Lodaer Img

Minister Kuipers op bezoek!

Minister Kuipers: ‘De eerste lijn is van wezenlijk belang voor de zorg’

Maandag 22 augustus was een drukke dag voor Fysiotherapiepraktijk Boot en Broersen te Lisse. Een werkbezoek van de minister van VWS is immers niet alledaags en het brengt de nodige voorbereiding met zich mee.

Ernst Kuipers oriënteerde zich bij Boot en Broersen op de situatie in de eerste lijn en dat is op zich al een heel goed teken. De verschillende zorgdisciplines in de eerste lijn maken zich zorgen over hun positie in de zorg en het zorgstelsel, zeker nu is gebleken dat ze niet direct betrokken worden bij de totstandkoming van het nieuwe Integraal Zorgakkoord (IZA).

Kuipers koos voor zijn werkbezoek de goede plek. Boot en Broersen is niet alleen fysiotherapiepraktijk met talloze specialisaties; ook paramedische disciplines als ergotherapie, logopedie, diëtetiek en oefentherapie vinden onderdak in de Lissese praktijk.

De reis van de patiënt als uitgangspunt

Logisch dat het werkbezoek begon met een uitleg over al deze zorgvormen in de praktijk. Dat gebeurde in korte sessies door de betreffende zorgverleners. Elke presentatie ging daarbij uit van de ‘reis’ die de patient maakt, zodat Kuipers zich een goed beeld kon vormen van de zorg voor en na huisarts, medisch specialist en ziekenhuis.

Multidisciplinaire samenwerking in de regio

Na deze rondleiding was het woord aan fysiotherapeut Cora Vermeulen, die de minister inlichtte over de ontwikkelingen rond de multidisciplinaire samenwerking in de regio (programma Organisatiegraad Paramedici).

In een puntsgewijs betoog hield zij de minister voor wat het belang is van fysiotherapie en paramedie en welke belemmeringen de multidisciplinaire samenwerking bemoeilijken. Daarbij pleitte zij onder andere voor een kosteneffectieve taakherschikking tussen medisch specialist, huisarts, fysiotherapeuten en paramedici en het ter beschikking stellen van middelen aan de eerste lijn om regionale samenwerking daadwerkelijk tot stand te kunnen brengen.

Kuipers erkende als reactie daarop, dat de werkdruk van huisartsen voor een deel kan worden weggenomen door fysiotherapie en paramedie. Vermeulen waarschuwde daarbij wel voor een naderend zorginfarct door toenemende zorgvraag en afnemend aantal zorgverleners. De minister erkende dat, en sprak uit dat de oplossing voor dit probleem moet worden gezocht in de eerste lijn. Juist het IZA, met daarin een uitwerking van die opgave, is volgens hem daarvoor het middel (anders dan de eerdere sectorale Bestuurlijke Akkoorden).

Transitie in de zorg

Als afsluiting van het bezoek was er een gesprek tussen Kuipers, KNGF-voorzitter Guido van Woerkom en plaatsvervangend voorzitter Theo van der Bom van Paramedisch Platform Nederland (PPN). Het gespreksonderwerp: transitie in de zorg.

Guido van Woerkom trapte dit gesprek af met een helder betoog over het belang van fysiotherapie en andere paramedische disciplines, als we daadwerkelijk willen komen tot passende zorg. Hij noemde het vreemd dat het werkveld zelf al concrete stappen heeft gezet om te kunnen integreren in het zorgstelsel, maar dat het stelsel zelf achterloopt bij die integratie. Hij doelde daarmee op het feit dat fysiotherapie terug zou moeten in de basisverzekering om passende zorg daadwerkelijk te kunnen realiseren en om de werkdruk beheersbaar te houden.

Theo van der Bom onderschreef dat door te stellen dat hij vanuit zijn positie als voorzitter van het programma Organisatiegraad vooral ziet dat samenwerking moeizaam tot stand komt door het ontbreken van financiering. Hij pleitte dan ook voor paramedische O&I-gelden en – alweer – voor vergoeding vanuit de basisverzekering van paramedische zorg, zonder eigen risico.

Kuipers erkende dat de financiering van de samenwerking inderdaad beter moet.

Aandacht voor vroegtijdige uitstroom

Vervolgens vroeg Van Woerkom nog aandacht voor de vroegtijdige uitstroom van jonge vakmensen als gevolg van hoge werkdruk en een heel beperkt carrièreperspectief, omdat de tarieven veel te laag zijn en een goede cao ontbreekt. Wij moeten er allemaal aan werken dat het vak aantrekkelijk blijft en dat de jongeren carriereperspectief houden.

Eerste lijn is fundament IZA

Kuipers sloot zijn bezoek af met de uitspraak dat de eerste lijn het fundament van het IZA is, en dat het echt de bedoeling is om deze sector te versterken: ‘anders krijgen we het nooit voor elkaar’.