontvangen.

 

 

PGB is onder speciale voorwaarden voor Hulp bij het huishouden toegestaan:

 

De hoogte van de PGB voor HBH:

De hoogte van het PGB wordt berekend op basis van de hoeveelheid hulp, die men nodig heeft en het type hulp waarvoor men in aanmerking komt. In het indicatiebesluit staat hoe het bedrag van de PGB tot stand gekomen is en onder welke categorie hulp men valt. Daarnaast wordt ook een vast aantal uren toegewezen. Het bedrag voor de PGB wordt maandelijks overgemaakt naar de Sociale verzekeringsbank.(SVB). De cliënt dient de nota in bij de SVB, die de hulpverlener uitbetaalt. Het CAK int de eigen bijdrage.

 

Men betaalt geen inkomstenbelasting over het ontvangen PGB:

Over een PGB betaalt men geen inkomsten belasting. Daarover betaalt men alleen een eigen bijdrage opgelegd door het CAK.

Website CAK.: www.hetcak.nl

 

Keurmerk voor PGB-bureaus:

Er is in de voorbije tijd nogal wat mis gegaan bij een aantal PGB-bureaus. Per Saldo heeft samen met Stichting de Ombudsman gewerkt aan een keurmerk voor PGB-bureaus. Dit heeft geresulteerd in het keurmerkinstituut”. Dat geldt voor de z.g. bemiddelingsbureaus, die adviseren, de administratie verzorgen en bemiddelen bij het vinden van een zorgverlener. Dit keurmerk geldt niet wanneer het gaat om een vorm van begeleiding, persoonlijke verzorging, verpleging of kortdurend verblijf.

 

Per Saldo: vereniging van budgethouders PGB:

Website PGB: www.pgb.nl

 

 

 

 

WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO):

 

 

WMO: Gespecialiseerde begeleiding voor gezinnen door Marente in bijzondere situaties:

 

Dit werd vroeger de gespecialiseerde gezinszorg genoemd of zorg voor ontregelde gezinnen. In totaal is er in 2016 € 30.000 beschikbaar voor begeleiding voor gezinnen in de vorm van zorgcoördinatie, gezins-coaching of Reset:

*           Er is € 10.000 beschikbaar voor incidentele subsidieaanvragen voor begeleiding aan     gezinnen met kinderen, die bekend zijn bij het Centrum Jeugd en gezin.      (jeugdgezondheidszorg of jeugd- en gezinsteams). Het doel is deze gezinnen tijdelijk extra ondersteuning te bieden om regie over hun eigen leven terug te nemen. Het is      ondersteuning die niet valt onder de diensten van het Centrum Jeugd en Gezin.

*           Er is € 20.000 beschikbaar voor begeleiding aan gezinnen met kinderen volgens de      methode Reset. De methodiek bevordert dat ouders de regie over het huishouden en de          opvoeding van hun kinderen weer zelf ter hand nemen. Het gaat hierbij om risico- en           multi-probleemgezinnen waar de groei, ontwikkeling en veiligheid van de kinderen gevaar             loopt.

 

Wat als er in andere situaties begeleiding nodig is:

Dan wordt een aanvraag voor een maatwerkvoorziening gedaan. Als dit leidt tot situaties waarin niet kan worden voorzien door Marente, zullen zij dat laten weten en wordt naar een andere oplossing gezocht.

 

 

Waar kan men terecht voor taken, die niet vallen onder “een schoon en leefbaar huis”?

Daarvoor zijn particuliere organisaties, welzijnsorganisaties en vrijwilligersverenigingen. Daar kan men terecht voor verschillende zaken. Voorbeelden zijn: een klussen- of boodschappendienst, of een buurtkamer waar gezellige activiteiten worden georganiseerd”. Meer informatie kan men vinden op de website van de gemeente. Men kan ook langs gaan bij het Lokaal Loket of Welzijnskompas-Hillegom Lisse in de Beukenhof, of de mantelzorgconsulente.

 

 

Particuliere huishoudelijke en andere hulp via Meerzorg:

Meerzorg is een betrouwbare zelfstandige dochter van Marente. Zij bieden al 15 jaar particuliere zorgverlening in de Duin- en Bollenstreek. Voor de hulp bij het huishouden kan men niet meer terecht voor een PGB, maar alleen voor particuliere hulp. Voor zorg kan men nog terecht met een PGB,.

Zij kunnen hulp bieden voor:

*           Hulp bij het huishouden

*           Verzorging

*           Verpleging

*           24-uurszorg

*           Begeleiding

Voor een hulp bij het huishouden betaald men, wanneer men lid is van Marente € 16,25 per uur. Wanneer men geen lid is kost het € 17,75 per uur. De huishoudelijke hulp krijgt € 13,00 per uur. Men krijgt bij ziekte en vakantie vervanging van de hulp.

Voor zorghulpen enz. geldt een ander uurloon. Zij hebben 110 cliënten in de Bollenstreek, waarvan er 40 hulp bij het huishouden krijgen en 60 personen zorg. Men kan  via Meerzorg ook een maatje  vinden om samen bijvoorbeeld te winkelen, wandelen, een spelletje te doen of een hapje te eten. Ook begeleiding bij een artsenbezoek of ziekenhuisbezoek behoort tot de mogelijkheden.

Telefoon: 071-409.32.78

Mail: meerzorg@marente.nl

Website:: www.meerzorg.nu

 

WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING: (WMO)

 

 

WMO: Aftrekpost voor particuliere hulp bij de inkomstenbelasting:

Voor particuliere huishoudelijke hulp staat er een aftrekpost op de aangifte inkomstenbelasting. Men moet wel kunnen aantonen, dat er sprake is van een indicatie of beperking, waardoor men de hulp nodig heeft. Er geldt wel een drempelbedrag, alvorens men het af kan trekken.

 

 

WMO: Voor welke maatwerkvoorzieningen betaalt men geen eigen bijdrage:

*           Collectief vervoer

*           Financiële tegemoetkoming voor verhuis en inrichtingskosten of voor het vrijmaken van            een aangepaste woning, het bezoek/logeerbaar maken van de woning, gebruik (eigen)   auto, gebruik taxi, gebruik rolstoelstaxi en gebruik bruikleenauto.

*           Rolstoel en sportrolstoel

*           Voorzieningen voor personen jonger dan 18 jaar met uitzondering van woningaanpassing

*           Kosten voor verzekering, onderhoud (na-verstrekking), keuring en repartie van de          voorzieningen.

*           Voorzieningen geplaatst in algemene ruimten, die ook door anderen gebruikt worden

*           De klant of zijn echtgenoot, die al een bijdrage in de kosten op grond van artikel 4 en 14          van het bijdragebesluit zorg verschuldigd is (verblijf in een instelling)

*           Indien een instelling voor Algemeen Maatschappelijk Werk, de Raad voor de     Kinderbescherming of het AMHK van mening is, dat het opleggen van een eigen bijdrage      tot mishandeling, verwaarlozing of ernstige schade voor de opvoeding en ontwikkeling             van een minderjarige kan leiden. Het oordeel tot het verlenen van vrijstelling voor de     eigen bijdrage in de kosten voor een maatwerkvoorziening ligt bij het Dagelijks Bestuur..

 

 

WMO: Verlaging eigen bijdrage WMO in 2017:

Als de huidige situatie ongewijzigd is gebleven betaalt men vanaf 2017 een lager eigen bijdrage voor een WMO-voorziening:

De minimale eigen bijdrage is in 2017:

*           Voor een alleenstaande € 17,50 per maand ( in 2016 €19,40)

*           Voor een meerpersoonshuishouden boven de AOW-gerechtigde leeftijd € 17.50 ( in 2016          € 27.80).

*           Voor meerpersoonshuishoudens onder AOW-gerechtigde leeftijd met een         verzamelinkomen lager dan € 35.000 geldt geen eigen bijdrage meer (in 2016 € 27.80)

 

 

WMO: Welke bedragen wijzigen nog meer in 2017:

Per 1 januari 2017 wijzigt een aantal bedragen van de Participatiewet (PW),

*           Het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz)

*           De Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen         zelfstandigen (IOAZ)

*           Wet maatschappelijke ondersteuning

De belangrijkste wijzigingen zijn:

*           De normbedragen

*           Bedragen Bbz

*           Bedragen IOAZ

*           Tarieven Persoonsgebonden budget (PGB) begeleiding

*           De hoogte van de vervoerskostenvergoedingen.

 

WMO: Wie krijgen nog bericht:

*           Mensen met een PGB bij het huishuishouden of begeleiding krijgen een persoonlijke     brief.

*           Mensen met een vervoerskostenvergoeding krijgen ook een persoonlijke brief.

WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO)

 

 

WMO: Eigen bijdrage te betalen aan het CAK voor  een WMO-voorziening:

 

Eigen bijdrage te betalen aan het CAK:

Wanneer men een voorziening of zorg uit de WMO of WLZ gekregen heeft, betaalt men een eigen bijdrage. deze wordt berekend over het verzamelinkomen en het vermogen. Daarnaast is het ook afhankelijk van de gezinssamenstelling en de leeftijd. Om dit vast te stellen is er een soort rekenmodel. Men betaalt een eigen bijdrage over 4 weken, dus 13 periodes per jaar. Het wordt geïnd door het Centraal Administratiekantoor (CAK).

 

Waarvoor geldt geen eigen bijdrage:

Er geldt geen eigen bijdrage voor:

*           Rolstoelen

*           Voorzieningen voor kinderen tot 18 jaar (met uitzondering van woningaanpassingen)

*           Bepaalde vaste financiële tegemoetkomingen voor verhuis- en inrichtingskosten

*           Het gebruik van een (eigen) auto, taxi of rolstoeltaxi, bruikleenauto

*           Voorziening in algemene ruimten. Als iemand of zijn partner is opgenomen in een          verpleeg- of verzorgingshuis. Dan betaalt men een eigen bijdrage voor zorg met verblijf.

 

Wat telt mee voor de eigen bijdrage voor voorzieningen:

*           Het inkomen

*           Het eventuele vermogen

*           de samenstelling van het huishouden

*           de leeftijd

*           de gemeente waar men woont

*           de kosten van de voorzieningen

 

Meetellen van het verzamelinkomen voor de eigen bijdrage van het CAK:

De eigen bijdrage aan het CAK is gebaseerd op het verzamelinkomen en het vermogen van 2 jaar geleden. Voor de eigen bijdrage kijkt men naar het verzamelinkomen,

Daaronder valt:.

*           Het inkomen uit werk, uitkering, woning

*           Het inkomen uit aandelen en dividend

*           Opbrengsten uit beleggen en spaargeld

 

Wat telt niet mee als vermogen:

*           De waarde van de eigen woning telt niet mee als vermogen, zolang één van de partners            nog thuis woont.

*           Als beide partners in een zorginstelling wonen, wordt de waarde van het            huis pas na 4    jaar bij het vermogen opgeteld.

*           Ook roerende goederen als de inboedel en een auto tellen niet mee.

*           Letselschade-uitkeringen en bepaalde éénmalige uitkeringen vallen er eveneens buiten

 

Meetellen van vermogen voor de eigen bijdrage van het CAK:

8% van het vermogen uit box 3 boven het heffingsvrij vermogen moet worden opgeteld bij het verzamelinkomen. Dat betekent, dat de eigen bijdrage voor 2017, berekend wordt over het verzamelinkomen en het vermogen van 2015. Er geldt een vrijstelling van (heffingsvrij) vermogen in 2017 over het heffingsvrije vermogen van 2016, wat  € 21.330 bedraagt. per persoon en voor fiscale partners is de vrijstelling in 2014 € 42.660..

 

De berekening van de eigen bijdrage:

Op basis van de persoonlijke situatie stelt het CAK een maximale periodebijdrage vast. Dat is het bedrag wat men maximaal betaalt per 4 weken. Ook als men meer voorzieningen of hulp ontvangt uit één of meer wetten (zoals de WMO en WLZ).

WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO):

 

 

WMO: eigen bijdrage te betalen aan het CAK voor de WMO:

 

Verwarring over het meetellen van vermogen voor de eigen bijdrage aan het CAK:

Veel mensen zijn niet goed op de hoogte van de regels, die gelden voor het bijtellen van vermogen voor de eigen bijdrage bij opname in een zorginstelling. Door (kranten)nieuws met onvolledige informatie, bezoeken veel mensen de notaris om hun spaargeld weg te sluizen naar hun kinderen, De Consumentenbond heeft gewaarschuwd, dat dit vaak ten onrechte gebeurt, omdat de bijtelling minder groot is, dan gedacht wordt. Het vermogen wat boven het heffingsvrij vermogen van € 25.000 (2017)  voor een alleenstaande en € 50.000 (2017) voor fiscale partners telt pas mee als vermogen voor de eigen bijdrage CAK. Van dat vermogen wordt 8 % opgeteld bij het verzamelinkomen. Over dat gezamenlijke bedrag wordt de eigen bijdrage berekend. Dus dat bedrag van die 8 % wordt niet opgeteld bij de eigen bijdrage !! Bovendien geven ouderen, die hun geld wel wegsluizen, daarmee een stukje onafhankelijkheid uit handen. En dit terwijl men er rekening mee moet houden, dat de zorg verder versoberd zal worden, omdat het anders onbetaalbaar wordt. En dan is wat financiële armslag welkom.

 

Rekenprogramma van het CAK:

Men kan zelf uitrekenen hoe hoog de eigen bijdrage is met het rekenprogramma op de website van het CAK. Men moet dan de volgende zaken bij de hand hebben:

*           het verzamelinkomen van 2015

*           een eventuele aangifte inkomstenbelasting 2015

*           de vermogensgegevens.

 

Hoe lang moet me een eigen bijdrage betalen:

Dat hangt af van de voorzieningen, die men krijgt. Bij hulp bij het huishouden of begeleiding betaalt men zolang men deze voorziening krijgt, maar voor hulpmiddelen, die men in eigendom krijgt gelden andere regels.

 

Informatie oever de hoogte van de eigen bijdrage en facturen:

CAK: telefoon: (0800) 1925

Website: http://www.hetcak.nl

 

Algemene informatie vragen over de eigen bijdrage:

Persoonlijk: bezoek aan het lokaal Loket in het gemeentehuis. Voor algemene informatie over de eigen bijdrage heeft de ISD Bollenstreek een folder, die men kan aanvragen. Bereikbaarheid ISD:

Telefoon: 0800-95.67.000 (gratis)

Website: http://www.isdbollenstreek.nl

Mail: info@isdbollenstreek.nl

 

Herziening van de eigen bijdrage aanvragen, wanneer het huidige inkomen veel lager is:

Men betaalt een eigen bijdrage aan het CAK voor zorg uit de WLZ en de WMO. Dit is gebaseerd op het inkomen en vermogen van 2 jaar geleden. Wanneer dat inkomen  gecombineerd met 8 % van het vermogen intussen meer dan € 2559 lager is geworden, kan men een herziening aanvragen bij het CAK. Voor 2017 telt het heffingsvrij vermogen van 2015, wat € 21.330 per persoon bedraagt (voor partners € 42.660).

 

 

 

 

 

 

 

 

WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO)

 

 

WMO: Collectief vervoer binnen de regio met de Regiotaxi in 2017:

 

Aanvragen van collectief vervoer met de Regio-taxi:

Wanneer men een ziekte of beperking heeft, waardoor reizen met het openbaar vervoer niet mogelijk is, kan men in aanmerking komen voor collectief WMO-vervoer. Daarvoor dient men een WMO-pasje aan te vragen. Gebruik hiervoor het meldformulier van het Lokaal Loket Lisse wat op hun website staat en daar ook opgehaald kan worden. Daarna volgt een persoonlijk gesprek met de consulente. Zij bespreekt de knelpunten en zoekt samen met de cliënt naar oplossingen, en bekijkt met de cliënt meerdere mogelijkheden. Wanneer men door fysieke of psychische beperkingen begeleiding nodig heeft tijdens de gehele reis, kan er een begeleiderspas worden aangevraagd. Deze begeleiders mogen gratis meereizen.

 

In welke plaatsen kan men gebruik maken van de  regiotaxi:

Het geldt voor: Lisse, Hillegom, Alphen aan de Rijn, Kaag en Braasem, Katwijk, Leiden, Ledderdorp, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten, en Zoeterwoude.

 

De vervoerder vanaf 2017 voor Lisse:

Bij de nieuwe aanbesteding voor 2017 is  taxi A-Tax de Vries uit Hillegom de regiotaxi voor Lisse gebleven. De reis moet wel beginnen vanuit één van de bovengenoemde gemeenten. Wil men verder reizen dan 5 zones, dan kan dat. Na de 5e zone betaalt men dan een bedrag per extra kilometer. Overstappen is dus niet nodig. Valt de reis hierdoor buiten de grenzen van de Regiotaxi Holland-Tijnland, dan moet men de terugreis tegelijk met de heenreis boeken. De regiotaxi is geschikt voor een rolstoel, rollator of scootmobiel. Ook een SOHO-/geleidehond is welkom in de Regiotaxi. Men moet deze zaken wel melden bij de reservering. In de taxi geldt een rookverbod.

 

Betalingsmogelijkheden:

In de loop van 2017 komt een speciale app voor de smartphone/tablet beschikbaar.

Heeft men een gehoorprobleem? Dan kan men afspreken op welke manier men het liefste reserveert. De klantenservice informeert je verder.

Vanaf 1 januari kan  men in de meeste wagens met pinpas betalen. Uiteraard  blijft het mogelijk om contant af te rekenen of men kan via een automatische incasso betalen. Ook zullen de meeste wagens over Wifi beschikken.

 

Reistijden:

De regiotaxi Holland-Rijnland rijdt 24 uur per dag, 7 dagen per week. Alleen tijdens de jaarwisseling stopt de regiotaxi op 31 december om 22.00 uur en start weer op 1 januari om 01.00 uur. Met ingang van 1 januari wordt men, wanneer de taxi te laat komt uiterlijk 5 minuten nadat de uiterste tijd (inclusief ophaalmarge) is verstreken over de te verwachten vertraging geïnformeerd.

De rit kan eventueel gecombineerd worden met een andere cliënt, die gehaald of gebracht moet worden. Dus hiermee altijd rekening houden bij de af te spreken reistijd. De reistijd mag dan maximaal twee maal de gewone reistijd zijn langs de meest snelle route. De taxi kan tot een kwartier vóór of na de afgesproken tijd komen.

Men kan ritten tot één jaar van tevoren vooruit boeken en voor maximaal 8 personen tegelijk.

 

Reserveren van een rit:

Een rit moet minimaal één uur van tevoren gereserveerd worden. Één of meerdere dagen van tevoren mag ook.

Men kan een rit reserveren per telefoon: 0900-20.22.368 (2 cent per minuut + eventuele kosten van de mobiele telefoon). Bij het reserveren altijd het pasnummer bij de hand houden.

Via Internet: www.rlhr.nl

WET MAATSCHAPELIJKE ONDERSTEUNING: (WMO)

 

 

WMO: Vervolg: Collectief vervoer binnen de regio met de Regiotaxi

 

Te reizen zones met de Regiotaxi:

Het aantal maximaal aantal te reizen zones van het huisadres is 5 OV-zones. Men krijgt 450 zones per cliënt per jaar (2025 km.) Dit is meestal voldoende. Als men ook een scootmobiel toegekend gekregen heeft, is het aantal maximaal te reizen zones 225 (1013 km.).  Met het collectief vervoer reist men (net als bij het openbaar vervoer) in zones. Dit betekent, dat voor elke rit die men maakt, het aantal zones dat men reist plus één opstapzone wordt afgetrokken van het zonetegoed. Dus dat is eigenlijk hetzelfde, als bij de bus van het openbaar vervoer. Alleen in speciale gevallen kan het aantal zones worden aangepast.

 

Waarom was verhoging in 2015 van de tarieven noodzakelijk?

De belangstelling voor de regiotaxi was flink toegenomen, waarmee de lasten voor de Gemeente Lisse ook flink omhoog gingen. Dat wordt door deze verhoging een stukje gecompenseerd. Om een voorbeeld te noemen: Een rit met de regiotaxi binnen Lisse voor een persoon jonger dan 65 jaar kost € 2 en voor een persoon boven de 65 jaar € 1,40. Deze rit kost de gemeente € 10,40.

Een rit buiten de gemeente van 5 zones kost een persoon beneden de 65 jaar € 6,00 en boven de 65 jaar € 4,90. Deze rit kost de gemeente € 31,30.

 

Reservering met een vaste aankomsttijd voor speciale gelegenheden:

Voor speciale gelegenheden zoals een huwelijk of een begrafenis, kan men een gewenste aankomsttijd afspreken. Deze moet men dan wel minimaal 2 uur voor vertrek reserveren.

Na een afspraak in het ziekenhuis geldt een kortere ophaaltijd van een half uur, omdat men nooit van tevoren weet hoe laat men klaar is.

 

Adres van vertrek:

Men wordt opgehaald bij de voordeur van de woning, flat of verzorgingshuis. Men is niet meer verplicht te vertrekken of thuis te komen uitsluitend in de eigen woonplaats. Wel blijft het maximum van 5 zones gelden. Voor een ziekenhuis geldt een afhaaltijd van 30 minuten.

 

Eigen bijdrage in 2017:

Per 1 januari zijn de ritprijzen voor pashouders niet verhoogd voor de regiotaxi. Men betaalt per zone + een opstapzone.

Aantal zones                Eigen bijdrage              Eigen bijdrage              Eigen bijdrage

1                             boven 65 jaar                 beneden 65 jaar             zonder indicatie

€ 1,40 + een                 € 2.00 + een                 € 5.40 + een

opstapzone                    opstapzone                opstapzone

2                            € 2.10                          € 3.00                          € 8.10

3                            € 2.80                          € 4.00                          € 10.80

4                            € 3,50                          € 5.00                          €  !3.50

5                            € 4.20                          € 6.00                          € 16.20

Een meereizende passagier kan de taxi ook gebruiken als openbaar vervoer tegen het algemene tarief van € 5.70 per zone.

Men betaalt een eigen bijdrage naar gelang het aantal zones dat men reist. Reist men meer dan 5 zone’s, dan betaalt men € 2,20 per zone. Kinderen onder de 4 jaar mogen gratis mee, maar dan maximaal 2 per betalende volwassene. Bij het Lokaal Loket is een tarievenlijst te krijgen.

 

Gratis vervoer voor:

*           Begeleiders van een reiziger met een WMO-indicatie, wanneer dit tijdens de rit   noodzakelijk is.

*           Reizigers met een OV-begeleiderspas

*           Kinderen onder de 4 jaar (maximaal 2 per volwassene)

*           Geleide- en SHO-honden en kleine huisdieren (in een reistas)

WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING: WMO

 

 

WMO; vervolg Collectief vervoer binnen de regio met de regiotaxi:

 

Nachttoeslag en ritprijzen 2016:

Voor een nachtrit (met afgesproken ophaaltijd tussen 1.00 en 6.00 uur) betaalt men een toeslag van € 1 per zone, ook voor het opstaptarief. Telefoon: 06-835.358.59.oor reizen buiten de maximale 5 zones, betaalt men een kilometertarief van € 2,43..

 

WMO: klachtenafhandeling bij het collectief vervoer met de regiotaxi:

Wanneer de taxi meer dan 15 minuten eerder of later aan de deur komt, krijgt men van de chauffeur een tegoedbon. Ook als men een uiterlijke aankomsttijd heeft afgesproken en de persoon wordt te laat of eerder dan 15 minuten voor aankomsttijd op de bestemming gebracht,

krijgt men een tegoedbon.

klantenservice, telefoon: 0900-20.22.369 (kosten lokaal tarief, bij mobiele telefoon extra kosten).

Men kan in de regiotaxi een klantreactiekaart vragen en hiervoor gebruiken.

 

Wat te doen als men niet tevreden is over de afhandeling van de klacht:

Neem dan contact op met de opdrachtgever: www.hollandrijnland.nl/regiotaxi of met de geschillencommissie Taxi www.sgc.nl

 

 

WMO: Individuele vervoersvergoeding vanuit de WMO in 2016:

De individuele vervoersvergoeding krijgt men alleen in zeer bijzondere omstandigheden, door middel van medisch advies. Door dit advies is komen vast te staan, dat men niet met het openbaar vervoer en niet met het collectief vervoer kan reizen.

Indien dit het geval is, ontvangt men per kwartaal op declaratiebasis een van tevoren vastgesteld bedrag, waarmee men met een (rolstoel)taxi, eigen auto of een auto van een derde kan reizen.

Uitbetaling van de financiële tegemoetkoming vindt plaats na declaratie van de gemaakte kosten. De declaratie moet binnen 1 maand na afloop van elk kwartaal zijn ingediend,

 

WMO: Maatwerkvoorziening en tegemoetkoming in de kosten van vervoer:

*           Gebruik van eigen auto, bruikleenauto of vervoer door een ander € 732 per jaar             maximaal.

*           Voor een taxi maximaal € 4155 per jaar

*           Voor een rolstoeltaxi maximaal € 6260 per jaar

*           Kosten voor aanpassing van een eigen auto: het bedrag van de offerte wat goedgekeurd         wordt door het bestuur.

 

 

Welk taxivervoer wordt nog door de zorgverzekering vergoed in 2017:

Deze taxikosten worden nu alleen nog vergoed bij de genoemde situaties, na een eerste eigen bijdrage van € 98.

*           Nierdialyse in een instelling

*           Oncologische behandelingen met chemotherapie of radiotherapie

*           Als men zich alleen per rolstoel kan verplaatsen

*           Als men zich alleen met begeleiding kan verplaatsen omdat men een beperkt    gezichtsvermogen heeft.

In uitzonderlijke gevallen geldt  dat wanneer men langdurig ziek is, men in sommige situaties toch een vergoeding krijgt. Deze regeling heet de “hardheidsclausule”. Vervoer met eigen auto is de vergoeding € 0,30 per km. Met een niet gecontracteerde taxivervoerder krijgt men € 0,70 per km.

 

Aanpassing van het openbaar vervoer voor mensen met een beperking:

In 2030 moet in het gehele land alle openbaar vervoer aangepast zijn voor mensen met een beperking.

 

OVERIGE VERVOERSVOORZIENINGEN:

 

 

Rolstoelauto of bus huren? Via de Zonnebloem of DSV/Rustoord:

Als iemand voor wie men zorgt, door een lichamelijke beperking in een rolstoel belandt, ziet de wereld er ineens heel anders uit. Zo wordt reizen soms een enorme uitdaging. Met een rolstoelauto of- bus wordt het gemakkelijker en leuker om ergens naar toe te gaan. De  Zonnebloem en DSV.Rustoord hebben beiden een auto/bus te huur. Dat gaat als volgt te werk:

 

Verhuur via de Zonnebloem:

Nieuw is dat de Zonnebloem vanuit Katwijk een aangepaste rolstoelhuurauto aan rolstoel- en scootmobielgebruikers verhuurt voor een dagje uit. Tegen een scherp tarief.

 

Hoe werkt het:

*           Men vraagt eenmalig voor € 10.00 een pas aan;

*           Men huurt de auto voor € 40 voor een hele dag. incl. de eerste 100 km.

*           Alle km. boven de 100 kosten 0,20 per km.

*           De kosten voor brandstof zijn voor eigen rekening.

*           Men kan ook nog eens 4 familieleden of vrienden meenemen.

*           Het is zelfs mogelijk een vrijwilliger als chauffeur erbij te reserveren!

 

Meer informatie over de auto of een pas aanvragen?

*           Ga naar www.zonnebloem.nl/zonnebloemauto

*           Of bel met Siem Nulkes, districtshoofd Zuid-Holland: 06-5161.6526.

 

Verhuur via DSV/Rustoord:

Wil men de bus van DSV/Rustoord huren? De bus is bestemd voor ouderen en/of gehandicapten en alleen te huur mét chauffeur. Er kunnen maximaal 8 personen zonder rolstoel of 3 rolstoelpersonen en 2 personen zonder rolstoel mee.

 

Kosten:

€ 50,00 per dagdeel en € 0,45 per kilometer.

 

Reserveren:

Voor reserveren en informatie: de gastvrouw van Rustoord, Telefoon: 0252-417.050.

 

Seniorenbus Lisse in 2016:

De rittenplanning wordt gedaan door vrijwillige coördinatoren. Het telefoonnummer voor reserveren van een rit is: 06-835.358.59. De Seniorenbus rijdt van maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 en 17.00 uur. Voor het reserveren van een rit moet uiterlijk een dag van tevoren tussen 9.00 en 12.30 uur gebeld worden. Passagiers worden opgehaald en thuisgebracht. De enkele ritprijs is binnen Lisse € 1,75 en € 3,50 voor ritten naar Sassenheim en Hillegom.

Het wordt gerund door 2 coördinatoren Johan van Zoest 0252-415521 of 06-53630009 en Rien Jongman 0252-414200 of 06-4944132. Daarnaast hebben ze 23 vrijwilligers, waarvan de helft chauffeurs en de andere helft medewerkers voor de telefoon en de planning. Voor verzekeringen e.d. vallen men onder de “Paraplu”.

 

Begeleiding bij vervoer naar ziekenhuis of specialist in 2016 via welzijn Lisse:

Voor begeleiden van ouderen naar ziekenhuis of specialist. Afhankelijk van de wens kiest men hoe men reist en waarbij de vrijwilliger kan ondersteunen. Starttarief € 2,50. Daarnaast geldt een vast tarief per kilometer. Begeleiding naar ander ziekenhuizen is ook mogelijk.

Voor Lisse en de verschillende ziekenhuizen geldt eveneens een vast tarief:

*           Binnen Lisse € 4

*           Hoofddorp, Heemstede, Leiden en Haarlem € 13

*           Leiderdorp € 17

 

COLLECTIEF VERVOER BUITEN DE REGIO MET VALYS IN 2016:

 

 

Wat is Valys en waar moet men het pasje aanvragen:

Het betreft het collectieve bovenregionale vervoer buiten het gebied van de regiotaxi (dus boven de 5 zones), in de rest van het land. Valys is een landelijke regeling van de overheid en valt niet onder de gemeente. Men kan voor informatie terecht bij het lokaal loket. Daarnaast ook bij Valys, telefoon 0900-9630 en de website: www.valys.nl.

 

Aan welke voorwaarden moet men voldoen, om in aanmerking te komen voor een Valyspas:

*           Men heeft een pasje met medische indicatie (WMO-vervoerspas)

*           Of men heeft recht op een WMO-rolstoel of scootmobiel

*           Of men heeft een gehandicaptenparkeerkaart

*           Of men heeft een OV-begeleiderskaart

 

Het kilometerbudget en de eigen bijdrage in 2015:

Het standaard kilometerbudget bedraagt 600 km. per jaar. Men reist tegen het gereduceerde tarief van € 0,20 per km. Boven de 600 km. is het commerciële tarief € 1,31 per km. Met Valys mag een tweede persoon gratis meereizen. Daarnaast mogen nog maximaal 2 reisgenoten mee tegen een tarief van € 0,20 per km.

Kilometers die men overhoudt, kunnen niet meegenomen worden naar het volgende jaar.

In uitzonderingsgevallen en onder strenge, medische voorwaarden krijgt men een hoger persoonlijk kilometerbudget per jaar toegewezen van 2250 km.

 

Reserveren van een taxirit:

Men kan reserveren van 6.00 uur ‘s morgens tot 1.00 uur ‘s nachts. Wanneer men de vorige dag vóór 21 uur reserveert, betaalt men geen reserveringskosten. Belt men daarna, dan betaalt men € 3 reserveringskosten.

Annuleert men de rit binnen een uur voor de afgesproken tijd, dan betaalt men € 5 annuleringskosten.

 

 

Men kent nu 3 soorten vervoer bij Valys:

 

 1. Valys-basis: Men heeft met de valystaxi vervoer van deur tot deur.

 

 1. Valys-begeleid: Vervoer van deur tot deur met de valystaxi en de trien onder volledige begeleiding. Dit kan op 30 stations.

 

 1. Valys-vrij: Vervoer van deur tot deur met de valystaxi en de trien, waarbij men de treinreis geheel zelfstandig maakt. Men kan alle stations gebruiken.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO):

 

 

Afhandeling van klachten over de WMO:

 

Over de ISD kan men op 4 manieren klachten indienen:

 1. Op het spreekuur van de directeur van de ISD
 2. Via internet met een digitaal klachten- of bezwaarschriftenformulier
 3. Bij de vertrouwenspersoon
 4. Aankaarten bij de klachtencommissie van de ISD

 

Ad 1. Op het spreekuur bij de directeur van de ISD:

Men kan de klachten ook bespreken met de directeur van de ISD de Heer ’t Jong, die daarvoor speciaal spreekuur op afspraak houdt. Telefonische afspraak op nummer: 345.078.

 

Ad 2. Via het Digitale Loket met een klachten- of bezwaarschriftenformulier:

Via de website: www.isdbollenstreek.nl. is het digitaal loket te bereiken. Om gebruik te maken van het digitaal loket is een DigiD noodzakelijk. DigiD is een persoonlijke inlogcode voor de hele overheid. Hier vindt men de formulieren, die men kan invullen en opsturen.

Op proef kan men via het Digitaal Loket ook al het mutatieformulier en het vakantieformulier gebruiken. Het aantal formulieren wordt gaandeweg uitgebreid.

 

Ad 3. Via de vertrouwenspersoon:

De gemeente Lisse heeft Mevr. Brockhoff aangesteld als vertrouwenspersoon.  Soms voelt men zich niet goed behandeld door de gemeente of het Lokaal Loket Lisse. Wanneer men het officiële klachtrecht een stap te ver vindt, en niet weet wat men daar mee aan moet, kan men bij haar terecht voor bemiddeling.

Wanneer men een bezwaar wil maken tegen een besluit van de gemeente, kan men niet bij haar terecht, maar men kan haar wel om raad vragen.

De gesprekken zijn strikt vertrouwelijk en geheel onafhankelijk. Zij is bereikbaar via: Telefoonnummer: 06-11.32.14.20

Mailadres:vertrouwenspersoon@lisse.nl.

Men kan ook een afspraak maken via het Lokaal Loket Lisse: tel. 755.599.

 

Ad 4. Bij de klachtencommissie van de ISD:

 

 

Klachten over de zorgaanbieders in de WMO:

Klachten over het functioneren van de zorgaanbieders kan men melden bij de ISD.

Telefoon: 0800-57.67.000 (gratis)

Mailadres: info@isdbollenstreek.nl

 

Zorgbelang voor advies en klachtenmelding over de zorg:

Zorgbelang komt op voor de belangen van zorggebruikers in iedere regio en zet zich in voor de kwaliteit van de zorg. Bij een regionale Zorgbelang-organisatie zijn gemiddeld 80 tot 500 patiënten- en Consumentenorganisaties aangesloten. De professionals van de organisatie zijn goed op de hoogte van de zorgsector in die regio.. Men krijgt advies op maat. Telefoon: dagelijks:  van 9.00-16.30 uur op telefoonnummer: 0900-243.70.70. www.adviespuntzorgbelang.nl. Cliëntondersteuning: cliëntondersteuning@zorgbelang-zuidholland.nl.

 

Regionaal klachten melden bij Zorgbelang over de WMO:

www.zorgbelang-zuidholland.nl, doorklikken op “klachten WMO (onder oproepen) of

adviespunt@zorgbelang-zuidholland.nl

 

Ervaringen delen over de hulp die men kreeg van Zorgbelang:www.zobenikgeholpen.nl

VERKLARING VAN BEGRIPPEN IN DE ZORG:

 

Aanpak huiselijk geweld(of: geweld in afhankelijkheidsrelaties)

Het beleid is er op gericht dat het geweld zo snel mogelijk en langdurig stopt. Naast een effectieve aanpak van geweld is het doorbreken van het taboe op huiselijk geweld en kindermishandeling een belangrijk aandachtspunt.

 

Ambulante ondersteuning:

Ondersteuning in de eigen woning

 

Aangepaste vakantie/samen op vakantie:

Een vakantie voor zieken en gehandicapten, al dan niet samen met een reisgenoot/mantelzorger. Het kenmerkt zich door de aangepaste vakantieaccommodatie en/of specifieke zorg en begeleiding.

 

Algemene voorziening:

Dienst die, zonder voorafgaand onderzoek naar de behoefte, persoonskenmerken en mogelijkheden van inwoners, toegankelijk is en die is gericht op maatschappelijke ondersteuning.

 

AWBZ (Algemene wet Bijzonder Ziektekosten):

De wet waarin het recht op verpleging of hulp bij (langdurige) ziekte, handicap en ouderdom tot 2015 werd geregeld.

 

Begeleiding (WMO):

Het geven van (beroepsmatige) ondersteuning op het gebied van structuur, dagritme en praktische hulp bij taken. Die zijn gericht op het bevorderen of vergroten van zelfredzaamheid van mensen met ernstig regieverlies of een ernstig invaliderende aandoening of beperking. Binnen de begeleiding wordt onderscheid gemaakt tussen begeleiding individueel en begeleiding in een groep (dagbesteding).

 

Benchmark:

De maatstaf waaraan de prestaties worden gemeten.

 

Beschermd wonen:

Wonen in een accommodatie van een instelling met daarbij toezicht en begeleiding, gericht op zelfredzaamheid en participatie. Beschermd wonen is bedoeld voor mensen met  psychische, psychosociale of psychiatrische problematiek, bijvoorbeeld een psychiatrische ziekte, autisme of hersenbeschadiging. Het gaat om mensen die niet opgenomen zijn in een instelling, maar die niet zonder ondersteuning op zichzelf kunnen wonen.

 

Beschut werken:

Werken onder begeleiding voor mensen met weinig perspectief op de arbeidsmarkt.. Het gaat vooral om gesubsidieerde arbeidsplaatsen binnen de Sociale Werkvoorziening.

 

Buitenschoolse opvang:

Een opvang voor kinderen die zorg nodig hebben.

 

Centraal Administratie Kantoor (CAK):

Regelt de financiële afwikkeling (o.a. eigen bijdrage) van de thuiszorg, hulpmiddelen en zorginstellingen. Daarnaast ook de WTcG uitkering.

 

Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ):

Zij bepalen of iemand AWBZ-zorg kan krijgen, en zo ja, hoeveel en hoe lang. AWBZ-zorg heet nu WLZ-zorg.

 

 

VERKLARING VAN BEGRIPPEN IN DE ZORG:

 

Cliënt:

Inwoner die gebruik maakt van een algemene voorziening of aan wie een maatwerkvoorziening of PGB is toegekend.

 

Compensatieplicht:

De compensatieplicht houdt in dat er in elke individuele situatie de meest adequate voorziening wordt getroffen, waardoor de beperkingen van de burger – op het gebied van zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie – zo volledig mogelijk wordt gecompenseerd.

 

Crisisopvang:

Het bieden van tijdelijk onderkomen. Crisisopvang is er voor mensen die door allerlei problemen niet langer thuis kunnen wonen of die door een noodsituatie geen onderdak hebben. De hulp en begeleiding in de crisisopvang zijn erop gericht de crisis en een nieuwe woonsituatie te regelen.

 

Dagbehandeling/verzorging:

Is bedoeld voor mensen die door lichamelijke of geestelijke aandoening een of meer dagen per week (intensive) behandeling of verzorging nodig hebben. Dit kan voor korte of langere periode nodig zijn.

 

Dagopvang:

Een aanbod van georganiseerde activiteiten. Het biedt zelfstandig wonende ouderen ondersteuning. Het doel van dagopvang is om meer herkenbare dag-structuur aan te brengen en bezig te zijn met activiteiten die niet alleen gezellig, maar ook zinvol zijn.

 

Eigen Kracht Conferentie:

Hierbij komt het sociaal netwerk van een cliënt, die ondersteuning nodig heeft bijeen, om samen een plan te bedenken. Dat gebeurt onder leiding van een coördinator en de cliënt houdt de regie.

 

Evenredigheidsbeginsel:

Dat wil zeggen dat een toezichthouder van de ISD  slechts gebruik mag maken van zijn/haar bevoegdheden voor zover dat redelijkerwijs nodig is voor de vervulling van zijn/haar functie. Zonder toestemming van de bewoner mag hij/zij de woning niet betreden.

 

Extramurale zorg:

Zorg buiten een instelling, voor mensen die nog thuis wonen.

 

Formele zorg:

De zorg en ondersteuning die verleend wordt door professionele krachten, die dit uitvoeren uit hoofde van hun functie.

 

Gemeentelijke beschikking:

Bevestiging van de gemeente dat je recht hebt op bijvoorbeeld hulp in de huishouding.

 

GGZ:

Geestelijke gezondheidszorg. Zij bieden behandeling, begeleiding en verzorging aan mensen met psychische problemen. Zij werken ook aan preventie

 

Huishoudelijke hulp (in de WMO):

De hulp in het huishouden die toegekend kan worden in 3 categorieën variërend van lichtere tot zwaardere en intensievere hulp. Afhankelijk van de beperking wordt de categorie gekozen.

 

 

 

 

VERKLARING VAN BEGRIPPEN IN DE ZORG:

 

Housing first:

De cliënt krijgt eerst een eigen woning zonder dat daar vooraf aan allerlei voorwaarden moet worden voldaan. Dit is het tegenovergestelde van de traditionele methode, eerst gewenst gedrag laten zien en dan een huis.

 

Implementeren:

Het invoeren van een nieuw systeem in een organisatie.

 

Indicatiebesluit:

Bevestiging van het CIZ op wat voor soort zorg je recht hebt, hoe vaak en hoe lang. Of een bevestiging van de ISD, over toewijzing van hulp bij het huishouden, pasje regiotaxi, hulpmiddelen enz.

 

Informele zorg:

Het geheel van zorg en ondersteuning dat geboden wordt door vrijwilligers en mantelzorgers, alle vormen van ondersteuning die mensen niet uitoefenen uit hoofde van hun functie en waarvoor ze geen salaris ontvangen.

 

Integraal beleid bij de WMO:

Er zijn dwarsverbanden gelegd met andere beleidsterreinen.

 

Interactief beleid bij de WMO:

Diverse belanghebbende partijen hebben meegedacht en meegepraat.

 

Intervalzorg:

Een geplande, regelmatig terugkerende tijdelijke zorg voor de zorgvrager ter ontlasting van de mantelzorger.

 

Intramurale zorg:

Zorg binnen een instelling

 

Kanteling:

Werkwijze waarbij de omslag wordt ingevoerd van claim-aanbodgericht werken naar vraag-en resultaatgericht werken centraal staat. Bij het keukentafelgesprek wordt zelfredzaamheid en participatie van alle burgers gestimuleerd.

 

Keukentafelgesprek:

Uitgebreid gesprek om te onderzoeken wat de problemen zijn op het gebeid van zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie. Daarvoor wordt samen naar een oplossing gezocht.

 

Klantervaringslijst:

Dat is een gestandaardiseerde vragenlijst om vergelijking tussen zorgaanbieders mogelijk te maken.

 

Kortdurend verblijf:

Logeren gedurende 3 etmalen per week in een WLZ-instelling. Het gaat om inwoners die permanent toezicht nodig hebben. Ook is er een noodzaak tot ontlasting van de mantelzorger die permanent toezicht houdt.

 

LIZ:

De wet langdurige intensieve zorg. Deze wet zou in de plaats komen voor de AWBZ. Maar de naam is nu veranderd in WLZ.

 

 

VERKLARING VAN BEGRIPPEN IN DE ZORG:

 

Maatschappelijk middenveld/maatschappelijke organisaties en partners:

Het geheel aan particuliere organisaties in de samenleving die verschillende groepen, meningen en belangen vertegenwoordigen. Zij kunnen publieke taken uitvoeren, maar dat hoeft niet. Kenmerkend voor de maatschappelijke organisaties is, dat zij geen winstoogmerk hebben. Het maatschappelijk middenveld ontvangt vaak financiële middelen van de overheid. In ruil hiervoor nemen deze organisaties bepaalde normen en spelregels in acht. Hiertoe behoren o.a. ook ander belangenorganisaties, welzijnsorganisaties, kerken, verenigingen en onderwijsorganisaties.

 

Maatschappelijke opvang:

Het tijdelijk bieden van onderdak, begeleiding, informatie en advies aan personen, die door een of meer problemen de thuissituatie hebben verlaten en niet in staat zijn zich op eigen kracht te handhaven in de samenleving.

 

Maatwerkvoorziening:

Bij het keukentafelgesprek gaat men uit van eigen kracht, verantwoordelijkheid en regie van de hulp vragende cliënt. Hierin wordt benadrukt dat gemeenten en burgers ruimte hebben voor oplossingen, die zijn toegesneden op individuele en lokale omstandigheden.

 

Mantelzorg:

Zorg en ondersteuning rechtstreeks voortvloeiend uit een tussen personen bestaande sociale relatie en die niet wordt verleend in het kader van een hulpverlenend beroep.

 

Complexe mantelzorgsituatie:

Hiermee wordt gedoeld op een situatie waarin de mantelzorger persoonlijke verzorging en/of verpleegkundige hulp biedt aan een (of meerdere) naaste(n): wassen, aankleden en/of het klaarzetten/toedienen van medicijnen, wondverzorging.

 

24-uur vervanging van de vaste mantelzorger:

Dit vindt plaats in de thuissituatie. De periode van de  vervanging is minimaal 3 dagen (2 nachten), terwijl het maximum aantal dagen afhankelijk is van de wens van de hulpvrager/mantelzorger en de financiering door de betreffende zorgverzekeraar.

 

Nachtopvang:

Dit betekent dat iemand thuis blijft wonen, maar de nachten tijdelijk in het verpleeghuis- of verzorgingshuis doorbrengt.

 

Maatschappelijke zorg:

Maatschappelijke zorg is een overkoepelend begrip voor maatschappelijke opvang, vrouwenopvang, verslavingsbeleid, aanpak huiselijk geweld en openbare geestelijke gezondheidszorg (OGGz). Het doel van de maatschappelijke zorg is te voorkomen dat mensen met zware, vaak meervoudige problemen dreigen uit te vallen en daardoor dakloos worden.

 

Maatschappelijke opvang:

Maatschappelijke opvang is een verzamelnaam voor diverse vormen van opvang voor kwetsbare groepen in de samenleving, bijvoorbeeld dak- en thuislozen, verslaafden, slachtoffers van huiselijk geweld of (ex) -psychiatrische patiënten. De voorzieningen variëren van het bieden van simpel onderdak tot meer intensieve vormen van begeleiding en rehabilitatie.

 

Multiproblematiek:

De problemen zijn er op meerdere leefdomeinen en komen steeds opnieuw terug. De problemen zijn complex en houden verband met elkaar.

 

 

 

VERKLARING VAN BEGRIPPEN IN DE ZORG:

 

Nachtopvang:

Het karakter van deze opvangvoorziening is laagdrempeleig. Deze voorziening heeft een beperkte openstelling en is niet 24 uur per dag beschikbaar. De hulpvragers beschikken niet over een eigen kamer maar over een bed in slaapzalen.

 

Ondersteunende begeleiding:

Een aanvulling op of vervanging van de mantelzorg door professionals.

 

Ondersteuning thuis:

Ondersteuning voor inwoners voor wie, naast de inzet vanuit de basis, extra ondersteuning thuis nodig is, om zelfstandig te blijven functioneren. Het kan hierbij gaan om persoonlijke verzorging, individuele begeleiding en huishoudelijke hulp.

 

Openbare geestelijke gezondheidszorg:

De OGGZ omvat alle activiteiten op het terrein van de geestelijk gezondheidszorg. Het belangrijkste element hieruit is dat er geen vraag om zorg is van de personen op wie de hulp zich richt. Niet de persoon maar derden brengen de hulp op gang.

De OGGZ is het veld van hulpverlening en beleid dat zich bezig houdt met mensen met een combinatie van problemen op verschillende levensgebieden, en vaak ook psychiatrische of verslavingsproblemen of beperkte verstandelijke vermogens, die niet meer in hun eigen bestaansvoorwaarden kunnen voorzien of, bij uitblijven van passende hulp, in die situatie terechtkomen. Het gaat in de OGGZ om medische, praktische ondersteuning, rehabilitatie

en opvang.

 

Outreachend werken:

Het hanteren van een werkmethode waarbij actief ingezet wordt op het leggen van contact met de doelgroep, het onderzoeken van de vragen en het motiveren en verwijzen van de doelgroep naar vormen van hulpverlening.

 

(Over-)belasting:

De mate van belasting die mantelzorgers zelf aangeven te ervaren in verband met of als gevolg van de verzorging van een naaste.

 

Parentificatie:

In een zorgsituatie kan het evenwicht verstoord raken. Dit is het patroon waarin kinderen “ouderachtig gedrag vertonen”, er is sprake van rolomkering.

 

Participatieplicht:

Die verplicht de gemeente om de beperkingen van iemand zo te compenseren, dat hij/zij kan meedoen in de samenleving. Daarbij kijkt de gemeente samen met de cliënt naar diens leven en naar wat voor deze persoon de beste oplossing is.

 

Persoonsgebonden budget (PGB):

Je ontvangt een geldbedrag waarmee je zelf de zorg zoekt en regelt met de zorgaanbieder.

Je bent ook zelf verantwoordelijk voor de administratie.

 

Persoonsvolgende budget (PVB):

Bij de PVB krijgt de cliënt een geldbedrag om zijn eigen zorgpakket samen te stellen. Het beheer en de administratie van dit budget is echter in handen van een professionele budgetbeheerder.

 

Persoonlijke verzorging (wijkverpleging):

Het ondersteunen bij of het overnemen van lichaams-gebonden zorg, zoals wassen, aankleden, hulp bij eten, drinken en toiletgebruik.

 

VERKLARING VAN BEGRIPPEN IN DE ZORG:

 

PGB:

Persoonsgebonden budget, wat een geldbedrag is, waarmee de cliënt zelf de zorg in kan kopen.

 

Populatiebekostiging.

Het verstrekken van een budget aan een of meerdere instellingen voor het bedienen van een doelgroep of populatie.

 

Preventie:

Is voorkomen dat er problemen ontstaan door er van tevoren in te grijpen.

 

Psycholoog:

Studeert psychologie aan de universiteit, en is meestal werkzaam in de 1e lijnshulp bij psychische klachten. Is geen arts en mag geen medicijnen voorschrijven.

 

Psychiater:

Heeft voor arts gestudeerd aan de universiteit en zich daarna een vervolgstudie gedaan om zich te specialiseren in de psychiatrie. Werkt in de 2e lijnshulp voor meer complexe psychische hulp. Mag wel medicijnen voorschrijven.

 

Regionaal kompas:

Is een uitvoeringsagenda/plan van aanpak. Het regionaal kompas bindt de betrokken partners aan de voorgestelde aanpak en is een belangrijk hulpmiddel voor de taak en rolverdeling. Het kompas concentreert zich op problematiek rond dakloosheid, maar raakt ook aanpalende terreinen en sectoren.

 

Respijtarrangementen:

Voor mantelzorgers: een vorm van verwenzorg: even weg van huis en van de mantelzorg. Vaak voor een groep mantelzorgers samen.

 

Respijtzorg:

Het tijdelijk overnemen van de totale zorg door een professional of vrijwilliger ter ontlasting van de mantelzorger.

 

Respijtzorg buitenshuis:

Hierbij zijn verschillende vormen denkbaar, afhankelijk van de doelgroep zorgvragers, leeftijd, intensiteit van de zorg. Het kan ook individueel of groepsgewijs zijn.

 

Respijtzorgvoorzieningen:

Verschillende vormen van vervangende zorg (dagopvang, logeerhuis, vromen van informele zorg).

 

Respijtwoningen:

Laagdrempelige tijdelijke opvang om even afstand te nemen van de eigen situatie.

 

Sociaal netwerk:

Personen uit de huiselijke kring of andere personen met wie de inwoner een sociale relatie onderhoudt.

 

Stelselwijzigingen:

Zo noemen we veranderingen in de zorg.

 

 

 

 

VERKLARING VAN BEGRIPPEN IN DE ZORG:

 

Thuishulp:

Een aanvulling op of vervanging van de mantelzorg door vrijwilligers. Bedoeld voor mensen met een handicap, ouderen, chronisch zieken, gezinnen met een gehandicapt kind en terminale patiënten. De hulp is vaak praktisch: oppas, kleine huishoudelijke klussen, boodschappen doen enz.

 

Toegang:

Het proces vanaf het moment waarop de inwoner zich meldt (of wordt gemeld) bij de gemeente met een ondersteuningsvraag, tot het bieden van passende ondersteuning.

 

Verslavingsbeleid:

De ambulante verslavingszorg helpt verslaafden omgaan met hun verslaving, waarbij zij zoveel mogelijk re-integreren in de samenleving.

 

Vroegsignalering:

Is het zo vroeg mogelijk signaleren van problemen, zodat ingegrepen kan worden in een vroeg stadium.

 

Vrijwillige inzet/thuishulp:

Vrijwilligers die onbetaald en onverplicht werkzaamheden verrichten voor anderen die zorg en ondersteuning nodig hebben en met wie ze- bij de start- geen persoonlijke relatie hebben.

 

Wederkerigheid bij een uitkering:

Van cliënten die een uitkering van de gemeente krijgen, wordt verwacht dat ze wat terug doen in de vorm van vrijwilligerswerk of mantelzorg.

 

WLZ:

De Wet Langdurige Zorg. Deze komt in de plaats van de AWBZ voor wat betreft de intramurale zorg.

 

WMO:

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning is gericht op het bevorderen van zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie van burgers.

 

WSW:

Wet Sociale Werkvoorziening. Regelt de verplichting van gemeenten om mensen, die vanwege hun beperking niet aan het werk kunnen, de mogelijkheid te bieden onder aangepaste omstandigheden te werken.

 

Zachte landing:

Een overgang die geleidelijk verloopt van de oude situatie naar de nieuwe situatie, waarbij passende ondersteuning wordt geboden aan de cliënt om zich de nieuwe situatie eigen te maken.

 

Zelfredzaamheid:

In staat zijn tot het uitvoeren van de noodzakelijke algemene dagelijkse levensverrichtingen en het voeren van een gestructureerd huishouden.

 

Zorg in natura:

De zorg en de kosten van de thuiszorg worden door het zorgkantoor geregeld.

 

Zorgaanbieder:

De organisatie die de zorg daadwerkelijk levert.

 

 

VERKLARING VAN BEGRIPPEN IN DE ZORG:

 

Zorgcoach:

Een zorgcoach weet de weg in het enorme woud van regels en vergoedingen.

 

Zorghotel:

Een hotel dat beschikt over appartementen of kamers voor alle vormen van kort verblijf met zorg. Een van de belangrijkste kenmerken van een zorghotel is de 24-uurdienstverlening en zorgverlening.

 

Zorgkantoor:

De organisatie die binnen een regio verantwoordelijk is voor de uitvoering van de WLZ. Het zorgkantoor (vaak een zorgverzekeraar) regelt een geschikte zorgaanbieder en onder andere de contracten en de administratie ervan.

 

Zorgplan:

Dat is een contract tussen mensen die zorg krijgen en mensen die zorg geven.

 

Zorgmijders:

Er zijn mensen die geen hulp vragen terwijl ze die zorg wel nodig hebben.

 

Zorgvraag:

De zorg die nodig is voor de cliënt, die zich aanmeldt voor hulp.

 

Zorgzwaartepakket (ZZP):

Wanneer men “zorg met verblijf” in een verzorgings- of verpleeghuis nodig heeft, wordt bij de indicatie de zwaarte van een pakket van zorg vastgesteld, met daaraan gekoppeld een budget.

 

 

 

WET TEGEMOETKOMING CHRONISCH ZIEKEN EN GEHANDICAPTEN (WTcG):

 

 

Deze wet was in de plaats gekomen van de fiscale regeling buitengewone uitgaven voor ziektekosten. Het was een tegemoetkoming voor de extra kosten die chronisch zieken en gehandicapten hebben. Bij de inkomstenbelasting zijn namelijk vanaf 2009 alleen nog de specifieke ziektekosten aftrekbaar. Daarvoor in de plaats kwam de WTcG-regeling, die uit 4 punten bestond. In 2014 zijn er al enkele zaken afgeschaft, waaronder de CER-regeling.

 

In 2015 heeft  het kabinet uit deze regeling afgeschaft:

*           De korting op de eigen bijdrage voor extramurale zorg (WTcG):

Dat betreft de korting van 33% op de eigen bijdrage voor zorg en huishoudelijke hulp bij          mensen thuis.

*           Het mantelzorgcompliment wordt afgeschaft. Zie onder mantelzorg

 

Wat wil het kabinet handhaven in de WTcG-regeling:

*           De inkomensvoorziening voor (gedeeltelijk) arbeidsongeschikten.

*           De aftrek specifieke ziektekosten bij de inkomstenbelasting

 

De volgende aftrekposten zijn als aftrekpost bij de inkomstenbelasting afgeschaft:

*           Aanpassingen aan, in en of om de woning

*           Krukken en hulploopmiddelen

*           rolstoelen

*           Scootmobielen

 

 

HANDIGE WEBSITES OVER DE ZORGVERZEKERINGSWET, WLZ EN WMO:

 

De regels van de zorgverzekeringswet, het belastingstelsel, de AWBZ en de Wet Maatschappelijke ondersteuning (WMO) veranderen voortdurend. Vooral de invoering van de laatstgenoemde wet heeft voor veel verwarring gezorgd. Mensen weten vaak niet meer voor welke voorziening ze waar moeten zijn. Wat de ene gemeente vergoedt, kan de andere gemeente soms niet vergoeden. Er zijn daarvoor een paar handige websites:

 

 1. www.adviespuntzorgbelang.nl

Zij komen op voor de belangen van zorggebruikers in iedere regio en zetten zich in voor de kwaliteit van de zorg.

 

 1. www.alleszelf.nl

Waar vind of regelt men: WMO-loketten, maaltijden, diensten, technische oplossingen bv. alarmeringen? Kortom: hoe vind ik hulp en langer zelfstandig wonen.

 

 1. www.berekenuwrecht.nl

Voor hulp bij het zoeken naar bestaande regelingen en wie daarvoor in aanmerking komen. Eigenaren zijn het Nibud en Stimulanz.

 

 1. www.gesprekmetdegemeente.nl

Moet men in gesprek met de gemeente over de jeugdzorg of WMO? Deze website helpt om hetr gesprek goed voor te bereiden.

 

 1. www.handeninhuis.nl:

Organisatie van vrijwilligers, die bereid zijn om een paar dagen of langer de zorgtaken van mantelzorgers over te nemen. Dan kunnen ze met een gerust hart weg.

 

 1. www.hoeverandertmijnzorg.nl

Website van het ministerie van VWS voor cliënten over de veranderingen in de zorg, ook de langdurige zorg.

 

 1. www.iederin.nl

Voor informatie over de nieuwe wetten in begrijpelijke taal.

 

 1. www.igz.nl:

Inspectie voor de gezondheidszorg..

 

 1. www.ikgeeftoestemming.nl

Hier kan men toestemming geven voor uitwisseling van elektronische gegevens tussen zorgverleners (VZVZ).

 

 1. www.innovatiekringdementie.nl:

Een overzicht van zorginstellingen, die ouderen maximale bewegingsvrijheid bieden en geen vrijheids-beperkende maatregelen toepassen. Praktijkvoorbeelden en wetenschappelijke inzichten. Ook een kennisbank.

 

 1. www.invoeringwmo.nl

Informatie van het ministerie van VWS over de WMO, en decentralisatie van de extramurale begeleiding.

 

 1. www.kiesbeter.nl

Voor vragen over medicijnen, hulpmiddelen, zorgverleners, aantallen operaties, meetbare normen voor beoordeling van ziekenhuizen. Van het Ministerie van VWS en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

 

VERVOLG: HANDIGE WEBSITES OVER DE ZORGVERZEKERINGSWET, WLZ EN WMO:

 

 1. www.meerkosten.nl

Voor uitleg over zorg, vervoer, hulpmiddelen, aanpassingen voor chronische zieken en gehandicapten.

 

 1. www.mee.nl:

Informatie voor mensen met een handicap, functiebeperking of chronische ziekte. Antwoorden op vragen over: onderwijs, opvoeding, wonen, werken, sociale voorzieningen, inkomen, vervoer, vrije tijd, vakantie en PGB. MEE informeert, helpt bij moeilijke afwegingen en verwijst naar de juiste instanties.

 

 1. www.meldjezorg.nl:

Meld een vraag of klacht over veranderingen in de GGZ, verslavingszorg en maatschappelijke opvang.

 

 1. www.movisie.nl/ouderenmishandeling

Voor vragen, adviezen en meldingen over ouderenmishandeling. Het betreft handelen of nalaten van handelen, waardoor de oudere persoon lijdt.

 

 1. www.neurocampus.com.

Verschillende testjes om het brein te trainen op het gebied van taal, Rekenen, geheugen, logica en inzicht. Ontwikkeld door TNO, deskundigen in de zorg en de Hersenstichting.

 

 1. www.nlvooriedereen.nl:

Mensen met een handicap hebben net als ieder ander recht op een goed leven en gewoon meedoen. Deze afspraak is vastgelegd in het VN-verdrag voor mensen met een handicap. Op deze website een korte toelichting van de CG-raad.

 

 1. www.npcp.nl

Hierin zijn 160 patiëntenverenigingen vertegenwoordigd, die zich samen sterk maken voor de zorg.

 

 1. www.pluhz.nl

Een nieuw initiatief van een groep verpleegkundigen, dokters, hoogleraren, studenten en andere betrokkenen in de zorg. Iedereen met een klacht of vraag over de zorg kan hier terecht. Het antwoord volgt – zo belooft PluhZ-, binnen 24 uur gratis.

 

 1. www.pgwerktsamen.nl

Hierin bundelen de volgende organisaties hun informatie: CG-raad, Platform VG, LPGGz en NPCF. Zij hebben een stem bij de ontwikkeling van zorg en kwaliteit van leven.

 

 1. www.regelhulp.nl

Biedt hulp bij het aanvragen van zorg en ondersteuning. Het betreft een gezamenlijk initiatief van de ministeries van VWS en SZW, de gemeenten, het UWV en CIZ. De gemeente Lisse is hierbij aangesloten.

 

 1. www.rijksoverheid.nl

Voor informatie over uitkeringen doorklikken naar het ministerie van Sociale Zaken.

 

 1. www.seniorvriendelijkziekenhuis.nl

Keurmerk voor seniorvriendelijke ziekenhuizen.

 

 1. www.svb.nl:

Voor vragen over AOW, ANW en kinderbijslag kan men terecht bij de Sociale Verzekeringsbank.

 

 

VERVOLG: HANDIGE WEBSITES OVER DE ZORGVERZEKERINGSWET, WMO EN WLZ:

 

 1. www.thuisarts.nl:

Een initiatief van de NHG om een breed publiek onafhankelijke en betrouwbare medische informatie te geven.

 

 1. www.toeslagen.nl:

Informatie van de belastingdienst over de huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag en kindgebonden budget.

 

 1. www.verspillingindezorg.nl:

Melden van verspilling in de zorg.

 

 1. www.vilans.nl:

Onafhankelijk kenniscentrum over langdurige zorg en zorgaanbieders.

 

 1. www.vzvz.nl/informatiepunt

Vereniging van zorgaanbieders voor zorgcommunicatie. Hier kan men de zorgaanbieders opzoeken die aangesloten zijn op de “Zorginfrastructuur”, waardoor medische gegevens op internet kunnen worden uitgewisseld.

 

 1. www.zorgatlas.nl

Hier staan de nieuwste veranderingen in de zorg. Feiten en cijfers van het RIVM over volksgezondheid en zorg.

 

 1. www.zorgbelang-nederland.nl

Hier kan men ervaringen en verbeterideeën delen. En daarnaast advies vragen.

 

 1. www.zorgkaartnederland.nl

Dat is een website waarop je niet alleen een zorgverlener in de buurt kunt vinden, maar waarop gebruikers van de zorg ook hun waardering kunnen achterlaten. Van onder andere de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF)

 

34: www.zorgnaargemeenten.nl:

Informatie gegeven door een bundeling van 10 cliëntenorganisaties over welke zorg over gaat naar de gemeenten.

 

 1. www.zorgzine.npcf.nl/hulpmiddelen:

Een site van de Nederlandse Patiënten en Consumenten Federatie, waarop men kan vinden waar men terecht kan voor allerlei hulpmiddelen.

 

 1. www.zorgzwaarte-pakket.nl

Informatie over “zorg met verblijf” door de samenwerkende cliëntenorganisaties. Hieronder valt bijvoorbeeld de zorg in verpleeg- en verzorgingshuis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 WELZIJNSKOMPAS LISSE-HILLEGOM  EN HULP AAN KWETSBARE INWONERS EN

OUDEREN::

 

 

WELZIJNSKOMPAS HILLEGOM-LISSE HEBBEN EEN  GEZAMELIJKE NIEUWE NAAM:

De ondersteuningsvragen zijn de laatste jaren wel complexer geworden. Welzijn Lisse fuseert per 1 januari 2017 met Welzijn Hillegom. Door het samengaan moeten de kosten minder worden en de kwaliteit van de dienstverlening beter. De beide stichtingen zijn nagenoeg gelijk wat betreft omvang, dienstverlening, doelstelling en visie. Samen staan ze sterker en kunnen meer betekenen voor kwetsbare inwoners van Lisse en Hillegom. Ze gaan kosten besparen aan de “achterkant” van de organisatie door bijvoorbeeld systemen samen te voegen. deze besparing komt weer ten goede aan investeringen aan de “voorkant”, namelijk in innovatie en nieuwe projecten. Welzijnskompas telt 18 medewerkers, die elk hun eigen projecten hebben en daarvoor verantwoordelijk zijn. De organisatie werkt intensief samen met fysiotherapeuten, andere welzijnsorganisaties, een vrijwilligersnetwerk en een mantelzorgnetwerk. Informatie over de werkwijze van het WL is ook doorgegeven aan de huisartsen en hun praktijkondersteuners..

 

Het doel van Welzijnskompas Hillegom Lisse is:

*           Meer plaats gericht werken, drempels verlagen, projectmatig werken in Lisse, altijd        samen met anderen (Welzijn op recept).

*           In 2017 start het project “even buurten”. Het streven is dichter bij bewoners met             hulpvragen te zijn. Zo vroeg mogelijk signaleren en ondersteuning geven. Dat bespaart        en voorkomt overbelasting van de mantelzorger en het steunnetwerk.

*           Dit gebeurt door onder meer contact te leggen met mensen in de buurt die bij   buurtgenoten signaleren dat iets niet goed gaat. Bijvoorbeeld de visboer, of iemand van      een vrijwilligersorganisatie. Ook gaan ze meer inzetten op informele ondersteuning.

*           Veel mensen willen best een handje helpen, maar denken vaak dat er al hulp     ingeschakeld is. Of ze weten niet goed wat er bij hen in de buurt nodig is.         Welzijnskompas wil deze mensen samenbrengen. Denk aan de sportschool, de             supermarkt.

 

Werkwijze:

*           Activeren en meedoen; de eigen regie bij het individu, bij de buurt

*           Helpen verhelderen van maatschappelijke en individuele vragen;

*           Voorkomen van zwaardere hulp en zorg

*           Helpen oplossen van individuele en collectieve vragen en problemen;

*           Afstemmen met zorg, hulpverlening en het maatschappelijk middenveld voor een          passende integrale ondersteuning.

 

Het werkmotto van Welzijnskompas Lisse is: “ondersteunen in omzien naar elkaar”!

*           Onze visie en de richting waar we naar toe werken is: Als netwerkorganisatie beiden wij maatwerkoplossingen, gericht op preventie en/of zelfredzaamheid.

*           Onze missie is:  Vanuit bevlogenheid en betrokkenheid werken wij, op een       laagdrempelige             en doeltreffende manier aan een vitale samenleving.

*           Kernwaarden: Wij werken vanuit de overtuiging, dat we, door samen te werken, komen             tot vindingrijke en resultaatgerichte oplossingen

*           Vermogens: Vanuit het zorgen dat, vervullen wij een faciliterende en signalerende rol.

*           Gedrag: Wij onderhouden nauw contact met ons netwerk, kijken, luisteren en stellen      vragen. We maken SMARTAF afspraken en geven en vragen feedback.

*           Omgeving: Wij gaan naar de mensen toe, vanuit een centrale, warme ontmoetingsplek,            waar vraag en aanbod samenkomen, ondersteund door een toegankelijke en   informatieve website.

 

 

 

WELZIJNSKOMPAS HILLEGOM LISSE EN HULP AAN KWETSBARE INWONERS EN

 

OUDEREN:

 

Adres en openingstijden:

Medewerkers van de Welzijnskompas Lisse zijn bereikbaar op maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 12.30 uur, telefoon: 412.667. Adres: Eikenlaan 2a, Lisse

Mailadres: info@ welzijnlisse.nl

Website: www.welzijnskompas.nl

 

Spreekuur mantelzorgconsulente bij Welzijn Lisse:

De mantelzorg-consulentes zijn Marjon Wagemans en Jolanda Smit. Elke woensdagmorgen bij de Welzijn Lisse van 9 tot 12 uur.  Er is een inloopspreekuur, maar men kan ook op afspraak komen. men kan ook een telefonische afspraak maken op maandag t/m donderdag van 8.30 tot 15.30 uur en op vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur.

 

De twee ouderenadviseurs zijn nu professionele welzijnsadviseurs geworden:

Kwetsbare inwoners van Lisse kunnen bij hen terecht voor informatie en advies, of een oriënterend gesprek over wonen, zorg of welzijn. Dat geldt eveneens voor mantelzorgers. Men kan gebruik maken van het spreekuur of bellen voor een afspraak. Spreekuur zonder afspraak in de spreekkamer van Welzijnskompas Lisse in de Beukenhof, maandag t/m donderdag 9.15-10.30 uur. Voor een wat langer gesprek kan men ook een afspraak maken. Als het moeilijk is naar de Beukenhof te komen, kan de adviseur ook een huisbezoek afleggen.

 

Met een relatief groot team van 18 medewerkers worden de werkzaamheden verricht:

De 18 medewerkers hebben veel training en coaching achter de rug en zijn er helemaal klaar voor. Zij krijgen veel meer eigen verantwoordelijkheden en worden daarop afgerekend. de nieuwe manier van werken wordt er één van erop af en in de buurt zijn of liever altijd in de buurt zijn. Er zal door preventief werken aan de achterkant bespaard gaan worden, wat aan de voorkant weer geïnvesteerd kan worden. in innovatie en nieuwe projecten. Kortom: samen staan we sterker en kunnen voortaan meer betekenen voor alle kwetsbare inwoners van Lisse en Hillegom. Daarbij moet de informele inzet beter benut worden.

 

Het gebouw van de “Beukenhof” valt nu onder BESCAL:

Dat betekent dat ook de beheerder en het huishoudelijk personeel bij hen in loondienst zijn gekomen. Zij zijn nu ook op andere locaties van BESCAL inzetbaar. Ook de gastdames vallen nu onder BESCAL, maar doen alleen dienst op andere locaties, wanneer ze dat zelf willen.

 

 

Adviesnetwerk van Welzijnskompas-Hillegom Lisse:

 

Belangrijk: “Meldpunt Ouderen”: bij zorgelijke situaties:

Wanneer men zich zorgen maakt over een ouder persoon in de directe omgeving, kan men dat telefonisch of persoonlijk melden bij het Meldpunt Ouderen van de Welzijnskompas Lisse. Het meldpunt maakt onderdeel uit van het Adviesnetwerk Ouderen Lisse, een samenwerkingsverband van huisartsen, professionele en vrijwilligersorganisaties. Inmiddels zijn er nieuwe contacten aangegaan met het Raamwerk, SUG/Gemiva en MEE, die nu ook participeren in het adviesnetwerk.

Doel is: kwetsbare ouderen eerder in beeld te brengen bij organisaties dan nu het geval is. Zodat in een vroegtijdig stadium adequaat gereageerd en geïntervenieerd kan worden op de situatie van de desbetreffende oudere.

Het adviesnetwerk voldoet aan de verwachtingen en het aantal meldingen is flink toegenomen. De praktische organisatie van het (digitale) meldpunt en de opvolging van de meldingen van het adviesnetwerk loopt via Welzijn Lisse. Er wordt vertrouwelijk omgegaan met de melding, conform de privacywetgeving: telefoon: 412.667.

 

 

WELZIJNSKOMPAS HILLEGOM LISSE EN HULP AAN KWETSBARE INWONERS EN

 

OUDEREN:

 

 

Het Lisse college van B & w wilde meer weten over de zorgbehoefte in Lisse:

 

Het Lissese college van B & W wil meer weten over de zorg behoefte in Lisse. Welzijnskompas Hillegom Lisse krijgt de komende 2 jaar € 164.000 per jaar voor het project “even buurten”. Twee projectleiders gaan met cliënten van de sociale dienst de wijk in om te peilen wat er in de haarvaten van de samenleving leeft. Wethouder Adri de Roon denkt daarbij aan bijvoorbeeld een buurttafel in de supermarkt waar mensen hun verhaal kwijt kunnen. Bekeken wordt ook of Woningstichting Stek wil meewerken aan de vestiging van een “buurtkamer” in de wijken. De gangbare opvatting is dat iedereen zich wel redt. Daarover is twijfel, omdat kortgeleden uit een GGD-onderzoek bleek dat in Lisse maar liefst 240 mantelzorgers extreem zwaar belast zijn.

Doel van het project is preventie en vroeg-signalering van problemen. Er wordt nauw samengewerkt met:

*           Buurtregisseur Monique van de Weijden,

*           Buurtcentrum Salvatori

*           Het initiatief als dementievriendelijk Lisse

De projectleider en coördinator worden geholpen door cliênten van het UWV die op hun beurt kunnen inhaken bij wijze van maatschappelijke tegenprestatie. De wethouder hoopt snel krachten te kunnen werven, zodat het project het eerste kwartaal van 2017 van start kan gaan. De uitvoeringskosten zijn 20 tot 25 %. Tachtig procent gaat naar de hulp zelf en dat blijft zo.

 

 

Project “Even buurten” brengt zorgbehoefte in kaart:

In Lisse zullen onder de projectnaam “Even buurten”  professionals vrijwilligers herkenbaar aanwezig zijn, daar waar mensen samenkomen: er valt te denken aan een supermarkt, snackbar, sportvereniging, speeltuinen, en buurtkamers. Het moet gemakkelijker worden mensen van welzijn aan te spreken. Veel mensen willen graag wat voor een ander doen, maar dan moeten ze wel weten dat hulp nodig is. Vaak is dat niet bekend of denken ze zich er niet mee te bemoeien. als de behoefte bekend is, blijkt vaak meer hulp beschikbaar dan gedacht. Ook daarbij wil Welzijn Lisse een actieve rol spelen.

 

 

Welzijnsbezoek vanuit Welzijn Lisse:

Bij het welzijn bezoek komt een speciaal hiervoor opgeleide vrijwilliger aan huis. Aan de hand van een vragenlijst wordt de situatie bekeken. Het welzijnsbezoek duurt ongeveer een uur.

Senioren, chronisch zieken en mensen met een handicap of beperking, die het belangrijk vinden om vitaal te zijn én te blijven, kunnen via een welzijnsbezoek bekijken of ze op de goede weg zijn. Aan het welzijnsbezoek zijn geen kosten verbonden. Welzijn Lisse wil met het bezoek stimuleren dat deze groepen zelfstandig en met plezier in Lisse kunnen wonen. Het gaat om vitaal zijn en blijven. Het vermogen hebben (nog) te kunnen doen wat men wil en kan. Sociale contacten en sociaal functioneren zijn een belangrijk onderdeel van deze vitaliteit. Een hecht en in leeftijd gevarieerd sociaal netwerk is van cruciaal belang. Welzijn adviseert om tijdig aan dit netwerk te bouwen en niet pas als men iets mankeert. De organisatie informeert over de mogelijkheden en kan desgewenst ondersteuning bieden.

Als uit het gesprek blijkt dat iemand behoefte heeft aan ondersteuning of dat er samen zaken geregeld kunnen worden, dan kan een adviseur ingeschakeld worden. Ook die hulp is gratis.

Welzijnsbezoeken zijn gratis en worden afgelegd door opgeleide vrijwilligers. Een bezoek aanvragen kan bij Ingrid van der Ploeg: 0252-412.667 (maandag, dinsdag en donderdag van 9.00 tot 12.30 uur. Mailen kan ook : info@welzijnlisse.nl

 

 

WELZIJNSKOMPAS HILLEGOM LISSE HULP AAN KWETSBARE INWONERS EN

 

OUDEREN:

 

 

Welzijn Lisse presenteert website over vrijetijdsbesteding:

Met ingang van 30 november 2016 brengt Welzijn Lisse in samenwerking met een groot aantal sociaal-maatschappelijke organisaties een overzicht van activiteiten voor vrijetijdsbesteding, die in de gemeente Lisse worden georganiseerd. Het is mogelijk om informatie te vinden voor een bepaalde doelgroep (jongeren, volwassen, ouderen, gehandicapten) maar ook om van daaruit te gaan kijken in de verschillende rubrieken (sport, spel, ontmoeting, creatief enz.). Welzijn Lisse hoopt de informatie op de site onder andere in te zetten bij bestrijding van eenzaamheid. De website: www.vrijetijdsbestedinglisse.nl geeft een uitgebreid beeld van het aanbod.

 

 

Telefooncirkel:

Dat is bestemd voor alleenwonende mensen die behoefte hebben aan een kortstondig dagelijks contact. Per cirkel gaat het om 6 tot 8 personen die elke ochtend binnen een uur gebeld worden. Een telefooncirkel biedt naast veiligheid ook wat gezelligheid. Indien men langer wil praten met elkaar, kan dat ook na de cirkelronde.

 

 

Nu ook na de telefooncirkel de telefoonster:

Naast de bestaande “telefooncirkels” gaat Welzijn Lisse nu ook zogenaamde “telefoonsterren” organiseren. Bellen bij een cirkel de deelnemers elkaar, bij een ster zal een vrijwilliger alle aangesloten deelnemers bellen. Voor wie alleen woont kan het prettig zijn om elke dag even telefonisch contact te hebben met iemand. Bovendien is het een veilig idee dat er actie ondernomen wordt als de telefoon niet opgenomen wordt. Een telefoonster bestaat uit een groepje mensen die elke dag door de vrijwilliger van de dag worden gebeld voor een kort gesprekje. De telefoonster wordt geleid door een aantal vrijwilligers. Elke ochtend heeft één van hen dienst. Tussen 8.45 en 9,45 uur belt een vrijwilliger alle deelnemers en weet dan dat alles in orde is. Aan een telefoonster kunnen 6 tot 10 personen meedoen. Het is bedoeld voor alleenwonende mensen, jong of oud, die niet aan het arbeidsproces deelnemen en die behoefte hebben aan het contact dat de telefoonster biedt. Deelnemer aan de telefoonster kost € 7 per half jaar. Jaarlijks wordt een bijeenkomst georganiseerd, waar deelnemers en vrijwilligers elkaar in levende lijve kunnen ontmoeten.

Voor aanmelding van zowel vrijwilligers als deelnemers kan men contact opnemen met welzijn Lisse: 0252-412667 op maandag, dinsdag en donderdag van 9.00 tot 12.30 uur. of info@welzijnlisse.nl

 

 

Speciale diensten van Welzijn Lisse:

 

 Personenalarmering:

Wanneer er een medische indicatie is, wordt een deel van de kosten vergoed. Zo niet dan draagt men de kosten zelf. Door een druk op de knop maakt men contact met de centrale. Deze waarschuwt één van de opgegeven familieleden, kennissen of buren. Eventueel kan men ook de thuiszorg als waarschuwingsadres opgeven.

 

Seniorenmarkt:

Elke 2 jaar organiseert de SWL een oudereninformatiemarkt, waar ouderen informatie kunnen krijgen en kennis kunnen maken met verschillende diensten en voorzieningen.

 

 

 

 

WELZIJNSKOMPAS HILLEGOM LISSE VOOR HULP AAN KWETSBARE INWONERS EN

 

OUDEREN

 

 

Maaltijdvoorziening verzorgd door  Welzijn Lisse:

 

Warme maaltijden “Culinair Homeservice”, thuisbezorgd door vrijwilligers:

Dit is alleen bedoeld voor mensen met zeer ernstige beperkingen, die de maaltijden niet zelf kunnen opwarmen in de magnetron. De SWL-adviseur doet de indicatie. Telefoon: 412.667. Deze maaltijden worden warm thuisbezorgd tussen 12.00 uur en 13.15 uur en kosten € 8,-

 

Kosten van de servicediensten:

Voor alle servicediensten wordt een (kleine) eigen bijdrage gevraagd. De SWL overweegt voor de servicediensten een abonnementensysteem in te voeren. Om lid te worden moet men 65 jaar of ouder zijn en/of tot de WMO-doelgroep behoren.

 

 

Overige maaltijdvoorziening voor senioren:

Hierin kan Stichting Welzijn wel bemiddelen:

 

 1. “Apetito” vriesverse maaltijden. Per 7 maaltijden, vaste bezorgdag. Men kan zich via de SWL aanmelden en, dan krijgt men 10 % korting. Zij hebben ook warme maaltijden, die        7 dagen per week bezorgd worden. Telefoon: 0800-023.29.75.

Website: www.apetito.nl en tel. 0800-023.29.75

 

 1. “Maaltijdservice aan huis”:

            Koelverse maaltijd, opwarmen in de magnetron, 1 maaltijd geen keuze.

2x per week bezorging door vrijwilligers tussen 9.15 en 10.15 uur (12-13 uur)

www.eetgemak.nl en tel. 088-111.21.11.

 

 1. “THUISboodschap”:

            Boodschappenservice voor houdbare producten en koelverse/diepvriesmaaltijden.

Bestellingen via bestelformulieren of online. Gekoeld transport, bezorgtijden worden     afgestemd. Betaling via automatische incasso.

Bereikbaar ma t/m vrij 8.00-17.00 via 071-711.43.25 of

per mail: info@thuisboodschap.com.

 

 1. “CoCuisine”:

Koelverse maaltijden, dagelijks vers bereid. Kwalitatieve ingrediënten. Minimale            bestelhoeveelheid is 4 stuks. Bestellingen een week tevoren. Afleverdag in Lisse       vrijdagmiddag (variatie mogelijk). Persoonlijke aflevering. Maaltijden zijn in de koelkast 7      dagen houdbaar en in de magnetron op te warmen.

Kosten € 5,50 per stuk. 10 % korting via Welzijn Lisse.

www.cocuisine.nl

Bestellingen per mail: info.sassenheim@cocuisine.nl en tel. 0252-5011.313.

 

 1. Maaltijdservice:

Stichting Welzijn heeft goede ervaringen met dit bedrijf. Vooral de keuzemogelijkheden

van dieetmaaltijden, waaronder zoutarm zijn uitgebreid.. De bezorging is stipt en het is

mogelijk om met een strippenkaart te betalen, uiteraard moet er dan eerst een bedrag

gestort worden. Dit kan  ook een ander doen, bijvoorbeeld een kind en die kan ook de

maaltijden via Internet bestellen (ook in het buitenland). Mensen die geen tablet hebben

kunnen ook telefonisch bestellen. Welzijnskompas Lisse heeft folders.

https://www.maaltijservice.nl/

 

WELZIJNSKOMPAS HILLEGOM LISSE EN HULP AAN KWETBARE INWONERS EN

 

OUDEREN

 

 

Cursus bijblijven met techniek door  Welzijn Lisse:

 

Ook blijft Welzijn Lisse specifiek cursussen verzorgen gericht op zelfredzaamheid van kwetsbare ouderen. Een voorbeeld daarvan is: onder de verantwoordelijkheid van de IVO en met behulp van een deskundige groep vrijwilligers worden er jaarlijks bijeenkomsten georganiseerd: “bijblijven met technische ontwikkelingen”, zoals:

*           Oefenen met OV-chipkaart en openbaar vervoer

*           Gebruik magnetron of instellen telefoon thuis

*           Gebruik van face-book, internet en iPad

*           Maken van een digitaal fotoalbum

 

 

Servicediensten van  Welzijn Lisse:

 

 1. Boodschappendienst:

Het biedt de gelegenheid om samen met iemand te boodschappen te gaan doen.

 

 1. Klussendienst:

Het betreft kleine klusjes van maximaal een dagdeel en het mag geen taak zijn, die door de woningbouwvereniging gedaan dient te worden.

 

 1. Contactdienst:

Hierbij ondernemen de ouderen activiteiten tezamen met een maatje/vrijwilliger van Welzijnskompas Lisse..

 

 1. Duo-fiets (“stukkie fietsen”):

Senioren die minder mobiel zijn, kunnen samen met een vrijwilliger uitstapjes ondernemen op de duo-fiets met elektrische trapondersteuning. De testrit is gratis.

 

 1. Hulp bij thuisadministratie:

Door het snel veranderen van de soms ingewikkelde  regelgeving, vormt het bijhouden van de administratie voor sommige ouderen een probleem. Men kan dan een beroep doen op de dienst Hulp bij Thuisadministratie van Welzijnskompas Lisse. Onder leiding van de ouderenadviseur bieden vrijwilligers thuis de helpende hand. Men houdt daarbij te allen tijde de volledige verantwoordelijkheid voor het voeren van de eigen administratie.

 

 1. Begeleiding bij vervoer naar ziekenhuis of specialist:

Mensen die behoefte hebben aan begeleiding naar een arts of specialist in het ziekenhuis kunnen gebruik maken van de SWOL-begeleidingsdienst. Als er zaken rondom gezondheid spelen, dan is het fijn als er iemand mee gaat ter ondersteuning. Men moet een dag tevoren bellen tussen 9.00 uur en 12.30 uur naar nummer: 06.835.358.59. Het startarief is € 2,50.

Verder zijn de kosten:   *           Binnen Lisse                 € 4

*           Hoofddorp/Heemstede € 13

*           Leiden/Haarlem             € 13

*           Leiderdorp                   € 17

 

 

 

 

 

 

EETGELEGENHEDEN VOOR SENIOREN IN  LISSE:

 

 

Open tafel en themamaaltijden bij DSV-locatie Rustoord:.

Adres: Rustoordlaan 1, 2161 GC Lisse, Telefoon: 417.050

Website: www.dsv-verzorgdleven.nl

Maaltijden “open tafel in Rustoord”, dagelijks om 12 uur aanschuiven voor een warm 3-gangendiner tegen een redelijke prijs. “De Open Tafel Rustoord” hanteert menukeuze, waarbij men de mogelijkheid heeft om uit de aangegeven gerechten zelf een maaltijd samen te stellen. Voor deelname dient men 1 dag tevoren, vóór 11 uur contact op te nemen met de receptie van Rustoord. Elke 2e dinsdag van de maand worden in Rustoord “Thema-maaltijden” gehouden.. Hieraan deelnemen kan door inschrijving via de receptie van Rustoord. Dan is men zeker van een plaats.

 

Restaurant van Woonzorgcentrum Berkhout:

Adres: Berkhoutlaan 15, 2161 EL Lisse, Telefoon: 432.200,

Website: www.marente.nl

Men kan elke dag in het Restaurant van Woonzorgcentrum Berkhout genieten van een heerlijke en complete maaltijd. Op maandag t/m zondag tot 17.00 en op woensdag van 17.00 uur tot 19.30 uur. Tevens zijn er ook thema-avonden. Verjaardagen en andere vormen van gezellig samenzijn

 

 

OVERIGE CURSUSSEN VOOR SENIOREN:

 

Cursussen van Activite speciaal voor ouderen:

Dat zijn cursussen op gebied van gezondheid, voeding en dieet. Deze worden gegeven door Activite Ledenorganisatie en variëren van voor beweging: van dansen tot gym en yoga. Daarnaast cursussen om het “brein te stimuleren”, en “spetterend afvallen”!

 

 

Cursussen en activiteiten van de “Stichting paraplu”:

Nadat dat elders al gebeurd was, heeft ook de SWOL destijds hier cursussen en activiteiten af moeten stoten. Slechts 2 cursussen konden bij de Volksuniversiteit ondergebracht worden

De ouderenbonden hebben in Lisse de “Stichting Paraplu” opgericht. Gelukkig maakt een WL-medewerkster ook deel uit van de Programmaraad. Daardoor kan er gemakkelijk overleg plaats vinden, niet in het minst ook voor het signaleren van kwetsbare ouderen.

Alle 65-plussers krijgen de gids de “Paraplu-parade”, waarin alle activiteiten en cursussen voor senioren genoemd staan, die plaats vinden in de “Beukenhof” en in het “Poelhuys”. Bij het dienstencentrum en het Lokaal Loket zijn deze gidsen ook verkrijgbaar:

*           tekenen                                    Sportief            :           *          wandelen

*           aquarelleren                                         *          biljarten

*           patchwork                                            *          bridgen

*           quilten                                                 *          klaverjassen

*           handwerken                                         *          sjoelen

*           Ouderenkoor Zanglust                          *          koersbal

Daarnaast is de “Paraplu” ook betrokken bij de volgende inloopactiviteiten:

*           Koffiehoek in de Beukenhof

*           Krantcafé in het Poelhuys

*           Zaterdagmiddaginloop in de Beukenhof

*           Zondag Open Programma in de Beukenhof

En nog bij de overige activiteiten:

*           Kunstbus voor senioren

*           Seniorenbus

Secretaris: Aad Lagerberg, tel 412.082.

Website: www.deparaplu-lisse.nl

Mailadres: abclagerberg@gmail.com

OVERIGE INFORMATIE VOOR SENIOREN:

 

 

 

“Blauwe Zone”, een combinatie van beweging, conditie, sociale contacten en structuur in

het dagelijkse leven voor senioren:

 

Praktijk voor fysiotherapie Boot en Broersen heeft een programma ontwikkeld dat ouderen helpt om prettig ouder te worden. Vanaf september komen 2 groepen van 20 70-plussers een jaar lang wekelijks 3 uur bij elkaar in de praktijk.

De groep gaat eerst 5 kwartier naar buiten, het park in, om te bewegen. Kracht, evenwicht, uithoudingsvermogen, balans – alles komt aan de orde. Daarna gaat het programma binnen verder. In groepjes van 6 gaat men met elkaar in gesprek. Waar is iemand goed in, wat houdt men bezig? Wat eet men? Wanneer eet men? Dergelijke vragen komen aan de orde. Ook valtraining en geheugentraining maken deel uit van het programma. Mensen die aan het programma deelnemen doen kennissen op en er kunnen vriendschappen ontstaan..

Wanneer: op dinsdag en donderdagochtend van 9.00 tot 12.00 uur, (indeling na sluiting aanmelding). Men start in september voor 1 jaar. Kosten € 14 per keer (maar door aanvulling zorgverzekering Zorg en Zekerheid en gemeente worden de kosten € 7 per keer)..

Aanmelden: bij Fysiotherapiepraktijk Boot en Broersen, telefoon: 0252-421147.

 

 

Klusjes door vrijwilligers van Stichting Present:

Stichting Present is iedere donderdag aanwezig in het Raamwerk Steunpunt Vorstenhove in Lisse. Present wil een brug slaan tussen bewoners van de streek, die iets te bieden hebben en bewoners in de streek die geholpen kunnen en willen worden, Present is bij wijze van spreken een tussenpersoon in vrijwilligerswerk en ze bemiddelen tussen de hulpvraag en het hulpaanbod. In 2015 hebben 160 vrijwilligers ruim 600 uur geïnvesteerd in de hulpbehoevende medemens in de Bollenstreek. De behoefte aan hulp neemt alleen maar toe. De gemeente heeft de subsidie gehalveerd, dus met acties en fondsenwerving moet er geld ingezameld worden.

Ze werken aanbodgericht.. Een bestaande groep meldt welk werk ze wil doen en wanneer. Zij zoeken daarbij een afgebakend project, meestal voor de duur van een dag. Voorbeelden zijn: behangen, schilderen, verhuizen, boodschappen doen, opknappen van de tuin.

Telefoon: Mevr. S. van Maris, 06-201.649.07

Adres: Stichting Present Bollenstreek, Berkhoutlaan 26, 2161 EM Lisse

www.stichtingpresent.nl/bollenstreek.

 

 

Zorgeloos ontruimen van seniorenwoning door gespecialiseerd bedrijf:

Dit betreft een bedrijf wat samenwerkt met de kringloop, maar ook op commerciële basis ontruimingen van seniorenwoningen na verhuizen en overlijden verzorgt. Ze werken volgens het kringloopprincipe. Alles wat in dozen past en weg mag, wordt gratis opgehaald. Men kan bellen voor meer info of een afhaalafspraak maken op 06-410.516.05. Een seniorenverhuizing kan al vanaf € 500. Een ontruiming is maatwerk en is soms gratis, afhankelijk van de wensen. Tijdens een persoonlijke kennismaking worden de wensen en eventuele kosten besproken. Zij kunnen de complete ontruiming doen, maar ook alleen spullen ophalen die weg mogen. Bezemschoon en verkoop-klaar opleveren is ook mogelijk, iets wat vooral bij huurwoningen vaak een eis is. De wensen worden in kaart gebracht, waarna inzicht in de kosten gegeven kan worden. Spullen voor de kringloop, die in dozen passen worden gratis opgehaald en krijgen een tweede leven. Bel voor een afhaalafspraak of voor vragen 06-4105.1605. Website: www.zorgeloosontruimen.nl of facebook: www.facebook.com/zorgeloosontruimen ..

 

 

 

 

 

OVERIGE INFORMATIE VOOR SENIOREN:

 

 

Gratis rookmelder laten plaatsen:

Wanneer men zelf niet in staat is een rookmelder op te hangen, kan men gratis een beroep doen op het “Rookmeldersteam” van de Brandwonden Stichting. Men moet wel zelf een rookmelder aanschaffen via bouwmarkt of brandwondenstichting. Er zijn 4000 vrijwilligers door het hele land. Tel. 0251-275.590.Website:www.brandwondenstichting.nl/rookmelderteam

 

Sociale contacten opdoen via 50-plusnet:

In 2010 werd de website 50-plusnet in de Bollenstreek opgezet. De bedoeling was dat 50-plussers op deze manier hun sociale netwerk zouden kunnen uitbreiden. Inmiddels is dit initiatief overgenomen door het NIGZ (Nederlands Gezondheidsinstituut) en ouderenomroep Max.  Op Max 50plusnet ontmoet men leeftijdsgenoten, met wie men kan mailen of chatten, om eventueel daarna samen of in clubverband actief wat te ondernemen. Doel: eenzaamheid en sociale isolatie bij 50-plussers te voorkomen.

www.50plusnet.nl.

 

Ouderenwinkel Noordwijk:

Voor allerlei hulpmiddelen en artikelen toegespitst op ouderen.

Adres: van Speijkstraat 2, telefoon: 071-361.91.02

Website: www.ouderenwinkel.nl/noordwijk

.

Keuringsleeftijd voor rijbewijs verhoogd, en de maximale keuringstarieven:

Vanaf 1 juli 2013 is de leeftijd voor rijbewijskeuring verhoogd van 70 naar 75 jaar. De huisarts mag de keuring doen, maar weigert dat meestal. Bij een afkeuring raakte de relatie namelijk vaak verstoord.

Een huisarts mag voor een rijbewijskeuring maximaal € 37,90 in rekening brengen voor een kwartier. Meestal is een kwartier voldoende om alle keuringspunten door te lopen. Duurt de keuring langer dan 15 minuten, dan is het maximale tarief € 75,75.

 

 

Landelijke OuderenOmbudsman:

Deze persoon is geïntroduceerd  door het Nationaal Ouderenfonds. Men kan daar terecht met vragen, klachten en ervaringen. Dat kan o.a. zijn over bezuinigingen, nieuwe regelgeving, discriminatie of intimidatie in zorginstellingen. De Ouderen-Ombudsman speelt ook in op allerlei maatschappelijke ontwikkelingen, die ouderen raken. Hij verzamelt de gegevens en klachten van meldingen en vragen, en brengt ze in de media.

Bereikbaar ma t/m vr 9-17 uur, telefoon: 0900-60.80.100 ( € 0,05 ct per minuut).

Mailadres: ouderenombudsman@ouderenfonds.nl.

Website: www.ouderenombudsman.nl

 

 

“HerstelZorgprogramma” van het Nationaal Programma Ouderen:

Dit project is er op gericht, om de fysieke en geestelijke achteruitgang van ouderen tijdens een ziekenhuisopname zoveel mogelijk te beperken.. Dit opdat zelfredzaamheid van de oudere patiënt zo goed mogelijk behouden blijft. Door dit programma gaan oudere patiënten fitter en meer tevreden naar huis.

www.nfu.nl

 

 

Hulp voor senioren in het digitale tijdperk:

Op deze site worden alledaagse onderwerpen op een eenvoudige manier uitgelegd, zoals het gebruik van de OV-chipkaart, gebruik van leesbaar lettertype en het maken van een overzichtelijke indeling.

www.steffie.nl

KEURMERK VOOR EEN “SENIORVRIENDELIJK ZIEKENHUIS”:

Dit keurmerk is ontwikkeld door de ouderenbonden. Het is vooral bedoeld als stimulans voor ziekenhuizen, en artsen juichen dit initiatief toe. Voor een seniorvriendelijk ziekenhuis geldt::

*           Zij houden rekening met de wensen van ouderen en hun mantelzorgers

*           Speciale aandacht voor kwetsbare ouderen

*           De mogelijkheid om meerdere consulten op dezelfde dag te plannen

*           De beschikbaarheid van een geriatrisch team

*           Het vergroten van kennis en kunde op het gebied van de zorg voor ouderen

*           Een vaste contactpersoon en aanspreekpunt

*           Speciale aandacht voor medicatie van ouderen en voorkomen van heropname

*           Er is een duidelijke bereikbaarheid, toegankelijkheid en bewegwijzering

*           Seniorvriendelijk gebouw voor oudere patiënten

*           De informatie wordt ook verzameld en goedgekeurd door “mystery patients”.

www.seniorvriendelijkziekenhuis.nl

Het LUMC heeft dit keurmerk gekregen en heeft na hun advies inmiddels de hoofdingang overdekt gemaakt.

 

 

MELDPUNT HUISELIJK GEWELD EN CRISISDIENST:

 

 

Samenvoeging: tot advies en meldpunt mishandeling: “veilig thuis”:

Hier zijn nu ondergebracht:

*           Advies en meldpunt ouderenmishandeling

*           Advies en meldpunt kindermishandeling ( AMK)

*           Advies en meldpunt huiselijk geweld

Het meldpunt “Veilig thuis” is inmiddels ondergebracht bij de GGD Men kan contact opnemen telefoon 0800-2000 of in acute omstandigheden: 112.

Website www.veiligthuishollandsmidden.nl

 

Bij ouderenmishandeling 2 hoofdvormen van ontspoorde zorg

Er zijn 2 hoofdvormen van ontspoorde zorg bij ouderen. Bij de eerste vorm krijgt de oudere niet de zorg, die hij nodig heeft: de mantelzorger kan de zorg niet meer bijbenen. Bij de tweede vorm gaat de mantelzorger zich onder invloed van stress anders gedragen: hij/zij reageert ongeduldig, gefrustreerd, boos of zelfs agressief. Men kan voor hulp terecht bij de huisarts, ouderenadviseur, Steunpunt Mantelzorg of Alzheimer Nederland.

 

 

Akkoord over invoering integrale crisisdienst in Lisse:

Het college van B & W van Lisse heeft ingestemd met implementatie van de integrale crisisdienst voor 0 tot 100 jaar.  Dit plan is uitgewerkt door de GGD Hollands Midden. De crisisdienst bestrijkt Holland Rijnland en Midden Holland, die samen een veiligheidsregio vormen.

Aandachtspunt voor de gezamenlijke veiligheidsregio is dat er binnen de afzonderlijke gemeenten nog wel geïnvesteerd moet worden in de borging van de taken van de lokale teams bij crisis binnen kantooruren.

De regio heeft eveneens afgesproken om voor een periode van 3 jaar gezamenlijk enkele onderdelen van de integrale crisisdienst af te nemen, namelijk:

*           GGZ Kinderen en jeugd van Rivierduinen-crisistaken

*           CIT Jeugd van GGD HM: binnen en buiten kantooruren

*           Bereikbaarheid buiten kantooruren van Kwadraad (BBK).

 

Rustoord heeft 3 kamers voor kortdurende opvang (crisisopvang)

Rustoord heeft een apart gebouw voor mensen met dementie. Voor crisisopvang hebben ze 3 kamers beschikbaar om mensen met dementie op te vangen. Dat kan zijn doordat bijvoorbeeld mantelzorgers uitvallen of opgenomen worden in het ziekenhuis.

 

BUDGETINFORMATIEPUNT VOOR VRAGEN OVER GELDZAKEN

 

VAN DE ISD EN HUMANITAS

 

Het budgetinformatiepunt:

Bij het budgetinformatiepunt kan men terecht met vragen over geldzaken. Medewerkers van de ISD en vrijwilligers van Humanitas kunnen de vragen beantwoorden en informatie en advies geven. Dat kunnen eenvoudige, maar ook complexe vragen zijn.

 

Medewerkers van de ISD:

Zij hebben ervaring met mensen met (problematische) schulden, schuldsanering en budgetbeheer. Vanuit hun ervaring kunne ze mensen adviseren bij (problematische) schulden.

 

Medewerkers van Humanitas:

Dat zijn vrijwilligers met ervaring, die kunnen helpen om meer grip te krijgen op een financiële situatie en zij kunnen meer inzicht geven. Zij kunnen helpen met budgetteren. Als de schulden nog beperkt zijn, helpen zij om weer op de goede weg te komen.

 

Voor wie is het:

Inwoners van Lisse en de andere ISD-gemeenten. Men kan iedere maandag van 10.00 tot 12.00 uur terecht bij het budgetinformatiepunt in de Hobahostraat 92 bij de ISD Bollenstreek op de begane grond.

 

Waarvoor kan men er terecht:

Men kan voor alle vragen bij het budgetinformatiepunt terecht. Door tijdig advies te vragen, kan men problematische schulden voorkomen.

Voorbeelden zijn:

*           Hoe zorg ik dat ik maandelijks uitkom met mijn geld.

*           Ik heb geen overzicht meer over mijn uitgaven en financiële administratie. Hoe krijg ik dat          onder controle?

*           Ik kan mijn rekeningen niet meer allemaal betalen. Welke rekeningen kan ik het beste     wel betalen?

*           Ik kan mijn zorgpremie niet meer betalen. Wat kan ik het beste doen?

*           Ik kan mijn huur niet meer betalen. Wat kan ik het beste doen?

*           In kan mijn energierekening niet meer betalen. Wat kan ik het beste doen?

*           Hoe maak ik een kasboek van mijn inkomsten en uitgaven?

 

Wat kan men verwachten?

De bedoeling is in een kort gesprek de vragen te bespreken. Afhankelijk van de vragen/situatie kan een vervolgafspraak plaatsvinden. Dat kan zijn met de consulent van de ISD of met een vrijwilliger van Humanitas.

 

Meer informatie:

Bereikbaarheid ISD

Telefoon:          0800.95.67.000 (gratis)

Website:           www.isdbollenstreek.nl

Mailadres:        info@isdbollenstreek.nl

Persoonlijk:      bezoek aan het Lokaal Loket/het zorgloket/WMO Adviescentrum van Lisse

 

Bereikbaarheid Humanitas:

Telefoon:          06-12.73.80.98

Website:           www.humnaitas-rijnland.nl

Mailadres:        rijnland@humanitas.nl

 

 

 

MINIMABELEID VAN DE GEMEENTE LISSE:

 

 

Participatiewet (PW):

 

Wat valt onder het minimabeleid:

*           Collectieve en  aanvullende ziektekostenverzekering

*           Persoons-ondersteunend budget en de inspanningspremie

*           De individuele studietoeslag

*           Bijzondere bijstand

 

Artikel 11 van de Participatie wet, wie komt in aanmerking voor bijstand:

Iedere in Nederland woonachtige Nederlander die hier te lande in zodanige omstandigheden verkeert of dreigt te geraken, dat hij niet over middelen beschikt om in de noodzakelijke kosten van het bestaan te voorzien, heeft recht op bijstand van overheidswege.

 

Artikel 13 lid 1 en 2 van de Participatiewet: wie zijn van bijstand uitgesloten:

*           Wanneer men de militaire dienstplicht vervult.

*           Wanneer men aan een staking deelneemt.

*           Wanneer men zich onttrekt aan tenuitvoerlegging van een vrijheidsstraf

*           Wanneer men langer dan 4 weken per jaar buiten Nederland verblijf houdt

*           Je jonger bent dan 18 jaar

*           Je bijstand vraagt voor aflossing van schulden

*           Wanneer je 18,19 of 20 jaar bent en in een inrichting verblijft

*           Wie onbetaald verlof geniet

*           Wie jonger is dan 27 jaar en uit Rijks kas bekostigd onderwijs kan volgen, die jonger is             dan 27 jaar en uit wiens houding en gedragingen ondubbelzinnig blijkt dat hij de   verplichtingen niet wil nakomen blijkt

*           Geen recht op bijstand bestaat voor zover een beroep gedaan kan worden op een        voorliggende voorziening die wordt geacht toereikend en passend te zijn

 

De bijstand valt nu onder de Participatiewet:

Vanaf 1 januari 2015 krijgt men een bijstandsuitkering op grond van de Participatiewet. De wet Werk en Bijstand (WWB) heet namelijk vanaf die datum Participatiewet. En niet alleen de naam verandert, er verandert ook het een en ander in de rechten en verplichtingen. Iedereen die bijstand ontvangt of gaat ontvangen krijgt met deze wijzigingen te maken krijgen.

 

Nieuwe regels voor bijstand vanaf 1 januari 2015:

*           Er komt meer harmonisatie in de bijstandsregels, zodat er minder verschil tussen          gemeenten komt.

*           Wie bijstand ontvangt, moet een tegenprestatie leveren voor zijn uitkering. De   gemeenten bepalen zelf hoe die eruit ziet.

*           Sommige regels worden strenger. Er komt een verhuisplicht voor bijstandsgerechtigden           die elders een baan kunnen krijgen. Ook moeten bijstandsgerechtigden Nederlands             kunnen spreken en netjes gekleed op een sollicitatiegesprek verschijnen. Wie zich niet      aan de regels houdt, kan gekort worden op de uitkering. De strafmaatregelen mogen gemeenten over een langere periode uitsmeren.

*           Bijstandsgerechtigden die hun kosten van levensonderhoud met huisgenoten kunnen    delen, krijgen straks een lagere uitkering. Geldt niet voor thuiswonende jongeren van 18            tot 20 jaar.

*           De sollicitatieplicht voor alleenstaande ouders met kinderen tot 5 jaar vervalt.

*           Alle 240.000 jonggehandicapten met een Wajonguitkering worden herkeurd. Maar wie    daarbij arbeidsgeschikt wordt verklaard, komt niet terecht in de bijstand. Hij/zij houdt een Wajonguitkering. Die wordt wel 70, in plaats van 75 % van het minimumloon.

 

 

MINIMABELEID VAN DE GEMEENTE LISSE:

 

 

Bijstand in de participatiewet:

 

Wat waren de belangrijkst wijzigingen in 2015 ?

*           De invoering van de kostwinnersnorm en het verdwijnen van de alleenstaande- oudernorm. De alleenstaande ouder komt wel in aanmerking voor een hoger kind-    gebonden budget. Men moet dat aanvragen bij de belastingdienst.

*           Er is een individuele inkomenstoeslag (vervangt de langdurigheidstoeslag).

*           Men moet een tegenprestatie naar vermogen leveren.

*           Alleen de categorie bijzondere bijstand in de vorm van een collectieve aanvullende       zorgverzekering en individuele studiekostentoeslag blijft bestaan.

 

Recht op en nieuwe regels voor de bijstand sinds 2015:

Voor het recht op bijstand geldt dat men in Nederland moet wonen en verblijven, en geen andere bron van inkomsten of tekort inkomen mag hebben. Men mag ook niet meer dan een maximaal vermogen hebben. De bedragen worden eventueel 2 keer per jaar aangepast in januari en juli.

Voorbeelden van gegevens die men door moet geven:

*           Men heeft een erfenis ontvangen of andere (meer) inkomsten gehad

*           Men heeft meer vermogen

*           Men heeft een woning of bezittingen in het buitenland

*           Men volgt een opleiding

*           Men woont samen

*           Inwonende kinderen van 18 jaar en ouder gaan werken en/of studeren

*           Men woont niet op het adres waar men staat ingeschreven

*           Er wonen anderen op het adres van de bijstandsvrager, die niet staan ingeschreven

*           Men krijgt wel eens geld voor bepaalde werkzaamheden (zoals schoonmaak- of            oppaswerk).

 

Algemene voorwaarden om in aanmerking te komen voor bijstand:

*           Rechtmatig in Nederland zijn en woonachtig in Lisse.

*           Minimaal 18 jaar zijn.

*           Men heeft onvoldoende inkomen of eigen vermogen om van te leven.

*           Men kan geen beroep doen op een andere uitkering.

*           Men mag niet gedetineerd zijn.

 

Wat zijn de verplichtingen om in aanmerking te komen voor bijstand:

*           Men heeft een arbeidsplicht

*           Men heeft een inlichtingenplicht

*           Dat geldt niet alleen voor algemeen geaccepteerde arbeid, maar ook sociale activering            (Tegenprestatie)

 

Wat zijn gevolgen als men zich  niet aan die verplichtingen houdt:

*           Bij niet voldoen aan de arbeidsverplichting volgt een maatregel: afstemming van de      hoogte van de bijstand.

*           Bij niet voldoen aan de inlichtingenverplichting volgt een boete.

 

Hoe werkt de kostdelersnorm?

Voor gehuwden en alleenstaanden van 21 jaar en oudere die samenwonen met één of meer meerderjarige personen waarmee kosten kunnen worden gedeeld, geldt op grond van de kostendelersnorm een lager bedrag. Hoe meer volwassen personen tot een meerpersoonshuishouden behoren, hoe lager de bijstandsuitkering per uitkeringsgerechtigde.

 

 

 

MINIMABELEID VAN DE GEMEENTE LISSE:

 

 

Bijstand in de participatiewet:

 

Wie tellen er wel en niet mee voor de kostdelersnorm?

Niet alle volwassenen tellen mee voor de kostendelersnorm. Wie tellen niet mee?

*           Jongeren tot 21 jaar

*           Studenten die een studie volgen die recht kan geven op studiefinanciering.

*           Leerlingen die de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) volgen.

*           Leerlingen van 21 jaar of ouder die onderwijs volgen dat recht geeft op Wet      tegemoetkoming onderwijskosten schoolgaande kinderen (Wtos).

*           Kamerhuurders en kostgangers die een normale (commerciële) prijs betalen voor de     kamer en/of de kost en inwoning.

*           Verhuurders en kostgevers die een zakelijk of commerciële relatie hebben met de         huurders of kostgangers in hun woning.

 

Wat is een meerpersoonshuishouden?

De kostdelersnorm geldt voor volwassenen (niet zijnde gehuwden/samenwonenden) die samen een woning delen. Dit heet een meerpersoonshuishouden. Dit kan bijvoorbeeld ook een gezin zijn met 2 kinderen en een aantal volwassen inwonende kinderen. Het kan ook een inwonende (groot)ouder zijn.

 

Wie voert In Lisse de bijstandswet en de bijzondere bijstand uit:

Dat is de ISD Bollenstreek, die vertegenwoordigd is in het Lokaal Loket in het gemeentehuis van Lisse. Informatie over de bijstand, bijzondere bijstand, langdurigheidstoeslag en het noodfonds is de vinden op de website van de ISD: www.isdbollenstreek.nl. ,mailadres: info@isdbollenstreek.nl

Telefoon ISD Bollenstreek: 0800-95.67 (gratis)

 

De belastingdienst gebruikt een andere definitie van het begrip partner dan de ISD Bollenstreek:

Het is daarom mogelijk dat men voor de ISD Bollenstreek alleenstaande ouder is, maar voor de belastingdienst niet. Dat kan het geval zijn als de partner in een verpleeginstelling woont of in detentie verblijft. Of wanneer men samen met een of meerdere volwassenen in de woning woont.

 

Wat is er veranderd voor alleenstaanden en echtparen, alleenstaande ouders:

Alleenstaanden en echtparen, alleenstaande ouders zijn weggevallen (zij krijgen Kind-gebonden Budget via de Belastingdienst)

 

Hoogte van een bijstandsuitkering voor mensen van 18 jaar tot de AOW-leeftijd in 2017:

*           Voor alleenstaanden en alleenstaande ouders tussen de 21 jaar en pensioengerechtigde           leeftijd € 982.79.

*           Gehuwden en samenwonenden tussen de 21 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd

€ 1320,09

 

Hoogte van de netto-uitkeringen voor mensen vanaf de pensioengerechtigde leeftijd in 2017:

*           Gehuwden en samenwonenden: € 1508,06 per maand

*           Alleenstaanden en alleenstaande ouders: €1104,14.

*           Naast de bijstandsuitkering krijgt men nog vakantiegeld.

 

Het vrijgesteld vermogen voor de bijstand en bijzondere bijstand is in 2017:

Mensen hoeven niet al hun spaargeld op te maken vóór ze in aanmerking komen voor een bijstandsuitkering.

*           Voor alleenstaanden tussen 21 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd: € 5.940.

*           Voor gehuwden/samenwonenden/alleenstaande ouders tussen 21 jaar en          pensioengerechtigde leeftijd: € 11.880

*           Bij een eigen huis geldt een extra vrijlating van: € 50.100.

MINIMABELEID VAN DE GEMEENTE LISSE:

 

 

Participatiewet (PW):

 

 

WMO: Introductie wederkerigheid of een tegenprestatie:

 

Wat is een tegenprestatie?

Wanneer men een uitkering ontvangt van de ISD Bollenstreek, mag de ISD vragen daarvoor een tegenprestatie te verrichten. Die tegenprestatie bestaat uit onbetaalde activiteiten die nuttig zijn voor de samenleving, maar daar hoort ook mantelzorg bij. Maar de tegenprestatie kan ook nuttig zijn voor de cliënt zelf. Men ontmoet andere mensen, ontwikkelt vaardigheden die men bij een betaalde baan kan gebruiken en doet iets nuttigs voor andere mensen/samenleving. Men mag wel zelf een voorkeur aangeven. In sommige gevallen kan men worden vrijgesteld van sollicitatieplicht, wanneer men meer dan 20 uur vrijwilligerswerk doet. De UWV moet daarvoor wel toestemming geven.

 

Proef met wederkerigheid van ISD met Stichting Present:

Op woensdag 15 januari 2014 heeft de ISD en Stichting Present Bollenstreek een “intentieverklaring tot samenwerking” ondertekend. Het wordt gezien als meerwaarde voor beide organisaties en voor mensen met een bijstandsuitkering. Present wil een brug slaan tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen worden. De ISD is verantwoordelijk voor uitkeringen aan mensen die (tijdelijk) niet in hun levensonderhoud kunnen voorzien. Vooruitlopend op de wijzigingen in de Wet Werk en Bijstand (WWB) wordt er met een proef tussen deze 2 organisaties gestart. De ISD selecteerde een aantal personen, die op vrijwillige basis meewerken. De achterliggende gedacht daarbij is: “meedoen” aan deze proef kan een positieve bijdrage leveren aan de re-integratie van de uitkeringsgerechtigde.

 

Wie gaan een tegenprestatie verrichten:

De bedoeling is dat de ISD Bollenstreek vanaf 1 januari 2015 van mensen die 2 jaar of langer een bijstandsuitkering ontvangen een tegenprestatie vragen. Voor personen die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn, geldt de verplichting van een tegenprestatie niet.

 

Waarmee moet de ISD bij een cliënt rekening houden bij het leveren van de tegenprestatie:

*           De lichamelijke of psychische beperkingen.

*           De zorg voor (jonge) kinderen of een hulpbehoevende partner of familielid.

*           De beheersing van de Nederlandse taal

*           De reistijd van de eigen woning naar de werkzaamheden.

*           Men krijgt zelf 8 weken de tijd om een activiteit te vinden. Daarna kiest de ISD.

 

Wat doet de ISD  wanneer men hier niet aan meewerkt?

Dan kan ze een maatregel opleggen: 1 of meer maanden een lagere of geen uitkering.

 

Inkomens  van de bijstandsnorm in 2017:

Het betreft het maximaal netto inkomsten per maand met vakantiegeldtoeslag en vervolgens het maximale vermogen

*   Echtpaar, beiden tussen 21 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd  € 1.333.78 en € 70,20 vk.

*   Alleenstaanden en alleenstaande ouders tussen 21 jaar en pens.     €    933.65 en € 49,14 vk

*   Echtpaar, beiden boven pensioengerechtigde leeftijd:                        € 1.432.66 en € 75,40 vk

*   Alleenstaanden en alleenstaande ouders boven pens. leeftijd            € 1.048,93  n  € 55,21 vk

Nummer 1 en 3 Maximaal vermogen: € 11.840.

Nummer 2 en 4 Maximaal vermogen: € 5.980.

 

 

 

MINIMABELEID VAN DE GEMEENTE LISSE:

 

 

Participatiewet (PW)

 

 

Bijzondere bijstand: wat is geschrapt in 2016:

 

Inkomensondersteuning(bijzondere bijstand) voor mensen met een laag inkomen gewijzigd:

 

 1. De Collectieve aanvullende zorgverzekering blijft voor klanten van de ISD.
 2. Een aantal minimaregelingen zijn vervallen:

*           De langdurigheidstoeslag.

*           Regeling chronische zieken, ouderen en gehandicapten

*           Regeling sportieve en sociaal culturele activiteiten

*           De witgoedregeling en vergoeding inrichtingskosten.

*           Computer voor kinderen.

In plaats daarvan kunnen klanten een POB of inspanningspremie aanvragen. Dat zijn     vaste bedragen die klanten kunnen besteden voor noodzakelijke kosten van bestaan.

 1. De individuele studietoeslag. Deze studieregeling stimuleert studenten met een arbeidsbeperking om naar school te gaan. De ISD heeft in 2015 in een verordening           vastgelegd onder welke voorwaarden studenten nog in aanmerking komen voor           individuele studietoeslag.
 2. Bijzondere bijstand. Hierbij is alleen nog sprake van maatwerk.

 

 

Bijzondere bijstand: wat geldt nog wel:

 

Geldelijke bijdrage collectieve ziektekostenverzekering via de gemeente Lisse in 2017:

 

Men krijgt een gemeentelijke korting op de premies, die jaarlijks worden aangepast. De aanvullende AV-Gemeente-Standaard- en AV-Gemeente-Topverzekering kan men afsluiten tegen een voordelig tarief.

 

Voorwaarden waaraan men moet voldoen:

*           Woonachtig zijn in Lisse

*           Een inkomen niet hoger dan 120 % van de geldende bijstandsnorm

*           Een vermogen niet hoger dan het toegestane bedrag in de participatiewet.

*           Verzekerd zijn bij Zorg en Zekerheid.

 

Welke premie betaalt men voor de ziektekostenverzekering in 2017:

*           Collectieve basisverzekering via de ISD met korting: €105,51 per maand (€ 10,44 korting)

*           Aanvullende Standaardverzekering via de ISD met korting: € 5,- per maand ( € 28,10     korting)

*           Aanvullende Gemeente-topververzekering via de ISD met korting: € 26.26 per maand

( € 30,94 korting

 

Inkomens tot 120 % van de bijstandsnorm in 2017:         netto inkomsten excl. vakantiegeld

*           Echtpaar, beiden tussen 21 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd       € 1.600.54

*           Éénoudergezin tussen 21 jaar en pensioengerechtigde leeftijd               € 1.120.38

*           Alleenstaande tussen 21 jaar en pensioengerechtigde leeftijd                € 1.120,38

*           Echtpaar pensioengerechtigd                                                              € 1.719.19

*           Alleenstaande ouder pensioengerechtigd                                             € 1.258.72

*           Alleenstaande pensioengerechtigd                                                       € 1.258.72

 

 

MINIMABELEID VAN DE GEMEENTE LISSE:

 

 

Verschil AV-gemeente-Standaard en AV-gemeente-Top:

De AV-gemeente Top is een uitgebreider verzekeringspakket dan de AV-Gemeente-standaard. De AV-gemeente Top is uitgebreid met een aantal extra dekkingen, speciaal voor mensen die hoge ziektekosten hebben. De kosten van de extra dekkingen betaalt de gemeente. Men betaalt voor de AV-top meer premie dan voor de AV-gemeente-standaard, omdat het meer dekking geeft. De AV-gemeente-standaard is minder uitgebreid. Wanneer men niet zoveel ziektekosten heeft is deze verzekering voldoende.

 

Het eigen risico kan men bij Zorg en Zekerheid ook maandelijks afbetalen.

 

 

Financiële mogelijkheden voor mensen met een laag inkomen in de Participatiewet (PW):

 

*           Een Persoonsondersteunend Budget (POB) of

*           Inspanningspremie

*           Individuele bijstand

 

 

Persoonsondersteunend budget (POB) in de plaats van Bijzondere Bijstand (BB):

Het POB is een vast bedrag wat men kan besteden voor noodzakelijke kosten van bestaan. Men kan het bijvoorbeeld gebruiken voor de aanschaf/vervanging van huishoudelijke apparaten of andere noodzakelijke kosten zoals de eigen bijdrage voor een bril of de tandarts.

 

Wanneer komt men in aanmerking:

*           Men is (net als de eventuele partner) 21 jaar of ouder en jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd en

*           Men  heeft (en de eventuele partner) minimaal 12 maanden een inkomen van maximaal 110 % van de toepasselijke bijstandsnorm. En het vermogen is gedurende die periode        niet hoger dan de vermogensgrens en

*           Men heeft ( evenals de eventuele partner) geen uitzicht op inkomens verbetering.

Dit geldt bijvoorbeeld als:

*           men fulltime werkt

*           het volledige aantal uren werkt dat men kan/mag werken (en eventueel

daarnaast een aanvullende uitkering krijgt) of

*           men een bijstandsuitkering krijgt en ontheven bent van de arbeidsverplichtingen

*            of men een uitkering WAO/WIA/ZW krijgt en ontheven bent van

arbeidsverplichtingen.

 

Hoe hoog is de tegemoetkoming:

*           Voor een alleenstaande (ouder) € 500 per jaar.

*           Voor gehuwden/samenwonenden € 800 per jaar

*           Voor alleenstaande(ouder) in een inrichting € 250 per jaar.

 

Wanneer komt men niet in aanmerking:

*           Men heeft een arbeidsverplichting. Mogelijk komt men dan in aanmerking voor een       inspanningspremie.

*           Men heeft de pensioengerechtigde leeftijd of men is jonger dan 21 jaar.

*           Men is ouder dan 21 jaar en volgt een studie als bedoeld in de Wet tegemoetkoming    onderwijsbijdrage en schoolkosten of de Wet Studiefinanciering.

*           Men heeft minder dan 12 maanden geleden een langdurigheidstoeslag of een   inspanningspremie of POB ontvangen.

*           De partner voldoet niet aan de voorwaarden van het POB.

 

MINIMABELEID VAN DE GEMEENTE LISSE:

 

 

Participatiewet (PW)

 

Inspanningspremie:

De inspanningspremie is een premie die men kan ontvangen als men voldoende inspanningen verricht om uit te stromen naar werk. Men kan het bedrag gebruiken voor bijvoorbeeld de aanschaf/vervanging van huishoudelijke apparaten of ander noodzakelijke kosten.

 

Wanneer komt men in aanmerking?

*           Men is 27 jaar of ouder en jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd en

*           Men heeft op het moment van de aanvraag en in de periode van de 12 maanden           daarvoor een uitkering op grond van de Participatiewet (voorheen WWB), IOAW of IOAZ

            en men heeft een arbeidsverplichting en

*           Men werkt niet/of niet het volledige aantal uren dat men kan/mag werken

*           Men heeft de afgelopen 12 maanden aantoonbaar inspanningen verricht die gericht zijn             op het vinden van werk. Ook de eventuele partner voldoet aan bovengenoemde    voorwaarden.

 

Wanneer komt men er niet voor in aanmerking?

*           Men voldoet niet of onvoldoende aan de arbeidsverplichtingen. Men heeft de afgelopen           12 maanden een maatregel (verlaging van de uitkering) opgelegd gekregen die verband   houdt met arbeidsverplichtingen.

*           Men heeft de pensioengerechtigde leeftijd

*           Men is jonger dan 27 jaar.

*           Men ontvangt nog geen 12 maanden een uitkering op grond van de participatiewet       (Voorheen WWB), Ioaw, Ioaz.

*           Men heeft minder dan 12 maanden geleden een langdurigheidstoeslag of         inspanningspremie of POB ontvangen.

 

Hoe hoog is de tegemoetkoming:

*           Voor een alleenstaande (ouder) € 500 per jaar

*           Voor gehuwden/samenwonenden € 800 per jaar

 

 

Individuele bijzondere bijstand:

 

Wat is individuele bijzondere bijstand?

Individuele bijzondere bijstand is een (gehele of gedeeltelijke) bijdrage voor noodzakelijke kosten die men vanwege bijzondere omstandigheden moet maken en die men zelf niet kan betalen. Bij bijzondere bijstand is altijd sprake van maatwerk. De draagkracht is anders dan bij de algemene bijstand. Er geldt 1½ x de maandnorm.

 

Wat zijn de voorwaarden om voor individuele bijzondere bijstand in aanmerking te komen?

*           Het zijn kosten die uit bijzondere omstandigheden zijn ontstaan.

*           Het zijn noodzakelijke kosten die men moet maken. Soms moet die noodzaak door een            arts of andere deskundige zijn vastgesteld.

*           Men kan de kosten nergens anders geheel of gedeeltelijk vergoed krijgen, ook niet door          de zorgverzekeraar bijvoorbeeld.

*           Men moet aantonen dat men kosten maakt.

*           Men moet de bijzondere bijstand aanvragen vóórdat men de kosten maakt.

*           Als men een POB of een inspanningspremie gehad heeft, moet men aantonen, waarom            men de kosten niet betalen kan uit het POB of de inspanningspremie.

 

 

MINIMABELEID VAN DE GEMEENTE LlSSE:

 

Bijzondere bijstand voor hoge zorgkosten:

Men kan in aanmerking komen voor bijzondere bijstand bij hoge zorgkosten als men aan een aantal voorwaarden voldoet:

*           Men  heeft een laag inkomen

*           Men heeft weinig eigen vermogen

*           Men heeft een aanvullende zorgverzekering afgesloten en deze aanvullende      zorgverzekering vergoedt de kosten van de eigen bijdragen niet of niet volledig én

*           De totale eigen bijdrage voor zorgkosten in het kalenderjaar zijn hoger dan € 250,- (per             persoon) of € 400,- (voor een echtpaar).

Voor bepaalde zorgkosten geldt een eigen bijdrage. De rijksoverheid bepaalt voor welke zorgkosten men een eigen bijdrage betalen moet. Bepaalde eigen bijdragen kan men verzekeren via de aanvullende zorgverzekering. Het wettelijk eigen risico van € 385 komt niet in aanmerkring voor bijzondere bijstand en vallen ook niet onder het bedrag van  € 250 (per persoon) of € 400 (voor een echtpaar).

 

De uitvoeringsregels voor bijzondere bijstand veranderd per 1 oktober 2016:

De meeste uitvoeringsregels bijzondere bijstand zijn in het voordeel van de klanten gewijzigd. Voor meer informatie over de wijzigingen kan men terecht bij de ISD Bollenstreek. De uitvoeringsregels bijzondere bijstand 2016 en een uitleg over wijzigingen vanaf 1 oktober 2016 staan op de website van de ISD Bollenstreek: www.isdbollenstreek.nl

 

Waar kan men terecht voor informatie:

Men kan bij de ISD terecht voor meer informatie over het POB/de inspanningspremie, bijzondere bijstand, de folder en het aanvraagformulier. Dat kan via een persoonlijk bezoek aan het Lokaal Loket in Lisse, via de website www.isdbollenstreek.nl, per mail via info@isdbollenstreek.nl of via de telefoon: 0800-9567.000 (gratis)

 

 

Overige feiten rond bijstand:

 

Het aantal mensen met een bijstandsuitkering in de Bollenstreek:

Het aantal mensen met een bijstandsuitkering in de Bollenstreek is in 2014 met 10 % gestegen.

De uitkeringen voor oudere werklozen met een IOAW-uitkering en een IOAZ-uitkering is 44 % gestegen.

 

Fraude bij bijstandsuitkeringen:

De mogelijkheden om fraude met een bijstandsuitkering op te sporen worden ruimer en strenger. De boete kan 100% bedragen en bij herhaling zelfs 150%.

 

In 2013 leefde in Lisse 4,9 % onder de armoedegrens.

In Teylingen, Katwijk en Hillegom ligt dit percentage lager. In Noordwijk en Noordwijkerhout ligt het hoger.

 

Het pensioen van een zzp’er in de bijstand buiten schot:

Zzp’ers met een gemiddeld pensioen hoeven hun pensioen niet op te eten als zij een beroep doen op de bijstand. De bescherming geldt tot een pensioenvermogen van € 250.000 en geldt ook voor mensen die niet deelnemen in een pensioenfonds en hun pensioen zelf hebben geregeld.

 

Bijna 14.000 chronisch zieken en ouderen hebben moeite om de eigen bijdragen op te hoesten:

Zij hebben een betalingsregeling bij het Cak. Het CAK schakelde vorige jaar incassobureaus in om in totaal voor bijna 20 miljoen aan openstaande zorgrekeningen te innen. 290.000 mensen kunnen de premie van hun zorgverzekering niet betalen.

 

MINIMABELEID VAN DE GEMEENTE LISSE:

 

 

De ISD is gestart met een snelbalie voor aanvragen:

 

De snelbalie is bedoeld om aanvragen sneller af te handelen dan de wettelijke termijn van 8 weken. Dit is mogelijk als de aanvraag die men indient compleet is. Dat betekent dat men het aanvraagformulier volledig heeft ingevuld en alle verplichte bewijsstukken bij de aanvraag zitten. Aan de snelbalie vindt meteen de controle plaats.

 

Voor welke aanvragen geldt het?

*           Bijzondere bijstand

*           Het persoonsondersteunend budget/inspanningspremie

*           De collectieve aanvullende zorgverzekering

 

Aanvraag compleet?

De medewerker van de snelbalie controleert de aanvraag en of de noodzakelijke bewijstukken/bijlagen erbij zitten. Als de aanvraag compleet is neemt de ISD de aanvraag direct in behandeling.

 

Aanvraag niet compleet?

Is de aanvraag bij controle niet compleet? dan meldt de medewerker van de snelbalie welke informatie nog ontbreekt. Als men de ontbrekende informatie heeft, kan de aanvraag opnieuw bij de snelbalie ingeleverd worden.

 

Openingstijden van de snelbalie:

Maandag tot en met donderdag van 10.00 tot 12.30 uur en 14.00 tot 16.00 uur.

Vrijdag van 10.00 uur tot 12.30 uur.

 

Meerdere mogelijkheden om de aanvraag in te dienen:

*           Locatie snelbalie, Hobahostraat 92 in Lisse. Melden bij de receptie

*           Per e-mail

*           Per post

*           Via het lokaal loket/ het zorgloket of het Wmo Adviescentrum van de gemeente.

Een afspraak hoeft niet gemaakt te worden. Het kan wel zijn dat men afhankelijke van de drukte even moet wachten.

 

Informatie en bereikbaarheid ISD:

Voor meer informatie en vragen over de snelbalie kan men terecht bij de ISD Bollenstreek.

Telefoon:          (0800).95.67.000 (gratis)

Website:           www.isdbollenstreek.nl

E-mail:             info@isdbollenstreek.nl

Persoonlijk:      Bezoek aan het Lokaal Loket/het Zorgloket/ Wmo Adviescentrum van Lisse.

 

 

“Lekker in je lijf”, kosteloos bewegen in Lisse voor mensen met overgewicht:

Dit is speciaal voor mensen met overgewicht, die een collectieve zorgverzekering voor minima hebben (AV-Gemeente Standaard of AV-Gemeente-Top) bij Zorg en Zekerheid. Iedereen boven de 18 jaar is welkom en er zijn geen kosten aan verbonden. Het geldt voor mensen met een BMI van 25 en hoger, uit te rekenen op: www.voedingscentrum.nl/BMI.

Het is een programma van 6 maanden, waarbij men 1 à 2 x per week beweegt in een groep, begeleid door een fysiotherapeut. Daarbij krijgt men ook voorlichting van een diëtist over gezonde voeding. Er wordt zowel alleen als in een groep geoefend en er is tevens aandacht “voor jezelf lekker in je lijf voelen”! Maar er is ook tijd voor gezelligheid. Aanmelden bij Praktijk Fysiotherapie Boot & Broersen, Vivaldistraat 67A, telefoon 421.147 of per mail: info@bootenbroersen.com.

 

MINIMABELEID VAN DE GEMEENTE LISSE:

 

 

Bijzondere bijstand: Noodfonds:

Het Noodfonds is van de gemeente, maar de ISD voert de regeling uit. Op het aanvraagformulier van de ISD staat welke gegevens aangeleverd moeten worden. Hier kan men voor financiële hulp terecht, waarvoor men niet bij de bijstand of bijzondere bijstand terecht kan. De aanvraag wordt direct in behandeling genomen en de ISD besluit binnen drie werkdagen of men een bijdrage uit het Noodfonds krijgt. Men kan maximaal een bijdrage van € 1500 krijgen in de vorm van een renteloze lening. Dit betekent dat men het bedrag zonder rente moet terugbetalen.

Men moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

*           Men is inwoner van Lisse en staat minimaal een half jaar ingeschreven in de      gemeentelijke basisadministratie van Lisse.

*           Men heeft een laag inkomen

*           Men zit in een acute, financiële noodsituatie

*           Men heeft een zelfstandige woonruimte

*           De noodsituatie is incidenteel. Dat betekent dat het probleem eenmalig is en opgelost kan worden. Het is beperkt van omvang.

*           Er is geen andere regeling waarvoor men in aanmerking komt en waardoor het probleem           kan worden opgelost.

*           Het probleem is op te lossen met een éénmalige bijdrage uit het Noodfonds.

 

 

 

OVERIGE MOGELIJKHEDEN VOOR FINANCIËLE HULP:

 

 

Hulpfonds Lisse-Lisserbroek:

Door de economische crisis is de armoede gegroeid. Tussen 2009 en 2013 zijn de hulpvragen bij de kerken toegenomen met 50 %.

Het betreft vooral de volgende groepen:

*           Mensen zonder betaald werk 56 %

*           Alleenstaande ouders met kinderen 35 %

*           Gevolgd door asielzoekers en 65-plussers

De achtergrond van de aanvragen betreft:

*           Schuldenproblematiek 45 %

*           Langdurige laag inkomen 39 %

*           Onvoorziene grote uitgaven of financiële tegenslag 24 %

Het hulpfonds is ontstaan uit de kerken in Lisse. Zij willen inwoners van Lisse en Lisserbroek ongeacht hun kerkelijke achtergrond helpen, die tijdelijk in financiële nood zijn geraakt. Dit kan bijvoorbeeld door hulp in natura, een eenmalige financiële bijdrage of een renteloze lening. Voorwaarde is, dat niet met succes een beroep gedaan kan worden op de gemeentelijke overheid (bijv. het minimabeleid, de bijzondere bijstand of het gemeentelijk noodfonds).

De afhandeling van de procedure is kort en simpel en wordt strikt vertrouwelijk afgehandeld. De beslissing over de aanvraag ontvangt men na een korte tijd.

Telefoonnumer:06-470.182.19

E-mail: lissehulpfonds@gmial.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINIMABELEID VAN DE GEMEENTE LISSE:

 

 

Schulddienstverlening:

 

Hoe groot was de schuldenproblematiek bij de Nederlanders in 2012:

*           Ruim 30% betaalt de rekeningen te laat

*           Van hen heeft 70% meerdere schulden

*           21% staat continu rood

*           10% van de gezinnen krijgt te maken met een incassobureau

*           4% krijgt te maken met de deurwaarder

 

Wat men zelf kan doen om betalingsachterstanden in te lopen:

Het Nibud en de branchevereniging voor schuldhulpverlening NVVK hebben een gezamenlijke website. Daarin staat o.a. een stappenplan, inclusief een persoonlijke begroting. Hierdoor kan men bij betalingsachterstanden sneller zelf aan de slag met het inlopen daarvan.

www.zelfjeschuldenregelen.nl.

 

Wie er in aanmerking komt voor schuldhulpverlening en waar aanmelden:

Alleen in problematische situaties kan men  in aanmerking komen voor schuldhulpverlening van de gemeente, en de hulp is kosteloos. Men zich telefonisch aanmelden of bij het Lokaal Loket.

 

Nieuwe beleid voor schulddienstverlening strenger.

Het nieuwe beleid is strenger, waardoor de ISD alleen mensen gaat helpen, die ook meewerken. Bepaalde vormen van dienstverlening worden niet meer aan iedereen gegeven. Budgetbeheer wordt alleen nog ingezet voor die klanten, die de vaardigheden bezitten of willen aanleren om geen nieuwe schulden te maken. In voorgaande jaren was er een substantiële groep cliënten die achter hun broek gezeten moesten worden. Daarvoor is geen geld en tijd meer. Daardoor komen anderen op de wachtlijst. In het vervolg word je bij de ISD alleen geholpen, wanneer je mee wilt werken en je afspraken nakomt.

Website:www.isdbollenstreek.nl/inkomen/schuldhulpverlening.

 

Voorwaarden om toegelaten te worden tot de schuldhulpverlening:

*           Men moet zich maximaal inzetten om de schulden af te lossen.

*           Bij werkloosheid moet men zoeken naar een baan of meer uren gaan werken als dat      mogelijk is.

*           De auto in principe verkopen en geen nieuwe schulden meer maken

*           Andere problemen die van invloed zijn op de schulden aanpakken of oplossen.

 

Aan welke regels moet men meewerken:

*           Om toegelaten te worden tot de schuldhulpverlening is het verplicht een budgetcursus te          volgen. Deze is samengesteld door de ISD en Kwadraat.

*           Tijdens ieder gesprek met de consulent worden de gemaakte afspraken op papier gezet.          Na het gesprek worden die ondertekend. Wanneer men zich niet houdt aan de afspraken           tijdens het traject, kan dat betekenen dat men 5 jaar wordt uitgesloten van    schuldhulpverlening.

*           Er wordt verwacht dat men zelfstandig zaken regelt. Wanneer dat niet mogelijk is wordt             men doorverwezen naar andere hulpverlenende instanties

 

Hoe snel moet de gemeente helpen?

Sinds 1 juli 2012 geldt de nieuwe Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening. Dat verplicht de gemeente mensen in financiële nood beter en sneller te helpen. Zij moeten dan binnen 4 weken geholpen worden. Wanneer het om nijpende situaties gaat, waarin bijvoorbeeld gas en water afgesloten dreigen te worden, is de maximale termijn zelfs 3 dagen.

 

 

MINIMABELEID VAN DE GEMEENTE LISSE:

 

 

Men kent bij schulphulpverlening 6 verschillende trajecten:

 

 1. Informatie en advies:

Men kan ook een cursus budgetbeheer volgen wanneer men alleen lagere school of een verouderde lagere opleiding heeft.

 

 1. Budget-coaching:

Wanneer men moeilijk met geld om kan gaan is er de mogelijkheid van budgetbegeleiding. Na enige tijd moet men het dan weer zelf kunnen.

 

3.Betalingsregeling met de schuldeisers

 

 1. Herfinanciering:

Daarbij worden met een nieuwe lening de schulden afgelost.

 

 1. Minnelijk schuldregelingstraject met eventueel budgetbeheer:

Wanneer alle schuldeisers meewerken, kan het via deze weg. Onder begeleiding van een consulent worden de schulden geïnventariseerd en wordt een aflossingsregeling afgesproken. Na 36 maanden is men schuldenvrij. De consulent kan ook dwang uitoefenen op de cliënt, om achterliggende problemen aan te pakken zoals: verslavingen, werkloosheid, psychische en maatschappelijke problemen. De schulden worden niet overgenomen!

 

 1. Wet schuldensanering natuurlijke personen (WSNP):

Wanneer één of meer schuldeisers niet mee willen werken, moet het via de rechter. Er wordt een bewindvoerder aangesteld, waar men elke financiële handeling moet melden. Vanwege een postblokkade gaat ook alle post daarheen. Het is een zwaar traject, waarvan men maar één keer gebruik kan maken. Na 3 jaar is men schuldenvrij, en kan men met “een schone lei” verder gaan.

Dit traject kan maar éénmalig!

 

 

Vrijstelling van de gemeentelijke belastingen:

 

Op grond van hun financiële situatie kunnen mensen in loondienst en uitkeringsgerechtigden in aanmerking komen voor gehele of gedeeltelijke kwijtschelding van gemeentelijke belastingen. Daarvoor gelden wettelijke normen. Het inkomen moet wel op of rond het sociale minimum zitten. De financiële situatie van huisgenoten kan een rol spelen.

Provincies, gemeenten en waterschappen hebben vanaf 2011 meer mogelijkheden om lokale belastingschulden kwijt te schelden voor kleine zelfstandigen. De gemeente Noordwijk doet de uitvoering.

Website: www.belastingenbollenstreek.nl.

 

Het betreft de volgende gemeentelijke belastingen:

*           De WOZ

*           Rioolbelasting en afvalstoffenheffing

 

Voorwaarden:

*           Inwoner van Lisse zijn

*           Men heeft weinig of geen vermogen. Daarbij telt mee: spaargeld, eigen huis, eigen auto

*           Gezinsomstandigheden/samenleefomstandigheden tellen mee.

*           Aanvraagformulier invullen en binnen 6 weken na dagtekening van de belastingaanslag             inleveren bij de             gemeentewinkel.

*           Het totale pakket van alle inkomsten en uitgaven telt mee.

 

WELKE SCHULDEN STAAN WEL OF NIET GEREGISTREERD BIJ HET BUREAU KREDIET

 

 REGISTRATIE (BKR):

 

 

Daar staat wel geregistreerd:

*           Persoonlijke leningen en doorlopende kredieten

*           Creditcardlimieten en klantenpaslimieten

*           Roodstandlimieten

*           GSM-abonnementen

*           Betalingsachterstand van de hypotheek van meer dan 120 dagen

*           Vanaf december 2017 worden kredieten vanaf € 250 met een looptijd vanaf een maand             geregistreerd.

 

Daar staat niet geregistreerd:

*           Studieschuld

*           Huurachterstand

*           Betalingsachterstand bij zorgverzekeraar, telefoon- en energieleverancier,

*           Hypotheek

*           Leningen bij familie

*           Schulden bij de Belastingdienst

Op verzoek van de banken en sociale diensten, werkt de BKR er aan, om ook meer van deze achterstanden zichtbaar te maken. www.bkr.nl

 

 

 

UITKERINGEN VOOR OUDERE WERKLOZEN: IOAW- en IOW-REGELING:

 

IOW:

De IOW-regeling voor langdurig, oudere werkloze 50-plussers blijft bestaan tot 2010, en deze regeling wordt vanaf 2015 geleidelijk afgebouwd. De overheid denkt erover deze regeling langer in stand te houden.

 

IOAW:

De IOAW-regeling voor 60-plussers en (gedeeltelijk) arbeidsongeschikte werklozen houdt op te bestaan in 2020. Beide uitkeringen vullen het inkomen aan tot bijstandsniveau tot aan de AOW-leeftijd. Het vermogen telt niet mee. De uitkering blijft wel bestaan voor werknemers, die geboren zijn vóór 1965. De overheid wil de IOAW toegankelijk maken voor een kleinere groep werknemers. Meer informatie op:

www.rijksoverheid.nl,(zoekterm:IOAW)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVOERING NIEUWE WET LANGDURIGE ZORG (WLZ) VANAF 2015,

 

DE AWBZ IS VERVALLEN::

 

 

WAT IS SINDS 2015 ONDERGEBRACHT BIJ DE ZORGVERZEKERINGEN, WMO EN WLZ?

 

Aanvankelijk was het de bedoeling, dat de gehele verzorging zou worden overgeheveld naar de gemeentes. Daar is het kabinet van terug gekomen. Wijkverpleegkundigen zijn wel blij, dat de verzorging en verpleging bij de zorgverzekering kwam, omdat verzorging en verpleging vaak samen gaan en dan beter te combineren zijn. Voor de AWBZ is een nieuwe wet in de plaats gekomen: “Wet Langdurige Zorg (WLZ)”.Alleen de zwaarste, langdurige zorg blijft nog binnen de WLZ. De taken uit de vroegere AWBZ worden als volgt verdeeld:

 

Bij de gemeente werd ondergebracht (WMO):

*           De ondersteunende begeleiding.

*           De extramurale begeleiding voor beschermd wonen.

*           De extramurale verzorging voor mensen met een verstandelijke of zintuiglijke beperking,           of met psychiatrische problematiek. Dit valt onder de gemeente, omdat het nauw       verbonden is met de begeleiding.

 

Bij de zorgverzekering werd ondergebracht (Zvw):

*           Lijfsgebonden zorg gericht op genezing, behandeling en verpleging: o.a. wijkverpleging,          en extramurale verzorging van mensen met lichamelijke klachten, ouderen en chronisch            zieken. Deze zorg wordt niet in mindering gebracht op het eigen risico.

*           Intramurale GGZ-zorg vanaf 18 jaar.

*           Ambulante GGZ-behandeling.

 

Bij de nieuwe Wet Langdurige Zorg (WLZ) werd ondergebracht:

*           Afspraken voor langdurige zorg of langdurige (intramurale) zorg. Dit betreft zorg           waartegen men zich niet kan verzekeren. Deze cliënten gaan wel een hogere eigen    bijdrage betalen.

*           In de Wet Langdurige Zorg wordt wonen en zorg nu wel in aparte geldstromen   gescheiden.

 

 

 

TOEZEGGING VAN DE STAATSSECRETARIS VAN EXTRA GELD VOOR DE

 

ZORGINSTELLDINGEN:

 

*           100 miljoen voor verbetering van de zorg in verpleeghuizen.

*           100 miljoen voor extra scholing en opleiding voor bestaande en nieuwe werknemers in de zorg.

*           80 miljoen voor dagactiviteiten van ouderen in verpleeghuizen. Dat is € 1000 per oudere            per jaar.

*           20 miljoen voor de gedupeerde mensen met een PGB.

 

 

TOEZEGGING VAN EXTRA € 180 MILJOEN VOOR DE WIJKVERPLEGING:

 

Dit is om te voorkomen dat zorgorganisaties te snel door hun budget heen raken.

 

 

 

 

SOCIALE VERZEKERINGEN:

 

 

Zorgverzekering:

 

Wat komt er in 2017 bij in de basisverzekering:

 

*           Het verplichte eigen risico blijft € 385. Het geldt niet voor:

            *           Huisarts

*           Verloskundige hulp

*           Kraamzorg

 

*           Naast de premie voor de ziektekostenverzekering betaalt iedereen ook een       inkomensafhankelijke premie.

De inkomensafhankelijke premie voor werkgevers wordt: 6,65 %

De inkomensafhankelijke premie voor gepensioneerden, zelfstandigen en werknemers wordt  5,4 %

 

*           De tegemoetkoming voorziektekosten wordt voor de laagste inkomens met € 2 verhoogd.

 

*           Het basispakket blijft hetzelfde, er wordt niets uit verwijderd.

 

*           Vergoeding voor kortdurend verblijf in een zorginstelling: bijvoorbeeld als men uit het   ziekenhuis ontslagen wordt en nog extra zorg nodig heeft.

 

*           Vergoeding voor bepaalde vormen van plastische chirurgie, zoals een borstprothese, ook        bij man-vrouw-transgenders.

Bovenooglidcorrectie bij een slap of verlamd ooglid. En voor een medische besnijdenis.

 

*           Vergoeding voor 37 keer fysiotherapie voor etalagebenen (pijn door vernauwde            bloedvaten in de benen).

 

*           De berekening van de eigen bijdrage voor implantaat-gedragen kunstgebit verandert.    Hierdoor zijn de eigen bijdragen voor deze duurdere en “gewone” kunstgebitten beter op         elkaar afgestemd.

 

*           Verzekerden jonger dan 18 jaar die een fronttandvervanging nodig hebben, bijvoorbeeld           omdat onder de melktanden de blijvende tanden ontbreken of door een ongeluk, kunnen           deze tot 23 jaar laten vervangen.

 

*           Per 1 april 2017 wordt de Nipttest ingevoerd voor het testen van de aangeboren           afwijkingen: Down, Edwards en Patau. Men betaalt zelf een bijdrage van € 175.

 

*           Vergoedingen zonder eigen risico wordt uitgebreid. Dieetadvies wordt gratis en ook     sommige zorgprogramma’s.

 

*           Behandeling van chronische darmverstopping.

 

*           Men moet minstens 1 jaar een verzekering hebben voor men in aanmerking komt voor   orthodontie.

 

*           Zorgtoeslag stijgt € 2 per persoon per maand.

 

 

 

 

SOCIALE VERZEKERINGEN:

 

 

Zorgverzekering:

 

Beoordelen van een heldere zorgnota:

Deze informatie staat op een betrouwbare website met duidelijke, heldere informatie over het betalen van ziekenhuiszorg. Hierop vindt men antwoorden op vragen over bijvoorbeeld:

*           Het kiezen van een ziekenhuis

*           De vergoeding van zorg

*           Hoe men zelf de zorgnota kan controleren

*           Hoe het zit met het eigen risico

Zorgverzekeraars Nederland en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen hebben de antwoorden op veel gestelde vragen onder elkaar gezet. Zonder opsmuk, kort, bondig en overzichtelijk.

www.dezorgnota.nl

 

Informatie over vergoeding van medicijnen door de zorgverzekeraars:

www.medicijnkosten.nl.

 

Compensatie voor zorgverzekeraars voor chronisch zieken:

Het risicovereveningsmodel in de zorgverzekering is dit jaar zo aangepast, dat het aantrekkelijk wordt voor zorgverzekeraars om zich juist te richten op mensen met een chronische ziekte en voor hen de beste zorg in te kopen. Vaak zijn het patiëntenverenigingen die deze speciale verzekeringen aanbieden.

De verbeteringen in 2016:

*           Bijna 350.000 extra chronische zieken worden geïdentificeerd, waarvoor verzekeraars    een fors hogere compensatie krijgen, waardoor het totaal stijgt naar 4 miljoen            verzekerden.

*           De gebruikers van wijkverpleging, geriatrische revalidatiezorg en fysiotherapie zijn niet meer voorspelbaar verliesgevend.

*           De herverdeling bij verzekeraars van gezond en ongezond neemt toe van 5,2 miljard in 2006 naar 13,8 miljard in 2016, oftewel van 26 % naar 36 % van het totaal aan verzekeringsgeld.

 

Wanbetalers bij de zorgverzekering:

Men is verplicht verzekerd bij een zorgverzekering. Het aantal wanbetalers wat meer dan een half jaar achter loopt met het betalen van de zorgpremie is tussen 2010 en 2014 met 22% toegenomen. Na 2 maanden niet betalen krijgt men een brief van de zorgverzekeraar met een aanbod voor een betalingsregeling. Wanneer men niet reageert volgt na 4 maanden nog een brief. Wanneer men na 6 maanden nog niet betaald heeft, wordt men aangemeld bij het Zorginstituut Nederland. Die houdt maandelijks een bedrag van € 128 in op salaris of uitkering en men krijgt ook geen zorgtoeslag meer. Pas als de achterstand is ingelopen vervalt deze regeling en betaalt men weer de gewone premie aan de zorgverzekering.

 

Inkomensafhankelijke premie ziektekostenverzekering:

*           Gepensioneerden 5,4 %

*           Voor werkenden nemen de werkgevers deze bijdrage voor hun rekening

*           De premie voor de zorgverzekering gaat gemiddeld € 10 per maand omhoog

 

Enkele cijfers over de zorgverzekering:

*           Bij de laagste inkomens hebben 25% van de huishoudens geen aanvullende     zorgverzekering.

*           Veel huishoudens met de laagste inkomens schrappen de aanvullende verzekering

*           De uitgaven voor de zorg zijn in 2014 1,8% minder gestegen, dan voorgaande jaren      Vooral de kosten van huisartsen en geneesmiddelen zijn vrijwel gelijk gebleven.

*           20% van de zorggebruikers zorgt voor 80% van de kosten.

SOCIALE VERZEKERINGEN:

 

 

Wijkverpleging:

 

1e Lijns-zorg van de huisarts en wijkverpleegkundige is veranderd:

Hiervoor is geen eigen bijdrage verschuldigd. Er wordt een vast bedrag door de zorgverzekeraar betaald, afhankelijk van het aantal inwoners in de betreffende wijk. De wijkverpleegkundige heeft de vrijheid om de zorg zelf in te richten. Zij mag zelf bepalen per patiënt welke zorg geleverd moet worden. Ook de huisarts krijgt een andere betaling en heeft daardoor de mogelijkheid samen te werken met andere zorgverleners zoals: wijkverpleegkundige, apothekers en paramedici. Met ingang van 2017 wordt de wijkverpleging geheel bekostigd door de zorgverzekering.

 

Wijziging in de indicatie voor verzorging en verpleging:

De wijkverpleegkundige krijgt een cruciale rol om het sociale domein (cliënt en familie) te verbinden met het medisch domein (huisarts). De wijkverpleegkundige gaat indiceren voor de nieuwe aanspraken op verpleging en verzorging (wat voorheen het CIZ deed). Dat gaat dan gelden voor zowel de verpleegkundige, als ook eenvoudige verzorgingstaken, zoals wassen en aankleden.

 

In 2015 werd er 15 % gekort op het budget voor persoonlijke verzorging.

 

Overgangsrecht:

Voor mensen met indicatie beschermd wonen (ZZP-ggz-C) betekent het overgangsrecht, dat indicaties voor beschermd wonen 5 jaar geldig blijven tot 31 december 2019. Alleen als de indicatie eerder afloopt geldt de overgangsregeling tot de einddatum indicatie.

 

Verruiming CIZ-indicatie voor stabiele zorgvragen:

Voor stabiele zorgvragen kon het CIZ tot op heden een maximale indicatie van 5 jaar afgeven. Dat is verlengd tot 15 jaar. Wanneer binnen die termijn de zorgvraag toeneemt, kan de cliënt zelf een herindicatie aanvragen.

 

Zorgindicatiebesluit is veranderd voor 2 groepen cliënten:

Zintuiglijk gehandicapten en mensen die boven de 80 jaar zijn, hoeven niet meer naar het CIZ voor een indicatie voor zorg. Het CIZ doet nu de indicaties voor opname in een zorginstelling. Voor de extramurale zorg gaat dat veranderen.

 

ZZP-ers in de zorg:

ZZP-ers mogen bij cliënten thuis werken voor persoonlijke verzorging, verpleging en begeleiding .

 

Nederland had in 2013 het beste zorgsysteem van Europa:

            Dat blijkt uit het in november gepresenteerde “European Healthcare Index 2013” in Brussel. Onderzoekers beoordeelden het zorgsysteem in 35 landen en gaven punten. Van de maximaal te scoren 1000 punten kreeg Nederland er 870. Daarmee liet het Zwitserland (851), IJsland (818), Denemarken (815) en Noorwegen (814) achter zich. De Oostbloklanden kregen de laagste score.

Helaas denken mensen die zorg nodig hebben daar anders over. Uit een onderzoek onder zorggebruikers in juni 2015 gaven ze de zorg een 5,2!!

 

 

Manifest over verpleeghuiszorg:

In het nieuwe jaar wordt het manifest voor betere kwalitatieve  zorg in verpleeghuizen van Hugo Borst en Carine Gaemers aangenomen in de 2² kamer. Dit is een antwoord op het “Manifest scherp op ouderenzorg”. Zij doen daarin een aantal voorstellen voor betere verpleeghuiszorg inclusief een norm voor voldoende deskundig personeel. Het zorginstituut stelt het kwaliteitskader vast. Hugo Borst had de verzorging in het verpleeghuis van zijn moeder sterk achteruit zien gaan.

SOCIALE VERZEKERINGEN:

 

 

Buurtzorg in Lisse:

Enige jaren geleden is in het oosten van het land het initiatief genomen tot Buurtzorg. In de ons omringende plaatsen zoals de Haarlemmermeer, Sassenheim en Hillegom was ook al sprake van buurtzorg. Nu is er ook in Lisse een groep opgestart. Het voordeel daarvan is. dat ze per groep met een beperkt aantal verzorgenden en een beperkt aantal cliënten werken. Er is meer persoonlijke aandacht doordat er minder administratieve rompslomp is, en de overheadkosten daardoor lager zijn. Daarmee heeft tot beider tevredenheid, de verzorgende meer tijd voor persoonlijke aandacht voor de cliënt. De lijnen zijn korter en men ziet vaker dezelfde gezichten bij de verzorging en verpleging, dan in de gewone thuiszorg.

Kiezen voor buurtzorg betekent:

*           Een persoonlijke begeleider en zorg door hoogopgeleide medewerkers

*           Betere zorg tegen lagere kosten en zorg toegespitst op de situatie van de cliënt

Men heeft hiervoor een indicatie nodig, die men zelf kan aanvragen via het Lokaal Loket, bij het CIZ of samen met de wijkverpleegkundige. Voor buurtzorg is men een eigen bijdrage verschuldigd, die evenals bij andere zorg geïnd wordt via het CAK.

Buurtzorg Lisse, Heerweg 348, 2161 CC, telefoonnummer: 06-126.403.43 (24 uur bereikbaar)

Mailadres Buurtzorg: lisse@buurtzorgnederland.com

Website Buurtzorg Lisse: www.lisse.buurtzorg.net.

Website landelijke organisatie:www.lisse@buurtzorgnederland.com.

 

Buurtzorg Nederland uitgeroepen tot beste werkgever met meer dan 100 werknemers

 

 

WLZ: Eigen bijdrage te betalen aan het CAK voor intramurale zorg in een zorginstelling:

 

Eigen bijdrage te betalen in een WLZ instelling:

De eerste 6 maanden betaalt men meestal de lage eigen bijdrage. Daarna hangt het af van de persoonlijke omstandigheden of men de hoge of lage eigen bijdrage betaalt. Dit is afhankelijk van het inkomen, vermogen, leeftijd en gezinssamenstelling. Het maakt ook uit of er nog een partner thuis is of als er nog levensonderhoud voor een kind betaald moet worden.

 

Lage en hoge eigen bijdrage in een WLZ-instelling per maand:

De eigen bijdrage wordt vastgesteld op basis van het inkomen en vermogen van 2 jaar geleden, dus voor 2017 van 2015. In 2017 is de lage eigen bijdrage minimaal € 160,60 per persoon bij zorg met verblijf tot maximaal € 842.80.  In 2017 is de hoge eigen bijdrage maximaal € 2312.60 per maand.

 

Berekening van de lage eigen bijdrage voor 2017 in een WLZ-instelling:

Daarbij telt mee:

*           Het verzamelinkomen of belastbaar loon van 2015

*           8 % van de grondslag sparen en beleggen (vermogen) ( minus eventuele korting           vanwege niet pensioengerechtigde leeftijd)

*           Dit is tezamen het bijdrage-plichtig inkomen.

*           Daarover wordt 12,5 % bijdrage-plichtig eigen bijdrage berekend.

*           Gedeeld door 12 is dat de maandelijkse eigen bijdrage.

 

Scheiding van de kosten van wonen en zorg:

Deze scheiding van kosten wil men gefaseerd invoeren.

 

Hoogte van de eigen bijdrage wanneer beide partners zijn opgenomen in een zorginstelling:

Wanneer beiden naar een zorginstelling gaan, en alleen AOW hebben, wordt die bijdrage € 573 per persoon per maand. Bij hogere inkomens geldt een hogere eigen bijdrage.

Men blijft altijd recht houden op de vastgestelde vrijstelling voor zak- en kleedgeld.

SOCIALE VERZEKERINGEN:

 

 

WLZ: Eigen bijdrage:

 

Hoogte van de eigen bijdrage wanneer 1 partner is opgenomen in een zorginstelling:

Wanneer één van beide partners opgenomen wordt in een zorginstelling, en de ander blijft thuis wonen, geldt altijd de zogeheten lage eigen bijdrage.

 

Korting op de eigen bijdrage op vermogen in een WLZ-instelling:

Voor de volgende situaties  in een WLZ-instelling wordt een extra korting automatisch afgetrokken van de grondslag sparen en beleggen (vermogen). Dat betekent daardoor ook dat minder vermogen meetelt voor berekening van de eigen bijdrage, waardoor deze omlaag gaat.

 

 1. Korting op de eigen bijdrage op vermogen in een WLZ-instelling, beneden de pensioenleeftijd:

*           Men is niet pensioengerechtigd en ongehuwd, dan is de vrijstelling € 10.000.

*           Men is niet pensioengerechtigd en gehuwd, dan is de vrijstelling € 20.000

 

 1. Korting op de eigen bijdrage op vermogen in een WLZ-instelling voor pensioengerechtigden

 waarvan de partner niet pensioengerechtigd is:

*           Men is zelf pensioengerechtigd, maar dit geldt alleen als de partner niet            pensioengerechtigd is en ook een eigen bijdrage betaalt voor zorg met verblijf: extra        vrijstelling: € 20.000 op de eigen bijdrage over vermogen.

 

 

WLZ EN PGB:

 

Veranderingen in de zorg in natura en PGB:

Het recht op ondersteuning in de zorg vervalt, waarvoor de compensatieregeling in de plaats komt. Ook bij het PGB, waarmee mensen zelf hun zorg inkopen, verschuift de bewijslast naar de cliënt, die moet aantonen, dat hij met een PGB goedkoper uit is dan met zorg in natura.

 

Strengere regels voor toekenning van een PGB bij WLF:

*           Een deel van de mensen die thuis of in een kleinschalige woongemeenschap wonen, ontvangen nu minder PGB.

*           Mensen met schulden kunnen  geen PGB meer krijgen.

*           Licht verstandelijk gehandicapten met gedragsproblemen krijgen alleen zorg in natura.

*           Meer verantwoording afleggen en strengere controle. op misbruik.

 

Korting op het budget voor het PGB-tarief voor persoonlijke verzorging:

In 2015 werd er 5 % gekort op het budget van het PGB-tarief voor persoonlijke verzorging.

 

Veranderingen in het overmaken en declareren van de PGB sinds 2015:

Vanaf 2015 krijgt men het PGB niet meer op de eigen rekening gestort, maar wordt het overgemaakt naar de SVB.  De SVB betaalt de zorgverleners uit, nadat de cliënt opdracht heeft gegeven. De opdracht om de betaling te doen aan de zorgverleners, gebeurt vanuit een soort omgeving, die lijkt op internetbankieren. Dit heet “trekkingsrecht”. Op deze manier hoopt men fraude en oneigenlijk gebruik tegen te gaan.

 

Uitzondering bij PGB voor mensen met een complexe zorgvraag:

Intussen is duidelijk, dat er naar andere oplossingen gezocht wordt, wanneer de zorg niet in natura geleverd kan worden, bijvoorbeeld omdat er dag en nacht iemand stand-by moet zijn. Met een goed onderbouwd zorgplan wordt er dan nog in zeer speciale gevallen een uitzondering gemaakt. Dat geldt bij mensen die deze complexe zorg nodig hebben. Voor deze mensen die nu recht hebben op persoonlijke verzorging en verpleging van meer dan 10 uur per week, komt er nu

de mogelijkheid om in aanmerking te komen voor de “vergoedingsregeling”.

SOCIALE VERZEKERINGEN:

 

 

WLZ: Informatie over zorginstellingen:

 

De beginselenwet Zorginstellingen:

De minister was van mening dat de rechten van cliënten in zorginstellingen beter gewaarborgd moest worden. Daarvoor is deze wet in het leven geroepen, waarin ook de klachtenregeling beter is opgenomen.

www.invoorzorg.nl

 

Zorginstelling moet zorgen voor stoffering van de kamer of het appartement:

Dat betekent dat er vloerbedekking moet liggen en gordijnen moeten hangen. Soms wordt dat ten onrechte in rekening gebracht bij cliënten. Wanneer men daarover klachten heeft kan men zich wenden tot  de Geschillencommissie Verpleging, Verzorging en Thuiszorg.

www.degeschillencommissie.nl zoekterm: “verpleging, verzorging, thuiszorg”.

 

Ten onrechte betalen voor diensten in een verzorgingshuis:

Nog regelmatig moeten cliënten in verzorgingshuizen betalen voor diensten, die de instelling zelf zou moeten verstrekken.

De volgende zaken mogen ze niet in rekening brengen:

*           Fruit

*           Een verhuizing binnen de instelling

*           Hulpmiddelen (zoals een alarminstallatie)

*           Noodzakelijke voetverzorging (pedicure)

*           Verzorgingsproducten die met zorg te maken hebben (latex handschoenen, toiletpapier)

*           Incontinentiematerialen (luiers, matrasbescherming)

*           Doorbelasten van gemeentelijke heffingen

*           Verplicht laten betalen voor radio- en TV-aansluiting

*           Verplicht betalen voor WA- en inboedelverzekering

De kosten van het wassen van kleding mogen wel in rekening worden gebracht. Zorginstellingen mogen daarnaast wel kosten in rekening brengen aan bewoners voor diensten, die niet in het verzekerde pakket zitten.

 

Melden van ten onrechte betaalde verstrekkingen:

Wanneer men toch ten onrechte moet betalen voor verstrekkingen, die in het verzekerde pakket zitten, kan men dit melden bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Telefoon: 0900-770.70.70 tussen 9 en 14 uur.

Of mailen naar: informatielijn@nza.nl.

 

Wettelijke termijn voor het leegruimen van een kamer in een verpleeghuis na overlijden:

Het verpleeghuis krijgt wettelijk nog 7 dagen doorbetaald na overlijden van een bewoner. Die tijd is bedoeld om de kamer leeg te ruimen en opnieuw in te richten voor de volgende bewoner. Daarna heeft de zorginstellingen nog 7 dagen om de kamer gereed te maken voor de volgende bewoner(ster).

 

Recht op intramurale zorg na terugkomst uit het buitenland:

Wanneer men in het buitenland gaat wonen, kan men vrijwillig de AWBZ-premie blijven doorbetalen. Men houdt dan recht op intramurale zorg via de AWBZ bij terugkomst. Wanneer men deze premie niet doorbetaald heeft, moet men bij terugkomst voor elk jaar dat men in het buitenland verbleef, 1 maand zelf betalen voor de AWBZ-intramurale zorg tot max. 1 jaar.

 

Melden van verbeterideeën in de zorg:

www.hetbestezorgidee.nl

 

 

SOCIALE VERZEKERINGEN:

 

 

WLZ: Informatie over zorginstellingen:

 

Experiment om regels te vereenvoudigen in ouderen- en gehandicaptenzorg:

Zoals beloofd in het regeringsakkoord is men nu aan het uitproberen of men met minder regels toe kan. Twee instellingen “Opella” en “De Hoven” werkten zelfs volledig regelvrij. Het idee was dat door minder papierwerk meer tijd aan de zorg kan worden besteed en het mogelijk wordt om beter te luisteren naar de wensen van de ouderen en gehandicapten zelf. Staatssecretaris Veldhuijzen- van Zanten maakte in december 2011 bekend, dat 28 zorgaanbieders in 2012 met experimenten gaan uitzoeken welke regels echt nodig zijn.

Uit de eerste resultaten blijkt, dat de bewoners duidelijk meer tevreden zijn over de verzorging en het personeel heeft  meer werkplezier. Er zijn echter wel meer fouten bij de medicijnverstrekking. Daarnaast wordt er nu meer gemopperd over het eten (uit verveling mopperen misschien?).

 

Doorplaatsen oudere zieken uit het ziekenhuis moeilijker:

Door de wachtlijsten wordt het steeds moeilijker ouderen uit het ziekenhuis over te plaatsen naar een verpleeghuis of zorginstelling.

 

Extra geld voor verpleeghuiszorg in 2016:

*           280 miljoen voor opleiding en bijscholing van het verplegend personeel.

*           Patiënten die in een verpleeghuis zitten, krijgen per jaar € 1000 voor dagbesteding. Dit moet er toe leiden dat bewoners per 5 dagen een uur aandacht krijgen van een            begeleider.

*           Voor mensen die afgelopen jaar problemen hadden met het PGB, wordt 20 miljoen       vrijgemaakt.

 

Afhandeling van klachten over de WLZ en overige zorgverleners:

 

Verplichte klachtenregeling en aansluiting bij geschillencommissie voor zorgverleners:

Iedere zorgverlener is verplicht een interne klachtenregeling te hebben. Ook aansluiting bij een onafhankelijke geschillencommissie is nu verplicht. Dat betreft de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Als het patiëntendossier niet op orde is, moeten niet de patiënten bewijzen dat er iets fout gegaan is, maar de zorgverlener dat het wel goed gegaan is.

www.wkkgz.nl.

 

Klachtencommissie WKCZ (klachtrecht Cliënten Zorgsector):

De huisarts is verplicht aangesloten bij een klachtencommissie op grond van de Wet Cliënten Zorgsector. Aan de klachtenafhandeling zijn geen kosten verbonden. Men kan als patiënt een klacht indienen, maar ook een gemachtigde afvaardigen. Eventueel wordt bemiddeling aangeboden. Na onderzoek volgt een uitspraak over de klacht, waarbij aangegeven wordt of het gegrond is of ongegrond, en waarom men dat vindt. De klachtencommissie kan geen maatregelen nemen, maar wel aanbevelingen geven. www.zorgklacht.nl/klacht-huisarts.

 

Het regionaal tuchtcollege:

De procedure bij het Regionaal Tuchtcollege is vastgelegd in de “Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG)”. Doel van het tuchtrecht is de kwaliteit van de beroepsuitoefening in de gezondheidszorg te toetsen. Na een onderzoek volgt een hoorzitting. Als de klacht gegrond wordt verklaard, kan het Tuchtcollege wel een maatregel opleggen:

*           Een waarschuwing

*           Een berisping

*           Een geldboete

*           Schorsing

*           Gedeeltelijke ontzegging om het beroep uit te oefenen

*           Schorsing uit het BIG-register: www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl

SOCIALE VERZEKERINGEN:

 

 

AOW:

 

Ingangsdatum van de AOW is veranderd;

In plaats van de eerste dag van de maand waarin iemand 65 jaar wordt, krijgt men pas AOW vanaf de dag van de 65e verjaardag. Het is mogelijk bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB) een renteloos voorschot aan te vragen voor de periode na 65 jaar waarin geen AOW uitgekeerd wordt. Het bedrag wordt later weer verrekend met de AOW-uitkering.

 

Datum AOW-leeftijd gaat omhoog:

De 1e Kamer heeft ingestemd met een versnelde verhoging van de AOW-leeftijd. op 1 januari 2016 wordt dat de AOW-leeftijd + 3 maanden. Dit wordt nu verhoogd naar 65 jaar en 9 maanden 2018 is dat 66 jaar en in 2021 67 jaar. Vanaf 2022 stijgt de AOW-leeftijd mee met de verbeterde levensverwachting. Men verwacht dat de AOW-leeftijd in 2045 op 70 jaar ligt. In 2016 krijgt men AOW bij de leeftijd van 65 jaar en 6 maanden.

 

Houdbaarheidsbijdrage:

Mensen die op en na 1 januari 2011 op hun 65e met pensioen gaan, betalen die bijdrage om de steeds duurder wordende AOW in stand te houden. Over een steeds groter deel van hun inkomen betalen zij niet het verlaagde belastingtarief voor 65-plussers (22,50%), maar het normale tarief van 40,40%. De inkomensgrens van het lagere tarief stijgt voor oudere gepensioneerden (van vóór 1946) ieder jaar mee met de inflatie. Voor de jongere groep na 1945 geldt een inflatiecompensatie van “slechts 75%”. In 2016 ligt de grens tussen de 2e en 3e belastingschijf voor de oudere 65-plussers op € 34.027 en voor de “jongere 65-plussers na 1 januari 1946” op € 33.715. “Nieuwe” 65-plussers betalen over dit verschil dus geen 22,50%, maar 40,40% belasting.

 

Wanneer woont men voor de AOW samen:

Men woont met een andere persoon samen, wanneer er sprake is van een “gezamenlijke huishouding”, dus als men:

*           Met een ander persoon zijn hoofdverblijf heeft in één woning.

*           De kosten van het huishouden deelt en voor elkaar zorgt.

Men moet hiermee rekening houden, wanneer bijvoorbeeld een kleinkind bij oma op kamers gaat wonen voor haar studie. Men moet de kamer dan verhuren op commerciële basis, want dan heeft het geen gevolgen voor de AOW. Men moet dan wel een schriftelijk huurcontract hebben en een reële prijs berekenen. Informatie: telefoon: 020-656.56.56.

Informatie op de site van de overheid en de SVB:

www.svb.nl  en www.weethoehetzit.nl

 

 

Ouderentoeslag vervalt in 2016:

AOW’ers met weinig ander inkomen, maar met een goedgevulde spaarrekening, krijgen met ingang van 2016 geen ouderentoeslag meer. Hierdoor gaan ze meer belasting betalen en kunnen er gevolgen zijn voor andere toeslagen, zoals huur- en zorgtoeslag. Wat die gevolgen zijn, kan men met een rekentool checken op www.wijzeringeldzaken.nl.

De ouderentoeslag is een extra vrijstelling voor spaargeld van AOW’ers met een laag inkomen, Iedere belastingbetaler heeft een vrijstelling van € 24.437 (2016) aan vermogen in box 3. Over deze vrijstelling is geen 1,2 % vermogensrendementsheffing verschuldigd. AOW’ers met een inkomen tot € 14.432 hadden in 2015 nog een extra vrijstelling van € 28.236. Bij een inkomen tussen € 14.431 en € 20.075 was de vrijstelling de helft. Vanaf 2016 betalen alle AOW’ers dus ook 1,2% belasting over het vermogen boven € 24.437 en voor fiscale partners € 48.874 (2016).

 

 

 

SOCIALE VERZEKERINGEN:

 

 

AOW:

 

Nieuwe regels vanaf 2015 bij partners met AOW, die beiden in een eigen huis blijven wonen.:

AOW-ers met ieder een eigen huis zullen vanaf 2015 per definitief als niet-samenwonend worden beschouwd. Ze ontvangen daardoor altijd de (hogere) AOW-uitkering voor alleenstaanden en worden niet meer lastig gevallen met controles.

 

Partnertoeslag is vanaf 2015 verdwenen:

De AOW-partnertoeslag is een toeslag voor AOW’ers met een jongere partner die nog geen AOW heeft. Vanaf 1 april 2015 is deze AOW-partnertoeslag vervallen. Men kan alleen nog partnertoeslag krijgen als men:

 1. Voor 1 januari 2015 gehuwd of samenwonend was, en
 2. Voor 1 januari 2015 een gedeeltelijke of hele toeslag ontving, en
 3. Geboren was vóór 1 november 1949, of
 4. Geboren bent in november 1949 en voor 1 maart 2015 een gedeeltelijke of hele toeslag

ontving, of

 1. Geboren bent in december 1949 en voor 1 april 2015 een gedeeltelijke of hele toeslag

ontving.

 

Nieuwe regeling voor mensen met een onvolledig pensioen:

Vanaf 1 januari 2011 heeft de SVB de uitvoering van de aanvullende bijstand voor 65-plussers overgenomen van de gemeenten. Het heet voortaan: “aanvullende inkomensvoorziening

ouderen” (AIO). De aanvulling is bedoeld voor mensen met een onvolledig AOW-pensioen, die verder geen of heel weinig andere inkomsten hebben.

www.svb.nl

 

Slotuitkering bij AOW:

Soms geldt bij overlijden een slotuitkering van de SVB, die gelijk is aan een éénmalige uitkering van één maand bruto AOW. Dat geld is bestemd voor de overblijvende partner. Wanneer er geen partner is, geldt het voor kinderen jonger dan 18 jaar. En anders alleen voor de persoon die met de overledene in één huis woonde bij overlijden

 

 

Hogere Ouderenkorting in 2017:

Ouderen met een verzamelinkomen tot € 36.057 krijgen in 2017 een hogere ouderenkorting. Deze gaat met € 101 omhoog naar € 1292.  Dit bedrag vermindert de te betalen inkomstenbelasting. Is het verzamelinkomen maar één euro hoger, dan vervalt de ouderenkorting in één klap terug naar € 71. AOW-ontvangers die in 2016 nog net onder deze grens bleven, kunnen alleen al door de verhoging van de AOW boven die grens uitkomen en dus achteruitgaan in inkomen. Iedereen krijgt recht op € 12 hogere algemene heffingskorting in 2017 wordt die € 2254.

 

Meer geld voor kinderopvang in 2017:

Er komt jaarlijks 200 miljoen euro extra voor de kinderopvang. De kinderopvangtoeslag voor ouders wordt in 2017 met 136 miljoen euro verhoogd. Zo krijgen alle ouders minimaal een derde van de kosten van kinderopvang vergoed. Daarnaast gaat de maximum uur-prijs voor de kinderopvang omhoog.

 

 

Verhoging wettelijk minimumloon in 2017:

Het wettelijke minimumloon wordt in 2017 verhoogd tot €1.555.60 euro bruto per maand. Hierdoor worden per 1 januari ook de bedragen van de Participatiewet, IOAW en IOAZ. AOW, Anw., Wajong, WW. WIA. WAO, ZW en TW aangepast. zij zijn hieraan gekoppeld.

ZORGTOESLAG IN 2017:

 

Wanneer komt men in aanmerking voor zorgtoeslag:

*           Wanneer men 18 jaar of ouder is

*           Men heeft een Nederlandse zorgverzekering

*           Het gezamenlijke inkomen is niet te hoog

*           Men heeft de Nederlandse Nationaliteit of een verblijfsvergunning

*           Het gezamenlijk vermogen is niet te hoog

 

Zelf een proefberekening maken van de zorgtoeslag:

Men kan zelf een proefberekening maken op www.mijntoeslagen.nl.

 

In de beginperiode van de zorgtoeslag verhoogde de overheid de inkomensgrens ieder jaar.

Die royale tijden zijn voorbij. Kwam een alleenstaande in 2011 met een belastbaar inkomen tot ruim € 36.000 nog in aanmerking voor de toeslag, nu is het maximum € 27.012. Dit betekent dat het inkomen 25 % minder hoog mag zijn, dan 5 jaar geleden om de zorgtoeslag te krijgen. Voor partners is de daling nog sterker van € 54.264 naar € 33.764, dus 38 % lager.

 

Hoogte van de zorgtoeslag in 2017:

Zorgtoeslag is een compensatie voor de betaalde zorgpremie. Lagere inkomens worden afhankelijk van hun inkomen, via de zorgtoeslag gecompenseerd. Voor 2017 is de zorgtoeslag voor lagere inkomens verhoogd, met een inkomen van  € 21.000 krijgt een alleenstaande een iets hogere zorgtoeslag (€ 827). Tegelijkertijd moet er veel meer uit eigen zak betaald worden dan 5 jaar geleden.

Hoeveel is een alleenstaande kwijt als hij het eigen risico ( € 385) noodgedwongen opsoupeert? Hij betaalt nu € 879 uit eigen zak, tegen € 603 5 jaar geleden. De stijging van 45 % komt vooral

door de verhoging van het eigen risico. Voor een stel met € 32.000 aan inkomen is de stijging veel groter, omdat zij nog maar weinig toeslag ontvangen.

Hoe lager het inkomen, hoe hoger de zorgtoeslag. Hoe hoger het inkomen hoe lager de zorgtoeslag. de maximale zorgtoeslag steeg in van € 403 in 2006, naar € 998 in 2016 gegaan.

De jaarpremie voor de basispolis plus het gemiddelde eigen risico stegen minder hard, van

€ 1015 naar € 1468. De stijging van de toeslag lijkt dus gunstig, al blijft de compensatie onvolledig.

 

Waarvoor wordt men gecompenseerd:

Men wordt jaarlijks gecompenseerd met € 1288 voor de premie en € 180 voor het eigen risico.

 

Hoeveel gaat de zorgtoeslag omhoog:

Voor een 1-persoonshuishouden gaat de zorgtoeslag maximaal met € 20 omhoog.

Voor meerpersoonshuishoudens gaat de zorgtoeslag maximaal met € 42 omhoog.

 

Wanneer krijgt men de maximale zorgtoeslag:

*           Bij een inkomen van € 19.000 krijgt men de maximale zorgtoeslag;

*           Voor een alleenstaande € 83

*           Met een toeslagpartner € 158.

 

Wat is het maximale inkomen, dat men nog zorgtoeslag krijgt in 2017:

*           Voor alleenstaanden: € 27.012

*           Voor meerpersoonshuishoudens: € 33.765

 

Wat is de maximale vrijstelling van vermogen voor de zorgtoeslag in 2017:

*           Voor alleenstaanden € 50.000

*           Met een toeslagpartner € 100.000

De eigen woning telt niet mee als vermogen.www.belastingdienst.nl zoekterm “zorgtoeslag”.

 

Voor terugbetalen van toeslagen is er één betalingsregeling: aflossen in maximaal 24 maanden::

NIEUWS OVER  WONEN VOOR SENIOREN IN LISSE:

 

 

Nieuwbouw zorgcentrum Rustoord zou “Trompenburg” gaan heten:

Intussen is de nieuwbouw van Rustoord in gebruik genomen. Deze bestaat uit 30 verpleegkamers voor dementerenden met een grote huiskamer en keuken. Daarnaast uit 25 zorgappartementen, waar mensen zelfstandig wonen en zorg uit het zorgcentrum krijgen. En tenslotte 23 huurappartementen zonder zorg.

 

 

Service-appartementen Swaenendreef gaan over naar Stek:

De serviceflat Swaenendreef aan de Marconilaan in Lisse, is in 2016 in handen van Woningbouwvereniging Stek gekomen.. Stek voegt hiermee 50 woningen voor 55-plus-doelgroep toe aan haar bezit. Het gaat om 2- en 3-kamerwoningen op een mooie locatie. De huurprijs voor een 2-kamerwining wordt: € 576 en voor een 3-kamerwoning € 710. De servicekosten voor alle appartementen wordt € 112,50. De bestaande dienstverlening zoals tuinonderhoud, ramen zemen, schoonmaak algemene ruimten en onderhoud neemt Stek over.

 

 

Nieuwbouw op het Hobaho-terrein geschikt voor senioren:

Op het oude Hobaho-terrein worden 46 3-kamerwoningen in de sociale sector gebouwd. De huurprijs bedraagt € 675 en de appartementen zijn 80 vierkante meter. Het gebouw gaat

“de Veilingmeester” heten. De appartementen worden passend toegewezen. Dat wil zeggen dat:

*           gegadigden bij een eenpersoonshuishouden minimaal € 22.200 euro bruto per jaar aan inkomen moeten hebben.

*           twee of meerpersoonshuishoudens moeten tenminste € 30.150 per jaar hebben.

Voor alle gegadigden geldt een maximaal inkomen van € 36.165.

De appartementen zijn geschikt voor senioren, omdat het zogenaamde levensloopbestendige woningen zijn.

 

 

“Omahome”, (vrij naar het Australische Granny Home):

Sinds  1 juli 2015 werd het gemakkelijker om grootouders in huis te nemen. De meerderheid van de 2e Kamer ging akkoord met een opmerkelijke verandering in het Besluit Omgevingsrecht: garages, schuurtjes, serres en andere bouwsels, die vergunningsvrij mogen worden neergezet, kunnen straks zonder papieren rompslomp omgebouwd worden tot “omahome”. In deze kleine woningen kunnen dan ouders dan op het “erf” van hun kinderen gaan wonen. Ze behouden dan toch hun zelfstandigheid.

 

 

Woonkeur:

Woonkeur is een kwaliteitscertificaat voor nieuwbouwwoningen, dat aangeeft dat de woning (ook) geschikt is voor ouderen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WONINGBOUWVERENIGING “STEK” en de HUURDERSBELANGENVERENIGING

 

Stek:

Postadres: Postbus 126, 2160 AC Lisse

Bezoekadres: Hobahostraat 90,  ma t/m do van 8-17 uur, vr 8-12 uur.

Telefoon: 430.500

Website: www.stek-wonen.nl.

 

Voorstel voor ruilbeurs van huurwoningen:

Nieuw Lisse, VVD en D66 hebben een halfjaarlijkse ruilbeurs voor huurwoningen voorgesteld. Wanneer ouderen vanuit een eengezinswoning willen verhuizen naar een gelijkvloerse woning, moeten ze vaak voor de helft van hun huidige huuroppervlak gaan wonen, tegen een huurprijs die veel hoger is. Het voorstel is om in overleg met Stek te gaan om te kijken of ze in die situatie hun huidige huurprijzen kunnen behouden. Hierover is nog geen duidelijkheid.

 

Hardheidsclausule voor extra huurverhoging woningen voor chronisch zieken en gehandicapten:

Voor woningen van chronische zieken en gehandicapten heeft Minister Blok een hardheidsclausule toegezegd. Zij kunnen onder bepaalde voorwaarden ontheffing krijgen van de extra huurverhoging.

 

Huurders belangen Vereniging Bollenstreek (HBVB):

Postadres: HBVB, Postbus 48, 2160 AA Lisse

Bezoekadres: Nassaustraat 156, 2161 RX Lisse

Spreekuur en telefonisch bereikbaar onder tel. 428.426, elke dinsdag van 10-12 uur.

Mailadres info@hbv-bollenstreek.nl, via e-mail kan dagelijks contact worden opgenomen.

Website: www.hbv-bollenstreek.nl.

 

 

SOCIALE HUURWONINGEN EN DE HUURVERHOGING IN 2017:

 

De huurprijs wordt met ingang 2016 anders berekend:

In het nieuwe woningwaarderingsstelsel gaat de WOZ-waarde van een woning een grotere rol spelen. Door deze nieuwe regels kan de huurprijs hoger of lager uitpakken. Huurders die nu de maximaal geldende huurprijs betalen, de huurprijs onder het nieuwe stelsel te berekenen en eventueel huurverlaging aan te vragen. De huur kan maximaal 1x per jaar verhoogd worden. Dat kan met een brief, die men kan downloaden via:

www.huurcommissie.nl.

 

Maximaal inkomen voor een sociale huurwoning in 2017:

Vanuit “Brussel” is vastgelegd, dat huurders van een sociale huurwoning maar een bepaald maximaal inkomen mogen hebben. Dat geldt voor woningen met een huurprijs beneden de

€ 710,68 (kale huur zonder servicekosten).

 

Hoe moeten de woningbouwverenigingen de woningen toewijzen:

*           80 % van de vrijkomende woningen naar huishoudens met een inkomen tot € 36.165

*           10 % van de vrijkomende woningen aan huishoudens met een inkomen van € 36.165

tot € 40.349

*           10 % naar inkomens zonder te kijken naar het inkomen

Aan huishoudens met een inkomen dat recht geeft op huurtoeslag, mag geen hoge huur gevraagd worden. 95 % van de woningen, die zij toewijzen aan huishoudens moet een kale huur onder de aftoppingsgrens hebben.

 

Huurverhogingspercentage van 1 juli 2016 tot 1 juli 2017:

*           Voor een sociale huurwoning 1% + inflatie.

*           Voor gezinnen met 4 of meer personen geen huurverhoging

*           Voor gepensioneerden met een inkomen tot € 39.000 geen huurverhoging

HUURVERHOGING BOVEN DE SOCIALE HUURGRENS VAN € 710.68:

 

Dat betekent voor de meeste mensen boven dit inkomen, dat ze of moeten huren in de vrije sector of een huis moeten kopen, wat vaak voor hen te duur is.

*           Voor een sociale huurwoning maximaal inkomen van € 39.874, huur extra 2.5 % + inflatie

*           Bij een inkomen boven de € 39.874 2.5 % huurverhoging + inflatie en extra 1.5 %

 

WONEN EN HUURTOESLAG IN 2017:

 

Voorwaarden die gelden voor huurtoeslag:

*           Men moet ouder dan 18 jaar zijn

*           De inkomens van partner en medebewoners tellen ook mee.

*           Men moet woonruimte huren en ingeschreven staan in de gemeente op dit woonadres

*           De Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning hebben

*           Afhankelijk van het inkomen, de leeftijd en de gezinssituatie krijgt men meer vrijstelling

*           De huurtoeslag stijgt voor vrijwel iedereen met € 10,50 per maand

 

Hoogte van de het maximale inkomen voor huurtoeslag is voor alleenstaanden is 2017:

Het maximale inkomen is € 22.200.

 

Hoogte van de maximale huur voor de huurtoeslag 2017 voor alleenstaanden:

*           jonger dan 18 jaar         minimale rekenhuur  € 223.42  maximaal € 414.02

*           18 tot 23 jaar:               minimale rekenhuur: € 223,42, maximaal € 414.02

*           23 jaar en ouder:           minimale rekenhuur: € 223,42  maximaal € 710,68

*           AOW-leeftijd:                minimale rekenhuur: € 221,60  maximaal € 710,68

 

Hoogte van de maximale huur voor de huurtoeslag voor meerpersoonshuishoudens:

*           Jonger dan 18 jaar        minimale rekenhuur € 223.42  maximaal € 414.02 met een kind                                                                                              maximaal € 710,68

*           18 jaar tot 23 jaar          minimale rekenhuur € 223.44  maximaal € 414.02 met kind of

toeslagpartner of medebewoner maximaal € 710,68

*           23 jaar of ouder                        minimale rekenhuur € 223.42  maximaal € 710,68

*           AOW-leeftijd                 minimale rekenhuur € 219,79  maximaal € 710.68

Voor de eerste 3 geldt een maximaal inkomen van € 30.150. Voor de AOW-ers geldt een maximaal inkomen van € 30.175.

 

Vermogensgrens in 2017:

In 2017 mag voor de huurtoeslag het vermogen niet hoger zijn dan het heffingsvrijvermogen in box 3:  € 25.000..

 

Bijzondere regels voor bijzondere situaties en vrijstelling van bijzonder vermogen in 2017:

Er gelden speciale afwijkende regels voor bijzondere situaties, zoals gezinnen met een gehandicapt gezinslid, aangepaste woningen, grote gezinnen enz. Voor hen geldt gewoon de huurverhoging van 2,5% in 2017. Ook geldt een vrijstelling voor bijzonder vermogen, zoals bijvoorbeeld bij smartengeld, sommige afkoopsommen enz.

Wie huurtoeslag ontvangt en een inwonende hulp heeft, moet er rekening mee houden dat het inkomen van deze hulp meetelt voor de hoogte van de huurtoeslag. Ook de gemeentelijke belastingen gaan omhoog.

 

Aanvragen van toeslagen bij de belastingdienst en verwarring over aanvraag toeslagen::

Wanneer mensen op internet informatie opzoeken over toeslagen, komen ze gemakkelijk terecht op de commerciële website: mijntoeslagen.nl(zonder punt tussen “mijn” en “toeslagen”, zorgtoeslag.nl en huurtoeslag.nl. Deze zijn niet van de belastingdienst en zij brengen kosten in rekening. Men kan de toeslagen voor huur, zorg, kinderopvang of het kindgebonden budget aanvragen en wijzigen via de site van de belastingdienst:

www.belastingdienst.nl  zoekterm: “toeslagen”.

WONEN EN BESCAL:

 

Stichting Bescal:

 

Welke gebouwen vallen onder het beheer van Stichting Bescal:

*           Het Poelhuys

*           Jongerencentrum de Greef

*           Dienstencentrum de Beukenhof

*           Het gebouw de “Engelenburcht” op het terrein van de speeltuin Kindervreugd

*           Floralis, huis van Cultuur

 

Bedrijfsbureau van Bescal:

Bezoekadres: Ruishornlaan 21 en is geopend van 9-17 uur.

Postadres: Postbus 163, 2160 AD Lisse.

Telefoonnummer van het bedrijfsbureau: 0252-865.091.

Mailadres: info@bescal.nl

Website: www.bescal.nl

 

Taken en tarieven van Bescal:

Bescal is in het leven geroepen op initiatief van de gemeente Lisse en heeft tot doel te zorgen voor een professioneel beheer van de accommodaties tegen betaalbare huur- en horecatarieven. Stichting Bescal is geen gemeentelijke instantie, maar ontvangt wel subsidie om de kwaliteit van leven en wonen in Lisse te verbeteren. De gemeente bepaalt wel de verhuurprijzen van de ruimten en de prijzen van de consumpties.

Onder de taken vallen: het beheer, exploitatie, onderhoud en de vervangingskosten van gemeentelijke gebouwen. Het personeel van deze locaties is in dienst gekomen van Bescal en is op de diverse locaties uitwisselbaar. De vrijwilligers kunnen zelf kiezen of ze wel of niet in andere gebouwen uitwisselbaar willen zijn.

De reservering en administratie van genoemde gebouwen vindt nu ook centraal op dit kantoor plaats. Men kan per uur huren. Er kwamen veel klachten, dat mensen pas op de valreep de accommodatie mochten betreden. En dan dus ook pas hun spullen klaar mochten zetten, terwijl de ruimte niet in gebruik was. Gebruikers van de accommodatie mogen nu de ruimte die ze huren via Bescal voortaan een kwartier voor en na aanvang betreden om spullen klaar te zetten en op te ruimen. De enige voorwaarde is dat de zaal of vergaderruimte niet direct voor of na de huurperiode aan anderen is verhuurd.

 

Tarieven van Bescal

Zij hebben 3 tarieven voor het huren van een ruimte:

*           Tarief voor maatschappelijke organisaties (binnen gemeente Lisse)

*           Tarief voor semi-maatschappelijke organisaties (buiten gemeente Lisse)

*           Tarief voor commerciële organisaties

Men kan een ruimte per uur, dagdeel of dag huren.

 

 

VOORLOPIGE CONCLUSIE n.a.v. HET WOONVISIEONDERZOEK, GEPRESENTEERD

 

DOOR COMPANEN:

In 2025 is een meerderheid van de inwoners van Lisse ouder dan 55 jaar. Met name het aantal 75-plussers groeit fors. De woningbouw moet hierop aangepast worden. Minder hoge flats en meer karakteristieke woningen, die bij het dorp passen. Er moeten meer sociale huur- en koopwoningen gebouwd worden. Er is behoefte aan woningen met een huur tot € 400 en daarom is het advies de huren minder te verhogen of zelfs te verlagen. Als tegenprestatie zouden huurders een deel van het onderhoud aan en om de woning zelf moeten verzorgen.

Jonge gezinnen komen moeilijk aan een betaalbare huurwoning, omdat veel ouderen voorgaan, die al veel langer staan ingeschreven. De gemeenteraad heeft inmiddels 2015 de Woonvisie vastgesteld.

VOORBEELDEN VAN INVLOED VAN DE SENIORENRAAD, OOK VIA DE

 

WMO-ADVIESRAAD OP HET GEMEENTELIJK BELEID:

 

 

In het verleden is er door een vroeger lid van de Seniorenraad wel opgemerkt, dat de adviezen die door de Seniorenraad werden uitgebracht, vrijwel niet tot resultaat zouden leiden. Intussen worden we echter wel zeker serieus genomen. De wethouder merkte op, dat hij in Lisse een zeer actieve Seniorenraad heeft, waar duidelijk rekening mee gehouden wordt. Ook onze invloed via de WMO-adviesraad telt wel degelijk mee. Hierna volgen wat zaken, waarop wij invloed hebben kunnen uitoefenen, waarna wijzigingen zijn doorgevoerd.

 

 

WMO: Oormerken van WMO-gelden:

De WMO-gelden, die de gemeente Lisse van de overheid kreeg voor de hulp bij het Huishouden, zijn intussen op advies van de Seniorenraad Lisse (hierna te noemen SL) alleen daarvoor geoormerkt.

 

 

WMO: Mantelzorg en vrijwilligers

 

Website met veel informatie voor mantelzorgers:

In de WMO wordt meer de nadruk gelegd op de inschakeling van de Civil Society. Mantelzorg en vrijwilligers zijn in de WMO ondergebracht in prestatieveld 4. Door de toename van het aantal tweeverdieners zal uitbreiding van het aantal vrijwilligers echter niet zo gemakkelijk zijn. En mantelzorgers worden steeds zwaarder belast, doordat indicaties voor thuiszorg intussen minder ruim zijn, dan een aantal jaren geleden. Mantelzorgers zijn ook vaak niet op de hoogte van andere ondersteuningsmogelijkheden. Bovendien ontbreekt het hen aan tijd dat her en der te moeten opzoeken. De SL stelde dat het bundelen van deze informatie heel belangrijk is. Er is nu een speciale website voor mantelzorgers waaraan de SL heeft meegewerkt met alle informatie bij elkaar.

 

Civil Society mee laten tellen bij beslissing over woningaanpassing:

Wanneer elders binnen de gemeente een aangepaste woning beschikbaar is, wordt in principe geen vergoeding gegeven voor woningaanpassing. Men dient dan te verhuizen. In de WMO wordt sterk de nadruk gelegd op het belang van Civil Society. Dit kan echter ook van groot belang zijn voor gehandicapte mensen, die in hun eigen woonomgeving steun en hulp ervaren van familie, vrienden en buren in de buurt, Wij stelden dat dit zwaar moet meewegen in de beslissing om een woning wel of niet te laten aanpassen.

 

 

WMO: Woningaanpassing:

 

*           Een (traplift) in het gebouw van de Volksuniversiteit.

De SL heeft in haar brief over de problemen bij de SWOL aangegeven, dat het moeilijk wordt om nog meer cursussen van de SWOL over te hevelen naar de Volksuniversiteit. En dat vanuit het oogpunt dat daar de meeste leslokalen boven liggen. De SL stelde dat een (trap)lift om die reden dringend noodzakelijk is. In 2011 zijn de gemeentelijke gebouwen beoordeeld op hun toegankelijkheid. De wethouder stelde mede door die brief, dat de Volksuniversiteit met “ster” bovenaan stond om deze (trap)lift te realiseren.

 

*           Controle op toegankelijkheid van gemeentelijke gebouwen:

Intussen is er een werkgroep samengesteld, waarbij in groepjes van 2 personen de gebouwen bezocht en geïnspecteerd zijn. Zij hebben daarvan verslag opgemaakt, waarna maatregelen zullen volgen.

 

 

VOORBEELDEN VAN INVLOED VAN DE SENIORENRAAD, OOK VIA DE

 

WMO-ADVIESRAAD, OP GEMEENTELIJK BELEID:

 

 

WMO: Hulp bij het huishouden (HBH)

 

*           Zorgaanbieders die tenminste 1% HBH moeten kunnen bieden.

            De regio Bollenstreek is uit het overleg met de regio Leiden gestapt voor de     aanbesteding van de hulp bij het huishouden. De regio Leiden eiste, dat de         zorgaanbieders tenminste 20 % van alle cliënten hulp bij het huishouden zouden moeten             kunnen             geven. Met de wethouder wilde de SL dat die grens naar 1 % ging. Bij 1%        kunnen ook de kleine zorgaanbieders hulp bij het huishouden bieden.

 

*           Categorie 1 en 2 voor HBH zijn in 2009 samengevoegd.

Het kromme feit deed zich n.l. voor dat voorheen in categorie 1 het lichte huishoudelijk             werk zat, en in categorie 2 het zwaardere huishoudelijk werk. Cliënten kregen allereerst             een indicatie voor categorie 1 en wanneer hun beperkingen toenamen categorie 2.       Eigenlijk een onlogische situatie dus, die we aangekaart hebben. Feitelijk heeft men             allereerst huishoudelijke hulp nodig voor de zwaardere klussen en pas later ook voor de           lichtere klussen. Een bed rechttrekken zat in categorie 1 en een bed verschonen in    categorie 2!! En voor het verschonen van een bed heb je toch echt eerder hulp nodig,             dan voor het rechttrekken.

 

*           Uitbreiding van indicaties van patiënten voor categorie 3.

Voor categorie 3 werden alleen cliënten genoemd met een psychogeriatrische of          psychiatrische aandoening. Dit was naar het idee van de SL te beperkt gesteld, en zou             ook moeten gelden voor cliënten met een ernstige lichamelijke handicap, ernstige        chronische ziekte of terminale ziekte. Dit is overgenomen en er staat nu: met een             psychogeriatrische of psychiatrische aandoening, of een soortgelijke aandoening.

*           Indicaties niet meer telefonisch, maar bij de mensen thuis.

Op de Nationale dag van de PGB heeft de voorzitter van de Seniorenraad een workshop over thuisindicatie voor hulp bij het huishouden in Breda gevolgd. Het verslag daarvan heeft ook wethouder en de directeur van de ISD aan het denken gezet. De SL heeft zich al lange tijd sterk gemaakt dat de indicaties alleen bij de mensen thuis worden gesteld, en niet meer telefonisch. De ISD heeft uitbreiding van personeel gekregen, om dat waar te kunnen maken. De indicaties gebeuren nu bij de mensen thuis: het z.g. “keukentafelgesprek”. Uit de eerste evaluaties bleek, dat zowel de cliënten, als ook het personeel van de ISD nu meer tevreden zijn. In de thuissituatie kan beter ingeschat worden, wat echt nodig is aan hulp. Het aantal klachten is daardoor ook duidelijk afgenomen. Alleen bij het omzetten van hulp bij het huishouden in natura naar een PGB, is het een administratieve handeling en daarbij volgt geen huisbezoek.

 

*           Bericht geven over het aflopen van de indicatie.

            De indicatie voor hulp bij het huishouden is een bepaalde periode geldig. Men is er zelf            verantwoordelijk voor, dat tijdig een nieuwe indicatie aangevraagd wordt. Veel (oudere)           cliënten vergeten dat. Vervolgens moet men dan een nieuwe aanvraag indienen, die 6 tot       8 weken kan duren. Na dit aangekaart te hebben bij de ISD, zag men daar zelf ook in, `           dat voor een andere oplossing gekozen moet worden. Nu krijgen cliënten 2       maanden voor het verlopen van de indicatie een brief met vragen, die men tijdig     ingevuld terug kan sturen, waardoor de hulp gewoon door kan “lopen”.

 

 

 

VOORBEELDEN VAN INVLOED VAN DE SENIORENRAAD, OOK VIA DE

 

WMO-ADVIESRAAD OP GEMEENTELIJKE BELEID.

 

 

Hulp bij het huishouden (HBH)

 

*           Indicatie overzetten op naam van de partner na overlijden.

Dat geldt eveneens wanneer de indicatie op naam staat van een partner, die overleden is. In zo’n hectische periode rond overlijden staat de overgebleven partner daar niet bij stil. In dat laatste geval vindt nu met spoed een herindicatie plaats, waarbij gekeken wordt of de overgebleven partner voor een indicatie in aanmerking komt. In de nieuwe aanbesteding voor hulp bij het huishouden wordt opgenomen, dat zorgaanbieders dat na het overlijden van de cliënt snel moeten melden bij de ISD.

 

*           Ruilzorg bij terminale patiënten handhaven.

            Voorheen zat de hulp bij het huishouden en de hulp bij lichamelijke verzorging en          verpleging beiden in de AWBZ. Wanneer men zelf voor zijn partner of kind wilde zorgen            kon men kiezen voor ruilzorg. Men wisselde de indicatie voor lichamelijke verzorging en            verpleging in voor hulp bij het huishouden. Nu komt het uit 2 verschillende Financiële         potjes”, en is daardoor niet meer uitwisselbaar. Voor chronische zieken en         gehandicapten stelde de ISD voor, dan maar een PGB aan te vragen. Dan kon men toch       zelf een keuze blijven maken. Een herindicatie daarvoor duurt echter al gauw 6 weken.            Bij een terminale patiënt heeft men die tijd niet. Op ons voorstel blijft voor een terminale             patiënt de mogelijkheid van ruilzorg nu toch gehandhaafd.

 

*           Terminale patiënten niet op de “veiling”.

Bij terminale cliënten wordt rekening gehouden met het feit, dat zij niet op de “veiling”    komen, maar indien gewenst hun eigen hulp behouden en er dus niet van hulp           gewisseld wordt.

 

*           Verlenging van de jaarlijkse zorgtoewijzing:

Tot op heden gaat iedere cliënt jaarlijks op de “veiling”. De SL stelde steeds al, dat veel ouderen daar grote moeite mee hebben. Het valt niet mee jaarlijks weer een andere zorgaanbieder te krijgen en weer te moeten wennen aan een andere hulp. Die omschakeling valt velen van hen zwaar. Bovendien leek het ons veel nodeloze administratie voor de ISD e.d. In 2011 is de hulp bij het huishouden opnieuw aanbesteed. In het nieuwe bestek is dit dan gewijzigd. Dat betekent, dat vanaf 2012 mensen met een chronische handicap of aandoening, 3 tot 5 jaar dezelfde zorgaanbieder houden. Dit betekent voor de ISD ook minder werk (0,5 FTE minder).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOORBEELDEN VAN INVLOED VAN DE SENIORENRAAD, OOK VIA DE

 

WMO-ADVIESRAAD OP GEMEENTELIJKE BELEID.

 

 

 

WMO: Hulpmiddelen

 

*           Kiezen uit meerdere leveranciers.

            Bij de nieuwe Europese aanbesteding voor hulpmiddelen heeft men nu gekozen voor    meerdere leveranciers. Dat biedt meer mogelijkheden voor drukmiddelen bij klachten.

 

*           Controle op het gebruik van de scootmobiel.

Al lange tijd heeft de SL er op aangedrongen, dat er controle op het gebruik zou komen. Er zijn mensen, die hem niet gebruiken, omdat ze er niet mee overweg kunnen. Dat is jammer en zij kunnen met een paar rijlessen geholpen worden. Maar er zijn ook mensen, waar hij staat te verstoffen in de berging, omdat ze hem niet gebruiken en de huur moet wel iedere maand betaald worden. Dat kan in een tijd van bezuinigingen beter besteed worden aan ander WMO-zaken. Het niet de bedoeling om cliënten het recht op een scootmobiel te ontnemen.

Na controle bij 200 van de 800 scootmobielgebruikers, kreeg een aantal extra rijlessen. Uiteindelijk bleek 12 % de scootmobiel in te leveren. Een besparing van € 26.000 op jaarbasis!

 

 

 

WMO: Collectief vervoer (CV)

 

*           CV samengaan met Leiden, maar eigen financiële grens.

            Voor de laatste Europese aanbesteding ging de Bollenstreek samenwerken met de       Regio Leiden. De regio Leiden had echter een financiële bovengrens getrokken voor het          inkomen van 1½ keer de bijstandsnorm. Dat is voor een alleenstaande dus maar            ongeveer € 13.000. Wij waren tegen deze bovengrens, daar de meeste mensen er dan   geen gebruik meer van zouden kunnen maken. Lisse heeft vervolgens deze   inkomensgrens             niet overgenomen.

 

*           Te kleine letter op de tarievenlijst voor de regiotaxi

De nieuwe tarievenlijst voor de regiotaxi was in een veel te kleine letter uitgeprint. Na melding door de SL bij de directeur van de ISD, heeft hij direct nieuwe lijsten laten maken met een grotere letter.

 

*           Een strengere klachtenprocedure ingevoerd bij nieuwe aanbesteding van CVV.

 

 

WMO: Bij indicaties meer maatwerk leveren:

In het kader van de nieuwe keuzenota WMO-beleidsplan heeft de SL zich via de WMO-adviesraad sterk gemaakt voor meer maatwerk bij het stellen van de indicaties. Dat zal vooral gebeuren bij het z.g. “keukentafelgesprek”. Dat sluit mooi aan bij de “kanteling” in de WMO. Maar daarnaast ook bij de “Notitie naar meer maatwerk en menselijke maat” van wethouder Adri de Roon. Dit is essentieel in de keuzenota opgenomen.

 

 

 

 

 

 

VOORBEELDEN VAN INVLOED VAN DE SENIORENRAAD, OOK VIA DE

 

WMO-ADVIESRAAD OP GEMEENTELIJK BELEID:

 

 

WMO: Notitie “Op weg naar meer Maatwerk en Menselijke Maat”:

 

Na de opstart van de WMO, bereikten de SL nogal veel klachten over de indicatiestelling, bejegening en andere zaken betreffende de ISD. Men verschool zich teveel achter protocollen, beslisbomen, de laagste categorie voor de hulp bij het huishouden, en het laagste aantal uren uit een klasse voor hulp bij het huishouden. De menselijke maat werd nogal eens uit het oog verloren. De wethouder wilde graag van ons de klachten horen met onderbouwde feiten. Deze hebben wij vervolgens allemaal aan hem doorgegeven. Dit leidde ertoe, dat de wethouder kwam tot de opstelling van de notitie “op weg naar meer Maatwerk en Menselijke Maat”.

 

Dit 10-puntenplan is vooral toegespitst op de volgende signalen:

*           Tekortkomingen in de bestaande (inhoudelijke) beleidskaders

*           De wijze waarop het beleid wordt uitgevoerd

*           Onvoldoende toereikende voorlichting over 1 en 2

 

De bedoeling is meer duidelijkheid te krijgen over de aard, ernst en omvang van de achterliggende problematiek. De signalen duiden in elk geval op een behoorlijk verschil in beleving tussen cliënten en de ISD.

 

Samengevat kunnen daaruit een drietal doelen geformuleerd worden:

*           Duidelijk inzicht in de signalen en de discrepantie tussen de beleving van de                            cliënten en de ISD.

*           Maatregelen om de communicatie en het reageren op signalen van cliënten te                           verbeteren

*           Helder formuleren wat we onder maatwerk en menselijke maat verstaan, en de                           consequenties daarvan in beleid omzetten.

 

 

WMO: Bijscholing van personeel van de ISD:

Via de SL zijn er de nodige klachten over afhandeling van de WMO door de ISD gemeld aan de wethouder. Daaruit kwam zijn nota over “maatwerk en Menselijke Maat” voort. Een van de adviezen was een bijscholing voor ISD-personeel om minder te gaan werken met alleen protocollen, beslisbomen, categorieën en de wet, en juist meer met de menselijke maat en maatwerk. Het management heeft nu een cursus “mediation” gevolgd. Bijzonder is , dat ook de nieuwe directeur Robert ’t Jong, die in die periode aantrad, en wethouder Adri de Roon de cursus  gevolgd hebben.

De consulenten zijn vanaf februari/maart 2011 een cursus “pre-mediation” gaan volgen. De SL heeft geconstateerd, dat deze cursus voor een aantal consulenten heeft geleid tot beter begrip voor de cliënt. En dat er ook meer inzicht is voor de echte vraag achter de hulpvraag.

Gebleken is dat deze cursussen ertoe bijdragen dat cliënten duidelijk minder klachten hebben. Consulent tevreden, klant tevreden!

 

 

WMO: Meer aandacht voor klachtenafhandeling bij ISD:

De eerste tijd na de invoering van de WMO bij de gemeente, kwamen er bij de seniorenraad veel klachten binnen over met name de hulp bij het huishouden en het collectief vervoer. Mede naar aanleiding van het 10-puntenplan en de inzet van de directeur van de ISD, is dat ten goede gekeerd. De directeur van ISD houdt nu zelfs wekelijks spreekuur, waar cliënten met hun klachten en vragen terecht kunnen. Dat werkt goed en heeft geleid tot minder klachten bij de klachtencommissie van de ISD.

 

VOORBEELDEN VAN DE INVLOED VAN DE SENIORENRAAD OP GEMEENTELIJK BELEID

 

 

WMO: Vertrouwenspersoon:

Wanneer cliënten het niet eens zijn met de beslissing van de ISD, kunnen zij in beroep gaan. Die stap is voor veel mensen te groot. Men ziet er tegenop of is bang, dat het bij latere indicaties tegen hen gebruikt zal gaan worden. Daaruit kwam het voorstel voort van een soort ombudsman. Dit heeft de wethouder meegenomen in zijn 10-puntenplan. Uiteindelijk wordt deze persoon vertrouwenspersoon genoemd. Het heeft enige tijd geduurd voor er in overleg met de ISD een goede mogelijkheid tot naamsbekendheid gevonden was. Inmiddels is dat het geval en weten mensen de weg naar de vertrouwenspersoon goed te vinden. Het helpt de cliënten om zaken te verhelderen. Daarnaast helpt het ook naar de ISD toe, dat ze beter hebben leren kijken naar maatwerk en de menselijke maat.

Bij het aantreden van de volgende vertrouwenspersoon is de opzet wat veranderd. Zij bestrijkt een groter gebied. Men kan ook bij haar terecht voor klachten over ambtenaren en het Lokaal Loket.

 

 

Project Wonen, Zorg en Welzijn:

Dit betreft een zeer ambitieus project van de Gemeente Lisse, waar we volmondig mee kunnen instemmen. Ook al spraken wij onze zorg uit over de financiële haalbaarheid. Toch hebben we nog een aantal zaken aangedragen, waar door de wethouder positief op gereageerd is:

 

*           Levensloopbestendige woningen van 2 naar 3 sterren.

            Er wordt gesproken over het bouwen van levensloopbestendige woningen met 2 sterren.          Deze woningen zijn dan misschien wel geschikt voor mensen met alleen een rollator,           maar beslist niet voor mensen met een rolstoel. Vooral de afmetingen van de badkamer           zijn volledig ongeschikt. De SL heeft daarom geadviseerd bij het bouwen van de             levensloopbestendige woningen, in elk geval te kiezen voor woningen met 3 sterren.     Daarmee is men akkoord gegaan.

 

*           Aantrekkelijker interieur voor het krantencafé in het Poelhuys.

            In de Poelpolder zal het aantal ouderen in de komende jaren flink toenemen. Daarvoor zijn ook voorzieningen nodig, waarvan het huidige “Krantencafé” een voorbeeld is. Het           voldoet aan een behoefte, maar de ruimte was niet erg uitnodigend. Het was een zeer   ongezellige, sombere ruimte, die nodig opgeknapt moest worden. Wij hebben erop             aangedrongen,             dat er bij de renovatie aandacht moet worden besteed aan

het creëren van een aantrekkelijker en gezelliger interieur. Dit advies is overgenomen.    BESCAL heeft er een budget gekregen, en intussen is een gezellige ruimte gecreëerd..

 

*           Open eettafel in wijkservicepunten

            Veel senioren die eenzaam zijn, willen dat niet weten voor de buitenwereld. Ze vinden    het ook moeilijk naar gemeenschappelijke ruimtes te gaan. Bij het krantencafé in       de        Poelpolder hebben ze echter de ervaring, dat er wel zeer grote belangstelling is voor de       gezamenlijke maaltijden. Voor deze maaltijden is de drempel lager en dat leidt op een             ongedwongen manier tot sociale contacten. De SL adviseerde in alle op te richten        wijkservicepunten een open eettafel te realiseren. Dit advies is overgenomen.

 

 

Aanpassing van de uren gebruiksduur door Bescal van de gemeentelijke locaties:

Aanvankelijk kon men de ruimtes per dagdeel huren. Later per uur. Maar vaak moeten vooraf nog zaken klaargezet worden en staan er vaak al ouderen te wachten om naar binnen te kunnen. Nadien moet er opgeruimd worden. Maar de gebruiksruimten gingen pas open op de afgesproken tijd en moest precies op tijd weer leeg zijn. Na overleg met de wethouder zijn de regels aangepast en kan en een kwartier voorafgaand en een kwartier na afloop terecht. Dit kan alleen niet wanneer de ruimte het voorgaande of het uur daarna verhuurd is.

 

VOORBEELDEN VAN DE INVLOED VAN DE SENIORENRAAD OP GEMEENTELIJK BELEID:

 

 

Vroegere SWOL, nu Welzijnskompas Hillegom-Lisse:

 

*           Aanpassing van subsidie spreiden over 4 jaar

Er dreigde in de begroting van het vroeger SWOL voor 2010 een tekort met ernstige     consequenties. De SL was van mening, dat het SWOL meer tijd moest krijgen voor de aanpassing van nieuw beleid. Onze reactie heeft er mede toe bijgedragen, dat de      begroting voor 2010 sluitend werd door voldoende subsidie. Ons advies was ook de    noodzakelijke verhoging van eigen bijdrages stapsgewijs in 4 jaar te verhogen en niet             ineens.

 

*           Seniorenwijzer.

De Seniorenraad was in de voorgaande jaren betrokken bij de inhoud en samenstelling van de Seniorengids-gids en de Seniorenkatern in de gemeentegids. Deze Seniorengids bevatte veel bredere informatie voor senioren, die op een overzichtelijke manier bij elkaar staan. Inmiddels staat op de gemeentelijke site een verwijzing naar een aparte site met seniorennieuws en voor welke informatie men terecht kan bij het Lokaal Loket. Daardoor is er momenteel geen Seniorenwijzer meer.

 

*           Uitbreiding taakuren van de ouderenadviseur:

De gemeente wilde meer de nadruk leggen op de hulp aan kwetsbare ouderen. Deze    taak kostte echter wel meer tijd van de ouderenadviseur, die de spil in het geheel was. Wij benadrukten in ons advies de belangrijke taak, maar ook de grote werkdruk van de           ouderenadviseur. Het SWOL mocht daarom de werkuren van de ouderenadviseur met 8            uur uitbreiden.

 

*           Seniorenmarkt.

In 2008 werd de voorzitter uitgenodigd voor de seniorenmarkt in Heemskerk. Zij heeft de          werkwijze daar uitgewerkt voor Lisse. De wethouder heeft hier positief op gereageerd en         de eerste seniorenmarkt was op 8 februari 2008. Er was informatie op allerlei terrein voor   senioren en bovendien de mogelijkheid om zich aan te melden voor vrijwilligerswerk.            Deze informatiemarkt zal eens in de 2 jaar herhaald worden.

 

*           Ouderenproof en servicediensten:

            De Seniorenraad heeft meegewerkt aan Poelpolder Ouderenproof. Daaruit is een nieuw            stuk dienstverlening voortgekomen. Het betreft:

*           Klussendienst voor kleine klusjes aan huis.

*           Boodschappendienst om samen met iemand te gaan winkelen.

*           Begeleiding bij vervoer naar ziekenhuis of specialist

*           Seniorenbus

Gaandeweg is de belangstelling toegenomen.

 

 

Consultatiebureau voor senioren:

De SL heeft zich sterk gemaakt voor de opstart van een consultatiebureau voor ouderen. Andere plaatsen in de regio zijn daar heel tevreden over. Het blijkt, dat driekwart van de ouderen na het bezoek hun levensstijl aanpassen en zo nodig een afspraak met de huisarts maakt. Fysieke, psychische en sociale knelpunten worden tijdig gesignaleerd. De zorgconsumptie kan daardoor worden gereduceerd en sociale cohesie en zelfstandigheid blijven langer behouden. Dit advies is overgenomen. De gemeente Lisse gaf een subsidie en de WWZ-Valent zorgde voor de uitvoering. Helaas is de subsidie gestopt. Marente wil eventueel nog in een ander opzet doorgaan.

 

 

VOORBEELDEN VAN INVLOED VAN DE SENIORENRAAD OP GEMEENTELIJK BELEID

 

 

Verkeer en vervoer:

 

*           Oversteekplaats met zebrapad op de Westerdreef:

Op de Westerdreef werd en wordt nogal eens hard gereden. Vanuit het Dienstencentrum, Eikenhorst en zorgcentrum Berkhout staken vele oudere mensen deze weg over, wat nogal eens tot gevaarlijke situaties leidde. De SL heeft zich hard gemaakt, dat er een oversteekplaats kwam met een zebrapad, waardoor mensen nu veilig kunnen oversteken.

 

*           Gladheid op de kop van de Kanaalstraat:

Op de kop van de Kanaalstraat lag sierbestrating van kinderhoofdjes. Bij regen e.d. werd het daar spiegelglad. De SL heeft er op aangedrongen, dat deze kinderhoofdjes weggehaald zouden worden, wat gebeurd is.

 

*           Voorstel tot opheffing van buslijn 50 door de provincie, en aanvankelijke     instemming raadsleden:

Een paar jaar geleden was er aanvankelijk een meerderheid in de gemeenteraad, die voor opheffing van buslijn 50 was. Zij “lieten het gebeuren”. Er volgde een brief met duidelijk onderbouwde argumenten van de  SL, die insloeg als een bom. Dit leidde zelfs tot een motie van een partij, die eerst voor opheffing zou stemmen!! De brief van de SL kantelde die beslissing en de raad stemde tegen opheffing. De buslijn kreeg een andere langere route via het station in Sassenheim, wat geen probleem was, want de lijn bleef tenminste bestaan.

Helaas kwam er een nieuwe aanbesteding van het busvervoer hier in de regio. En Holland-Rijnland besloot in samenspraak met Arriva de nieuwe vervoerder, buslijn 50 met ingang van 2013 op te heffen. Opnieuw is de SL met een brandbrief en een handtekeningenactie in actie gekomen tegen deze opheffing. Dat leverde binnen de kortste keren ruim 700 handtekeningen op. Onze hoop is gevestigd op de evaluatie van de busdienstregeling. Het gaat tenslotte om veel oudere mensen:

*          In de beide Zorgcentra: 113 kwetsbare ouderen, die toch ook graag bezoek      willen ontvangen.

*          250 oudere bewoners van aanleunwoningen bij beide Zorgcentra.

*          Verschillende appartementencomplexen met 141 veelal oudere bewoners in de omgeving

 

 

Klachten over de apotheken aangekaart:

Er werden bij de SL meerdere klachten gemeld door patiënten en vanuit de zorg over de 2 apotheken over bejegening, lange wachttijden en irritatie over verstrekking van andere medicijnen. Er volgde overleg tussen de apothekers en de wethouder met de voorzitter van de SL. De apothekers gaven vooral de schuld aan het strenge preferentiebeleid van de zorgverzekeraars. Daardoor moeten veel merkmedicijnen vervangen worden door merkloze medicijnen, wat tot bezuinigingen moet leiden.

In dat gesprek hebben wij er echter ook op aangedrongen, dat ze bij hun personeel meer aandacht zouden moeten vragen voor een goede, positieve communicatie met patiënten, huisartsen en doktersassistenten. En bovendien een rustige en duidelijke uitleg aan de patiënten geven over het preferentiebeleid. Daarvoor zouden ze ook hun website als informatiepunt kunnen gebruiken.

In een later gesprek dit jaar van de SL met de beide apothekers zijn weer een aantal zaken aangekaart. Daarin is o.a. besloten dat er een A-viertje voor de klanten kwam met een overzicht van de werkwijze, meer privacy en duidelijker de spreekkamer aangeven, voor het onderscheid t.o.v. ander personeel speciale kleding voor de apothekersassistentes.

VOORBEELDEN VAN INVLOED VAN DE SENIORENRAAD OP GEMEENTELIJK BELEID:

 

 

Vrijstelling voor medisch afval:

Medische afval kan leiden tot extra restafval en daardoor meer kosten. Dat geldt o.a. voor incontinentiematerialen, en afval van stoma’s en dialyse. Wij hebben de wethouder gevraagd daarmee rekening te houden. Dat heeft hij toegezegd en waargemaakt.

Wanneer men een aanvraagformulier invult en daarbij een medische verklaring van de huisarts of apotheek kan overleggen, kan men een (gedeeltelijke)vrijstelling aanvragen. De vrijstelling hangt af van het soort medisch afval. Men kan het formulier aanvragen via:

afval@lisse.nl of op telefoonnummer 14.0252. Daarnaast kan men de formulieren ophalen bij de receptie op het gemeentehuis. Stuur het vervolgens naar Gemeente Lisse, Postbus 200, 2161 AE Lisse. Inscannen en mailen naar afval@lisse.nl kan ook. of geef het af bij de receptie in het gemeentehuis.

 

 

Nieuw te bouwen Woonzorgcentrum “Rustoord” en Intramuraal Centrum:

 

Respijtzorg in nieuwe zorgcentra:

Een tiental jaren geleden werden mensen met toenemende beperkingen            veel eerder in een verzorgingshuis opgenomen, dan nu. Nu blijft men langer thuis met ondersteuning van de thuiszorg en de mantelzorgers. De belasting van mantelzorgers is daardoor veel zwaarder geworden. Daarom hebben we aandacht gevraagd voor          voldoende respijtzorg, waardoor mantelzorgers af en toe ontlast worden. Dit advies is in het uitvoeringsplan bij de actiepunten van DSV en Marente opgenomen. In de nieuwbouw van Woonzorgcentrum “Rustoord” zullen 3 logeerkamers komen voor tijdelijke opvang. Dit zou ook gaan gelden voor de nieuwbouw van het Intramuraal Centrum, maar die bouwplannen zijn intussen gecanceld..

 

Tijdelijke wooncontainers van 39 naar 55 m² voor Nieuwbouw Rustoord:

Voor de nieuwbouw van dit centrum moet het oude Zorgcentrum en een deel van de aanleunwoningen gesloopt worden. De mensen, die daar nu nog wonen, moeten dan tenminste voor 2½ jaar gehuisvest worden in wooncontainers. Er stond bij Rustoord al een proefcontainer van 39 m², wat voor de mensen uit het verzorgingshuis toereikend is. De mensen in de aanleunwoningen hebben nu echter 58 m². Deze container was voor de mensen uit de aanleunwoningen dus veel te klein. Zij zouden voor die periode veel spullen in de opslag moeten doen. Het leidde tot grote onrust bij bewoners en bewonerscommissie. Daarover werden we benaderd door de ouderenadviseur. Tezamen hebben we toen deze container bekeken. De badkamer was ruim genoeg, maar de woonkamer veel te klein. Er was ruimte voor een klein tafeltje, waar precies 2 borden op konden staan, met 2 stoelen erbij. Daarnaast 2 fauteuils met een klein laag tafeltje, een TV en een keukenblok. De enige bergruimte betrof de keukenkastjes. Men was verplicht een kleine koelkast met gasstel aan te schaffen, voor andere apparaten was er geen ruimte meer. Een bankstel moest ook in de opslag, evenals een bergmeubel. Op die leeftijd (vaak mensen van 80 jaar en ouder) wil men zijn eigen vertrouwde spulletjes om zich heen. De SL heeft een protestbrief gestuurd naar de diverse instanties. Later berichtte de wethouder ons, dat “Eigen Haard” in samenspraak met de bewonerscommissie tot de beslissing was gekomen, dat er containers van 50 tot 55 m² zouden komen. Nog later werd besloten dat door een andere volgorde van bouwen, er geen mensen hoeven te verhuizen naar een bouwcontainer.

 

Wat ons niet gelukt is bij het nieuw te bouwen Woonzorgcentrum “Rustoord”:

Helaas wordt in het nieuw te bouwen Zorgcentrum  Rustoord het aantal zorgplaatsen teruggebracht van 45 naar 33. De groep die verzorgingshuiszorg nodig heeft in Lisse groeit tot 2020 echter met 60 personen. Wij hebben daarom krachtig geprotesteerd tegen deze verlaging van verzorgingshuisplaatsen. Het mocht helaas niet baten. Het bleek om financiële redenen niet haalbaar. Naar ons idee een foute beslissing van “korte termijn politiek”, waarvan men later spijt zal krijgen.

 

AFKORTINGEN:

SL                    = Seniorenraad Lisse

VVSP               = Voorzitter, Vice-voorzitter, Secretaris en Penningmeester van de SL

ABP                 = Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds

ABW                = Algemene Bijstandswet

ACTIZ               = Brancheorganisatie voor zorgondernemers

AIO                  = Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen

ANBO              = Algemene Nederlandse Bond van Ouderen

ANW                = Algemene Nabestaandenwet

AMvB               = Algemene Maatregel van Bestuur

AMW                = Algemeen Maatschappelijk Werk

AO                   = Administratieve Organisatie (in de zorg)

AOZW              = Ambtelijke Overleg Zorg en Welzijn

Arbo                = arbeidsomstandigheden

AOW                = Algemene Ouderdomswet

AVI                  = Aandacht Voor Iedereen

AWB                = Algemene Wet Bestuursrecht in werk

AWBZ              = Algemene wet Bijzondere Ziektekosten

BB                   = Bijzondere Bijstand

BESCAL           = Beheer van Sociaal-culturele en Culturele Accommodaties Lisse

BGG                = Groepsbegeleiding (omvang in dagdelen)

BGI                  = Individuele begeleiding (omvang in uren)

BIG                  = Wet op de Beroepen in de individuele gezondheidszorg

BMO                = Afdeling Bestuurs- en Managementondersteuning Gemeente Lisse

BMC                = Onderzoeksbureau met expertise over WMO

BOP                 = Bureau voor Officiële Publicaties

BSN                 = Burger Servicenummer

B & W              = Burgemeester en wethouders

CAK-BZ            = Centraal Administratiekantoor Bijzondere Ziektekosten

CBG                 = College ter Beoordeling van Geneesmiddelen

CCE                 = Centrum voor Consultatie en Expertise

CCR                 = Concerncliëntenraad

CFO                 = Centraal Fonds Volkshuisvesting

CG-raad           = Chronische Zieken en Gehandicaptenraad

CIZ                   = Centrum Indicatiestelling Zorg

CJG                 = Centrum Jeugd en Gezin

CQ-index          = Gestandaardiseerde lijst om zorgaanbieders te vergelijken

CSO                 = Centrale Samenwerkende Ouderenorganisaties (KBO, PCOB, NOOM, NVOG)

CTG                 = College Tarieven Gezondheidszorg

CVTM               = AWBZ-subsidieregeling Coördinatie Vrijwillige Thuiszorg en Mantelzorg

CVZ                 = College voor Zorgverzekeringen

CWI                  = Centrum voor Werk en Inkomen

DLZ                 = Directie Langdurige Zorg

EB                   = Eigen bijdrage

EVV                 = Eerst verantwoordelijk verzorgende

EZP                 = Extramurale Zorg

FTE                  = Fulltime-equivalent

FWG                = Functiewaardering Gezondheidszorg (innovatieprijs in de gezondheidszorg)

GBI                  = Gemeentelijke Basisadministratie

GBV                 = “Gezond boeren verstand”

GGD                = Gemeentelijke Geneeskundige Dienst

GR                   = Gemeenschappelijke Regeling

GGZ                 = Geestelijke Gezondheidszorg

HAP                 = Huisartsenpost

HBH                 = hulp bij het huishouden

HHT                 = Huishoudelijke Hulp Toelage

AFKORTINGEN:

HZP                 = Herstelzorgprogramma van een aantal Zuid-Hollandse Instellingen, om te

zorgen dat oudere patiënten zo snel en goed mogelijk herstellen

IGZ                  = Inspectie voor de Gezondheidszorg

IOAW               = Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte,                                                   Werkloze werknemers

IOAZ                = Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte gewezen                         Zelfstandigen

IOW                 = Inkomensvoorziening voor Oudere Werklozen

ISD                  = Intergemeentelijke Sociale Dienst Bollenstreek

IGZ                  = Inspectie voor de Gezondheidszorg

IVA                  = Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (valt onder WIA)

JGT                  = Jeugd en Gezinsteam

JOL                  = Jeugdopbouwwerk Lisse

KBO                 = Katholieke Bond van Ouderen

KCC                 = Klant Contact Centrum

KING                = Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten

KOT                 = Kortdurende oplossingsgerichte training

KTO                 = Klant-tevredenheids-onderzoek

LG                   = Lichamelijk gehandicapt

LLL                  = Lokaal Loket Lisse

LOIS                = Stichting Landelijk Ondersteunings- en Informatiecentrum Seniorenraden

LVB                 = Lichte Verstandelijk Beperking

MB                   = Afdeling Milieu en Bouwkunde Gemeente Lisse

Min. BZK          = Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkszaken

Hieronder valt ook het ministerie van wonen en rijksdienst

Min. IENM        = Ministerie van infrastructuur en milieu

Min. SZW         = Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

MEE                = (geen afkorting) Hulp en ondersteuning bij een leven met beperkingen

MON                = Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling Gemeente Lisse

MTO                 = Medewerkers klanttevredenheidsonderzoek

NAH                 = Niet aangeboren hersenletsel

NFO                 = Nationaal Fonds Ouderenbeleid

NEN                 = Europese eisen voor nieuwe (aanleun)woningen

NIGZ                = Nederlands Gezondheidsinstituut

NOOM              = Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten

NPO                 = Nationaal Programma Ouderenzorg

NVOG               = Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden (hun prioriteit:

belangen behartigen over AOW en aanvullend pensioen).

NVVK               = Nederlandse vereniging voor Volkskrediet

NZa                  = Nederlandse Zorgautoriteit

OGGZ              = Openbare Geestelijke Gezondheidszorg

PCOB              = Protestants Christelijke Bond van Ouderen

P-deel              = Participatiedeel

PvE                 = Programma van Eisen

PG                   = Psycho-geriatrisch

PGB                 = Persoonsgebonden Budget

POB                 = Persoonsondersteunend Budget

PR                   = Public Relations

PSY                 = Psychiatrische aandoening

PVB                 = Persoonsvolgend Budget

PW                  = Participatiewet

PW                  = Pensioenwet

Regiotaxi          = Collectief vervoer per taxi voor 65-plussers en mensen met een WMO-pasje

RIBW               = Regionale Instelling voor Beschermd Wonen

RIVM                = Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

AFKORTINGEN:

RVG                 = Register voor Geneesmiddelen

RVZ                 = Raad voor de Volksgezondheid

SAO                 = Stedelijke Adviescommissie Ouderenbeleid

Sdv                  = Schulddienstverlening

SBO                 = Samenwerkingsorgaan Belangenbehartiging Ouderen

SEH                 = Spoedeisende  hulp (in het ziekenhuis)

SER                 = Sociaal Economische Raad

SEV                 = Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting

SGBO              = Benchmarkspecialist voor gemeenten

SGH                 = Steunpunt huiselijk geweld (ook ouderenmishandeling)

SGT’s               = Specialistisch Geriatrische Teams

SIPs                 = Standaard Indicatie Protocollen

SOlink              = Kamerbemiddeling tussen studenten en senioren

SOM                = Somatisch

SRDB              = Stichting Rijn- Duin en Bollenstreek

SRL                 = Stichting Regio Leiden

SVB                 = Sociale Verzekeringsbank

SVL                 = Servicepunt Vrijwilligers Lisse

TW                   = Toeslagenwet

UWV                = Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen

Valys               = Vervoersvoorziening voor gehandicapten buiten het gebied van de Regiotaxi

VAR                 = Verpleegkundige en Verzorgende Adviesraad binnen een instelling

VCP                 = Programma Versterking Cliëntenpositie = lokale belangenbehartiging voor

gehandicapten, mensen met een beperking of een chronische ziekte

VG                   = Verstandelijk gehandicapten

VNG                 = Vereniging Nederlandse Gemeenten

VOA                 = Vrijwillig ouderenadviseur

Voorl.               = Afdeling Voorlichting Gemeente Lisse

VPT                 = Volledig Pakket Thuis (Zorg)

VV                   = Verpleging en verzorging

VROM              = (Ministerie van) Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu

VWS                = (Ministerie van) Volksgezondheid, Welzijn en Sport

WAJONG         = Wet Arbeidsongeschiktheidsvoorziening Jonggehandicapten

WAO                = Wet op de Arbeidsongeschiktheid

WAZ                = Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekering Zelfstandigen

WCZ                = Wetsvoorstel Cliëntenrechten Zorg

WDV                = Woonduurverlenging

Welzijnskompas= Ondersteuning doelgroepen in Lisse

WFZ                 = Wet forensische zorg

WGA                = Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten (valt onder WIA)

WGBO             = Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (o.a. over                                             geheimhouding)

Wgs                 = Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

WI                    = Wet inburgering

WIA                  = Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (met ingang van 2006 in de                                 plaats gekomen van de WAO)

WIJ                  = Wet investeren in jongeren

Wkkgz              = Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg. (klagen over een zorgverlener-                                  of-instelling)

WKCZ              = Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector

WLZ                 = Wet langdurige zorg

WMO               = Wet Maatschappelijke Ondersteuning

WMCZ              = Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen

Wpg                 = Wet Publieke gezondheid

WSNP              = Wettelijke schuldsanering natuurlijke personen (via de rechter)

Afkortingen:

WSW               = Wet Sociale Werkvoorziening

WTZ                 = Wet toelating Zorginstellingen

WVG                = Wet Voorzieningen Gehandicapten

WWB               = Wet Werk en Bijstand

WWNV             = Wet Werken Naar Vermogen

WZT                 = Wet op de Zorgtoeslag

ZAT                  = Zorg Advies Team (voor 0 tot 19 jaar)

ZIN                   = Zorg in Natura

Z en Z              = Zorgverzekering Zorg en Zekerheid

ZVW                = Zorgverzekeringswet

Zzp                  = Zorgzwaartepakket

ZZP                 = Zelfstandigen Zonder Personeel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Openingstijden

maandag 07:45 - 21:00
dinsdag 07:45 - 18:00
woensdag 07:45 - 18:00
donderdag 07:45 - 20:30
vrijdag 07:45 - 18:00
zaterdag 08:00 - 12:00
zondag Gesloten

Algemene beoordeling = 9,0

praktijk boot en broersen qualiview 2017

2017 | 599 beoordelingen | Qualiview