Lodaer Img

Betalingsvoorwaarden

 

Betalingsvoorwaarden:

De betalingsvoorwaarden gelden voor alle behandelingen waarvoor u een nota heeft ontvangen. Onderstaande betalingsvoorwaarden zijn gedeponeerd door de Vereniging van Vrijgevestigde Fysiotherapeuten bij de arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 321/92 d.d. 24 november 1992.

De betalingsvoorwaarden maken deel uit van de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt of cliënt en de fysiotherapeut. De betalingsvoorwaarden worden voor of bij het sluiten van de behandelingsovereenkomst aan de patiënt of cliënt overhandigd.

De declaraties van fysiotherapeuten, leden van de VVF, voor honoraria, kosten, vergoedingen en leveringen, dienen binnen 30 dagen na factuurdatum te worden voldaan.

Blijft betaling binnen de voornoemde tijd uit, dan verkeert de patiënt in verzuim met ingang van de éénendertigste dag na factuurdatum.

Zodra de patiënt in verzuim verkeert is de fysiotherapeut gerechtigd over de verschuldigde hoofdsom, of het restant daarvan, de wettelijke rente in rekening te brengen.

Telkens wordt na afloop van een jaar het bedrag, waarover deze rente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente.

Indien de patiënt in verzuim verkeert, is de fysiotherapeut gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel derden daarmee te belasten. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, met inbegrip van buitengerechtelijk incassokosten, komen voor rekening van de patiënt.

De buiten gerechtelijk incassokosten bedragen minimaal 15% van het verschuldigde bedrag, vermeerderd met de wettelijke rente. Dit met een minimum van € 25,- (exclusief omzetbelasting).